Back

Parlamentul României

Convenţia privind interzicerea sau limitarea folosirii anumitor categorii de arme clasice care ar putea fi considerate ca producând efecte traumatice excesive sau care ar lovi fără discriminare din 08.04.1982 *)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29.05.1995

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

Înaltele părţi contractante,

reamintind că toate statele au datoria, potrivit Cartei Naţiunilor Unite, de a se abţine, în relaţiile lor internaţionale, de la recurgerea la ameninţarea sau la folosirea forţei, fie împotriva suveranităţii, integrităţii teritoriale sau independenţei politice a oricărui stat, fie în orice alt mod incompatibil cu scopurile Naţiunilor Unite,

reamintind, totodată, principiul general al protecţiei persoanelor civile contra efectelor ostilităţilor,

bazându-se pe principiul dreptului internaţional potrivit căruia dreptul părţilor într-un conflict armat de a-şi alege metodele sau mijloacele de război nu este nelimitat, pe principiul care interzice folosirea în conflictele armate a armelor, proiectilelor şi materialelor, cât şi a metodelor de război de natură să cauzeze suferinţe inutile,

reamintind, de asemenea, că este interzis să fie folosite metode sau mijloace de război concepute să cauzeze sau care ar cauza pagube considerabile, de durată şi grave, mediului înconjurător natural,

confirmând hotărârea lor potrivit căreia, în cazurile neprevăzute de prezenta convenţie şi de protocoalele-anexă sau de alte acorduri internaţionale, persoanele civile şi combatanţii vor fi în permanenţă sub protecţia şi autoritatea principiilor dreptului internaţional, aşa cum rezultă din practicile stabilite, principiile umanitare şi exigenţele conştiinţei publice,

dorind să contribuie la destinderea internaţională, la încetarea cursei înarmărilor şi la instaurarea încrederii între state şi, în felul acesta, la realizarea aspiraţiilor tuturor popoarelor de a trăi în pace,

recunoscând importanţa continuării tuturor eforturilor care să contribuie la realizarea de progrese pe calea dezarmării generale şi totale sub un control internaţional strict şi eficace,

reafirmând necesitatea continuării codificării şi dezvoltării progresive a regulilor dreptului internaţional aplicabile conflictelor armate,

dorind să interzică sau să limiteze în continuare folosirea unor categorii de arme clasice şi apreciind că rezultatele pozitive obţinute în acest domeniu ar putea facilita principalele tratative de dezarmare în vederea încetării producţiei, stocării şi proliferării unor asemenea arme,

subliniind interesul ca toate statele şi, îndeosebi, statele importante din punct de vedere militar să devină părţi la prezenta convenţie şi la protocoalele-anexă,

considerând că Adunarea Generală a Naţiunilor Unite şi Comisia Naţiunilor Unite pentru Dezarmare pot decide să examineze chestiunea unei posibile lărgiri a sferei de aplicare a interdicţiilor sau a limitărilor cuprinse în prezenta convenţie şi în protocoalele-anexă,

considerând, totodată, că examinarea problemei adoptării de noi măsuri privind interzicerea sau limitarea folosirii unor anumite categorii de arme clasice poate fi hotărâtă de Comitetul de Dezarmare,

au convenit cele ce urmează:

ARTICOLUL 1 Sfera de aplicare

Prezenta convenţie şi protocoalele-anexă la aceasta se aplică în situaţiile prevăzute în art. 2, comun Convenţiilor de la Geneva din 12 august 1949 privind protecţia victimelor de război, inclusiv orice situaţie prevăzută în paragraful 4 al art. 1 al Protocolului adiţional I la Convenţiile de la Geneva.

ARTICOLUL 2 Raporturi cu alte acorduri internaţionale

Nici o dispoziţie a prezentei convenţii sau a protocoalelor-anexă nu va fi interpretată ca diminuând alte obligaţii impuse părţilor de către dreptul internaţional umanitar aplicabil în caz de conflict armat.

ARTICOLUL 3 Semnarea

Prezenta convenţie va fi deschisă spre semnare tuturor statelor la sediul organizaţiei Naţiunilor Unite la New York, timp de 12 luni, începând cu 10 aprilie 1981.

ARTICOLUL 4 Ratificarea - acceptarea - aprobarea - aderarea

1. Prezenta convenţie este supusă ratificării, acceptării sau aprobării de către semnatari. Oricare stat care nu a semnat convenţia va putea să adere la aceasta.

2. Instrumentele de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare vor fi depuse la depozitarul convenţiei.

3. Fiecare stat va putea accepta să fie legat de oricare dintre protocoalele-anexă la prezenta convenţie, cu condiţia ca în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare la prezenta convenţie să notifice depozitarului consimţământul său de a fi legat de cel puţin două dintre aceste protocoale.

4. În orice moment după depunerea instrumentelor de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare la prezenta convenţie, un stat poate notifica depozitarului consimţământul de a fi legat de oricare protocol anexat la care nu este încă parte.

5. Orice protocol care leagă o înaltă parte contractantă face parte integrantă din prezenta convenţie în ceea ce priveşte amintita parte.

ARTICOLUL 5 Intrarea în vigoare

1. Prezenta convenţie va intra în vigoare la 6 luni de la data depunerii celui de-al douăzecilea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.

2. Pentru oricare stat care depune un instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare după data depunerii celui de-al douăzecilea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, convenţia va intra în vigoare la 6 luni de la data depunerii acestui instrument.

3. Fiecare dintre protocoalele-anexă la prezenta convenţie va intra în vigoare la 6 luni de la data la care douăzeci de state vor fi notificat consimţământul de a fi legate de acest protocol, în conformitate cu dispoziţiile paragrafului 3 sau ale paragrafului 4 ale art. 4 din prezenta convenţie.

4. Pentru oricare stat care notifică consimţământul său de a fi legat de un protocol-anexă la prezenta convenţie, după data la care douăzeci de state au notificat consimţământul lor de a fi legate de acel protocol, protocolul va intra în vigoare după 6 luni de la data la care amintitul stat va fi notificat consimţământul său de a fi astfel legat.

ARTICOLUL 6 Difuzarea

Înaltele părţi contractante se angajează să difuzeze, cât mai larg posibil, în ţările lor, în timp de pace, cât şi în perioada de conflict armat, prezenta convenţie şi protocoalele-anexă la aceasta, la care sunt părţi şi, în special, să includă studierea acestora în programele lor de instrucţie militară, astfel încât aceste instrumente să fie cunoscute de către forţele lor armate.

ARTICOLUL 7 Raporturi convenţionale între părţi
de la intrarea în vigoare a convenţiei

1. Dacă una dintre părţile în conflict nu este legată de un protocol-anexă la prezenta convenţie, părţile care sunt legate prin prezenta convenţie şi prin acel protocol rămân legate de acestea în relaţiile lor reciproce.

2. O înaltă parte contractantă este legată de prezenta convenţie şi de orice protocol-anexă în vigoare pentru ea, în orice situaţie prevăzută la art. 1, în raporturile cu oricare alt stat care nu este parte la prezenta convenţie sau care nu este legat prin protocolul-anexă pertinent, dacă acest din urmă stat acceptă şi aplică prezenta convenţie sau protocolul pertinent şi notifică aceasta depozitarului.

3. Depozitarul va informa imediat înaltele părţi contractante interesate despre orice notificare primită potrivit paragrafului 2 al prezentului articol.

4. Prezenta convenţie şi protocoalele-anexă la aceasta, prin care o înaltă parte contractantă este legată, se aplică oricărui conflict armat împotriva amintitei părţi contractante, de tipul vizat în paragraful 4 al art. 1 al Protocolului adiţional I la Convenţiile de la Geneva din 12 august 1949, relative la protecţia victimelor de război:

a) când înalta parte contractantă este, de asemenea, parte la Protocolul adiţional I şi când o autoritate vizată în paragraful 3 al art. 96 al amintitului protocol s-a angajat să aplice Convenţiile de la Geneva şi Protocolul adiţional I, în conformitate cu paragraful 3 al art. 96 al amintitului protocol, şi se angajează să aplice, în ceea ce priveşte respectivul conflict, prezenta convenţie şi protocoalele pertinente-anexă; sau

b) când înalta parte contractantă nu este parte la Protocolul adiţional I şi când o autoritate de tipul vizat la alin. a) de mai sus acceptă şi aplică, în ceea ce priveşte conflictul amintit, obligaţiile din Convenţiile de la Geneva, din prezenta convenţie şi din protocoalele pertinente-anexă.

Această acceptare şi această aplicare au, faţă de conflictul amintit, efectele următoare:

(i) Convenţiile de la Geneva, prezenta convenţie şi protocoalele pertinente-anexă dobândesc imediat efect pentru părţile în conflict;

(ii) Amintita autoritate exercită aceleaşi drepturi şi se achită de aceleaşi obligaţii ca şi o înaltă parte contractantă la Convenţiile de la Geneva, la prezenta convenţie şi la protocoalele pertinente-anexă;

(iii) Convenţiile de la Geneva, prezenta convenţie şi protocoalele pertinente-anexă leagă, în egală măsură, toate părţile în conflict.

Înalta parte contractantă şi autoritatea pot, de asemenea, să convină să accepte şi să aplice, pe bază de reciprocitate, obligaţiile enunţate în Protocolul adiţional I la Convenţiile de la Geneva.

ARTICOLUL 8 Revizuire şi amendamente

1.

a) După intrarea în vigoare a prezentei convenţii, oricare înaltă parte contractantă poate propune, în orice moment, amendamente la prezenta convenţie sau la oricare dintre protocoalele-anexă prin care este legată.

Orice propunere de amendament este comunicată depozitarului, care notifică tuturor înaltelor părţi contractante, cerându-le să indice dacă este cazul să convoace o conferinţă pentru examinarea ei.

Dacă o majoritate de cel puţin optsprezece înalte părţi contractante sunt de acord, depozitarul va trebui să convoace în cel mai scurt timp o conferinţă la care vor fi invitate toate înaltele părţi contractante. Statele care nu sunt părţi la prezenta convenţie vor fi invitate la conferinţă în calitate de observatori.

b) Această conferinţă va putea conveni amendamente care vor fi adoptate şi vor intra în vigoare în acelaşi mod ca prezenta convenţie şi protocoalele-anexă; totuşi, amendamentele la prezenta convenţie nu vor putea fi adoptate decât de înaltele părţi contractante, iar amendamentele la un protocol anexă nu vor putea fi adoptate decât de înaltele părţi contractante care sunt legate prin acest protocol.

2.

a) După intrarea în vigoare a acestei convenţii, oricare înaltă parte contractantă poate propune, în orice moment, protocoale adiţionale privind alte categorii de arme clasice care nu sunt acoperite de prezentele protocoale. Orice propunere de protocol adiţional este comunicată depozitarului, care o notifică tuturor înaltelor părţi contractante în conformitate cu alin. a) al paragrafului 1 din prezentul articol. Dacă o majoritate de cel puţin optsprezece înalte părţi contractante sunt de acord, depozitarul va convoca, în cel mai scurt timp, o conferinţă la care toate statele vor fi invitate.

b) Această conferinţă va putea, cu deplina participare a tuturor statelor reprezentate la conferinţă, să aprobe protocoalele adiţionale care vor fi adoptate în acelaşi mod ca şi prezenta convenţie, vor fi anexate la aceasta şi vor intra în vigoare în conformitate cu dispoziţiile paragrafelor 3 şi 4 ale art. 5 din prezenta convenţie.

3.

a) Dacă, 10 ani după intrarea în vigoare a prezentei convenţii, nu a fost convocată nici o conferinţă potrivit alin. a) al paragrafului 1 sau alin. a) al paragrafului 2 ale prezentului articol, orice înaltă parte contractantă va putea cere depozitarului să convoace o conferinţă la care vor fi invitate toate înaltele părţi contractante pentru examinarea sferei de aplicare a convenţiei şi a protocoalelor-anexă şi studierea oricărei propuneri de amendare a prezentei convenţii şi a protocoalelor existente. Statele care nu sunt părţi la prezenta convenţie vor fi invitate la conferinţă în calitate de observatori. Conferinţa va putea aproba amendamente care vor fi adoptate şi vor intra în vigoare în conformitate cu alin. b) al paragrafului 1 de mai sus.

b) Conferinţa va examina, de asemenea, orice propunere de protocoale adiţionale privind alte categorii de arme clasice neacoperite de protocoalele-anexă existente. Toate statele reprezentate la conferinţă vor putea participa, cu toate drepturile, la această examinare. Protocoalele adiţionale vor fi adoptate în acelaşi mod ca şi prezenta convenţie, vor fi anexate la ea şi vor intra în vigoare în conformitate cu dispoziţiile paragrafelor 3 şi 4 ale art. 5 din prezenta convenţie.

c) Conferinţa amintită va putea examina, dacă este cazul, să prevadă convocarea unei noi conferinţe, la cererea unei înalte părţi contractante, în cazul în care, după o perioadă similară celei vizate la alin. a) al paragrafului 3 din prezentul articol, nici o conferinţă nu a fost convocată în conformitate cu alin. a) al paragrafului 1 sau cu alin. a) al paragrafului 2 din prezentul articol.

ARTICOLUL 9 Denunţarea

1. Oricare înaltă parte contractantă poate denunţa prezenta convenţie sau oricare dintre protocoalele-anexă, notificând decizia sa depozitarului.

2. Denunţarea astfel făcută nu va produce efect decât după un an de la primirea de către depozitar a notificării sau denunţării. Dacă, totuşi, la expirarea termenului de un an, înalta parte contractantă denunţătoare se află într-o situaţie vizată în art. 1, ea rămâne legată prin obligaţiile convenţiei şi ale protocoalelor pertinente-anexă până la încetarea conflictului armat sau a ocupaţiei şi, în orice caz, până la încheierea operaţiunilor de eliberare definitivă, de repatriere sau de stabilire a persoanelor protejate de regulile dreptului internaţional aplicabile în caz de conflict armat şi, în cazul oricărui protocol-anexă la prezenta convenţie, conţinând dispoziţii privind situaţiile în care activităţile de menţinere a păcii, de observare sau funcţii similare sunt exercitate de forţe sau misiuni ale Naţiunilor Unite în regiunea respectivă, până la terminarea acestor activităţi.

3. Orice denunţare a prezentei convenţii se va aplica deopotrivă tuturor protocoalelor-anexă ale căror obligaţii au fost acceptate de către înalta parte contractantă.

4. Denunţarea nu va avea efecte decât faţă de înalta parte contractantă care denunţă.

5. Denunţarea nu va avea efect asupra obligaţiilor deja contractate, într-un conflict armat prevăzut de prezenta convenţie şi de protocoalele-anexă, de către înalta parte contractantă denunţătoare, pentru orice act comis înainte ca denunţarea amintită să devină efectivă.

ARTICOLUL 10 Depozitarul

1. Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite este depozitarul prezentei convenţii şi al protocoalelor-anexă.

2. În afară de exercitarea funcţiilor sale obişnuite, depozitarul va notifica tuturor statelor:

a) semnăturile la prezenta convenţie, în conformitate cu art. 3;

b) instrumentele de ratificare, de acceptare, de aprobare, sau de aderare la prezenta convenţie, depuse în conformitate cu art. 4;

c) notificările de acceptare a obligaţiilor din protocoalele anexă la prezenta convenţie, în conformitate cu art. 5;

d) datele de intrare în vigoare a prezentei convenţii şi a fiecăruia dintre protocoalele-anexă, în conformitate cu art. 5;

e) notificările de denunţare primite în conformitate cu art. 9 şi datele la care ele dobândesc efect.

ARTICOLUL 11 Texte autentice

Originalul prezentei convenţii şi originalele protocoalelor anexă, ale căror texte în limbile: arabă, chineză, engleză, franceză, rusă şi spaniolă sunt în mod egal autentice, vor fi depuse la depozitar, care va transmite copii certificate tuturor statelor.

PROTOCOL
privind fragmentele nedetectabile
(PROTOCOLUL I)

PROTOCOL
privind interzicerea sau limitarea folosirii minelor, armelor-capcană
şi a altor dispozitive
(PROTOCOLUL II)

Modificări (1)

PROTOCOL
privind interzicerea sau limitarea folosirii armelor incendiare
(PROTOCOLUL III)

se încarcă...