Back

Act Internaţional

Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor la frontiere din 21.10.1982 *)

În vigoare de la 27.06.2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

PREAMBUL

Părţile contractante,

dorind să contribuie la îmbunătăţirea circulaţiei internaţionale a mărfurilor,

având în vedere necesitatea facilitării trecerii de mărfuri la frontiere.

constatând că măsurile de control la frontiere sunt realizate de diferite servicii de control,

recunoscând că condiţiile în care sunt efectuate aceste controale pot fi armonizate în mare măsură, fără să se prejudicieze finalitatea, executarea şi eficienţa lor,

convinse că armonizarea controalelor la frontiere constituie un mijloc important pentru atingerea acestor obiective,

au convenit cele ce urmează:

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

ARTICOLUL 1 Definiţii

În sensul prezentei convenţii, se înţelege prin:

a) vamă - serviciul administrativ responsabil cu punerea în aplicare a legislaţiei vamale şi cu încasarea taxelor la import şi la export şi care răspunde şi de aplicarea altor legi şi regulamente privind, între altele, importul, tranzitul şi exportul de mărfuri;

b) control vamal - ansamblul măsurilor luate în scopul respectării legilor şi reglementărilor pe care vama are sarcina să le aplice;

c) inspecţie medico-sanitară - inspecţia efectuată pentru protecţia vieţii şi sănătăţii persoanelor şi animalelor, cu excepţia inspecţiei veterinare;

d) inspecţie veterinară - inspecţia sanitară efectuată pe animale şi pe produsele de origine animală în vederea protejării vieţii şi sănătăţii persoanelor şi animalelor, precum şi cea realizată asupra obiectelor sau mărfurilor care pot fi purtătoare de boli de animale;

e) inspecţie fitosanitară - inspecţia efectuată pentru a împiedica introducerea prin frontierele naţionale şi răspândirea de organisme dăunătoare pentru vegetale şi produse vegetale;

f) control de conformitate cu standardele tehnice - controlul al cărui scop este de a verifica dacă mărfurile respectă cerinţele minime ale standardelor internaţionale sau naţionale prevăzute de legile şi reglementările aferente;

g) controlul calităţii - orice alt control decât cele menţionate mai sus, prin care se verifică dacă mărfurile corespund definiţiilor minime de calitate internaţionale sau naţionale, prevăzute în legile şi reglementările aferente;

h) serviciul de control - orice serviciu însărcinat cu efectuarea tuturor sau a unora dintre controalele definite mai sus, a oricăror alte controale efectuate de obicei la importul, exportul sau tranzitul de mărfuri.

ARTICOLUL 2 Obiectiv

În vederea facilitării circulaţiei internaţionale a mărfurilor, prezenta convenţie vizează reducerea obligaţiilor legate de îndeplinirea formalităţilor, numărul şi durata controalelor, în principal printr-o coordonare naţională şi internaţională a procedurilor de control şi a modalităţilor de aplicare.

ARTICOLUL 3 Domeniu de aplicare

1. Prezenta convenţie se aplică tuturor bunurilor importate, exportate sau în tranzit, care traversează una sau mai multe frontiere maritime, aeriene sau terestre.

2. Prezenta convenţie se aplică tuturor serviciilor de control ale părţilor contractante.

CAPITOLUL II Armonizarea procedurilor

ARTICOLUL 4 Coordonarea controalelor

Părţile contractante se angajează, în măsura posibilului, să organizeze în mod armonizat intervenţiile serviciilor vamale şi ale altor servicii de control.

ARTICOLUL 5 Modul în care acţionează serviciile

Pentru a asigura buna funcţionare a serviciilor de control părţile contractante vor urmări, în măsura posibilului şi în cadrul competenţelor conferite prin legislaţia naţională, să asigure:

a) un personal calificat, în număr suficient, ţinând seama de cerinţele traficului;

b) materiale şi instalaţii adecvate pentru controale, ţinând seama de modul de transport, de bunurile de controlat şi de cerinţele traficului;

c) instrucţiuni oficiale pentru funcţionarii acestor servicii, astfel încât ei să acţioneze în conformitate cu acordurile şi înţelegerile internaţionale şi cu dispoziţiile naţionale în vigoare.

ARTICOLUL 6 Cooperare internaţională

Părţile contractante se angajează să coopereze reciproc şi, când este necesar, cu organismele internaţionale competente, pentru a îndeplini obiectivele stabilite prin prezenta convenţie şi, dacă este cazul, pentru a încheia noi acorduri sau înţelegeri multilaterale ori bilaterale.

ARTICOLUL 7 Cooperare între ţările vecine

La trecerea unei frontiere comune părţile contractante interesate vor lua, atunci când este posibil, toate măsurile necesare pentru a facilita trecerea mărfurilor şi, mai ales:

a) vor organiza controale comune pentru mărfuri şi documente, prin punerea în aplicare a unor instalaţii comune;

b) vor asigura realizarea unei concordanţe între:

- orele de program ale punctelor de trecere a frontierei;

- serviciile de control care îşi exercită activitatea în acel loc;

- categoriile de mărfuri, mijloacele de transport şi regimurile internaţionale de tranzit vamal care pot fi acceptate sau utilizate.

ARTICOLUL 8 Schimbul de informaţii

Părţile contractante îşi comunică reciproc, la cerere, informaţiile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei convenţii, în conformitate cu condiţiile menţionate în anexe.

ARTICOLUL 9 Documente

1. Părţile contractante vor căuta să utilizeze, între ele şi în relaţiile cu organismele internaţionale competente, documente aliniate la formularul-cadru al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

2. Părţile contractante vor accepta documentele elaborate prin orice procedeu tehnic specific, dacă sunt conforme din punct de vedere al formei, autenticităţii şi certificării cu reglementările oficiale, dacă sunt lizibile şi inteligibile.

3. Părţile contractante vor urmări ca documentele necesare să fie întocmite şi autentificate cu respectarea strictă a legislaţiei în domeniu.

CAPITOLUL III Dispoziţii referitoare la tranzit

ARTICOLUL 10 Mărfuri în tranzit

1. Părţile contractante vor aplica mărfurilor în tranzit, în măsura posibilului, o prelucrare simplă şi rapidă, în special celor care circulă sub un regim internaţional de tranzit vamal, limitând controalele numai pentru cazurile în care împrejurările sau riscurile reale le justifică. În plus, ele vor ţine seama de situaţia ţărilor fără ieşire la mare. Se va avea în vedere o prelungire a orelor de program pentru vămuire şi de funcţionare a unităţilor vamale existente, pentru vămuirea mărfurilor care circulă cu un regim internaţional de tranzit vamal.

2. Se va urmări facilitarea la maximum a tranzitului de mărfuri transportate în containere sau în alte unităţi de încărcare care prezintă o securitate adecvată.

CAPITOLUL IV Alte dispoziţii

ARTICOLUL 11 Ordine publică

1. Nici una dintre prevederile prezentei convenţii nu constituie un obstacol la aplicarea interdicţiilor sau restricţiilor la import, export sau tranzit, impuse din considerente de ordine publică, în special de securitate publică, morală publică şi sănătate publică, sau de protecţie a mediului, patrimoniului cultural ori a proprietăţii industriale, comerciale şi intelectuale.

2. Totuşi, când este posibil, fără a prejudicia eficienţa controalelor, pentru controalele la care se aplică măsurile menţionate la paragraful 1 părţile contractante se vor strădui să aplice dispoziţiile prezentei convenţii, cu precădere cele care fac obiectul art. 6-9.

ARTICOLUL 12 Măsuri de urgenţă

1. Măsurile de urgenţă pe care părţile contractante le pot lua în anumite situaţii speciale trebuie să fie în concordanţă cu cauzele care au impus adoptarea lor şi trebuie suspendate sau abrogate când acestea dispar.

2. Când este posibil şi fără a prejudicia eficienţa măsurilor, părţile contractante vor publica dispoziţiile privind aceste măsuri.

ARTICOLUL 13 Anexe

1. Anexele la prezenta convenţie fac parte integrantă din aceasta.

2. Anexe noi privind alte sectoare de control pot fi adăugate la prezenta convenţie, în conformitate cu procedura menţionată la art. 22 sau 24.

ARTICOLUL 14 Relaţii cu alte tratate

Sub rezerva prevederilor art. 6, prezenta convenţie nu prejudiciază drepturile sau obligaţiile ce rezultă din tratatele pe care părţile contractante la prezenta convenţie le încheiaseră înainte de a deveni părţi contractante la aceasta.

ARTICOLUL 15

Prezenta convenţie nu constituie un obstacol pentru aplicarea unor facilităţi mai mari, pe care două sau mai multe părţi contractante ar dori să şi le acorde, şi nici pentru organizaţiile regionale de integrare economică specificate la art. 16, care sunt părţi contractante, în aplicarea legislaţiei proprii la controalele efectuate la frontierele interne, fără să se reducă în vreun fel facilităţile care decurg din prezenta convenţie.

ARTICOLUL 16 Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea şi aderarea

1. Prezenta convenţie, depusă la Secretariatul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite, este deschisă participării tuturor statelor şi organizaţiilor regionale de integrare economică formate din statele suverane care au competenţă să negocieze, să încheie şi să aplice acorduri internaţionale în domeniile acoperite de prezenta convenţie.

2. În cadrul competenţelor proprii organizaţiile regionale de integrare economică specificate la paragraful 1 pot să îşi exercite drepturile în nume propriu şi să se achite de responsabilităţile conferite de prezenta convenţie statelor membre care sunt părţi contractante la aceasta. În acest caz statele membre ale acestor organizaţii nu sunt abilitate să îşi exercite drepturile în mod individual, inclusiv dreptul la vot.

3. Statele şi organizaţiile regionale de integrare economică menţionate mai sus pot deveni părţi contractante la prezenta convenţie:

a) depunând un instrument de ratificare, acceptare sau aprobare, după ce în prealabil au semnat-o; sau

b) depunând un instrument de aderare.

4. Prezenta convenţie va fi deschisă pentru semnare la Oficiul Naţiunilor Unite de la Geneva, începând cu data de 1 aprilie 1983 până la data de 31 martie 1984 inclusiv, pentru toate statele şi organizaţiile regionale de integrare economică specificate la paragraful 1.

5. De asemenea, prezenta convenţie va fi deschisă pentru aderare începând cu data de 1 aprilie 1983.

6. Instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare vor fi depuse la Secretariatul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

ARTICOLUL 17 Intrarea în vigoare

1. Prezenta convenţie va intra în vigoare la 3 luni după data la care 5 state şi-au depus instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.

2. După ce 5 state vor depune instrumentele de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare prezenta convenţie va intra în vigoare, pentru alte părţi contractante noi, după 3 luni de la data depunerii instrumentelor lor de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.

3. Orice instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare depus după intrarea în vigoare a unui amendament la prezenta convenţie se consideră că este aplicat la textul modificat al prezentei convenţii.

4. Un astfel de instrument, depus după acceptarea unui amendament în conformitate cu procedura prevăzută la art. 22, dar înainte de intrarea sa în vigoare, se consideră că este aplicat la textul modificat al prezentei convenţii de la data intrării în vigoare a amendamentului.

ARTICOLUL 18 Denunţarea

1. Orice parte contractantă poate să denunţe prezenta convenţie printr-o notificare adresată secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

2. Denunţarea va intra în vigoare după 6 luni de la data la care secretarul general a primit notificarea.

ARTICOLUL 19 Încetarea valabilităţii

În cazul în care, după intrarea în vigoare a prezentei convenţii, pentru o perioadă de 12 luni consecutive, numărul statelor care sunt părţi contractante a scăzut la mai puţin de 5, prezenta convenţie îşi încetează valabilitatea la încheierea acestei perioade de 12 luni.

ARTICOLUL 20 Soluţionarea diferendelor

1. Orice diferend între două sau mai multe părţi contractante cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei convenţii va fi, pe cât posibil, soluţionat pe calea negocierilor între părţile aflate în litigiu sau prin altă metodă.

2. Orice diferend între două sau mai multe părţi contractante cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei convenţii, care nu poate fi soluţionat aşa cum se indică la paragraful 1, la cererea uneia dintre părţile contractante va fi înaintat unei instanţe de arbitraj alcătuite după cum urmează: fiecare dintre părţile implicate în diferend va numi câte un arbitru, iar aceşti arbitri vor desemna un alt arbitru pentru funcţia de preşedinte. În cazul în care, la 3 luni după formularea cererii, una dintre părţi nu şi-a numit un arbitru sau dacă arbitrii nu au putut să aleagă un preşedinte, oricare dintre aceste părţi va putea să ceară secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite să numească un arbitru sau un preşedinte al instanţei de arbitraj.

3. Decizia instanţei de arbitraj, adoptată în conformitate cu prevederile paragrafului 2, va fi definitivă şi obligatorie pentru părţile implicate în diferend.

4. Instanţa de arbitraj îşi va elabora propriul regulament interior.

5. Instanţa de arbitraj va lua deciziile cu majoritate de voturi şi în baza tratatelor existente între părţile implicate în diferend şi a regulilor generale de drept internaţional.

6. Orice controversă care ar putea să apară între părţile implicate în diferend, cu privire la interpretarea sau executarea sentinţei de arbitraj, va putea fi adusă de oricare dintre părţi, spre soluţionare, în faţa instanţei de arbitraj care a dat sentinţa.

7. Fiecare parte implicată în diferend suportă cheltuielile cu arbitrul propriu şi cu reprezentanţii săi în cadrul procedurii arbitrale; cheltuielile privind preşedinţia şi alte costuri sunt suportate în părţi egale de părţile implicate în diferend.

ARTICOLUL 21 Rezerve

1. În momentul în care semnează, ratifică, acceptă sau aprobă prezenta convenţie orice parte contractantă care va adera poate să declare că nu are obligaţia să respecte paragrafele 2-7 ale art. 20 din prezenta convenţie.

Celelalte părţi contractante nu vor avea obligaţia să respecte aceste paragrafe în raport cu orice altă parte contractantă care va formula o atare rezervă.

2. Orice parte contractantă care ar formula o rezervă în conformitate cu paragraful 1 va putea oricând să îşi retragă această rezervă printr-o notificare adresată secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

3. Nici o rezervă la prezenta convenţie nu este permisă, cu excepţia celor prevăzute la paragraful 1.

se încarcă...