Back

Act Internaţional

Convenţia europeană privind violenţa şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985, în cadrul Consiliului Europei*)

În vigoare de la 10.03.1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

Statele membre ale Consiliului Europei şi celelalte state participante la Convenţia culturală europeană, semnatare ale prezentei convenţii,

considerând că obiectivul Consiliului Europei este de a realiza o mai strânsă legătură între membrii săi,

preocupate de violenţa şi de ieşirile necontrolate ale spectatorilor în timpul manifestărilor sportive, în special cu ocazia meciurilor de fotbal, şi de consecinţele care decurg din aceasta,

conştiente de faptul că această problemă ameninţă principiile consacrate prin Hotărârea (76) 41 a Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei, cunoscută drept Carta europeană a sportului pentru toţi,

subliniind importanta contribuţie adusă de sport, în general, la buna înţelegere internaţională şi, în special, datorită frecvenţei lor, de meciurile de fotbal organizate între echipele naţionale şi locale ale statelor europene,

considerând că atât autorităţile publice, cât şi organizaţiile sportive independente au responsabilităţi distincte şi totuşi complementare în lupta împotriva violenţei şi manifestărilor nesportive ale spectatorilor,

ţinând seama şi de faptul că şi organizaţiile sportive au responsabilităţi în ceea ce priveşte securitatea şi, ca atare, ele trebuie să asigure buna desfăşurare a manifestărilor pe care le organizează; considerând, de asemenea, că, în vederea realizării acestui scop, aceste autorităţi şi organizaţii trebuie să-şi unească eforturile la toate nivelurile corespunzătoare,

considerând că violenţa reprezintă un fenomen social actual, de mare amploare, ale cărui origini sunt, în esenţă, străine de sport şi că sportul este adesea terenul unor explozii de violenţă,

hotărâte să coopereze şi să întreprindă acţiuni comune în scopul prevenirii şi stăpânirii violenţei şi impulsivităţii spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive,

au convenit cele ce urmează:

ARTICOLUL 1 Scopul convenţiei

1. În vederea prevenirii şi stăpânirii violenţei şi ieşirilor nesportive ale spectatorilor cu ocazia meciurilor de fotbal, părţile se angajează ca, în limitele prevederilor lor constituţionale respective, să ia toate măsurile necesare pentru a da curs dispoziţiilor prezentei convenţii.

2. Părţile extind aplicarea dispoziţiilor prezentei convenţii şi asupra altor sporturi şi manifestări sportive, susceptibile să genereze violenţe sau ieşiri necontrolate din partea spectatorilor, luând în considerare exigenţele specifice ridicate de aceste manifestări.

ARTICOLUL 2 Coordonarea pe plan intern

Părţile vor coordona politica şi acţiunile întreprinse de ministerele lor şi de alte organisme publice împotriva violenţei şi ieşirilor necontrolate ale spectatorilor, prin stabilirea, atunci când este cazul, a unor organe coordonatoare.

ARTICOLUL 3 Măsuri

1. Părţile se angajează să asigure elaborarea şi aplicarea măsurilor destinate să prevină şi să controleze violenţa şi ieşirile impulsive ale spectatorilor, în special:

a) asigurându-se că au fost mobilizate suficiente servicii de ordine pentru a face faţă manifestărilor de violenţă şi ieşirilor necontrolate atât pe stadioane, cât şi în imediata lor apropiere, precum şi de-a lungul arterelor de circulaţie folosite de spectatori;

b) facilitând o strânsă cooperare şi un schimb de informaţii adecvat între forţele de poliţie din diferite localităţi interesate sau care pot fi interesate;

c) aplicând sau, la nevoie, adoptând o legislaţie care să prevadă că persoanele recunoscute drept vinovate de acte de violenţă sau de ieşire impulsivă trebuie să suporte pedepse sau, dacă este cazul, măsuri administrative corespunzătoare.

2. Părţile se angajează să încurajeze organizarea responsabilă şi buna comportare a cluburilor de suporteri, precum şi numirea în cadrul lor a unor agenţi însărcinaţi să faciliteze controlul şi informarea spectatorilor cu ocazia meciurilor şi să însoţească grupurile de suporteri care se deplasează la meciuri jucate peste hotare.

3. În măsura în care este posibil, în colaborarea cu cluburile şi agenţiile de voiaj, părţile susţin şi coordonează deplasarea organizată de la locul de origine a suporterilor, în scopul împiedicării deplasării la meciuri a persoanelor considerate turbulente.

4. În cazul în care exploziile de violenţă şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor sunt previzibile, părţile vor avea grijă, dacă este necesar, prin introducerea unei legislaţii adecvate conţinând sancţiuni sau alte măsuri potrivite, ca organizaţiile sportive, precum şi, dacă este cazul, proprietarii stadioanelor şi autorităţile publice, în baza competenţelor stabilite de legislaţia internă, să dea dispoziţii concrete în vecinătatea stadioanelor şi în interiorul lor, cu scopul de a preveni sau de a stăpâni această violenţă sau aceste manifestări necontrolate, şi în special:

a) să procedeze astfel încât proiectarea şi structura stadioanelor să garanteze securitatea spectatorilor, să nu favorizeze violenţa în rândurile acestora, să permită un control eficient al mulţimii, să fie prevăzute cu bariere sau împrejmuiri adecvate şi să permită intervenţia serviciilor de prim ajutor şi a forţelor de ordine;

b) să separe cu eficienţă grupurile de suporteri rivali, rezervând tribune speciale grupurilor de suporteri vizitatori, atunci când intrarea acestora este permisă;

c) să asigure această separare prin controlul riguros al vânzării biletelor şi prin luarea unor măsuri preventive speciale înaintea începerii meciului;

d) să fie excluse de pe stadioane şi de la meciuri sau, în măsura în care juridic este posibil, să fie interzis accesul în cadrul acestora al tuturor persoanelor cunoscute ca turbulente sau potenţial turbulente, precum şi al tuturor persoanelor aflate sub influenţa alcoolului sau a drogurilor;

e) să doteze stadioanele cu un sistem eficient de comunicare cu publicul, avându-se grijă ca acest sistem să fie bine folosit; să difuzeze programe ale meciurilor şi prospecte, astfel încât spectatorii să fie invitaţi să respecte ordinea şi să aibă o comportare corectă;

f) să interzică introducerea băuturilor alcoolice pe stadioane, să restrângă şi, eventual, să interzică orice distribuire a băuturilor alcoolizate în incinta stadioanelor şi să se asigure că toate băuturile disponibile sunt îmbuteliate în recipiente nepericuloase;

g) să asigure controale având ca scop împiedicarea spectatorilor de a introduce în incinta stadioanelor obiecte care pot conduce la producerea actelor de violenţă (focuri de artificii sau alte obiecte similare);

h) să se asigure că, înaintea meciurilor, agenţii de legătură colaborează cu autorităţile interesate în ceea ce priveşte dispoziţiile care trebuie adoptate în vederea controlului asupra mulţimii, astfel încât, printr-o acţiune organizată în comun, să fie aplicate regulamentele corespunzătoare.

5. Conştiente fiind de importanţa mijloacelor de comunicare în masă, părţile vor lua măsuri în timpul manifestărilor sportive, promovând idealul sportiv prin campanii educative şi prin alte mijloace, susţinând noţiunea de fair play, în special în rândul tinerilor, tocmai pentru a favoriza respectul mutual atât în rândul spectatorilor, cât şi în rândul sportivilor şi pentru a încuraja o participare mai activă în sport.

ARTICOLUL 4 Cooperarea internaţională

1. Părţile vor coopera strâns în ceea ce priveşte problematica convenţiei şi vor încuraja o cooperare similară între autorităţile sportive naţionale interesate, atunci când aceasta este una corespunzătoare.

2. Înaintea meciurilor sau turneelor internaţionale dintre cluburi sau echipe reprezentative, părţile interesate îşi invită autorităţile competente, în special organizaţiile sportive, să identifice meciurile cu ocazia cărora s-ar putea produce acte de violenţă sau ar putea avea loc ieşiri necontrolate din partea spectatorilor.

Dacă se identifică un asemenea tip de meci, autorităţile competente ale ţării gazdă iau măsurile necesare în vederea unei organizări comune. Această organizare comună se va iniţia imediat ce este posibil, ea trebuind să aibă loc cu cel puţin două săptămâni înainte de data meciului, incluzând dispoziţiile, măsurile preventive care trebuie luate înaintea, în timpul şi după meciul respectiv şi, dacă este cazul, măsuri complementare celor prevăzute de prezenta convenţie.

ARTICOLUL 5 Identificarea şi tratamentul la care sunt supuşi contravenienţii

1. Respectând procedurile legale existente şi izvorâte din principiul independenţei autorităţii judecătoreşti, părţile au grijă să se asigure că spectatorii care comit acte de violenţă sau alte acte condamnabile sunt identificaţi şi sancţionaţi conform legii.

2. Dacă este nevoie, îndeosebi în cazul spectatorilor vizitatori, în conformitate cu acordurile internaţionale în vigoare, părţile se preocupă:

a) să transmită procedurile intentate persoanelor arestate ca urmare a unor acte de violenţă sau a altor acte condamnabile, comise cu ocazia manifestărilor sportive, în ţara de reşedinţă a acestor persoane;

b) să ceară extrădarea persoanelor bănuite de acte de violenţă sau de alte acte condamnabile, comise cu ocazia manifestărilor sportive;

c) să transfere persoanele care se fac vinovate de violenţă sau de alte acte condamnabile, cu ocazia manifestărilor sportive, în ţara indicată pentru executarea pedepsei.

ARTICOLUL 6 Măsuri suplimentare

1. Părţile se angajează să coopereze strâns cu propriile organizaţii sportive naţionale şi cu cluburile competente şi, eventual, cu proprietarii stadioanelor, în ceea ce priveşte dispoziţiile legate de planificarea şi executarea unor modificări în structura materială a stadioanelor sau de alte schimbări necesare, inclusiv intrarea şi ieşirea de pe stadioane, în scopul ameliorării securităţii şi al prevenirii violenţei.

2. Pe cât posibil, părţile se angajează să promoveze un sistem de stabilire a unor criterii de alegere a stadioanelor, care să ţină seama de securitatea spectatorilor şi de prevenirea violenţei în rândurile acestora, în special atunci când sunt avute în vedere stadioane destinate meciurilor ce atrag un număr mare de spectatori.

3. Părţile se angajează să-şi încurajeze organizaţiile sportive naţionale în revizuirea permanentă a regulamentelor lor, cu scopul de a ţine sub control factorii ce pot genera explozii de violenţă din partea sportivilor sau a spectatorilor.

ARTICOLUL 7 Comunicarea informaţiilor

Fiecare parte transmite secretarului general al Consiliului Europei, într-una dintre limbile oficiale ale Consiliului Europei, toate informaţiile necesare privind legislaţia şi celelalte măsuri pe care aceasta le-a luat pentru a se conforma dispoziţiilor prezentei convenţii, indiferent dacă aceste măsuri privesc fotbalul sau alte sporturi.

ARTICOLUL 8 Comitetul permanent

1. În conformitate cu scopurile prezentei convenţii, s-a constituit un comitet permanent.

2. În cadrul Comitetului permanent fiecare parte poate fi reprezentată printr-unul sau mai mulţi delegaţi. Fiecare parte are drept de vot.

3. Orice stat membru al Consiliului Europei sau parte a Convenţiei culturale europene, care nu este parte în prezenta convenţie, poate fi reprezentat în comitet de către un observator.

4. În unanimitate, Comitetul permanent poate invita orice stat nemembru al Consiliului Europei, care nu este parte în convenţie, şi orice organizaţie sportivă interesată să-şi trimită un observator la una sau mai multe dintre şedinţele sale.

5. Comitetul permanent este convocat de secretarul general al Consiliului Europei. Prima şedinţă a acestuia se va ţine în termen de un an, cu începere de la data intrării în vigoare a convenţiei. În continuare, Comitetul permanent se reuneşte cel puţin o dată pe an. În plus, Comitetul permanent se reuneşte ori de câte ori majoritatea părţilor cere acest lucru.

6. Majoritatea părţilor constituie forumul necesar în vederea reunirii Comitetului permanent.

7. Sub rezerva dispoziţiilor prezentei convenţii, Comitetul permanent îşi stabileşte regulamentul interior şi îl adoptă prin consens.

ARTICOLUL 9

1. Comitetul permanent este însărcinat să urmărească aplicarea prezentei convenţii. În mod special acesta poate:

a) să revadă permanent dispoziţiile prezentei convenţii şi să analizeze modificările care ar putea fi necesare;

b) să angajeze consultaţii cu organizaţiile sportive interesate;

c) să facă recomandări părţilor privind măsurile ce trebuie luate pentru aplicarea prezentei convenţii;

d) să indice măsurile convenabile pentru a asigura informarea publicului cu privire la lucrările întreprinse în cadrul prezentei convenţii;

e) să adreseze Comitetului Miniştrilor recomandările referitoare la invitarea statelor nemembre ale Consiliului Europei de a adera la prezenta convenţie;

f) să formuleze orice propunere vizând creşterea eficienţei prezentei convenţii.

2. În vederea îndeplinirii misiunii sale, Comitetul permanent poate, din proprie iniţiativă, să prevadă reuniuni ale grupelor de experţi.

ARTICOLUL 10

În urma fiecăreia dintre întâlnirile sale, Comitetul permanent transmite Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei un raport asupra lucrărilor şi funcţionării convenţiei.

ARTICOLUL 11 Amendamente

1. Amendamentele prezentei convenţii pot fi propuse de către o parte, de Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei sau de Comitetul permanent.

2. Orice propunere de amendament este comunicată de către secretarul general al Consiliului Europei celorlalte state părţi ale Convenţiei culturale europene şi oricărui stat membru al Consiliului Europei, care a aderat sau care a fost invitat să adere la prezenta convenţie, în conformitate cu dispoziţiile art. 14.

3. Orice amendament propus de o parte sau de Comitetul Miniştrilor este comunicat Comitetului permanent, cu cel puţin două luni înaintea şedinţei la care respectivul amendament trebuie să fie studiat. Comitetul permanent supune Comitetului Miniştrilor părerea sa privind amendamentul propus, dacă este cazul, după consultarea prealabilă a organizaţiilor sportive competente.

4. Comitetul Miniştrilor studiază amendamentul propus, precum şi orice opinie avansată de Comitetul permanent şi poate adopta amendamentul.

5. Textul oricărui amendament adoptat de Comitetul Miniştrilor în conformitate cu paragraful 4 al prezentului articol este transmis spre acceptare părţilor.

6. Orice amendament adoptat în conformitate cu paragraful 4 al prezentului articol intră în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unui termen de o lună de la data la care toate părţile l-au informat pe secretarul general al Consiliului Europei cu privire la acceptarea numitului amendament.

Clauze finale

ARTICOLUL 12

1. Prezenta convenţie poate fi semnată de statele membre ale Consiliului Europei şi de alte state părţi la Convenţia culturală europeană, care îşi pot exprima consimţământul de a deveni părţi prin:

a) semnătură fără rezervă de ratificare, acceptare sau aprobare;

b) semnătură sub rezervă de ratificare, acceptare sau aprobare, urmată de ratificare, acceptare sau aprobare.

2. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse pe lângă secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 13

1. Convenţia va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unui termen de o lună de la data la care trei state membre ale Consiliului Europei îşi vor fi exprimat consimţământul de a deveni părţi la convenţie, în conformitate cu art. 12.

2. Pentru orice stat semnatar, care îşi va exprima ulterior consimţământul de a face parte din convenţie, aceasta va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unui termen de o lună de la data semnării sau depunerii instrumentului de ratificare, acceptare sau aprobare.

ARTICOLUL 14

1. După intrarea în vigoare a prezentei convenţii, Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei, în urma consultării părţilor, va putea invita orice stat nemembru al Consiliului Europei să adere la convenţie, printr-o hotărâre luată de majoritatea prevăzută la art. 20 d) al Statutului Consiliului Europei şi cu unanimitatea reprezentanţilor statelor contractante cu drept de a face parte din Comitetul Miniştrilor.

2. Pentru orice stat care aderă, convenţia va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unui termen de o lună de la data depunerii instrumentului de aderare pe lângă secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 15

1. Orice stat poate, în momentul semnării sau depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare sau de aderare, să desemneze teritoriul sau teritoriile în care se va aplica prezenta convenţie.

2. Orice parte poate, printr-o declaraţie adresată secretarului general al Consiliului Europei, să extindă ulterior aplicarea prezentei convenţii asupra oricărui alt teritoriu desemnat în declaraţie. În ceea ce priveşte acest teritoriu, convenţia va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unui termen de o lună de la data primirii numitei declaraţii de către secretarul general.

3. Orice declaraţie formulată în baza celor două paragrafe precedente va putea fi retrasă, în ceea ce priveşte orice teritoriu desemnat în această declaraţie, prin notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei. Retractarea va deveni efectivă în prima zi a lunii următoare expirării unui termen de 6 luni de la data primirii notificării de către secretatul general.

ARTICOLUL 16

1. Orice parte poate, în orice moment, să denunţe prezenta convenţie cu înştiinţarea secretarului general al Consiliului Europei.

2. Denunţarea devine efectivă în prima zi a lunii următoare expirării unui termen de 6 luni de la data primirii înştiinţării de către secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 17

Secretarul general al Consiliului Europei aduce la cunoştinţă statelor membre ale Consiliului Europei, celorlalte state părţi ale Convenţiei culturale europene şi oricărui stat care a aderat la prezenta convenţie:

a) orice semnătură, în conformitate cu art. 12;

b) depunerea oricărui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, în conformitate cu art. 12 sau 14;

c) orice dată de intrare în vigoare a prezentei convenţii, în conformitate cu art. 13 şi 14;

d) orice informaţie transmisă în baza dispoziţiilor art. 7;

e) orice raport stabilit în baza dispoziţiilor art. 10;

f) orice propunere de amendament şi orice amendament adoptat în conformitate cu art. 11 şi data la care acest amendament intră în vigoare;

g) orice declaraţie formulată în baza dispoziţiilor art. 15;

h) orice notificare adresată în baza dispoziţiilor art. 16 şi data la care denunţarea devine efectivă.

se încarcă...