Back

Parlamentul României

Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20.08.2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1.

(1) Prezenta lege reglementează finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, precum şi controlul finanţării activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

(2) Principiile finanţării activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale sunt următoarele:

a) principiul legalităţii;

b) principiul egalităţii de şanse;

c) principiul transparenţei veniturilor şi cheltuielilor;

d) principiul independenţei partidelor politice şi a candidaţilor faţă de finanţatori;

e) principiul integrităţii competiţiei politice şi electorale.

Art. 2.

Partidele politice pot deţine, în condiţiile legii, bunuri mobile şi imobile care sunt necesare realizării activităţii specifice.

Art. 3. Reviste (1)

(1) Sursele de finanţare a activităţii unui partid politic sunt:

a) cotizaţii ale membrilor de partid;

b) donaţii, legate şi alte liberalităţi;

c) venituri provenite din activităţi proprii, conform art. 16;

d) subvenţii de la bugetul de stat;

e) împrumuturi în bani de la persoane fizice şi juridice.

(2) Partidele politice pot contracta împrumuturi în bani numai prin acte autentice notariale, sub sancţiunea nulităţii absolute, însoţite de documente de predare-primire, în contract prevăzându-se modul şi termenul de restituire a acestora.

(3) Termenul de restituire prevăzut la alin. (2) nu poate fi mai mare de 3 ani.

(4) Împrumuturile în bani şi restituirea acestora se pot face numai prin virament bancar.

(5) Împrumuturile în bani care nu sunt restituite în termenul prevăzut la alin. (3) se pot constitui în donaţii numai cu acordul părţilor şi numai dacă nu s-a atins în anul respectiv plafonul pentru donaţii prevăzut la art. 6 alin. (1), până la concurenţa acestui plafon.

(6) Împrumuturile care au o valoare mai mare de 100 de salarii de bază minime brute pe ţară se supun condiţiilor de publicitate prevăzute la art. 13.

(7) Acordarea de împrumuturi de către partide politice, alianţe politice sau electorale şi candidaţi independenţi către persoane fizice sau juridice este interzisă.

(8) Partidele politice şi organizaţiile teritoriale ale acestora, inclusiv cele constituite la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, au obligaţia de a-şi organiza contabilitate proprie, conform reglementărilor contabile aplicabile.

(9) Operaţiunile de încasări şi plăţi ale partidelor politice şi ale organizaţiilor teritoriale ale acestora se efectuează prin conturi bancare, în lei şi în valută, deschise la bănci cu sediul în România şi în numerar potrivit legii.
Reviste (1)

(10) Veniturile realizate din activităţile prevăzute la alin. (1) lit. c) sunt scutite de impozite şi taxe.

Art. 4.

Eficienţa şi oportunitatea cheltuielilor partidelor politice, alianţelor politice şi ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale se hotărăsc de către organele de conducere ale acestora, potrivit statutului lor.

CAPITOLUL II Finanţarea privată
Referințe (1)

SECŢIUNEA 1 Cotizaţii
Puneri în aplicare (1)

Art. 5.

(1) Cuantumul cotizaţiilor, repartizarea şi utilizarea acestora se stabilesc prin hotărâri ale partidului politic, potrivit statutului propriu.

(2) Veniturile totale provenite din cotizaţii sunt neplafonate.

(3) Suma cotizaţiilor plătite într-un an de un membru de partid nu poate depăşi 48 de salarii minime brute pe ţară. Salariul de bază minim brut pe ţară luat ca referinţă este cel existent la data de 1 ianuarie a anului respectiv.
Reviste (1)

(4) Partidele politice au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 30 aprilie a anului următor, cuantumul total al veniturilor din cotizaţii obţinute în anul fiscal precedent, precum şi lista membrilor de partid care au plătit în anul fiscal precedent cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară.

(5) Lista prevăzută la alin. (4) trebuie să cuprindă următoarele elemente: numele şi prenumele membrului de partid, cetăţenia, valoarea şi data la care a fost plătită cotizaţia.

SECŢIUNEA a 2-a Donaţii
Puneri în aplicare (1)

Art. 6.

(1) Donaţiile primite de un partid politic într-un an fiscal nu pot depăşi 0,025% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv.
Jurisprudență (1)

(2) Donaţiile primite de la o persoană fizică într-un an pot fi de până la 200 de salarii de bază minime brute pe ţară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv.
Reviste (1)

(3) Donaţiile primite de la o persoană juridică într-un an pot fi de până la 500 de salarii de bază minime brute pe ţară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv.

(4) Suma totală a donaţiilor făcute de persoanele juridice controlate direct sau indirect de o altă persoană ori de un grup de persoane fizice sau juridice nu poate depăşi limitele prevăzute la alin. (2) şi (3).

(5) Valoarea de piaţă a bunurilor mobile şi imobile donate partidului, precum şi a serviciilor prestate acestuia cu titlu gratuit se include în valoarea donaţiilor, în limitele prevăzute la alin. (1), (2) şi (3).

(6) Evaluarea bunurilor şi serviciilor prevăzute la alin. (5) se efectuează de către evaluatori autorizaţi potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) Se interzice persoanelor juridice care, la data efectuării donaţiei, au datorii exigibile mai vechi de 60 de zile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale sau la bugetele locale să facă donaţii partidelor politice, cu excepţia situaţiei când au de recuperat sume mai mari decât datoria proprie.

(8) La efectuarea donaţiei, partidul politic are obligaţia de a solicita persoanei juridice donatoare prezentarea unei declaraţii pe propria răspundere privind respectarea condiţiei prevăzute la alin. (7).

(9) Este interzisă acceptarea sub orice formă, directă sau indirectă, de către partidele politice, a donaţiilor de bunuri materiale ori sume de bani sau prestarea de servicii gratuite făcute cu scopul evident de a obţine un avantaj economic sau cu încălcarea dispoziţiilor alin. (8).

Art. 7.

(1) Sumele de bani care fac obiectul împrumuturilor primite de către un partid politic într-un an fiscal nu pot depăşi 0,025% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv.

(2) Sumele de bani care fac obiectul împrumuturilor primite de către un partid politic de la o persoană fizică într-un an pot fi de până la 200 de salarii de bază minime brute pe ţară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv.

(3) Sumele de bani care fac obiectul împrumuturilor primite de către un partid politic de la o persoană juridică într-un an pot fi de până la 500 de salarii de bază minime brute pe ţară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv.

(4) Valoarea totală a sumelor de bani care fac obiectul împrumuturilor acordate partidelor politice de către persoanele juridice controlate direct sau indirect de o altă persoană ori de un grup de persoane fizice sau juridice nu poate depăşi limitele prevăzute la alin. (1)-(3).

(5) Prevederile art. 6 alin. (7) - (9), precum şi ale art. 14 alin. (1) - (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 8.

(1) Donaţiile care au ca obiect imobile cu destinaţia de sedii ale partidelor politice sunt exceptate de la condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (2), (3), (4) şi (5).

(2) Donaţiile în bani cu sarcina de a achiziţiona clădiri cu destinaţia de sediu al partidului politic sunt exceptate de la condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (2), (3), (4) şi (5).

(3) Partidul politic are obligaţia de a îndeplini sarcina prevăzută la alin. (2) în termenul şi condiţiile prevăzute de contractul de donaţie.

(4) Termenul de îndeplinire al sarcinii prevăzut la alin. (3) nu poate fi mai mare de 2 ani.

(5) Neîndeplinirea termenului prevăzut la alin. (4) atrage după sine anularea excepţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2).

Art. 9.

Donaţiile în bani a căror valoare depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară se vor efectua numai prin conturi bancare.

Art. 10.

Reducerile de preţ care depăşesc 20% din valoarea bunurilor sau serviciilor oferite partidelor politice şi candidaţilor independenţi se vor considera donaţii şi se vor înregistra distinct în contabilitatea proprie a partidului ori a candidatului independent, conform normelor emise de Ministerul Finanţelor Publice.

Art. 11.

(1) La primirea donaţiei sunt obligatorii verificarea şi înregistrarea identităţii donatorului, indiferent de caracterul public sau confidenţial al acesteia.

(2) La solicitarea scrisă a donatorului, identitatea sa rămâne confidenţială, în situaţia în care donaţia se situează în limita sumei anuale de 10 salarii de bază minime brute pe ţară.

(3) Suma totală primită de un partid politic ca donaţii confidenţiale nu poate depăşi echivalentul a 0,006% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv.

Art. 12.

(1) Toate donaţiile, inclusiv cele confidenţiale, vor fi înregistrate şi evidenţiate în mod corespunzător în documentele contabile, cu menţionarea datei la care au fost făcute şi a altor informaţii care să permită identificarea surselor de finanţare şi a donatorilor.

(2) Donaţiile de bunuri şi servicii prestate cu titlu gratuit vor fi reflectate în contabilitate la valoarea de piaţă de la momentul donaţiei.

(3) Nu sunt considerate donaţii activităţile prestate pe bază de voluntariat în condiţiile legii.

Art. 13.

(1) Partidele politice au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista persoanelor fizice şi juridice care au făcut în anul fiscal precedent donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară, lista persoanelor fizice şi juridice care au acordat împrumuturi a căror valoare depăşeşte 100 de salarii de bază minime brute pe ţară, precum şi suma totală a donaţiilor confidenţiale, respectiv suma totală a împrumuturilor cu o valoare de sub 100 de salarii de bază minime pe ţară primite, până la data de 30 aprilie a anului următor.

(2) Lista prevăzută la alin. (1) trebuie să conţină următoarele elemente:

a) pentru persoanele fizice: numele şi prenumele donatorului sau împrumutătorului, cetăţenia, valoarea, felul donaţiei sau împrumutului şi data la care a fost efectuată donaţia sau împrumutul. În cazul împrumutului se va menţiona şi termenul de restituire al acestuia;

b) pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, naţionalitatea, codul unic de înregistrare, valoarea, felul donaţiei sau a împrumutului şi data la care a fost efectuată donaţia sau împrumutul. În cazul împrumutului se va menţiona şi termenul de restituire al acestuia.

Art. 14.

(1) Este interzisă folosirea resurselor financiare, umane şi tehnice aparţinând instituţiilor publice, regiilor autonome, companiilor naţionale, societăţilor reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau instituţiilor de credit la care sunt acţionari majoritari statul ori unităţi administrativ-teritoriale, pentru sprijinirea activităţii partidelor politice sau a campaniei electorale a acestora, altfel decât în condiţiile stabilite de legile electorale.
Jurisprudență (1)

(2) Partidele politice nu pot accepta donaţii sau servicii prestate cu titlu gratuit de la o autoritate ori instituţie publică, de la o regie autonomă, de la o companie naţională, societate reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau instituţie de credit cu capital integral ori majoritar de stat.

(3) Este interzisă acceptarea donaţiilor din partea unui sindicat sau a unui cult religios, indiferent de natura acestora.

(4) Sumele primite cu încălcarea prevederilor alin. (2) şi (3) se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat.

(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică în mod corespunzător alianţelor politice, alianţelor electorale, precum şi candidaţilor independenţi.

(6) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică în mod corespunzător şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, pentru finanţarea campaniilor electorale.

Art. 15.

(1) Acceptarea donaţiilor din partea altor state ori a organizaţiilor din străinătate, precum şi din partea persoanelor fizice care nu au cetăţenia română sau de către persoane juridice de altă naţionalitate decât cea română este interzisă, cu excepţia celor primite de la cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene care au domiciliul în România şi deţin calitatea de membru al partidului politic căruia i-a acordat donaţia.

(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) donaţiile constând în bunuri materiale necesare activităţii politice, dar care nu sunt materiale de propagandă electorală, primite de la organizaţii politice internaţionale la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori formaţiuni politice aflate în relaţii de colaborare politică. Pot fi primite şi materiale de propagandă care se folosesc numai în cadrul campaniei electorale pentru alegerea reprezentanţilor României în Parlamentul European.

(3) Donaţiile prevăzute la alin. (2) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 30 aprilie a anului următor.

(4) Donaţiile prevăzute la alin. (2) sunt scutite de plata taxelor vamale, cu excepţia mijloacelor de transport.

(5) Sumele primite cu încălcarea prevederilor alin. (1) se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat.

SECŢIUNEA a 3-a Alte surse de venituri
Puneri în aplicare (1)

Art. 16. Reviste (1)

(1) Partidele politice nu pot desfăşura activităţi specifice societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Fac excepţie următoarele activităţi din care partidele politice pot obţine venituri:

a) editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de propagandă şi cultură politică proprii;

b) vânzarea de bilete, taxe de participare sau altele asemenea la acţiuni culturale, sportive, precum şi la întruniri şi seminare cu tematică politică, economică sau socială;

c) vânzarea materialelor tipărite cu însemnele partidului politic;

d) serviciile oferite către membrii partidului pentru organizarea evenimentelor prevăzute la lit. b);

e) închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau acţiuni social-culturale şi pentru organizarea birourilor parlamentare;
Modificări (1)

f) înstrăinarea terenurilor şi clădirilor din patrimoniu, dar numai după cel puţin 10 ani de la înregistrarea în patrimoniu, cu excepţia partidelor politice aflate în curs de dizolvare. Termenul de 10 ani nu se aplică în situaţia bunurilor imobiliare moştenite;

g) înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu, numai dacă nu reprezintă activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii;

h) subînchirierea spaţiilor primite conform prevederilor art. 26 alin. (1) - (3), pentru organizarea birourilor parlamentare, fără ca valoarea chiriei lunare prevăzute în contractul de subînchiriere să depăşească valoarea chiriei lunare prevăzute în contractul de închiriere încheiat cu autorităţile locale. Cheltuielile de întreţinere aferente spaţiului subînchiriat revin biroului parlamentar, conform contractului încheiat;

i) emiterea carnetelor/legitimaţiilor de membru al partidului politic.

(2) Partidele politice pot obţine venituri din dobânzi bancare.

(3) Până la data de 30 aprilie a fiecărui an, partidele politice au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, cuantumurile totale ale veniturilor obţinute în anul fiscal precedent din activităţile prevăzute la alin. (1) şi din sursele prevăzute la alin. (2), defalcate pe fiecare tip de activitate şi sursă.

se încarcă...