Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1589/2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (text codificat) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32015R1589

În vigoare de la 14.10.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 109,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

(1) Avizul din 29 aprilie 2015 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului a fost modificat de mai multe ori şi în mod substanţial (2). Este necesar, din motive de claritate şi de raţionalizare, să se codifice regulamentul menţionat.

(2) A se vedea anexa I.

(2) Fără a aduce atingere regulilor procedurale speciale stabilite prin regulamente pentru anumite sectoare, prezentul regulament ar trebui să se aplice ajutorului din toate sectoarele; întrucât, în sensul aplicării articolelor 93 şi 107 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia deţine, în temeiul articolului 108 din TFUE, competenţa specifică de a decide asupra compatibilităţii ajutoarelor de stat cu piaţa internă atunci când examinează ajutoarele de stat existente, atunci când adoptă decizii privind ajutorul nou sau ajutorul modificat şi atunci când ia măsuri în cazul nerespectării deciziilor sale sau a obligaţiilor privind notificarea.

(3) În contextul sistemului modernizat al normelor privind ajutoarele de stat menite să contribuie la punerea în aplicare a strategiei Europa 2020 pentru creştere şi la consolidarea bugetară, articolul 107 din TFUE ar trebui să se aplice în mod eficient şi uniform în întreaga Uniune. Regulamentul (CE) nr. 659/1999 a consolidat practica anterioară a Comisiei de a spori securitatea juridică şi de a sprijini dezvoltarea politicii în domeniul ajutoarelor de stat într-un mediu transparent.

(4) Pentru a asigura securitatea juridică, este necesară definirea situaţiilor în care un ajutor trebuie considerat ajutor existent. Realizarea şi consolidarea pieţei interne constituie un proces treptat, reflectat în evoluţia permanentă a politicii în domeniul ajutorului de stat. Ca urmare a acestei evoluţii, este posibil ca anumite măsuri, care în momentul punerii în aplicare nu reprezentau ajutor de stat, să fi devenit între timp ajutor.

(5) În conformitate cu articolul 108 alineatul (3) din TFUE, orice proiect de acordare a unui nou ajutor trebuie notificat Comisiei şi nu poate fi pus în aplicare decât după autorizarea acestuia de către Comisie.

(6) În conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), statele membre au obligaţia de a coopera cu Comisia şi de a-i furniza toate informaţiile necesare pentru a-i permite Comisiei să îşi îndeplinească îndatoririle în conformitate cu prezentul regulament.

(7) Termenul în care Comisia urmează să efectueze examinarea preliminară a ajutorului notificat ar trebui să fie stabilit la două luni de la data primirii notificării complete sau a primirii unei declaraţii temeinic argumentate din partea statului membru în cauză, prin care acesta consideră notificarea completă, deoarece informaţiile suplimentare solicitate de Comisie nu sunt disponibile sau au fost deja furnizate. Din motive de securitate juridică, examinarea respectivă trebuie să se finalizeze printr-o decizie.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...