Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1588/2015 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale (text codificat) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32015R1588

În vigoare de la 14.10.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 109,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

(1) Avizul din 29 aprilie 2015 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 994/98 al Consiliului(2) a fost modificat de mai multe ori şi în mod substanţial(3). Este necesar, din motive de claritate şi de raţionalizare, să se codifice regulamentul menţionat.

(2) Regulamentul (CE) nr. 994/98 al Consiliului din 7 mai 1998 de aplicare a articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale.

(3) A se vedea anexa I.

(2) În conformitate cu Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), evaluarea compatibilităţii ajutoarelor cu piaţa internă este, în principal, de competenţa Comisiei.

(3) Funcţionarea corespunzătoare a pieţei interne impune aplicarea strictă şi eficientă a regulilor de concurenţă privind ajutoarele de stat.

(4) Comisia ar trebui să fie autorizată să stabilească prin regulamente, în domenii în care dispune de suficientă experienţă pentru a defini criterii generale de compatibilitate, că anumite categorii specifice de ajutoare sunt compatibile cu piaţa internă în temeiul uneia sau mai multor dispoziţii din articolul 107 alineatele (2) şi (3) din TFUE şi sunt exceptate de la procedura prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din TFUE.

(5) Regulamentele de exceptare pe categorii asigură transparenţa şi certitudinea juridică. Acestea pot fi aplicate direct de instanţele naţionale, fără a aduce atingere articolelor 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană şi 267 din TFUE.

(6) Ajutorul de stat este o noţiune obiectivă definită la articolul 107 alineatul (1) din TFUE. Competenţa de a adopta exceptări pe categorii care revine Comisiei în temeiul prezentului regulament se aplică numai măsurilor care îndeplinesc criteriile de la articolul 107 alineatul (1) din TFUE şi, prin urmare, constituie ajutoare de stat. Includerea unei anumite categorii de ajutoare în prezentul regulament sau în cadrul unui regulament de exceptare nu predetermină calificarea unei măsuri drept ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din TFUE.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...