Back

Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 1532/2015 de stabilire a formei şi a conţinutului informaţiilor contabile care trebuie transmise Comisiei în scopul verificării conturilor FEGA şi FEADR, precum şi în scopuri de monitorizare şi prognoză Număr celex: 32015R1532

În vigoare de la 23.09.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, în special articolul 104,

întrucât:

(1) Articolul 31 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei prevede că forma şi conţinutul informaţiilor contabile menţionate la articolul 30 alineatul (1) litera (c) din respectivul regulament, precum şi modul în care trebuie transmise Comisiei informaţiile respective sunt cele prevăzute în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1067/2014 al Comisiei.

(2) Anexele la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1067/2014 nu pot fi utilizate, în exerciţiul financiar 2016, în scopurile pentru care au fost prevăzute. Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1067/2014 ar trebui abrogat şi înlocuit cu un nou regulament care să stabilească forma şi conţinutul informaţiilor contabile pentru exerciţiul financiar respectiv.

(3) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru fondurile agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Forma şi conţinutul informaţiilor contabile menţionate la articolul 30 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014, precum şi modul în care aceste informaţii trebuie transmise Comisiei sunt cele stabilite în anexa I (Tabelul cu X), anexa II (Specificaţii tehnice pentru transmiterea fişierelor electronice referitoare la cheltuielile FEGA şi FEADR), anexa III (Aide-memoire) şi anexa IV [Structura codurilor bugetare ale FEADR (F109) ] la prezentul regulament.

Articolul 2

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1067/2014 se abrogă cu efect de la 16 octombrie 2015.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a şaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...