Back

Act Internaţional

Convenţia internaţională privind Sistemul armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor, încheiată la Bruxelles la 14 iunie 1983

În vigoare de la 27.09.1996

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

PREAMBUL

Părţile contractante la prezenta convenţie, elaborată sub auspiciile Consiliului de Cooperare Vamală,

în dorinţa de a facilita comerţul internaţional,

în dorinţa de a facilita culegerea, compararea şi analizarea datelor statistice, în special a celor privind comerţul internaţional,

în dorinţa de a reduce cheltuielile antrenate de necesitatea de a atribui mărfurilor o nouă denumire, o nouă clasificare şi o nouă codificare, atunci când în cadrul schimburilor internaţionale acestea trec dintr-un sistem de clasificare în altul, şi în dorinţa de a facilita uniformizarea documentelor comerciale, ca şi transmiterea datelor,

considerând că evoluţia tehnicilor şi a structurilor comerţului internaţional implică modificări importante în Convenţia privind Nomenclatura pentru clasificarea mărfurilor în tarifele vamale, încheiată la Bruxelles la 15 decembrie 1950,

considerând, de asemenea, că gradul de detaliere, cerut în scopuri tarifare şi statistice de guvernele şi cercurile comerciale, depăşeşte în prezent cu mult pe cel oferit de nomenclatura anexată la convenţia menţionată mai sus,

considerând că este important să se dispună de date exacte şi comparabile, în scopul negocierilor comerciale internaţionale,

considerând că Sistemul armonizat este destinat utilizării pentru stabilirea tarifelor şi pentru statisticile aferente diferitelor moduri de transport al mărfurilor,

considerând că Sistemul armonizat este destinat a fi încorporat, pe cât posibil, în sistemele comerciale de denumire şi codificare a mărfurilor,

considerând că Sistemul armonizat este destinat să favorizeze stabilirea unei corelaţii cât mai strânse între statisticile comerciale de import şi de export, pe de o parte, şi statisticile de producţie, pe de altă parte,

considerând că trebuie să fie menţinută o corelaţie strânsă între Sistemul armonizat şi Clasificarea Tip pentru Comerţul Internaţional (C.T.C.I.) a Naţiunilor Unite,

considerând că este indicat a se răspunde cerinţelor menţionate mai sus prin intermediul unei nomenclaturi tarifare şi statistici combinate, care să poată fi utilizată de diverşii participanţi la comerţul internaţional,

considerând că este important ca să se asigure ţinerea la zi a Sistemului armonizat, în funcţie de evoluţia tehnicilor şi structurilor comerţului internaţional,

considerând lucrările deja realizate în acest domeniu de Comitetul Sistemului armonizat, înfiinţat de Consiliul de Cooperare Vamală,

considerând că, în situaţia în care Convenţia privind Nomenclatura, menţionată mai sus, s-a dovedit a fi un instrument eficient în atingerea unora dintre aceste obiective, mijlocul cel mai bun de obţinere a rezultatelor dorite constă în a încheia o nouă convenţie internaţională,

au convenit asupra următoarelor:

ARTICOLUL 1 Definiţii Jurisprudență (1)

În sensul prezentei convenţii, se înţelege:

a) prin Sistem armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor, denumit, în continuare, Sistem armonizat: nomenclatura care cuprinde poziţiile şi subpoziţiile şi codurile numerice aferente, notele de secţiuni, capitole şi subpoziţii, precum şi regulile generale de interpretare a Sistemului armonizat cuprinse în anexa la prezenta convenţie;

b) prin nomenclatură tarifară: nomenclatura stabilită în conformitate cu legislaţia părţii contractante pentru încasarea taxelor vamale la import;

c) prin nomenclaturi statistice: nomenclaturile mărfurilor, elaborate de partea contractantă, pentru culegerea datelor necesare întocmirii statisticilor comerciale de import şi de export;

d) prin nomenclatură tarifară şi statistică combinată: o nomenclatură combinată care integrează nomenclatura tarifară şi nomenclaturile statistice cerute în mod legal de către partea contractantă pentru declararea mărfurilor la import;

e) prin Convenţia privind înfiinţarea Consiliului: Convenţia privind înfiinţarea unui Consiliu de Cooperare Vamală, încheiată la Bruxelles la 15 decembrie 1950;

f) prin Consiliu: Consiliul de Cooperare Vamală, menţionat la lit. e);

g) prin secretar general: secretarul general al Consiliului;

h) prin ratificare: ratificarea propriu-zisă, acceptarea sau aprobarea.

ARTICOLUL 2 Anexa

Anexa la prezenta convenţie face parte integrantă din aceasta şi orice referire la prezenta convenţie se aplică, de asemenea, acestei anexe.

ARTICOLUL 3 Obligaţiile părţilor contractante

1. Sub rezerva excepţiilor menţionate la art. 4:

a) Fiecare parte contractantă se angajează, cu excepţia aplicării prevederilor subparagrafului c) al prezentului paragraf, ca de la data la care prezenta convenţie intră în vigoare, în ceea ce o priveşte, nomenclaturile sale tarifare şi statistice să fie conforme cu Sistemul armonizat. Aceasta se angajează, prin urmare, ca la elaborarea nomenclaturilor sale tarifare şi statistice:

1. să folosească toate poziţiile şi subpoziţiile Sistemului armonizat, fără completări sau modificări, precum şi codurile numerice aferente;

2. să aplice regulile generale pentru interpretarea Sistemului armonizat, precum şi toate notele privind secţiunile, capitolele şi subpoziţiile şi să nu modifice domeniul de aplicare a acestor secţiuni, capitole, poziţii sau subpoziţii ale Sistemului armonizat;

3. să respecte ordinea de numerotare a Sistemului armonizat.

b) Fiecare parte contractantă pune, de asemenea, la dispoziţia publicului statisticile sale comerciale de import şi de export, în conformitate cu codul de şase cifre al Sistemului armonizat, sau, la iniţiativa părţii contractante, peste acest nivel, în măsura în care această publicare nu este exclusă din motive excepţionale, cum ar fi caracterul confidenţial al informaţiilor comerciale sau securitatea naţională.

c) Nici o dispoziţie a prezentului articol nu obligă părţile contractante să utilizeze subpoziţiile Sistemului armonizat în nomenclatura lor tarifară, cu condiţia de a se conforma, în nomenclatura lor tarifară şi statistică combinată, prevederilor subparagrafelor a) 1., a) 2. şi a) 3. de mai sus.

2. Conformându-se angajamentelor de la paragraful 1 subparagraful a) al prezentului articol, fiecare parte contractantă poate face acele adaptări de text necesare pentru ca Sistemul armonizat să devină operant în raport cu legislaţia sa naţională.

3. Nici o dispoziţie a prezentului articol nu interzice părţilor contractante să stabilească, în nomenclaturile lor tarifare sau statistice, subdiviziuni pentru clasificarea mărfurilor peste nivelul Sistemului armonizat, cu condiţia ca aceste subdiviziuni să fie adăugate şi codificate în afara codului numeric de şase cifre care figurează în anexa la prezenta convenţie.

ARTICOLUL 4 Aplicarea parţială de către ţările în curs de dezvoltare

1. Orice ţară în curs de dezvoltare, parte contractantă, poate amâna aplicarea unora sau a tuturor subpoziţiilor Sistemului armonizat, atât timp cât este necesar, ţinând seama de propria structură în cadrul comerţului internaţional sau de capacităţile sale administrative.

2. Orice ţară în curs de dezvoltare, parte contractantă, care optează pentru aplicarea parţială a Sistemului armonizat, conform prevederilor prezentului articol, se angajează să depună toate eforturile în vederea aplicării întregului Sistem armonizat cu şase cifre într-o perioadă de 5 ani de la data la care prezenta convenţie intră în vigoare în ceea ce o priveşte sau în orice altă perioadă pe care o consideră necesară, ţinând seama de prevederile paragrafului 1 al prezentului articol.

3. Orice ţară în curs de dezvoltare, parte contractantă, care optează pentru aplicarea parţială a Sistemului armonizat, conform prevederilor prezentului articol, aplică fie toate, fie nici una dintre subpoziţiile marcate cu două liniuţe, care aparţin unei subpoziţii marcate cu o liniuţă, fie toate, fie nici una dintre subpoziţiile marcate cu o liniuţă care aparţin unei poziţii. În asemenea cazuri de aplicare parţială, a şasea cifră sau cifrele a cincea şi a şasea, care corespund părţii din codul Sistemului armonizat neaplicate, sunt înlocuite cu 0 sau, respectiv, 00.

4. Orice ţară în curs de dezvoltare care optează pentru aplicarea parţială a Sistemului armonizat, conform prevederilor prezentului articol, atunci când devine parte contractantă, notifică secretarului general subpoziţiile pe care nu le va aplica la data la care prezenta convenţie va intra în vigoare, în ceea ce o priveşte, precum şi subpoziţiile pe care le va aplica ulterior.

5. Orice ţară în curs de dezvoltare care optează pentru aplicarea parţială a Sistemului armonizat, conform prevederilor prezentului articol, atunci când devine parte contractantă, poate notifica secretarului general că se angajează formal să aplice întregul Sistem armonizat de şase cifre, în termen de 3 ani de la data intrării convenţiei în vigoare, în ceea ce o priveşte.

6. Orice ţară în curs de dezvoltare, parte contractantă, care aplică parţial Sistemul armonizat, conform prevederilor prezentului articol, este eliberată de obligaţiile ce decurg din art. 3 cu privire la subpoziţiile pe care aceasta nu le aplică.

ARTICOLUL 5 Asistenţa tehnică pentru ţările în curs de dezvoltare

Ţările dezvoltate, părţi contractante, acordă ţărilor în curs de dezvoltare, la cererea acestora, asistenţa tehnică, în condiţii convenite de comun acord, mai ales pentru pregătirea personalului, transpunerea nomenclaturilor lor existente în Sistemul armonizat şi asistenţa pentru actualizarea sistemelor lor transpuse, ţinând seama de amendamentele la Sistemul armonizat, cât şi pentru aplicarea prevederilor prezentei convenţii.

ARTICOLUL 6 Comitetul Sistemului armonizat

1. Se instituie, conform prezentei convenţii, un comitet, denumit Comitetul Sistemului armonizat, format din reprezentanţi ai fiecărei părţi contractante.

2. Comitetul Sistemului armonizat se întruneşte, de regulă, cel puţin de două ori pe an.

3. Reuniunile sale sunt convocate de secretarul general şi, dacă părţile contractante nu vor decide altfel, acestea au loc la sediul Consiliului.

4. În cadrul Comitetului Sistemului armonizat, fiecare parte contractantă are dreptul la un vot; cu toate acestea, în sensul prevederilor prezentei convenţii şi fără a prejudicia orice convenţie care s-ar încheia în viitor, atunci când o uniune vamală sau economică, precum şi atunci când unul sau mai multe dintre statele ei membre sunt părţi contractante, aceste părţi contractante au împreună dreptul la un singur vot. În mod similar, când toate statele membre ale unei uniuni vamale sau economice, care poate deveni parte contractantă conform prevederilor art. 11 subparagraful b) devin părţi contractante, acestea au împreună dreptul la un singur vot.

5. Comitetul Sistemului armonizat alege un preşedinte şi unul sau mai mulţi vicepreşedinţi.

6. Regulamentul interior se stabileşte prin hotărâre adoptată cu majoritatea a două treimi din voturile exprimate de membrii săi. Acest regulament este supus aprobării Consiliului.

7. Comitetul Sistemului armonizat invită, dacă consideră necesar, organizaţii interguvernamentale sau alte organizaţii internaţionale să participe la lucrările sale, în calitate de observatori.

8. Comitetul Sistemului armonizat creează, dacă este cazul, subcomitete sau grupe de lucru, ţinând seama, în special, de prevederile paragrafului 1 subparagraful a) al art. 7 şi stabileşte componenţa, drepturile referitoare la vot şi regulamentul interior ale acestora.

ARTICOLUL 7 Funcţiile Comitetului

1. Comitetul Sistemului armonizat exercită, ţinând seama de prevederile art. 8, următoarele funcţii:

a) propune orice proiect de amendament la prezenta convenţie, pe care-l socoteşte de dorit, ţinând seama, în special, de necesităţile utilizatorilor sau de evoluţia tehnicilor şi structurilor comerţului internaţional;

b) redactează note explicative, avize de clasificare şi alte avize pentru interpretarea Sistemului armonizat;
Jurisprudență (1)

c) formulează recomandări pentru a asigura o interpretare şi o aplicare uniformă a Sistemului armonizat;

d) culege şi difuzează orice informaţii cu privire la aplicarea Sistemului armonizat;

e) furnizează, din oficiu sau la cerere, părţilor contractante, statelor membre ale Consiliului, precum şi organizaţiilor interguvernamentale şi altor organizaţii internaţionale pe care Comitetul le consideră corespunzătoare informaţii sau îndrumări privind orice aspecte cu privire la clasificarea mărfurilor în Sistemul armonizat;

f) prezintă, la fiecare sesiune a Consiliului, rapoarte cu privire la activitatea sa, inclusiv propuneri de amendamente, de note explicative, de avize de clasificare şi de alte avize;

g) exercită, în ceea ce priveşte Sistemul armonizat, orice alte atribuţii sau funcţii pe care Consiliul sau părţile contractante le pot considera utile.

2. Deciziile administrative ale Comitetului Sistemului armonizat, care au implicaţii bugetare, sunt supuse aprobării Consiliului.

ARTICOLUL 8 Rolul Consiliului Jurisprudență (1)

1. Consiliul examinează propunerile de amendamente la prezenta convenţie, elaborate de Comitetul Sistemului armonizat, şi le recomandă părţilor contractante, conform procedurii de la art. 16, numai dacă un stat membru al Consiliului, care este parte contractantă la prezenta convenţie, nu cere ca toate sau o parte dintre propunerile în cauză să fie restituite Comitetului pentru o nouă examinare.

2. Notele explicative, avizele de clasificare, celelalte avize privind interpretarea Sistemului armonizat şi recomandările care vizează asigurarea unei interpretări şi aplicări uniforme a Sistemului armonizat, formulate în timpul unei sesiuni a Comitetului Sistemului armonizat, conform prevederilor paragrafului 1 al art. 7, sunt considerate ca aprobate de către Consiliu, dacă, înainte de sfârşitul celei de-a doua luni de la cea în care această sesiune s-a încheiat, nici una dintre părţile contractante la prezenta convenţie nu a notificat secretarului general că cere ca problema respectivă să fie supusă Consiliului.

3. Atunci când Consiliul este sesizat cu o problemă conform prevederilor paragrafului 2 al prezentului articol, el aprobă respectivele note explicative, avizele de clasificare, alte avize sau recomandări, numai dacă un stat membru al Consiliului, care este parte contractantă la prezenta convenţie, nu cere ca toate sau o parte dintre propunerile respective să fie restituite Comitetului pentru o nouă examinare.

ARTICOLUL 9 Nivelul drepturilor vamale

Părţile contractante nu îşi asumă, prin prezenta convenţie, nici o obligaţie în ceea ce priveşte nivelul drepturilor vamale.

ARTICOLUL 10 Reglementarea diferendelor

1. Orice diferend între părţile contractante cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei convenţii este soluţionat, pe cât posibil, prin negocieri directe între părţile respective.

2. Orice diferend care nu a fost soluţionat în acest mod este prezentat, de către părţile în dispută, Comitetului Sistemului armonizat, care îl examinează şi face recomandări în vederea reglementării lui.

3. În cazul în care Comitetul Sistemului armonizat nu poate soluţiona diferendul, el îl prezintă Consiliului, care face recomandări în conformitate cu art. III lit. e) al Convenţiei pentru înfiinţarea Consiliului.

4. Părţile în dispută pot conveni, în prealabil, să accepte recomandările Comitetului sau ale Consiliului.

ARTICOLUL 11 Condiţii necesare pentru a deveni parte contractantă

Pot deveni părţi contractante la prezenta convenţie:

a) statele membre ale Consiliului;

b) uniunile vamale sau economice, cărora li s-a transferat competenţa de a încheia tratate cu privire la unele sau la toate problemele care intră sub incidenţa prezentei convenţii; şi

c) orice alt stat căruia secretarul general îi adresează o invitaţie în acest scop, în conformitate cu instrucţiunile Consiliului.

ARTICOLUL 12 Procedura necesară pentru a deveni parte contractantă

1. Orice stat sau uniune vamală sau economică, ce îndeplineşte condiţiile cerute, poate deveni parte contractantă la prezenta convenţie:

a) prin semnare, fără rezerva ratificării;

b) prin depunerea unui instrument de ratificare, după semnarea convenţiei sub rezerva ratificării; sau

c) prin aderare, după ce convenţia a încetat să fie deschisă pentru semnare.

2. Prezenta convenţie este deschisă pentru semnare de statele membre şi uniunile vamale sau economice, prevăzute la art. 11, la sediul Consiliului din Bruxelles, până la data de 31 decembrie 1986. După această dată, convenţia va fi deschisă pentru aderare.

3. Instrumentele de ratificare sau de aderare se depun la secretarul general.

ARTICOLUL 13 Intrarea în vigoare

1. Prezenta convenţie intră în vigoare la prima dată de 1 ianuarie după trecerea unei perioade de cel puţin 12 luni, dar nu mai mult de 24 de luni, de la data la care 17 state sau uniuni economice sau vamale, prevăzute la art. 11 de mai sus, au semnat-o fără rezerva ratificării sau au depus instrumentele lor de ratificare sau de aderare, dar nu înainte de 1 ianuarie 1987.

2. Pentru orice stat sau uniune vamală sau economică ce semnează prezenta convenţie fără rezerva ratificării, care o ratifică sau care aderă la ea, după ce numărul minim cerut conform paragrafului 1 al prezentului articol a fost atins, prezenta convenţie intră în vigoare la prima dată de 1 ianuarie după trecerea unei perioade de cel puţin 12 luni, dar nu mai mult de 24 de luni, dată la care acest stat sau uniune economică sau vamală a semnat convenţia fără rezerva ratificării sau a depus instrumentul său de ratificare sau de aderare, dacă nu se precizează o dată mai apropiată. Totuşi data intrării în vigoare, conform prevederilor prezentului paragraf, nu poate fi anterioară datei de intrare în vigoare prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol.

ARTICOLUL 14 Aplicarea de către teritoriile dependente

1. Orice stat poate, fie la data la care devine parte contractantă la prezenta convenţie, fie la o dată ulterioară, să notifice secretarului general că această convenţie se extinde asupra tuturor sau asupra unora dintre teritoriile ale căror relaţii internaţionale sunt sub responsabilitatea sa şi care sunt menţionate în notificare. Această notificare intră în vigoare la data de 1 ianuarie după trecerea unei perioade de cel puţin 12 luni, dar nu mai mult de 24 de luni de la data la care secretarul general o primeşte, numai dacă în notificare nu este precizată o dată mai apropiată. Totuşi prezenta convenţie nu poate deveni aplicabilă pentru aceste teritorii înaintea intrării sale în vigoare pentru statul interesat.

2. Prezenta convenţie încetează de a fi aplicabilă într-un teritoriu desemnat, la data la care relaţiile internaţionale ale acestui teritoriu nu mai sunt sub responsabilitatea părţii contractante sau la o dată anterioară notificată secretarului general, conform prevederilor art. 15.

ARTICOLUL 15 Denunţare

Prezenta convenţie este încheiată pentru o durată nelimitată. Totuşi oricare parte contractantă o poate denunţa şi denunţarea intră în vigoare la un an de la primirea de către secretarul general a instrumentului de denunţare, numai dacă în acesta nu este precizată o dată mai îndepărtată.

se încarcă...