Back

Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 1505/2015 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi a formatelor pentru listele sigure în temeiul articolului 22 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32015D1505

În vigoare de la 29.09.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE, în special articolul 22 alineatul (5),

întrucât:

(1) Listele sigure sunt esenţiale pentru construirea încrederii între operatorii de piaţă, deoarece ele indică statutul prestatorului de servicii în momentul supravegherii.

(2) Utilizarea transfrontalieră a semnăturilor electronice a fost facilitată prin Decizia 2009/767/CE a Comisiei, în care s-a stabilit obligaţia statelor membre de a crea, a menţine şi a publica liste sigure cu informaţii referitoare la prestatorii de servicii de certificare care eliberează certificate calificate publicului în conformitate cu Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi care sunt supravegheaţi şi acreditaţi de către statele membre.

(3) La articolul 22 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 se prevede că statele membre au obligaţia să instituie, să menţină şi să publice în mod securizat liste sigure semnate sau sigilate electronic într-o formă adecvată pentru prelucrarea automată, precum şi obligaţia să notifice Comisiei organismele responsabile pentru instituirea listelor sigure naţionale.

(4) Prestatorul de servicii de încredere şi serviciile de încredere pe care le prestează ar trebui să fie considerate calificate în momentul în care prestatorului din lista sigură îi este atribuit statutul de calificat. Pentru a se asigura că prestatorii de servicii pot îndeplini cu uşurinţă, la distanţă şi prin mijloace electronice alte obligaţii care decurg din Regulamentul (UE) nr. 910/2014, în special pe cele prevăzute la articolele 27 şi 37, şi pentru a se răspunde aşteptărilor legitime ale altor prestatori de servicii de certificare care nu eliberează certificate calificate, dar prestează servicii conexe semnăturilor electronice în temeiul Directivei 1999/93/CE şi sunt înscrişi în liste la 30 iunie 2016, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a adăuga în listele sigure, la nivel naţional, şi alte servicii de încredere decât cele calificate, dacă prestatorii respectivi doresc acest lucru, cu condiţia să se indice clar că serviciile în cauză nu sunt calificate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014.

(5) Conform considerentului 25 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014, statele membre pot adăuga alte tipuri de servicii de încredere definite la nivel naţional decât cele definite la articolul 3 alineatul (16) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014, cu condiţia să se indice clar că serviciile în cauză nu sunt calificate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014.

(6) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 48 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Statele membre instituie, publică şi menţin liste sigure cu informaţii referitoare la prestatorii de servicii de încredere calificaţi pe care îi supraveghează, precum şi informaţii referitoare la serviciile de încredere calificate pe care aceştia le prestează. Listele respective îndeplinesc specificaţiile tehnice stabilite în anexa I.

Articolul 2

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...