Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 1470/2015 privind ajutorul de stat SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) pus în aplicare de România - Hotărârea arbitrală în cauza Micula/România din 11 decembrie 2013 [notificată cu numărul C(2015) 2112] (Numai textul în limba română este autentic) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32015D1470

În vigoare de la 24.09.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 108 alineatul (2) primul paragraf,(1)

(1) Începând de la 1 decembrie 2009, articolele 87 şi 88 din Tratatul CE au devenit articolele 107 şi, respectiv, 108 din tratat. Cele două seturi de articole sunt, în esenţă, identice. În scopul prezentei decizii, trimiterile la articolele 107 şi 108 din tratat trebuie înţelese ca trimiteri la articolele 87 şi, respectiv, 88 din Tratatul CE, atunci când este cazul. Tratatul a introdus, de asemenea, unele modificări de terminologie, cum ar fi înlocuirea termenului "Comunitate" cu "Uniune" şi a sintagmei "piaţă comună" cu "piaţă internă". În întregul text al prezentei decizii se utilizează terminologia din tratat.

având în vedere Acordul privind Spaţiul Economic European, în special articolul 62 alineatul (1) litera (a),

după ce a invitat părţile interesate să îşi prezinte observaţiile în conformitate cu dispoziţia sau dispoziţiile menţionate anterior (2) şi având în vedere observaţiile acestora,

(2) JO C 393, 7.11.2014.

întrucât:

1. PROCEDURĂ

(1) Prin hotărârea arbitrală pronunţată la 11 decembrie 2013 (denumită în continuare "hotărârea") în cauza Micula şi alţii/România (3), un tribunal arbitral (denumit în continuare "tribunalul") constituit pe lângă Centrul Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiţii (International Centre for Settlement of Investment Disputes - ICSID) le-a acordat celor cinci reclamanţi (fraţii Viorel şi Ioan Micula şi societăţile S.C. European Food S.A., S.C. Starmill SRL, şi S.C. Multipack, toate deţinute de fraţii Micula; denumiţi în continuare, împreună, "reclamanţii") despăgubiri din partea României în cuantum de 376 433 229 RON (aproximativ 82 de milioane EUR (4)), pentru motivul că România nu a asigurat un tratament corect şi echitabil al investiţiilor reclamanţilor, fapt ce a echivalat cu o încălcare de către România a articolului 2 alineatul (3) din Acordul între Guvernul Regatului Suediei şi Guvernul României privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor (denumit în continuare "TBI") (5). În plus, tribunalul a hotărât că suma respectivă este purtătoare de dobânzi până când România va pune pe deplin în aplicare hotărârea. Astfel, până la 11 decembrie 2013, suma totală datorată de România reclamanţilor era de 791 882 452 RON (aproximativ 178 de milioane EUR (6)).

(3) Cauza ICSID nr. ARB/05/20, Ioan Micula, Viorel Micula, SC European Food SA, SC Starmill SRL, SC Multipack SRL/România, Hotărârea definitivă din 11 decembrie 2013.

(4) Cursul de schimb de referinţă al Băncii Centrale Europene la 11 decembrie 2013:1 EUR = 4,45 RON.

(5) TBI a intrat în vigoare la 1 aprilie 2003.

(6) A se vedea nota de subsol 4.

(2) Prin scrisoarea din 31 ianuarie 2014, serviciile Comisiei au informat autorităţile române că orice punere în aplicare sau executare a hotărârii ar constitui un ajutor nou şi ar trebui să facă obiectul unei notificări adresate Comisiei.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...