Back

Organizaţia Naţiunilor Unite - ONU

Acordul european privind marile linii internaţionale de cale ferată (A.G.C.)*)- încheiat la Geneva la 31 mai 1985 -

În vigoare de la 30.09.1996

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

Părţile contractante,

conştiente de necesitatea de a facilita şi dezvolta traficul feroviar internaţional în Europa,

ţinând seama de faptul că, pentru a întări relaţiile între ţările europene, este esenţial să se elaboreze un plan coordonat de amenajare şi construcţie a liniilor de cale ferată adaptate la cerinţele viitoare ale traficului internaţional,

au convenit asupra celor ce urmează:

ARTICOLUL 1

Părţile contractante adoptă proiectul de reţea feroviară, denumit în continuare Reţeaua feroviară internaţională "E", descris în anexa nr. I la prezentul acord, ca un plan coordonat de amenajare şi construcţie a liniilor de cale ferată de importanţă internaţională, pentru a-l realiza în cadrul programelor naţionale în conformitate cu legislaţiile lor respective.

ARTICOLUL 2

Reţeaua feroviară internaţională "E" constă într-un sistem de linii principale şi de linii complementare, liniile principale fiind "marile magistrale" feroviare care asigură un trafic internaţional care este deja foarte important sau care ar trebui să devină astfel în curând, iar liniile secundare fiind cele care, deşi completează în prezent reţeaua de linii principale, nu vor asigura un trafic feroviar internaţional foarte important decât într-un viitor mai îndepărtat.

ARTICOLUL 3

Reţeaua feroviară internaţională "E" de mari magistrale vizată la art. 2 este în conformitate cu caracteristicile tehnice enunţate în anexa nr. II la prezentul acord sau va fi adusă în conformitate cu dispoziţiile acestei anexe prin lucrări de ameliorare executate în cadrul programelor naţionale.

ARTICOLUL 4

Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite este depozitarul acordului.

ARTICOLUL 5

1. Prezentul acord va fi deschis spre semnare pentru statele care sunt membre ale Comisiei Economice pentru Europa a Naţiunilor Unite sau sunt admise în comisie cu titlu consultativ, în conformitate cu paragraful 8 al Mandatului comisiei, la Geneva, de la 1 septembrie 1985 până la 1 septembrie 1986.

2. Aceste state vor putea deveni părţi la prezentul acord prin:

a) semnare, urmată de ratificare, acceptare sau de aprobare; sau

b) aderare.

3. Ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea se fac prin depunerea unui instrument în forma corespunzătoare la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

ARTICOLUL 6

1. Prezentul acord va intra în vigoare la 90 de zile după data la care guvernele a opt state vor fi depus un instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, cu condiţia ca una sau mai multe linii de reţea feroviară internaţională "E" să asigure o legătură neîntreruptă între teritoriile a cel puţin patru dintre aceste state. Dacă această condiţie nu este îndeplinită, acordul va intra în vigoare la 90 de zile după data depunerii instrumentului de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, care va permite ca această condiţie să fie satisfăcută.

2. Pentru fiecare stat care va depune un instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare după data începerii perioadei de 90 de zile, care este specificată în paragraful 1 al prezentului articol, acordul va intra în vigoare la 90 de zile după data respectivei depuneri.

ARTICOLUL 7

Nici o dispoziţie din prezentul acord nu va fi interpretată ca interzicând unei părţi contractante să ia măsurile care sunt compatibile cu dispoziţiile Cartei Naţiunilor Unite şi sunt limitate la condiţiile situaţiei, aşa cum consideră că este necesar pentru securitatea sa internă şi externă. Aceste măsuri, care trebuie să fie temporare, vor fi imediat notificate depozitarului, precizându-se natura lor.

ARTICOLUL 8

1. Orice diferend între două sau mai multe părţi contractante care se referă la interpretarea sau aplicarea prezentului acord, pe care părţile în litigiu nu l-au putut reglementa pe calea negocierilor sau în orice alt mod, va fi supus arbitrajului dacă una dintre părţile contractante în litigiu o cere şi, în consecinţă, va fi remis unuia sau mai multor arbitri aleşi de comun acord de părţile în litigiu. Dacă în termen de 3 luni de la data solicitării arbitrajului, părţile în litigiu nu se vor înţelege în legătură cu alegerea unui arbitru sau a arbitrilor, oricare dintre părţi va putea cere secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite să desemneze un arbitru unic căruia îi va fi prezentat diferendul, în vederea luării unei decizii.

2. Decizia arbitrului sau a arbitrilor desemnaţi în conformitate cu paragraful 1 de mai sus va fi obligatorie pentru părţile contractante în litigiu.

ARTICOLUL 9

Fiecare stat va putea ca, în momentul în care va semna prezentul acord sau îşi va depune instrumentul de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, să declare că nu se consideră legat de art. 8 al acestuia.

ARTICOLUL 10

1. Textul principal al prezentului acord va putea fi amendat urmând una dintre procedurile definite în prezentul articol.

2.

a) La cererea unei părţi contractante, orice amendament la textul principal al prezentului acord propus de această parte va fi examinat de Grupul de lucru pentru transporturi feroviare al Comisiei Economice pentru Europa.

b) Dacă este adoptat cu o majoritate de două treimi din numărul membrilor prezenţi şi care votează, şi dacă această majoritate include o majoritate de două treimi a părţilor contractante prezente şi care votează, amendamentul va fi comunicat pentru acceptare tuturor părţilor contractante de către secretarul general.

c) Dacă amendamentul este acceptat de două treimi dintre părţile contractante, secretarul general va notifica despre aceasta tuturor părţilor contractante, iar amendamentul va intra în vigoare după 12 luni de la data acestei notificări pentru toate părţile contractante, cu excepţia celor care, înainte de intrarea sa în vigoare, vor declara că nu-l acceptă.

3. La cererea a cel puţin unei treimi dintre părţile contractante, secretarul general va convoca o conferinţă la care vor fi invitate statele vizate la art. 5. Procedura indicată la alineatele a) şi b) ale paragrafului 2 de mai sus se va aplica în ceea ce priveşte orice amendament care va fi prezentat spre examinare unei astfel de conferinţe.

ARTICOLUL 11

1. Anexa nr. I a prezentului acord va putea fi amendată după procedura definită în prezentul articol.

2. La cererea unei părţi contractante, orice amendament al anexei nr. I la prezentul acord propus de această parte va fi examinat de Grupul de lucru pentru transporturi feroviare a Comisiei Economice pentru Europa.

3. Dacă este adoptat de majoritatea membrilor prezenţi care votează, şi dacă această majoritate cuprinde majoritatea părţilor contractante prezente care votează, amendamentul va fi comunicat de către secretarul general administraţiilor competente ale părţilor contractante care sunt direct interesate. Sunt considerate ca părţi contractante direct interesate:

a) dacă este vorba de includerea unei linii principale noi sau de modificarea unei linii principale existente, orice parte contractantă pe teritoriul căreia trece linia avizată;

b) dacă este vorba de includerea unei linii complementare noi sau de modificarea unei linii complementare existente, orice parte contractantă care este vecină cu ţara solicitantă pe teritoriul căreia trece (trec) linia internaţională principală (liniile internaţionale principale) de care este legată linia complementară nouă sau care urmează să fie modificată. În sensul prezentului alineat, vor fi de asemenea considerate vecine două părţi contractante pe teritoriul cărora se găsesc punctele terminale ale unei legături ferry-boat prevăzute pe traseul liniei sau liniilor principale specificate mai sus.

4. Orice propunere de amendament, care este comunicată în conformitate cu dispoziţiile paragrafului 3 de mai sus, va fi acceptată dacă, în termen de 6 luni de la data acestei comunicări, nici o administraţie competentă a părţilor contractante direct interesate nu notifică secretarului general obiecţiile sale în legătură cu amendamentul. Dacă administraţia unei părţi contractante declară că legislaţia sa naţională o obligă să condiţioneze acordul său de o autorizare specială sau de aprobarea unui organ legislativ, nu se va considera că şi-a dat acordul privind amendamentul la anexa nr. I a prezentului acord şi că s-a acceptat propunerea de amendament decât în momentul în care aceasta va fi notificat secretarului general că autorizaţia sau aprobarea cerută a fost obţinută. Dacă această notificare nu este făcută într-un termen de 18 luni de la data la care propunerea de amendament a fost comunicată sau, dacă în termenul de 6 luni specificat mai sus, administraţia competentă a unei părţi contractante direct interesate ridică o obiecţie împotriva amendamentului propus, acest amendament va fi considerat ca nefiind acceptat.

5. Orice amendament acceptat va fi comunicat de secretarul general tuturor părţilor contractante şi va intra în vigoare pentru toate părţile contractante în termen de 3 luni de la data acestei notificări.

ARTICOLUL 12

1. Anexa nr. II a prezentului acord va putea fi amendată urmând procedura definită în prezentul articol.

2. La cererea unei părţi contractante, orice amendament la anexa nr. II a prezentului acord propus de această parte va fi examinat de Grupul de lucru pentru transporturi feroviare a Comisiei Economice pentru Europa.

3. Dacă este adoptat de către majoritatea membrilor prezenţi şi care votează, şi dacă această majoritate include majoritatea părţilor contractante prezente şi care votează, amendamentul va fi comunicat de secretarul general pentru a fi acceptat de administraţiile competente ale tuturor părţilor contractante.

4. Amendamentul va fi acceptat, dacă, într-un termen de 6 luni de la data acestei comunicări, mai puţin de o treime dintre administraţiile competente ale părţilor contractante notifică secretarului general obiecţia lor în legătură cu amendamentul respectiv.

5. Orice amendament acceptat va fi comunicat de secretarul general tuturor părţilor contractante şi va intra în vigoare în termen de 3 luni de la data acestei notificări.

ARTICOLUL 13

În momentul în care va semna, va ratifica, va accepta sau va aproba prezentul acord sau va adera la acesta, fiecare stat va notifica secretarului general numele şi adresa administraţiei sale, căreia trebuie să-i fie comunicate, în conformitate cu dispoziţiile art. 11 şi 12 de mai sus, propunerile de amendamente la anexele acordului.

ARTICOLUL 14

Orice parte contractantă va putea denunţa prezentul acord printr-o notificare scrisă adresată secretarului general. Denunţarea va intra în vigoare după un an de la data primirii acestei notificări de către secretarul general.

ARTICOLUL 15

Aplicarea prezentului acord va fi suspendată, dacă numărul părţilor contractante este mai mic de opt pe o perioadă oarecare de 12 luni consecutive.

Drept pentru care, plenipotenţiarii, fiind împuterniciţi ca atare, au semnat prezentul acord.

Încheiat la Geneva la 31 mai 1985, într-un singur exemplar, în limbile engleză, franceză şi rusă, cele trei texte originale având aceeaşi valabilitate.

ANEXA Nr. I

LINIILE DE CALE FERATĂ
care sunt foarte importante din punct de vedere internaţional

Numerotarea liniilor care sunt foarte importante din punct de vedere internaţional:

1. Liniile principale, cuprinzând liniile de referinţă şi liniile intermediare, numite de categoria A, sunt numerotate cu două cifre; liniile complementare, numite de categoria B, sunt numerotate cu trei cifre.

2. Liniile de referinţă orientate pe direcţia Nord-Sud primesc numere impare din două cifre care se termină cu 5, în ordine crescătoare de la Vest spre Est. Liniile de referinţă orientate Vest-Est primesc numere pare din două cifre care se termină cu 0, în ordine crescătoare de la Nord spre Sud. Liniile intermediare primesc numere impare şi, respectiv, pare, din două cifre cuprinse între numerele liniilor de referinţă între care se găsesc.

3. Liniile de categoria B primesc numere din trei cifre, din care prima cifră este cea a liniei de referinţă cea mai apropiată, situată la Nord de linia B avută în vedere, iar a doua este cea a liniei de referinţă cea mai apropiată, situată la Vest de linia B avută în vedere, cea de a treia cifră fiind un număr de ordine.

LISTA LINIILOR FEROVIARE

I. Numerotarea liniilor la scară europeană Nord-Sud

E 851 Lvov - Vadul Siret - Vicşani - Paşcani
E 95 Moscova - Kiev - Bender - Ungheni - Iaşi - Paşcani - Buzău - Ploieşti - Bucureşti - Videle - Giurgiu - Ruse - Gorna - Dimitrovgrad
VEST-EST
E 54 Arad - Deva - Teiuş - Vânători - Braşov - Bucureşti
E 56 Budapesta - Rakos - Ujszasz - Szolnok - Lokoshaza - Curtici - Arad - Timişoara - Craiova - Bucureşti
E 560 Buzău - Galaţi - Reni - Bender
E 562 Bucureşti - Constanţa
E 66 Belgrad - Vrsac - Stamora Moraviţa - Timişoara

II. Numerotarea liniilor la scară naţională*)

*) În lista de mai sus, staţiile indicate în paranteză se găsesc pe alte itinerare sau în afara ţării respective.

22 ROMÂNIA
E 851 (Vadul Siret -) Vicşani - Paşcani
E 95 (Ungheni -) Iaşi - Paşcani - Buzău - Ploieşti - Bucureşti - Videle - Giurgiu (- Ruse)
E 54 Arad - Deva - Teiuş - Vânători - Braşov - Bucureşti
E 56 (Lokoshaza -) Curtici - Arad - Timişoara - Craiova - Bucureşti
E 560 Buzău - Galaţi (- Reni - Bender)
E 562 Bucureşti - Constanţa
E 66 (Vrsac -) Stamora Moraviţa - Timişoara

ANEXA Nr. II

CARACTERISTICI TEHNICE
ale marilor linii internaţionale de cale ferată

Observaţii preliminarii

Parametrii sunt rezumaţi în tabelul 1.

Valorile indicate în coloana A a tabelului 1 trebuie să fie considerate ca obiective importante la care se va ajunge în conformitate cu planurile naţionale de dezvoltare a căilor ferate şi orice abatere de la aceste valori trebuie să fie considerată ca fiind excepţională.

Se disting două mari categorii de linii:

a) Linii existente, care sunt susceptibile de a fi ameliorate, dacă este cazul; deseori este dificil şi câteodată este imposibil să fie modificate, în special caracteristicile geometrice; exigenţele în legătură cu acestea vor fi deci moderate.

b) Linii noi, ce urmează a fi construite; în anumite limite de ordin economic, se pot alege în mod liber caracteristicile acestora, în special cele geometrice; a fost necesar să se distingă două subcategorii:

(i) linii destinate în exclusivitate pentru transportul de călători (exceptând transporturile de mărfuri);

(ii) linii pentru trafic mixt, destinate transportului de călători şi mărfuri.

Parametrii care se au în vedere nu frânează în nici un fel progresul tehnic. Acestea sunt exigenţe minime. O cale ferată poate avea în vedere parametri superiori, dacă consideră că este util.

Prin analogie, specificaţiile indicate în tabelul 1 sunt, de asemenea, aplicabile, dacă este cazul, serviciilor de ferry-boat care fac parte integrantă din reţeaua feroviară.

TABELUL 1

Parametrii de infrastructură ai marilor linii
internaţionale de cale ferată

A Linii existente care corespund condiţiilor de infrastructură şi liniilor ce urmează a se ameliora sau reconstrui B Linii noi
B1 Destinate exclusiv transportului de călători B2 Destinate transportului de călători şi de mărfuri
1. Număr de linii - 2 2
2. Gabaritul vehiculelor U.I.C.*) B U.I.C. C1 U.I.C. C1
3. Distanţa minimă între axele căii 4,00 m 4,20 m 4,20 m
4. Viteza minimă de definiţie 160 km/h 300 km/h 250 km/h
5. Sarcina autorizată pe osie:
Locomotivă (200 km/h) 22,5 t - 22,5 t
Automotoare şi rame 17 t
Automotoare (300 km/h) 17 t - 17 t
Vagoane de călători 16 t - 16 t
Vagoane: 100 km/h 20 t - 22,5 t
120 km/h 20 t - 20 t
140 km/h 18 t 18 t
6. Sarcină autorizată pe metru liniar 8 t - 8 t
7. Tren tip pentru calculul podurilor U.I.C. 71 - U.I.C. 71
8. Declivitate maximă - 35 mm/m 12,5 mm/m
9. Lungimea utilă a peroanelor în marile gări 400 m 400 m 400 m
10. Lungimea utilă a liniilor de evitare 750 m - 750 m
11. Pasaje de nivel NU NU NU

*) U.I.C. - Uniunea Internaţională a Căilor Ferate.

1. Număr de linii

Marile linii internaţionale trebuie să ofere o capacitate ridicată şi o mare precizie a traficului.

În principiu, nu este posibil să se răspundă acestor două exigenţe decât cu linii cu cel puţin două căi.

2. Gabaritul vehiculelor

Este vorba de un gabarit minim pe marile linii internaţionale.

Pe liniile noi, adoptarea unui gabarit important nu face să fie necesar decât un cost marginal de investiţie limitat, ceea ce permite opţiunea pentru gabaritul C1 al U.I.C.

Gabaritul C1 admite, în special:

- transportul de vehicule şi ansambluri rutiere utilitare (camioane şi remorci, vehicule articulate, tractoare şi semiremorci) cu gabarit rutier european (înălţime 4 m, lăţime 2,5 m) pe vagoane speciale, al căror nivel de încărcare se găseşte la 60 cm de la nivelul liniei;

- transportul semiremorcilor rutiere obişnuite cu o lăţime de 2,5 m şi o înălţime de 4 m pe vagoane purtătoare echipate cu boghiuri normale;

- transportul conteinerelor I.S.O. cu o lăţime de 2,44 m şi o înălţime de 2,90 m pe vagoane-platformă obişnuite;

- transportul de cutii amovibile cu o lăţime de 2,5 m pe vagoane-platformă obişnuite.

Liniile existente care traversează regiuni muntoase (Pirineii, Masivul central, Alpii, Jura, Apeninii, Carpaţii etc.) au numeroase tunele cu un gabarit al unităţii tehnice sau cu gabarite puţin superioare în înălţime pe axul liniei. În aproape toate cazurile, ridicarea la gabaritul C1 al U.I.C. este imposibilă din punct de vedere economic şi financiar, astfel încât, pentru aceste linii, este menţinut gabaritul B al U.I.C. Acesta permite, în special:

- transportul conteinerelor I.S.O. cu o lăţime de 2,44 m şi o înălţime de 2,90 m pe vagoane-platformă port-conteinere, al căror nivel de încărcare se găseşte la o înălţime de 1,18 m deasupra nivelului liniei;

- transportul de cutii amovibile cu o lăţime de 2,50 m şi o înălţime de 2,60 m pe vagoane-platformă normale (nivelul de încărcare se află la o înălţime de 1,246 m);

- transportul de semiremorci cu vagoane purtătoare.

Majoritatea marilor linii internaţionale existente are cel puţin gabaritul B al U.I.C. În cazul celorlalte linii, aducerea la acest gabarit nu necesită, în general, investiţii importante.

se încarcă...