Back

Consiliul Europei

Convenţia cadru europeană nr. 106/1980 privind cooperarea transfrontalieră a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale*)

În vigoare de la 31.08.1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere

PREAMBUL

Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei convenţii,

considerând că scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai strânsă între membrii săi şi de a promova cooperarea între aceştia,

considerând că, în termenii art. 1 din Statutul Consiliului Europei, acest scop va fi urmărit în special prin încheierea unor acorduri în domeniul administrativ,

considerând că Consiliul Europei tinde să asigure participarea colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale ale Europei la realizarea scopului său,

considerând importanţa pe care o poate avea pentru urmărirea acestui obiectiv cooperarea colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale frontaliere în probleme cum sunt: dezvoltarea regională, urbană şi rurală, protecţia mediului înconjurător, ameliorarea infrastructurilor şi serviciilor oferite cetăţenilor şi întrajutorarea în caz de calamităţi,

considerând că experienţa dobândită atestă faptul că cooperarea puterilor locale şi regionale ale Europei este de natură să permită o mai bună îndeplinire a misiunii lor, că ea este susceptibilă mai ales să contribuie la punerea în valoare (valorificarea) şi la dezvoltarea regiunilor frontaliere,

hotărâte să favorizeze pe cât posibil această cooperare şi să contribuie astfel la progresul economic şi social al regiunilor frontaliere şi la solidaritatea care uneşte popoarele europene,

au convenit asupra celor ce urmează:

ARTICOLUL 1

Fiecare parte contractantă se angajează să faciliteze şi să promoveze cooperarea transfrontalieră între colectivităţile sau autorităţile teritoriale aflate sub jurisdicţia sa şi colectivităţile sau autorităţile teritoriale care depind de competenţa altor părţi contractante. Ea se va strădui să promoveze încheierea de acorduri şi aranjamente care se vor dovedi necesare în acest scop, cu respectarea dispoziţiilor constituţionale proprii fiecărei părţi contractante.

ARTICOLUL 2

1. Este considerată ca fiind cooperare transfrontalieră, în sensul prezentei convenţii, orice concertare care vizează întărirea şi dezvoltarea raporturilor de vecinătate între colectivităţi sau autorităţi teritoriale ce depind de două sau mai multe părţi contractante, precum şi încheierea de acorduri şi înţelegeri utile în acest scop. Cooperarea transfrontalieră se va exercita în cadrul competenţelor colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale, astfel cum sunt ele definite de dreptul intern. Sfera şi natura acestor competenţe nu sunt afectate de prezenta convenţie.

2. În sensul prezentei convenţii, prin expresia colectivităţi sau autorităţi teritoriale se înţelege colectivităţile, autorităţile sau organismele care exercită funcţii locale şi regionale şi sunt considerate ca atare în dreptul intern al fiecărui stat. Totuşi fiecare parte contractantă poate, în momentul semnării prezentei convenţii sau pe calea unei comunicări ulterioare secretarului general al Consiliului Europei, să desemneze colectivităţile, autorităţile sau organismele, obiectele şi formele la care ea înţelege să limiteze câmpul de aplicare sau pe care înţelege să le excludă din câmpul de aplicare a prezentei convenţii.

ARTICOLUL 3

1. Conform prezentei convenţii, părţile contractante vor favoriza, sub rezerva dispoziţiilor art. 2 paragraful 2, iniţiativele colectivităţilor şi autorităţilor teritoriale inspirate de iniţiativele şi înţelegerile-cadru dintre colectivităţi şi autorităţi teritoriale, elaborate în cadrul Consiliului Europei. Ele vor putea, în cazul în care consideră necesar, să ia în considerare modelele de acorduri interstatale, bilaterale sau multilaterale, schiţate în cadrul Consiliului Europei şi destinate să faciliteze cooperarea între colectivităţile şi autorităţile teritoriale.

Aranjamentele şi acordurile ce urmează a fi încheiate vor putea să se inspire mai ales din modelele şi schemele de acorduri, de statute şi de contracte anexate la prezenta convenţie, numerotate 1.1-1.5 şi 2.1-2.6, cu adaptările pe care le impune situaţia specială proprie fiecărei părţi contractante. Aceste modele şi scheme de acorduri, de statute şi de contracte, fiind de natură indicativă, nu au valoare convenţională.

2. În cazul în care părţile contractante consideră necesar să încheie acorduri interstatale, aceste acorduri pot, în special, să fixeze cadrul, formele şi limitele în care au posibilitatea de a acţiona colectivităţile şi autorităţile teritoriale la care se referă cooperarea transfrontalieră. De asemenea, fiecare acord poate determina colectivităţile sau organismele cărora acesta li se aplică.

3. Dispoziţiile de mai sus nu afectează posibilitatea părţilor contractante de a recurge de comun acord la alte forme de cooperare transfrontalieră. De asemenea, dispoziţiile prezentei convenţii nu ar putea fi interpretate ca făcând caduce acordurile de cooperare deja existente.

4. Acordurile şi înţelegerile vor fi încheiate cu respectarea competenţelor prevăzute de dreptul intern al fiecărei părţi contractante în materie de relaţii internaţionale şi de orientare politică generală, precum şi cu respectarea regulilor de control sau de tutelă la care sunt supuse colectivităţile sau autorităţile teritoriale.

5. În acest scop, fiecare parte contractantă poate, în momentul semnării prezentei convenţii sau pe calea unei comunicări ulterioare secretarului general al Consiliului Europei, să indice autorităţile care, conform dreptului său intern, sunt competente să exercite controlul sau tutela faţă de colectivităţile şi autorităţile teritoriale respective.

ARTICOLUL 4

Fiecare parte contractantă se va strădui să rezolve dificultăţile de ordin juridic, administrativ sau tehnic de natură să împiedice dezvoltarea şi buna funcţionare a cooperării transfrontaliere şi se va consulta, la nevoie, cu partea sau părţile contractante interesate.

ARTICOLUL 5

În cazul unei cooperări transfrontaliere întreprinse conform dispoziţiilor prezentei convenţii, părţile contractante vor analiza oportunitatea de a acorda colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale participante aceleaşi facilităţi ca şi în cazul în care cooperarea s-ar exercita pe plan intern.

ARTICOLUL 6

Orice parte contractantă va furniza, în măsura posibilului, informaţiile ce-i vor fi cerute de o altă parte contractantă, cu scopul de a facilita realizarea de către aceasta a obligaţiilor care îi incumbă în virtutea prevederilor prezentei convenţii.

ARTICOLUL 7

Fiecare parte contractantă va veghea ca atât colectivităţile, cât şi autorităţile teritoriale respective să fie informate asupra mijloacelor de acţiune care le sunt oferite de prezenta convenţie.

ARTICOLUL 8

1. Părţile contractante vor transmite secretarului general al Consiliului Europei orice informaţie relevantă privind acordurile şi înţelegerile vizate la art. 3.

2. Orice propunere făcută de una sau de mai multe părţi contractante pentru a completa sau a dezvolta convenţia sau modelele de acorduri şi de aranjamente va fi transmisă secretarului general al Consiliului Europei. Acesta o va supune Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei, care va decide asupra rezolvării sale.

ARTICOLUL 9

1. Prezenta convenţie este deschisă spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei. Ea va fi ratificată, acceptată sau aprobată. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse pe lângă secretarul general al Consiliului Europei.

2. Convenţia va intra în vigoare după 3 luni de la depunerea celui de-al patrulea instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare, cu condiţia ca cel puţin două dintre statele care au îndeplinit această formalitate să aibă o frontieră comună.

3. Ea va intra în vigoare, faţă de orice stat semnatar care o va ratifica, accepta sau aproba ulterior, după 3 luni de la data depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare sau de aprobare.

ARTICOLUL 10

1. După intrarea în vigoare a prezentei convenţii, Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei va putea hotărî, cu unanimitatea voturilor exprimate, invitarea oricărui stat european nemembru de a adera la prezenta convenţie. Această invitaţie va trebui să primească acordul expres al fiecăruia dintre statele care au ratificat convenţia.

2. Aderarea se va efectua prin depunerea pe lângă secretarul general al Consiliului Europei a unui instrument de aderare, care va avea efect după 3 luni de la data depunerii sale.

ARTICOLUL 11

1. Orice parte contractantă va putea, în ceea ce o priveşte, să denunţe prezenta convenţie printr-o notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei.

2. Denunţarea va avea efect după 6 luni de la data primirii notificării de către secretarul general.

ARTICOLUL 12

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului Europei şi oricărui stat care a aderat la prezenta convenţie:

a) orice semnătură;

b) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare;

c) orice dată de intrare în vigoare a prezentei convenţii conform dispoziţiilor art. 9;

d) orice declaraţie primită conform dispoziţiilor paragrafului 2 al art. 2 sau ale paragrafului 5 al art. 3;

e) orice notificare primită conform dispoziţiilor art. 11 şi data la care denunţarea va avea efect.

Întocmită la Madrid la 21 mai 1980, în limbile franceză şi engleză, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copii certificate de conformitate fiecăruia dintre statele membre ale Consiliului Europei şi oricărui stat invitat să adere la prezenta convenţie.

ANEXĂ1)

1) După cum s-a indicat la art. 3 paragraful 1 alineatul al doilea al convenţiei, modelele şi schemele de acorduri, statute şi contracte fiind de natură indicativă, ele nu au valoare convenţională.

MODELE ŞI SCHEME
de acorduri, statute şi contracte în materie de cooperare
transfrontalieră a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale

Acest sistem gradual de acorduri-model a fost conceput distingându-se două categorii principale, definite în funcţie de nivelul încheierii acordului:

- modele de acorduri interstatale privind cooperarea transfrontalieră la nivel regional şi local;

- scheme de acorduri, contracte şi statute, care pot servi ca bază a cooperării transfrontaliere între autorităţi sau colectivităţi teritoriale.

Aşa cum reiese din tabloul de mai jos, doar cele două modele de acorduri interstatale privind promovarea cooperării transfrontaliere şi concertarea regională transfrontalieră sunt exclusiv de competenţa statelor.

Celelalte acorduri interstatele nu fac decât să fixeze cadrul juridic care permite realizarea de acorduri sau de contracte între autorităţi sau colectivităţi teritoriale, ale căror scheme respective sunt situate în cea de-a doua categorie.

1. Modele de acorduri interstatale
Clauze generale pentru acordurile interstatale

1.1. Model de acord interstatal privind promovarea cooperării transfrontaliere;

1.2. Model de acord interstatal privind concertarea regională transfrontalieră;

1.3. Model de acord interstatal privind concertarea locală transfrontalieră;

1.4. Model de acord interstatal privind cooperarea contractuală transfrontalieră între autorităţi locale;

1.5. Model de acord interstatal privind organismele de cooperare transfrontalieră între autorităţi locale.

2. Scheme de acorduri, statute şi contracte de
încheiat între autorităţi locale

2.1. Schemă de acord pentru crearea unui grup de con certare între autorităţi locale;

2.2. Schemă de acord pentru coordonarea în gestiunea de afaceri publice locale transfrontalieră;

2.3. Schemă de acord pentru crearea de asociaţii transfrontaliere de drept privat;

2.4. Schemă de contract de furnizare sau prestare de servicii între colectivităţi locale frontaliere (de tip "drept privat");

2.5. Schemă de contract de furnizare sau prestare de servicii între colectivităţi locale frontaliere (de tip "drept public");

2.6. Schemă de acord pentru crearea de organisme de cooperare intercomunală transfrontalieră.

1. Modele de acorduri interstatale

NOTĂ INTRODUCTIVĂ:

Sistemul de acorduri interstatale are drept scop, în special, de a fixa în mod precis cadrul, formele şi limitele în care statele doresc să vadă acţionând colectivităţile teritoriale, precum şi de a elimina incertitudinile juridice de natură să genereze probleme (definirea dreptului aplicabil, jurisdicţii competente, recursuri posibile etc.).

Pe de altă parte, încheierea de acorduri interstatale între statele interesate, care favorizează dezvoltarea cooperării transfrontaliere între autorităţi locale, ar avea fără îndoială consecinţe favorabile pe următoarele planuri:

- consacrarea oficială a legitimităţii acestor procedee de cooperare şi încurajare a autorităţilor locale de a recurge la ele;

- rolul şi condiţiile de intervenţie a autorităţilor de tutelă, de supraveghere sau de control;

- misiunea de informare reciprocă a statelor;

- legăturile susceptibile de a fi create între aceste forme de cooperare şi alte proceduri de acţiuni concertate la nivelul zonelor de frontieră;

- modificarea unor reguli juridice sau a unor interpretări ale acestora, care constituie obstacole pentru cooperarea transfrontalieră etc.

Sistemul de modele de acord cu "sertare", descris în schema care figurează mai sus, permite guvernelor să plaseze cooperarea frontalieră în cadrul care le convine cel mai mult, pornind de la un minim constituit de acordul referitor la promovarea cooperării transfrontaliere (1.1) şi deschizând "sertarele" pe care le-au admis (modele de acord 1.2-1.5). Deschiderea unui singur "sertar", ca şi cea a mai multor "sertare", chiar a tuturor "sertarelor", se poate concepe perfect în acelaşi timp sau în perioade succesive. Este evident că în cazul unor acorduri între state care au deja sisteme de drept foarte apropiate, de exemplu statele scandinave, recurgerea la acorduri atât de precise ar putea să nu se impună.

Clauze generale pentru modelele de acord 1.1- 1.5

ARTICOLUL a)

1. Sunt considerate autorităţi locale, în sensul prezentului acord, autorităţile, colectivităţile sau organismele care exercită funcţii locale potrivit dreptului intern al fiecărui stat.

2. Sunt considerate autorităţi regionale, în sensul prezentului acord, autorităţile, colectivităţile sau organismele care exercită funcţii regionale potrivit dreptului intern al fiecărui stat2).

2) Acest paragraf 2 este suprimat pentru modelele de acord 1.3, 1.4 şi 1.5.

ARTICOLUL b)

Prezentul acord nu aduce atingere modurilor de cooperare transfrontalieră care există, sub diverse forme, în statele-părţi, mai ales celor care au fost stabilite pe baza unui acord internaţional.

ARTICOLUL c)

Părţile vor informa autorităţile regionale şi locale despre mijloacele de acţiune care le sunt oferite şi le vor încuraja să recurgă la acestea.

ARTICOLUL d)

Termenii autorităţile superioare din prezentul acord se referă la autorităţile guvernamentale, de tutelă, de control, de supraveghere, astfel cum sunt ele determinate de fiecare parte.

ARTICOLUL e)

Sfera şi natura competenţelor autorităţilor locale, aşa cum sunt ele definite de către dreptul intern al statelor-părţi, nu sunt în nici un fel modificate prin prezentul acord.

ARTICOLUL f)

Fiecare stat poate, în orice moment, să desemneze zonele de pe teritoriul său, obiectele şi formele de cooperare care sunt excluse de la aplicarea prezentului acord.

Totuşi această desemnare nu poate aduce atingere drepturilor dobândite în cadrul cooperărilor deja realizate.

se încarcă...