Back

Act Internaţional

Convenţia europeană privind protecţia animalelor în transport internaţional din 13.12.1968 *)

În vigoare de la 22.05.1991

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

Text revizuit conform dispoziţiilor din protocolul adiţional

(STE, nr. 103), intrat în vigoare la data de 7 noiembrie 1989

Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei convenţii,

considerînd că scopul Consiliului Europei este acela de a realiza o mai mare unitate între membrii săi, în vederea salvgardării şi promovării idealurilor şi principiilor care constituie patrimoniul lor comun,

convinse că exigenţele transportului internaţional al animalelor nu sînt incompatibile cu starea de confort a acestora,

animate de dorinţa de a evita, în măsura posibilului, orice suferinţă a animalelor transportate,

considerînd că un progres în acest domeniu poale fi obţinut prin adoptarea unor dispoziţii comune în materie de transport internaţional de animale,

au căzut de acord asupra următoarelor:

CAPITOLUL I

ARTICOLUL 1

1. Fiecare dintre părţile contractante va pune în aplicare dispoziţiile privitoare la transportul internaţional de animale conţinute în prezenta convenţie.

2. În termenii prezentei convenţii, prin transport internaţional se înţelege orice expediţie care presupune trecerea unei frontiere, excluzînd totuşi micul trafic de frontieră.

3. Autorităţile competente din ţara expeditoare vor decide dacă transportul se face conform dispoziţiilor din prezenta convenţie. Totuşi, ţările de destinaţie sau de tranzit pot contesta condiţiile în care s-a desfăşurat transportul pe baza dispoziţiilor din prezenta convenţie. Transportul nu poate fi însă întrerupt decît dacă o astfel de măsură este indispensabilă pentru starea de confort a animalelor transportate.

4. Fiecare dintre părţile contractante va lua măsurile necesare pentru a reduce la minimum suferinţa animalelor, în caz de grevă sau în oricare caz de forţă majoră care împiedică aplicarea strictă pe propriul teritoriu a prezentei convenţii. În acest scop, ele se vor inspira din principiile enunţate în aceasta.

ARTICOLUL 2

Prezenta convenţie se aplică transporturilor internaţionale de:

a) solipede domestice şi animale domestice din specia bovină, ovină, caprină şi porcină (cap. II);

b) păsări şi iepuri domestici (cap. III);

c) cîini şi pisici domestice (cap. IV);

d) alte mamifere şi păsări (cap. V);

e) animale cu sînge rece (cap. VI).

CAPITOLUL II Solipede domestice şi animale domestice din specia bovină,
ovină, caprină şi porcină

A. Dispoziţii generale

ARTICOLUL 3

1. Înainte de încărcarea lor în vederea unui transport internaţional, animalele trebuie să fie verificate de către un medic veterinar autorizat din ţara exportatoare, care să se asigure că sînt apte de a călători. Prin medic veterinar autorizat se înţelege un medic veterinar desemnat de autoritatea competentă în aplicarea dispoziţiilor prezentei convenţii.

2. Încărcarea trebuie efectuată conform condiţiilor aprobate de medicul veterinar autorizat.

3. Medicul veterinar autorizat eliberează un certificat în care sînt consemnate identificarea animalelor, dacă sînt apte pentru a călători şi, dacă este posibil, înmatricularea mijlocului de transport şi tipul de vehicul.

4. În unele cazuri determinate prin înţelegere între părţile contractante interesate este posibil ca dispoziţiile prezentului articol să nu fie aplicate.

ARTICOLUL 4

Animalele care trebuie să fete în perioada corespunzătoare transportului sau care au fătat cu mai puţin de 48 de ore în urmă pot fi considerate apte de drum.

ARTICOLUL 5

Medicul veterinar autorizat din ţara exportatoare, din ţara de tranzit sau din ţara importatoare poate prescrie o perioadă de odihnă în locul pe care îl desemnează, timp în care animalele vor primi îngrijirile necesare.

ARTICOLUL 6

1. Animalele trebuie să dispună de suficient spaţiu şi trebuie, în cazul absenţei unor indicaţii speciale contrare, să se poată culca.

2. Mijloacele de transport sau ambalajul trebuie concepute astfel încît să protejeze animalele împotriva intemperiilor şi diferenţelor mari de climă. Ventilaţia şi cubajul de aer trebuie adaptate la condiţiile de transport şi la specia de animale transportate.

3. Ambalajele (lăzi, cuşti etc.) care servesc la transportul animalelor trebuie să fie prevăzute cu un simbol care să indice prezenţa animalelor vii şi cu un semn care să indice poziţia în care animalele se găsesc în picioare. Trebuie să fie uşor de curăţat şi să asigure securitatea animalelor. Trebuie să permită, de asemenea, examinarea animalelor şi îngrijirea lor şi să fie astfel aşezate încît să nu jeneze circulaţia aerului. Pe parcursul transportului şi în timpul manipulărilor, ambalajele trebuie ţinute totdeauna în poziţie verticală, fiind interzisă expunerea la zguduituri sau la lovituri violente.

4. Pe parcursul transportului, animalele trebuie adăpate şi alimentate corespunzător la intervale convenabile. Aceste intervale nu trebuie să depăşească 24 de ore; perioada de 24 de ore poate fi totuşi prelungită dacă transportul ajunge la locul de destinaţie cu o întîrziere rezonabilă.

5. Solipedele trebuie să fie prevăzute cu un căpăstru în timpul transportului. Această dispoziţie nu se aplică în mod obligatoriu animalelor nedresate.

6. Cînd animalele sînt legate, legăturile utilizate trebuie să aibă o astfel de rezistenţă încît să nu se rupă în condiţii normale de transport; aceste legături trebuie să aibă o lungime suficientă pentru a permite animalelor să se aşeze, să se hrănească şi să se adape. Bovinele nu vor fi legate de coarne.

7. Solipedele care nu călătoresc în boxe individuale nu trebuie să aibă copitele din spate potcovite.

8. Taurii în vîrstă de peste 18 luni vor fi de preferinţă legaţi; ei vor avea un anou nazal care va fi utilizat numai pentru a-i manevra.

ARTICOLUL 7

1. Cînd animalele de diverse specii sînt transportate în acelaşi mijloc de transport, ele vor fi separate pe specii. De asemenea, vor fi prevăzute măsuri speciale pentru evitarea inconvenienţelor care ar putea rezulta din prezenţa, în cadrul aceluiaşi transport, a speciilor ostile în mod natural unele faţă de altele. Cînd încărcătura aceluiaşi transport este compusă din animale de vîrstă diferite, adulţii vor fi separaţi de tineri; totuşi, această restricţie nu se aplică femelelor care călătoresc împreună cu puii pe care-i alăptează. În ce priveşte bovinele, solipedele şi porcinele, masculii adulţi necastraţi vor fi separaţi de femele; de asemenea, vierii vor fi ţinuţi despărţiţi unii de alţii, ca şi armăsarii.

2. În compartimentele în care se găsesc animale nu se va depozita marfă care să dăuneze acestora.

ARTICOLUL 8

Pentru încărcarea şi descărcarea animalelor se vor folosi echipamente corespunzătoare, ca punţi, rampe sau pasarele. Aceste echipamente vor fi dotate cu un planşeu neglisant şi, dacă este necesar, cu o protecţie laterală. Animalele nu vor fi ridicate ţinîndu-le de cap, de coarne sau labe în timpul încărcării sau descărcării.

ARTICOLUL 9

Planşeul mijloacelor de transport sau al ambalajelor trebuie să fie suficient de solid pentru a rezista greutăţii animalelor transportate. El nu trebuie să fie alunecos sau să prezinte denivelări. El trebuie să fie acoperit cu un aşternut suficient de gros pentru a absorbi dejecţiile în cazul în care acesta nu poate fi înlocuit cu o altă metodă care să prezinte cel puţin aceleaşi avantaje.

ARTICOLUL 10

Pentru a asigura în timpul transportului îngrijirile necesare, animalele vor fi însoţite, cu excepţia următoarelor cazuri:

a) cînd animalele sînt predate pentru transport în cuşti închise;

b) transportatorul preia sarcinile însoţitorului;

c) expeditorul a însărcinat un mandatar să acorde îngrijiri animalelor în locurile de oprire.

ARTICOLUL 11

1. Reprezentantul sau mandatarul expeditorului este obligat să aibă grijă de animale, să le hrănească, să le adape şi, dacă este cazul, să le mulgă.

2. Vacile lactante vor fi mulse la intervale care să nu depăşească 12 ore.

3. Pentru a putea asigura aceste îngrijiri, însoţitorul va avea la dispoziţie, în caz de necesitate, un mijloc de iluminat corespunzător.

ARTICOLUL 12

Animalele bolnave sau rănite pe parcursul transportului vor primi cît mai repede posibil îngrijirile unui medic veterinar şi, dacă este necesară sacrificarea, acesta o va face încercînd să provoace cît mai puţină suferinţă.

ARTICOLUL 13

Animalele nu vor fi încărcate decît în mijloace de transport sau ambalaje perfect curate. Cadavrele, bălegarul şi dejecţiile vor fi îndepărtate cît mai repede posibil.

ARTICOLUL 14

Animalele trebuie pornite la drum cît mai repede posibil, întârzierile trebuind să fie reduse la minimum.

ARTICOLUL 15

Pentru accelerarea formalităţilor de import sau tranzit, orice transport de animale va fi anunţat imediat la postul de control. Pentru aceste formalităţi, se va acorda prioritate transportului de animale.

ARTICOLUL 16

Posturile unde se efectuează controlul sanitar şi unde există un trafic important şi regulat de animale trebuie să fie amenajate astfel încît să permită odihna, hrănirea şi adăparea animalelor.

B. Dispoziţii speciale pentru transportul pe căile ferate

ARTICOLUL 17

Toate vagoanele care servesc transportului de animale vor fi prevăzute cu un simbol care să indice prezenţa animalelor vii. În lipsa unor vagoane specializate pentru transportul animalelor, vagoanele folosite vor fi acoperite, apte să circule cu mare viteză şi prevăzute cu orificii de aerisire suficient de mari. Orificiile vor fi astfel concepute încît animalele să nu poată ieşi şi să fie în deplină siguranţă. Pereţii interiori ai acestor vagoane trebuie să fie din lemn sau din alt material corespunzător, lipsit de asperităţi şi prevăzut cu anouri sau bare de arimaj aşezate la o înălţime convenabilă.

ARTICOLUL 18

Solipedele vor fi legate fie de-a lungul aceluiaşi perete, fie vizavi. Totuşi, animalele tinere şi nedresate nu vor fi legate.

ARTICOLUL 19

Animalele mari vor fi astfel dispuse în vagoane încît să permită însoţitorului să circule printre ele.

ARTICOLUL 20

Cînd se face separarea animalelor, conform art. 7, aceasta se poate realiza fie legînd animalele în locuri separate din vagon, dacă suprafaţa acestuia o permite, fie folosind bariere corespunzătoare.

ARTICOLUL 21

În momentul formării trenurilor sau al oricăror alte manevre ale vagoanelor, vor fi luate toate măsurile pentru a evita acostajul violent al vagoanelor care transportă animalele.

C. Dispoziţii speciale pentru transportul pe şosea

ARTICOLUL 22

Vehiculele vor fi amenajate astfel încît animalele să nu poată ieşi şi să fie în deplină siguranţă; de asemenea, trebuie să fie prevăzute cu un acoperiş care să ferească animalele de intemperii.

ARTICOLUL 23

Vor fi instalate dispozitive de ataşare în vehiculele folosite pentru transportul animalelor mari care, în mod normal, trebuie legate. Cînd se impune compartimentarea vehiculelor, aceasta se va face folosind îngrădituri rezistente.

ARTICOLUL 24

Vehiculul trebuie să aibă o rampă în condiţiile prevăzute la art. 8.

D. Dispoziţii speciale pentru transportul pe apă

ARTICOLUL 25

Echipamentul navelor trebuie să permită transportul animalelor fără ca acestea să fie expuse la răni sau suferinţe evitabile.

ARTICOLUL 26

Animalele nu trebuie transportate pe punţi deschise, ci numai în ambalaje bine fixate sau în locuri anume desemnate de autoritatea competentă, care asigură protecţie faţă de apa mării şi de intemperii.

ARTICOLUL 27

Animalele vor fi legate sau aşezate corespunzător în ţarcuri sau cuşti.

ARTICOLUL 28

Vor fi amenajate treceri corespunzătoare pentru a permite accesul la ţarcurile sau cuştile în care se găsesc animalele. Va fi prevăzut şi un dispozitiv de iluminat.

ARTICOLUL 29

Numărul de însoţitori trebuie să fie suficient, în funcţie de numărul animalelor transportate şi de durata transportului.

ARTICOLUL 30

Toate părţile navei ocupate de animale vor fi prevăzute cu dispozitive de scurgere a apei şi păstrate în stare de curăţenie.

se încarcă...