Back

Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 1013/2015 de stabilire a normelor privind Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind precursorii drogurilor şi Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comerţului între Uniune şi ţările terţe cu precursori ai drogurilor (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32015R1013

În vigoare de la 27.06.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 privind precursorii drogurilor, în special articolul 14,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 de stabilire a normelor de monitorizare a comerţului cu precursori de droguri între Uniune şi ţările terţe, în special articolul 6 alineatul (3), articolul 9 alineatul (2) al treilea paragraf şi articolul 28,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1277/2005 al Comisiei stabileşte norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 şi a Regulamentului (CE) nr. 111/2005 în domeniul precursorilor de droguri. Regulamentul (CE) nr. 273/2004 şi Regulamentul (CE) nr. 111/2005 au fost modificate, după adoptarea Regulamentului (CE) nr. 1277/2005, astfel încât să includă competenţe de a adopta acte delegate şi acte de punere în aplicare în temeiul articolelor 290 şi 291 din tratat. Prin urmare, noile norme ar trebui adoptate conform noilor delegări de competenţe.

(2) Deşi Regulamentul (CE) nr. 273/2004 se referă la comerţul intern şi Regulamentul (CE) nr. 111/2005 se referă la comerţul internaţional, multe dintre dispoziţii sunt comune ambelor regulamente. Pentru a asigura coerenţa, este justificat să se adopte un singur act de punere în aplicare care acoperă ambele regulamente.

(3) Pentru a asigura securitatea juridică şi o aplicare coerentă a dispoziţiilor prezentului regulament, este necesar să se definească termenul "spaţiu comercial".

(4) Dispoziţiile existente referitoare la normele procedurale pentru acordarea autorizaţiilor, la procedura şi la formatul în care se furnizează informaţiile necesare pentru monitorizarea comerţului, precum şi la formatul şi la manipularea licenţelor de import şi de export s-au dovedit a fi eficace şi prin urmare ar trebui, în esenţă, pe fond, să continue să se aplice în temeiul prezentului regulament.

(5) Normele de procedură pentru înregistrarea operatorilor şi a utilizatorilor, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 273/2004 şi în Regulamentul (CE) nr. 111/2005, ar trebui să le reflecte pe cele pentru acordarea autorizaţiilor.

(6) Pentru a asigura coerenţa şi calitatea datelor şi pentru a evita dublarea informaţiilor incluse în baza de date europeană privind precursorii de droguri, fiecare stat membru ar trebui să stabilească un punct de contact unic pentru transmiterea informaţiilor către baza de date. Informaţiile ar trebui transmise fără întârzieri nejustificate. Informaţiile privind o autorizaţie sau o înregistrare ar trebui să includă elementele necesare pentru identificarea operatorului sau a utilizatorului care deţine autorizaţia sau înregistrarea, precum şi substanţa (substanţele) acoperite. Accesul la informaţii ar trebui să fie limitat la minimul necesar pentru ca autorităţile publice să îşi poată exercita funcţiile.

(7) Normele tranzitorii ar trebui să permită utilizarea formularelor pe hârtie emise înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament în conformitate cu normele anterioare, până la epuizarea stocurilor de astfel de formulare.

(8) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului pentru precursorii de droguri,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...