Back

Act Internaţional

Convenţia privind facilitarea traficului maritim internaţional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965 de Conferinţa internaţională privind facilitarea voiajului şi transportului maritim, modificată şi completată prin amendamentele din 1984, 1986, 1989, 1991, 1893 şi 1994*)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30.08.1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

Guvernele contractante,

dorind să faciliteze traficul maritim prin simplificarea şi prin reducerea la minimum a procedurilor, formalităţilor şi documentelor cerute la intrarea, staţionarea în porturi şi plecarea navelor angajate în voiaje internaţionale,

au convenit dispoziţiile următoare:

ARTICOLUL I

În conformitate cu prevederile prezentei convenţii şi ale anexei la aceasta, guvernele contractante se angajează să adopte toate măsurile corespunzătoare pentru a facilita şi grăbi traficul maritim internaţional şi pentru a preveni întârzierile inutile ale navelor, persoanelor şi proprietăţii, care se găsesc la bord.

ARTICOLUL II

(1) Guvernele contractante se angajează să coopereze, în conformitate cu prevederile prezentei convenţii, pentru formularea şi aplicarea măsurilor destinate facilitării intrării, staţionării în porturi şi plecării navelor. Astfel de măsuri vor fi la nivelul cel mai complet aplicabil, dar nu mai puţin, favorabile decât cele care sunt în vigoare pe alte moduri de transport internaţional; totuşi aceste măsuri pot diferi prin cerinţele specifice fiecărui mod de transport.

(2) Măsurile pentru facilitarea traficului maritim internaţional în conformitate cu prevederile prezentei convenţii şi ale anexei la aceasta se vor aplica în egală măsură navelor statelor de coastă şi celorlalte state, ale căror guverne sunt părţi la prezenta convenţie.

(3) Prevederile prezentei convenţii nu se aplică navelor militare şi ambarcaţiunilor de agrement.

ARTICOLUL III

Guvernele contractante se angajează să coopereze pentru asigurarea celui mai înalt grad de uniformizare a procedurilor, a formalităţilor şi a cerinţelor documentare, în toate domeniile în care o astfel de uniformizare poate facilita şi ameliora traficul maritim internaţional, menţinând la minimum orice modificări necesare pentru a răspunde exigenţelor speciale de ordin intern.

ARTICOLUL IV

În vederea realizării scopurilor stabilite în articolele precedente ale prezentei convenţii, guvernele contractante se angajează să coopereze între ele sau prin intermediul Organizaţiei Maritime Internaţionale (denumită în continuare organizaţie) în problemele referitoare la proceduri, formalităţi şi cerinţe documentare, precum şi la aplicarea lor în traficul maritim internaţional.

ARTICOLUL V

(1) Nici o prevedere din prezenta convenţie sau din anexa la aceasta nu trebuie interpretată ca un obstacol în calea aplicării oricăror facilităţi mai largi pe care le acordă un guvern contractant sau le va putea acorda în viitor cu privire la traficul maritim internaţional, în conformitate cu legislaţia sa naţională sau cu prevederile oricărui alt acord internaţional.

(2) Nici o prevedere din prezenta convenţie sau din anexa la aceasta nu va fi interpretată că ar împiedica un guvern contractant să aplice măsuri temporare, considerate de acel guvern ca fiind necesare pentru păstrarea moralităţii, securităţii şi ordinii publice, sau care pot preveni răspândirea infecţiei ori pestei care riscă să afecteze sănătatea publică sau să atace animalele sau plantele.

(3) Toate problemele care nu sunt prevăzute în mod expres în această convenţie rămân supuse legislaţiei guvernelor contractante.

ARTICOLUL VI

În scopul prezentei convenţii şi al anexei la aceasta se definesc:

a) standarde sunt acele măsuri considerate posibil şi necesar a fi aplicate uniform de către guvernele contractante, în conformitate cu această convenţie, în scopul facilitării traficului maritim internaţional;

b) practici recomandate sunt acele măsuri a căror aplicare de către guvernele contractante este de dorit pentru facilitarea traficului maritim internaţional.

ARTICOLUL VII

(1) Anexa la prezenta convenţie poate fi modificată de guvernele contractante fie la iniţiativa unuia dinfre ele, fie prin convocarea unei conferinţe în acest scop.

(2) Orice guvern contractant poate propune un amendament la anexă, prin înaintarea unui proiect al amendamentului secretarului general al organizaţiei (denumit în continuare, secretar general).

a) orice amendament propus în conformitate cu acest paragraf este examinat de către comitetul organizaţiei de simplificarea formalităţilor, cu condiţia ca acesta să fi fost difuzat cu cel puţin 3 luni înainte de întrunirea comitetului menţionat. Dacă a fost adoptat de două treimi din numărul guvernelor contractante prezente şi care votează în comitet, amendamentul va fi comunicat de către secretarul general tuturor guvernelor contractante;

b) orice amendament la anexă, adoptat în conformitate cu acest paragraf, intră în vigoare la 15 luni de la comunicarea propunerii de către secretarul general tuturor guvernelor contractante, cu excepţia cazului în care, în termen de 12 luni de la comunicare, cel puţin o treime din numărul guvernelor contractante au trimis o notificare secretarului general, în care ele specifică că nu acceptă propunerea;

c) secretarul general va informa toate guvernele contractante despre toate notificările primite în coriformitate cu subparagraful b) şi despre data intrării în vigoare;

d) guvernele contractante care nu acceptă un amendament şi nu sunt interesate de acel amendament vor trebui să urmeze procedură stabilită la art. VIII al prezentei convenţii.

(3) Conferinţa guvernelor contractante va fi convocată de către secretarul general pentru dezbaterea amendamentelor la anexă, la cererea a cel puţin unei treimi din numărul acestor guverne. Orice amendament adoptat de o astfel de conferinţă printr-o majoritate de două treimi din numărul guvernelor contractante prezente şi care votează intră în vigoare la 6 luni de la data la care secretarul general va notifica guvernelor contractante amendamentul adoptat.

(4) Secretarul general va notifica prompt tuturor guvernelor semnatare asupra adoptării şi intrării în vigoare a tuturor amendamentelor adoptate în conformitate cu acest articol.

ARTICOLUL VIII

(1) Orice guvern contractant care consideră că este imposibil să se conformeze oricărui standard prin armonizarea deplină a propriilor sale formalităţi, cerinţe documentare şi proceduri sau care apreciază, din motive speciale, ca fiind necesară adoptarea unor formalităţi, cerinţe documentare şi proceduri ce diferă de cele prevăzute de acel standard trebuie să informeze secretarul general despre această situaţie şi să-i trimită o notificare privind diferenţele dintre practica sa proprie şi un astfel de standard. O astfel de notificare va fi făcută cât de curând posibil, după data intrării în vigoare a prezentei convenţii, pentru guvernul implicat sau după adoptarea altor formalităţi, cerinţe documentare şi proceduri diferite de prevederile standardului.

(2) În cazul unui amendament la un standard sau la un standard nou-adoptat, existenţa unor diferenţe trebuie să fie transmise secretarului general cât mai curând posibil, după data intrării în vigoare a standardului amendat sau a noului standard ori de la data adoptării unor astfel de formalităţi, cerinţe documentare şi proceduri diferite. Orice guvern contractant poate notifica în acelaşi timp măsurile pe care el le propune pentru a fi luate în scopul adaptării formalităţilor, cerinţelor documentare şi procedurilor, în conformitate cu cerinţele standardului amendat sau cu cele ale noului standard.

(3) Guvernele contractante sunt îndemnate, în măsura în care este posibil, să-şi întocmească formalităţile, cerinţele documentare şi procedurile în conformitate cu practicile recomandate. Îndată ce un guvern contractant îşi aliniază propriile formalităţi, cerinţe documentare şi proceduri în conformitate cu orice practică recomandată, el va notifica secretarului general în legătură cu aceasta.

(4) Secretarul general va informa guvernele contractante despre toate notificările primite în conformitate cu paragrafele precedente ale acestui articol.

ARTICOLUL IX

Secretarul general va convoca o conferinţă a guvernelor contractante pentru revizuirea sau amendarea prezentei convenţii, la cererea a cel puţin unei treimi din numărul guvernelor conţractante. Dispoziţiile revizuite sau amendamentele convenţiei vor fi adoptate cu două treimi din majoritatea voturilor conferinţei, apoi aceste dispoziţii vor fi certificate şi comunicate de către secretarul general tuturor guvernelor contractante, pentru acceptarea lor. La un an de la acceptarea dispoziţiilor de revizuire sau a amendamentelor de către două treimi din numărul guvernelor contractante, acestea vor intra în vigoare pentru toate guvernele contractante, cu excepţia acelor guverne care, înainte de intrarea în vigoare, fac o declaraţie în care specifică că nu acceptă respectivele dispoziţii de revizuire sau amendamente. Conferinţa poate, printr-o majoritate de două treimi din numărul voturilor, să stabilească, la data adoptării oricărei dispoziţii de revizuire sau amendament, că aceasta este de o astfel de natură ca orice guvern care a făcut o altă astfel de declaraţie şi care nu acceptă dispoziţia de revizuire sau amendamentul, în timpul perioadei de un an de la data intrării în vigoare a revizuirii sau a amendării, să înceteze la sfârşitul acestei perioade să mai fie parte la convenţie.

ARTICOLUL X

(1) Prezenta convenţie va rămâne deschisă pentru semnare pe o perioadă de 6 luni de la această dată şi apoi va rămâne deschisă, pentru aderare.

(2) Guvernele statelor membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, de la una din oricare dintre instituţiile specializate sau de la agenţia internaţională de energie atomică, sau părţile cu statut de la Curtea Internaţională de Justiţie pot deveni părţi la prezenta convenţie prin:

a) semnătură fără rezerve, pentru aprobare;

b) semnătură fără rezerve, pentru aprobare, urmată de aprobare; sau

c) aderare.

Aprobarea sau aderarea va fi efectuată prin depunerea unui instrument la secretarul general.

(3) Guvernul oricărui stat care nu este îndreptăţit să devină parte în conformitate cu paragraful (2) al acestui articol poate cere secretarului general să devină parte şi va fi admis ca parte în conformitate cu paragraful (2), cu condiţia ca cererea sa să fi fost aprobată de două treimi din numărul membrilor organizaţiei, alţii decât membrii asociaţi.

ARTICOLUL XI

Prezenta convenţie va intra în vigoare la 60 de zile de la data la care guvernele a cel puţin zece state, au semnat această convenţie fără rezerve pentru aprobare ori au depus instrumentele pentru aprobare sau aderare. Ea intră în vigoare, pentru oricare guvern care a aprobat sau care a aderat ulterior, la 60 de zile după data depunerii instrumentelor de aprobare sau de aderare.

ARTICOLUL XII

Până la 3 ani după intrarea în vigoare a prezentei convenţii pentru un guvern contractant, un astfel de guvern poate denunţa această convenţie printr-o notificare în scris adresată secretarului general, care, la rândul său, va notifica tuturor guvernelor contractante conţinutul şi data primirii oricărei notificări de acest fel. Această denunţare intră în vigoare după un an sau după o perioadă mai lungă, ce poate fi specificată în notificare, de la data primirii acesteia de către secretarul general.

ARTICOLUL XIII

(1)

a) Naţiunile Unite, în cazurile în care îşi asumă responsabilitatea administrării unui teritoriu, sau orice guvern contractant însărcinat cu relaţiile internaţionale pe un teritoriu trebuie, cât mai curând posibil, să se consulte cu un astfel de teritoriu şi să depună eforturi de extindere a aplicării prezentei convenţii pe acel teritoriu şi pot oricând, printr-o notificare scrisă, adresată secretarului general să declare că această convenţie va fi extinsă pe un astfel de teritoriu.

b) Aplicarea prezentei convenţii se va extinde pe teritoriul menţionat în notificare, de la data primirii sau de la o altă dată care poate fi indicată în notificare.

c) Prevederile art. VIII al prezentei convenţii se vor aplica pe orice teritoriu în care convenţia este încheiată în conformitate cu prezentul articol; în acest ccop expresia propriile ei formalităţi, cerinţe documentare sau proceduri le vor include pe acelea în vigoare în acel teritoriu.

d) Prezenta convenţie va înceta să se extindă pe vreun teritoriu, la un an după primirea de către secretarul general a unei notificări în acest sens sau la o dată ulterioară, după cum se poate specifica în aceasta.

(2) Secretarul general va informa toate guvernele contractante despre extinderea prezentei convenţii în orice teritoriu, în conformitate cu paragraful (1) al acestui articol, declarând în fiecare caz data de la care convenţia s-a extins astfel.

ARTICOLUL XIV

Secretarul general va informa toate guvernele semnatare, toate guvernele contractante şi pe toţi membrii organizaţiei despre:

. semnăturile aplicate pe prezenta convenţie şi datele lor;

. depunerea instrumentelor de aprobare şi de aderare, împreună cu datele lor de depunere;
. data la care convenţia intră în vigoare în conformitate cu prevederile art. XI;
. orice notificare primită în conformitate cu prevederile art. XII şi XIII şi data acesteia;
. convocarea oricărei conferinţe în conformitate cu prevederile art. VII său IX.

ARTICOLUL XV

Prezenta convenţie şi anexa la aceasta vor fi depuse la secretarul general, care va transmite copii certificate de pe acestea guvernelor semnatare şi guvernelor care sunt în proces de aderare. Îndată ce prezenta convenţie intră în vigoare, acest fapt va fi înregistrat de secretarul general în conformitate cu art. 102 al Cartei Naţiunilor Unite.

ARTICOLUL XVI

Prezenta convenţie şi anexa la aceasta vor fi stabilite în limbile engleză şi franceză, ambele texte fiind egal autentice. Traducerile oficiale vor fi redactate în limbile rusă şi spaniolă şi vor fi depuse actele originale semnate.

Ca martori la aceasta, subsemnaţii, fiind împuterniciţi în acest scop de respectivele lor guverne, au semnat prezenta convenţie.

Adoptată la Londra la 9 aprilie 1965.

ANEXĂ

Secţiunea 1 Definiţii şi prevederi generale

A. Definiţii

În spiritul prevederilor acestei anexe, termenilor listaţi li se vor atribui următoarele înţelesuri:

- instalaţiile şi echipamentele navei - articolele, altele decât piesele de schimb ale navei, aflate la bordul acesteia pentru utilizare proprie, care sunt mijloace mobile, dar nu de natură consumabilă, inclusiv accesoriile, cum ar fi: bărci de salvare, materiale de salvare, mobilier şi alte articole de echipare a navei;

- armator - proprietarul sau cel care operează o navă, fie că este persoană fizică sau juridică, precum şi orice persoană care acţionează în numele proprietarului sau al celui care operează nava;

- permis de coborare la uscat - permisiunea acordată unui membru al echipajului de a avea acces la uscat pe perioada staţionării navei în port, în cadrul limitelor de timp şi geografice, dacă există, aşa cum sunt decise de autorităţile publice;

- bagaje însoţitoare ale pasagerilor - proprietate, care poate include şi banii, transportată pe aceeaşi navă cu pasagerul, care poate fi sau nu în posesia lui, cu condiţia ca ea să nu fie transportată pe baza unui contract de transport sau a unui alt acord similar;

- marfă - orice bunuri, mărfuri şi articole de orice tip, indiferent cum vor fi transportate pe o navă, altele decât poşta, proviziile navei, piesele de schimb pentru navă, echipamentul navei, efectele echipajului şi bagajele însoţitoare ale pasagerilor;

- document - suportul informaţional cu înregistrări de date;

- document de transport - documentul ce atestă fie un contract de transport între un armator şi un expeditor, fie o scrisoare de transport maritim, fie un conosament sau un document de transport multimodal;

- efectele echipajului - îmbrăcăminte, articole de utilizare zilnică şi orice alte articole care pot include bani, aparţinând echipajului şi aflate la bordul navei;

- ora sosirii - ora la care o navă se opreşte la ancoră sau la chei într-un port;

- membru al echipajului - orice persoană angajată efectiv pentru a îndeplini sarcini la bord, pe perioada unui voiaj, în funcţionarea sau serviciul pe o navă şi care este inclus în lista cuprinzând echipajul;

- măsuri de siguranţă - măsuri aprobate la nivel internaţional pentru îmbunătăţirea condiţiilor de siguranţă la bordul navelor şi în zonele portuare în scopul prevenirii actelor ilicite împotriva pasagerilor şi echipajelor de la bordul navelor;

- navă de croazieră - o navă într-un voiaj internaţional, care transportă pasageri care participă la un program de grup organizat şi care sunt cazaţi la bord, fac escale temporare, urmând un plan determinat, în unul sau mai multe porturi diferite. În timpul voiajului, în principiu, nava nu trebuie:

a) să îmbarce sau să debarce alţi pasageri;

b) să încarce sau să descarce nici o marfă.

- pasager în tranzit - un pasager care soseşte pe o navă dintr-o ţară străină în scopul continuării călătoriei pe acea navă sau pe orice alte mijloace de transport către o ţară străină;

- poştă - corespondenţa şi alte obiecte încredinţate prin administraţiile poştale şi cu scopul de a fi remise administraţiilor poştale;

- autorităţi publice - organismele sau oficialităţile unui stat, responsabile pentru aplicarea legilor şi a reglementărilor acelui stat referitoare la orice aspect al standardelor şi practicilor recomandate, cuprinse în această anexă;

- proviziile navei - bunurile de utilizare pe navă, inclusiv bunuri de consum, bunuri transportate pentru vânzare către pasageri şi membrii echipajului, combustibilii şi lubrifianţii, excluzând echipamentul navei şi piesele de schimb ale acesteia;

- suport de date - suportul destinat să primească înregistrarea informaţiilor.

B. Prevederi generale

Ţinând seama de paragraful (2) al art. V din convenţie, prevederile acestei anexe nu vor împiedica autorităţile publice să ia măsuri corespunzătoare, inclusiv obţinerea de informaţii suplimentare, după cum poate apărea necesitatea în cazul suspectării de fraudă sau în tratarea problemelor speciale care constituie pericol grav pentru ordinea publică, securitatea sau sănătatea publică, la fel ca şi pentru actele ilegale contra securităţii traficului maritim şi traficului ilegal de stupefiante şi substanţe psihotrope sau pentru prevenirea introducerii ori răspândirii infecţiei sau a pestei, care afectează animalele sau plantele.

1.1. Standard. Autorităţile publice vor cere în toate cazurile să li se furnizeze numai informaţii esenţiale şi numărul acestora să fie redus la minimum.
Puneri în aplicare (1)

Întrucât în prezenta anexă este stabilită o listă a informaţiilor, autorităţile publice vor cere să li se furnizeze numai pe cele pe care ei le consideră esenţiale.

1.1.1. Practica recomandată. Autorităţile publice împreună cu armatorii şi cu toate celelalte părţi interesate trebuie să ia în considerare efectul pe care îl poate avea aplicarea tratamentului automat şi tehnicile de transmitere automată a datelor pentru simplificarea formalităţilor.

Procedurile de control şi cerinţele informaţionale existente trebuie să fie simplificate şi atenţia trebuie să fie îndreptată în scopul obţinerii compatibilităţii cu alte sisteme informationale relevante.

1.2. Practica recomandată. În ciuda faptului că, în anumite scopuri, unele documente pot fi prevăzute şi cerute separat în această anexă, autorităţile publice având în vedere interesul celor cărora li se cere să completeze documente, trebuie să prevadă fuziunea într-unul singur a două sau mai multe documente în toate cazurile în care este posibil şi dacă va rezulta o simplificare apreciabilă.
Puneri în aplicare (1)

1.3. Practica recomandată. Măsurile şi procedurile impuse de guvernele contractante în scopul de a face securitatea sau controlul stupefiantelor eficiente, acolo unde este posibil, vor pune în aplicare tehnici digitale, precum şi tratamentul automat al informaţiilor (TAI). Aceste măsuri şi proceduri trebuie să se aplice într-o manieră care să afecteze la minimum navele, persoanele şi bunurile care se găsesc la bord, evitându-se să li se impună întârzieri inutile.
Puneri în aplicare (1)

se încarcă...