Back

Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 1506/2015/ de stabilire a specificaţiilor referitoare la formatele semnăturilor şi sigiliilor electronice avansate care trebuie recunoscute de către organismele din sectorul public în temeiul articolului 27 alineatul (5) şi al articolului 37 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32015D1506

În vigoare de la 29.09.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE, în special articolul 27 alineatul (5) şi articolul 37 alineatul (5),

întrucât:

(1) Statele membre trebuie să introducă mijloacele tehnice necesare pentru a putea prelucra documentele semnate electronic care sunt cerute atunci când se utilizează un serviciu online prestat de către un organism din sectorul public sau în numele acestuia.

(2) Prin Regulamentul (UE) nr. 910/2014, statele membre care cer o semnătură electronică avansată sau un sigiliu electronic avansat pentru utilizarea unui serviciu online prestat de către un organism din sectorul public sau în numele acestuia sunt obligate să recunoască semnăturile şi sigiliile electronice avansate, semnăturile şi sigiliile electronice avansate bazate pe un certificat calificat şi semnăturile şi sigiliile electronice calificate în formate specifice sau în alte formate validate conform unor metode de referinţă specifice.

(3) Pentru stabilirea formatelor specifice şi a metodelor de referinţă specifice, ar trebui să se ţină cont de practicile şi standardele existente, precum şi de actele juridice ale Uniunii aflate în vigoare.

(4) În Decizia de punere în aplicare 2014/148/UE a Comisiei s-au stabilit câteva dintre cele mai răspândite formate de semnături electronice avansate care pot fi procesate electronic de statele membre atunci când o anumită procedură administrativă online necesită utilizarea semnăturilor electronice avansate. Prin stabilirea unor formate de referinţă, se vizează facilitarea validării transfrontaliere a semnăturilor electronice şi îmbunătăţirea interoperabilităţii transfrontaliere a procedurilor electronice.

(5) Standardele enumerate în anexa la prezenta decizie sunt standardele existente pentru formatele semnăturilor electronice avansate. Ca urmare a faptului că formele de arhivare pe termen lung ale formatelor de referinţă fac în prezent obiectul unei revizuiri de către organismele de standardizare, standardele detaliate privind arhivarea pe termen lung sunt excluse din domeniul de aplicare al prezentei decizii. Când va fi disponibilă noua versiune a standardelor de referinţă, vor fi revăzute şi trimiterile la standardele şi specificaţiile de arhivare pe termen lung.

(6) Semnăturile electronice avansate şi sigiliile electronice avansate sunt similare din punct de vedere tehnic. Prin urmare, standardele pentru formatele semnăturilor electronice avansate ar trebui să se aplice mutatis mutandis formatelor sigiliilor electronice avansate.

(7) Atunci când pentru semnare sau sigilare se utilizează semnături electronice sau sigilii electronice în formate diferite de cele care sunt procesate electronic în mod curent, ar trebui puse la dispoziţie mijloace de validare care să permită verificarea transfrontalieră a semnăturilor şi a sigiliilor electronice. Pentru ca statele membre destinatare să se poată baza pe instrumentele de validare ale altui stat membru, este necesar să se pună la dispoziţie informaţii uşor accesibile cu privire la instrumentele de validare respective prin includerea informaţiilor în documentele electronice, în semnăturile electronice sau în fişierele-container ale documentelor electronice.

(8) Atunci când în serviciile publice ale unui stat membru există posibilităţi de validare a semnăturilor sau a sigiliilor electronice care sunt adecvate pentru prelucrarea automată, respectivele posibilităţi de validare ar trebui să îi fie puse la dispoziţie şi transmise statului membru destinatar. Prezenta decizie nu ar trebui totuşi să împiedice aplicarea articolului 27 alineatele (1) şi (2) şi a articolului 37 alineatele (1) şi (2) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 atunci când prelucrarea automată a posibilităţilor de validare a unor metode alternative nu este posibilă.

(9) În vederea asigurării unor cerinţe de validare comparabile şi a sporirii încrederii în posibilităţile de validare oferite de statele membre pentru semnăturile sau sigiliile electronice în formate diferite de cele utilizate în mod curent, cerinţele stabilite în prezenta decizie pentru instrumentele de validare se bazează pe cerinţele de validare a semnăturilor şi a sigiliilor electronice calificate, astfel cum sunt menţionate la articolele 32 şi 40 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014.

(10) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 48 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...