Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 1535/2015 referitoare la procedura de furnizare de informaţii în domeniul reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale (Text codificat) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32015L1535

În vigoare de la 07.10.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolele 114, 337 şi 43,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naţionale,

având în vedere avizele Comitetului Economic şi Social European (1),

(1) Avizul din 14 iulie 2010 (JO C 44, 11.2.2011, p. 142) şi avizul din 26 februarie 2014 (JO C 214, 8.7.2014, p. 55).

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

(2) Poziţia Parlamentului European din 15 aprilie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi decizia Consiliului din 13 iulie 2015.

întrucât:

(1) Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului(3) a fost modificată de mai multe ori şi în mod substanţial(4). Din motive de claritate şi de raţionalizare, ar trebui să se codifice directiva respectivă.

(3) Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale. Titlul original a fost "Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice". Titlul a fost modificat prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iulie 1998 de modificare a Directivei 98/34/CE de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice.

(4) A se vedea anexa III partea A.

(2) Piaţa internă cuprinde un spaţiu fără frontiere interne în care este asigurată libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor. Ca atare, unul dintre principiile de bază ale Uniunii îl reprezintă interzicerea restricţiilor cantitative asupra circulaţiei mărfurilor şi a măsurilor cu efect echivalent.

(3) Pentru promovarea bunei funcţionări a pieţei interne ar trebui asigurată transparenţa cu privire la iniţiativele naţionale având ca scop stabilirea reglementărilor tehnice.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...