Back

Eurocontrol

Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru siguranţa navigaţiei aeriene, încheiată la 13 decembrie 1960

În vigoare de la 05.06.1996

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

VERSIUNEA OFICIALĂ A PREVEDERILOR CONVENŢIEI EXISTENTE ŞI A

AMENDAMENTELOR ACESTEIA CUPRINSE ÎN PROTOCOL*)

*) Traducere.

ARTICOLUL 1

1. Părţile contractante sunt de acord să-şi întărească cooperarea şi să dezvolte acţiunile comune în domeniul navigaţiei aeriene, ţinând seama de necesităţile de apărare şi asigurând libertate maximă tuturor utilizatorilor spaţiului aerian în conformitate cu nivelul de securitate cerut.

În consecinţă, au convenit:

a) să stabilească obiective comune pe termen lung în domeniul navigaţiei aeriene şi, în acest cadru, să instituie un plan comun pe termen mediu pentru serviciile şi mijloacele de trafic aerian;

b) să elaboreze planuri comune pentru pregătirea la un nivel avansat, pentru măsurile procedurale şi pentru programele de cercetare şi dezvoltare privind mijloacele şi serviciile necesare asigurării siguranţei, eficienţei şi fluidităţii traficului aerian;

c) să fie de acord asupra altor măsuri necesare pentru asigurarea siguranţei şi regularităţii fluxului de trafic aerian;

d) să constituie un fond de experienţă comun privind aspectele operaţionale, tehnice şi financiare ale navigaţiei aeriene;

e) să-şi coordoneze activităţile privind gestionarea fluxului de trafic aerian, stabilind un sistem internaţional de gestionare a fluxului de trafic aerian, cu scopul de a asigura cea mai eficientă utilizare a spaţiului aerian.

2. În acest scop, prin prezenta se înfiinţează Organizaţia Europeană pentru Securitatea Navigaţiei Aeriene (EUROCONTROL), denumită în continuare Organizaţie, care va acţiona în cooperare cu autorităţile naţionale civile şi militare. Organizaţia va cuprinde două organe:

- Comisia permanentă pentru siguranţa navigaţiei aeriene, denumită în continuare Comisie, care va constitui organul răspunzător de formularea politicii generale a Organizaţiei;

- Agenţia pentru siguranţa navigaţiei aeriene, denumită în continuare Agenţie, al cărei statut se află în anexa nr. 1 la prezenta convenţie. Agenţia va fi organul răspunzător de performanţa sarcinilor prevăzute de prezenta convenţie sau încredinţate de Comisie spre a fi executate.

3. Sediul Organizaţiei va fi la Bruxelles.

ARTICOLUL 2

1. Organizaţia îşi asumă următoarele sarcini:

a) să analizeze necesităţile viitoare ale traficului aerian şi noile tehnici necesare pentru îndeplinirea acestor necesităţi;

b) să elaboreze şi să adopte obiective comune pe termen lung în domeniul navigaţiei aeriene;

c) să coordoneze planurile naţionale pe termen mediu pentru stabilirea unui plan comun pe termen mediu privind serviciile şi mijloacele de trafic aerian în cadrul obiectivelor pe termen lung menţionate anterior la lit. b);

d) să promoveze o politică comună pentru sistemele de navigaţie aeriană de la sol şi de la bordul aeronavelor, precum şi pentru pregătirea personalului din serviciile de trafic aerian;

e) să studieze şi să promoveze măsuri pentru creşterea profitabilităţii şi a eficienţei în domeniul navigaţiei aeriene;

f) să promoveze şi să efectueze studii, testări şi încercări privind navigaţia aeriană; să adune şi să distribuie rezultatele studiilor, ale testărilor şi ale încercărilor efectuate de către părţile contractante în domeniul navigaţiei aeriene;

g) să coordoneze programele de cercetare şi de dezvoltare ale părţilor contractante privind noile tehnici din domeniul navigaţiei aeriene;

h) să examineze problemele din domeniul navigaţiei aeriene, studiate de Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile şi de alte organizaţii internaţionale interesate de aviaţia civilă;

i) să studieze amendamentele aduse Planurilor de navigaţie aeriană regională, care urmează a fi înaintate Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile;

j) să aducă la îndeplinire orice alte sarcini care i s-ar putea încredinţa conform art. 1 paragraful 1 lit. c);

k) să ajute părţile contractante şi statele nemembre interesate în instituirea şi operarea sistemului de gestionare a fluxului de trafic aerian;

l) să stabilească şi să colecteze tarifele percepute utilizatorilor de servicii de trafic aerian, în conformitate cu Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, şi în numele părţilor contractante şi al statelor nemembre care se constituie părţi la acel acord.

Pot fi încheiate acorduri speciale de către Organizaţie şi statele nemembre interesate de participarea la îndeplinirea unor astfel de sarcini.

2. La cererea uneia sau a mai multora dintre părţile contractante, Organizaţiei i se pot încredinţa următoarele sarcini:

a) să ajute părţile contractante la îndeplinirea sarcinilor specifice de navigaţie aeriană, cum sunt proiectarea şi instalarea mijloacelor şi serviciilor de trafic aerian;

b) să asigure şi să pună în funcţiune, parţial sau în totalitate, servicii şi mijloace de trafic aerian în numele unor astfel de părţi contractante;

c) să ajute astfel de părţi contractante la calcularea şi colectarea tarifelor care sunt percepute de acestea utilizatorilor serviciilor de navigaţie aeriană şi care nu sunt acoperite de Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană.

Îndeplinirea unor astfel de sarcini va fi guvernată, în fiecare caz, de un acord special între Organizaţie şi părţile interesate.

3. Organizaţiei i se mai pot încredinţa, la cererea uneia sau a mai multora dintre statele nemembre, următoarele sarcini:

a) să ajute astfel de state la gestionarea fluxului de trafic aerian şi la planificarea şi asigurarea serviciilor şi echipamentului de navigaţie aeriană;

b) să ajute astfel de state la calcularea şi colectarea tarifelor care nu sunt acoperite de Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană şi care sunt percepute de acestea utilizatorilor de servicii de navigaţie aeriană.

Îndeplinirea unor astfel de sarcini va fi, în fiecare caz, guvernată de acorduri speciale între Organizaţie şi statele interesate.

ARTICOLUL 3

1. Prezenta convenţie va fi aplicată serviciilor de navigaţie aeriană de rută şi serviciilor de trafic aerian de aerodrom respective în regiunile de informare a zborurilor, enumerate în anexa nr. 2.

2. Orice amendament pe care o parte contractantă doreşte să îl aducă regiunilor sale de informare a zborurilor, enumerate în anexa nr. 2, va fi supus acordului unanim al Comisiei, dacă ar avea ca rezultat o modificare a limitelor generale ale spaţiului aerian acoperit de convenţie. Orice amendament care nu are ca rezultat o astfel de modificare va fi adus la cunoştinţă Organizaţiei de către partea contractantă interesată.

3. Pentru scopurile prezentei convenţii, expresia trafic aerian va cuprinde aeronavele civile şi cele militare, vama şi aeronavele poliţiei care se conformează procedurilor Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile.

ARTICOLUL 4

Organizaţia va avea personalitate juridică. Pe teritoriul părţilor contractante ea va avea capacitatea juridică deplină la care au dreptul, prin legile naţionale, organismele încorporate; printre altele, va avea dreptul să achiziţioneze sau să transfere proprietăţile imobiliare sau mobiliare şi să acţioneze în justiţie. Dacă nu sunt alte prevederi în prezenta convenţie sau în statutul anexat acesteia, Organizaţia va fi reprezentată de Agenţie, care va acţiona în numele ei. Agenţia va administra proprietatea Organizaţiei.

ARTICOLUL 5

1. Comisia va fi compusă din reprezentanţi ai părţilor contractante. Fiecare parte contractantă poate numi mai mulţi delegaţi cu scopul, în mod deosebit, de a permite reprezentarea atât a intereselor aviaţiei civile, cât şi pe cele ale apărării naţionale, dar va avea dreptul la un singur vot.

2. Pentru scopurile art. 2 paragraful 1 lit. l), Comisia va fi lărgită pentru a include reprezentanţi ai statelor nemembre şi care se constituie părţi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană. Comisia lărgită va lua decizii în conformitate cu prevederile acordului amintit.

3. În cazul existenţei unor prevederi în această privinţă, în alte acorduri încheiate între Organizaţie şi statele nemembre, conform art. 2 paragraful 1, în special pentru gestionarea fluxului de trafic aerian, Comisia va fi lărgită şi va lua decizii în conformitate cu prevederile din acele acorduri.

ARTICOLUL 6

1. Pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor încredinţate de Organizaţie prin art. 2 paragraful 1, Comisia va lua următoarele măsuri:

a) în ceea ce priveşte părţile contractante:

- va lua o decizie:

. în cazurile menţionate în art. 2 paragraful 1 lit. b) şi c);
. în cazurile menţionate în art. 2 paragraful 1 lit. a) şi d)-k), ori de câte ori Comisia consideră că este necesar ca părţile contractante să se implice într-o acţiune comună; în aceste cazuri poate, de asemenea, să emită o recomandare părţilor contractante;

b) în ceea ce priveşte Agenţia:

- va aproba programul anual de lucru, iar programele de investiţii şi de lucru care se prelungesc pe mai mulţi ani vor fi supuse de către Agenţie spre aprobare, pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor menţionate în art. 2 paragraful 1, precum şi bugetul şi raportul de activitate; va da directive Agenţiei, oricând va considera că este necesar, pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor încredinţate acesteia;

- va lua toate măsurile necesare pentru exercitarea funcţiei de supraveghere, stabilite prin prezenta convenţie şi prin Statutul Agenţiei;

- va acorda Agenţiei o dispensă privind administrarea bugetului.

2. Pe lângă acestea, Comisia:

a) va aproba Regulamentul personalului şi Regulamentul financiar, precum şi măsurile ce trebuie luate pentru aplicarea art. 7 paragraful 2 şi a art. 19 paragraful 3 din Statutul Agenţiei;

b) va numi pe membrii comisiei de control pe o perioadă de 5 ani, pentru aplicarea art. 22 paragraful 1 din Statutul Agenţiei.

3. Comisia va autoriza începerea de către Agenţie a negocierilor privind acordurile speciale menţionate în art. 2 şi va aproba aceste acorduri negociate de Agenţie.

4. Acţiunile în justiţie din partea Organizaţiei pot fi iniţiate de Comisie în faţa tribunalului de arbitraj menţionat în art. 31.

ARTICOLUL 7

1. Deciziile vor fi luate de către Comisie prin votul unanim al părţilor contractante şi vor avea un caracter obligatoriu pentru părţile contractante. Totuşi, în cazul în care o parte contractantă va aduce la cunoştinţă Comisiei că anumite motive naţionale superioare o împiedică să acţioneze conform deciziei unanime luate în legătură cu problemele menţionate în art. 2 paragraful 1 lit. b) şi c), aceasta poate obţine derogare de la acea decizie, cu condiţia să comunice Comisiei motivele derogării. În interval de 6 luni de la notificare, Comisia fie că-şi va revizui decizia anterioară, fie că va hotărî dacă trebuie să aplice anumite condiţii sau limite la derogare. În oricare dintre cazuri, hotărârea Comisiei va necesita votul unanim al părţilor contractante.

2. Comisia va decide asupra măsurilor menţionate în art. 6 paragraful 2 lit. a), art. 6 paragraful 3 şi art. 11 paragraful 3, prin unanimitate de voturi.

3. În afară de cazul în care se prevede altfel, directivele şi măsurile pentru situaţiile prevăzute în art. 6 paragraful 1 lit. b) şi în art. 6 paragraful 4 vor necesita o majoritate de voturi în Comisie, înţelegându-se că:

- acele voturi vor fi supuse evaluării prevăzute în art. 8 de mai jos;

- acele voturi trebuie să reprezinte majoritatea părţilor contractante care votează.

4. Măsurile menţionate în art. 6 paragraful 2 lit. b) vor fi luate de către Comisie în conformitate cu paragraful 3 de mai sus, cu condiţia ca majoritatea, calculată corespunzător, să nu fie sub 70% din numărul total de voturi.

5. Recomandările Comisiei vor necesita voturile majorităţii părţilor contractante.

ARTICOLUL 8

1. Evaluarea numărului de voturi la care s-a făcut referire în art. 7 va fi stabilită în conformitate cu următorul tabel:

Contribuţia anuală a unei părţi contractante
sub formă de procent din contribuţiile anuale totale ale tuturor părţilor contractante
Numărul de voturi
Sub 1 % ................. 1
De la 1 la sub 2 % ................. 2
De la 2 la sub 3 % ................. 3
De la 3 la sub 4 1/2 % ................. 4
De la 4 1/2 la sub 6 % ................. 5
De la 6 la sub 7 1/2 % ................. 6
De la 7 1/2 la sub 9 % ................. 7
De la 9 la sub 11 % ................. 8
De la 11 la sub 13 % ................. 9
De la 13 la sub 15 % ................. 10
De la 15 la sub 18 % ................. 11
De la 18 la sub 21 % ................. 12
De la 21 la sub 24 % ................. 13
De la 24 la sub 27 % ................. 14
De la 27 la sub 30 % ................. 15
30 % ................. 16

2. Numărul de voturi va fi iniţial stabilit cu începere de la data intrării în vigoare a Protocolului deschis pentru semnare la Bruxelles în anul 1981, prin referire la tabelul de mai sus şi în conformitate cu regula din art. 19 al Statutului Agenţiei, pentru determinarea contribuţiilor anuale ale părţilor contractante la bugetul Organizaţiei.

3. În cazul aderării unui stat, numărul de voturi ale părţilor contractante va fi restabilit în conformitate cu aceeaşi procedură.

4. Numărul de voturi va fi restabilit în fiecare an, în conformitate cu prevederile precedente.

ARTICOLUL 9

1. Comisia îşi va stabili regulile procedurale, care vor fi adoptate în unanimitate.

2. Aceste reguli vor include, între altele, regulile privind biroul preşedintelui, pentru stabilirea grupurilor de lucru şi a limbilor în care se va lucra în cadrul Comisiei.

ARTICOLUL 10

Personalul şi dotarea materială necesare pentru desfăşurarea activităţii Comisiei vor fi asigurate de către Agenţie.

ARTICOLUL 11

1. Comisia va menţine cu statele respective şi cu organizaţiile internaţionale relaţiile necesare pentru realizarea scopurilor Organizaţiei.

2. Comisia va fi singura împuternicită, în mod deosebit şi fără a prejudicia prevederile art. 6 paragraful 3 şi ale art. 13 să încheie, în numele Organizaţiei, cu organizaţiile internaţionale, cu părţile contractante sau cu alte state acele acorduri care sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinilor Organizaţiei, prevăzute în art. 2.

3. La propunerea Agenţiei, Comisia poate delega Agenţia să ia decizii pentru a începe negocieri şi a încheia acorduri necesare pentru îndeplinirea sarcinilor menţionate în art. 2.

ARTICOLUL 12

Acordurile dintre Organizaţie şi una sau mai multe părţi contractante, sau cu unul sau mai multe state membre, sau cu o organizaţie internaţională, privind sarcinile menţionate în art. 2, vor stipula sarcinile respective, drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi aranjamentele financiare şi vor stabili măsurile ce trebuie luate. Astfel de acorduri vor fi negociate de către Agenţie în conformitate cu prevederile art. 6 paragraful 3 şi ale art. 11 paragraful 3.

ARTICOLUL 13

În sfera directivelor date de Comisie, Agenţia poate stabili acele relaţii, considerate esenţiale pentru coordonarea traficului aerian şi pentru funcţionarea serviciilor Agenţiei, cu serviciile tehnice corespunzătoare, publice sau private, ale părţilor contractante, ale statelor noncontractante sau ale organizaţiilor internaţionale. În acest scop contractele de natură pur administrativă, tehnică sau comercială, în măsura în care sunt necesare pentru funcţionarea Agenţiei, pot fi încheiate de Agenţie, în numele Organizaţiei, cu condiţia ca Agenţia să informeze Comisia asupra lor.

ARTICOLUL 14

1. Caracterul de interes public se va recunoaşte, atunci când este necesar, în conformitate cu legea naţională şi cu consecinţele care pot rezulta din prevederile legale privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în ceea ce priveşte achiziţionarea de bunuri imobiliare necesare pentru amplasarea instalaţiilor Organizaţiei, aceasta necesitând acordul guvernului implicat. Procedura de expropriere în interes public poate fi iniţiată de către autorităţile competente ale statului în cauză, în conformitate cu legile naţionale, cu scopul de a dobândi astfel de bunuri, în lipsa unui acord de prietenie.

2. Pe teritoriul părţilor contractante, unde nu există procedura menţionată în paragraful anterior, Organizaţia poate beneficia de acele proceduri de achiziţionare obligatorie, care pot fi folosite în beneficiul aviaţiei şi al telecomunicaţiilor civile.

3. Părţile contractante recunosc dreptul Organizaţiei de a beneficia, în cazul oricăror instalaţii şi servicii înfiinţate de aceasta pe teritoriile respective, de aplicarea legii naţionale privind restricţiile în interes public ce pot exista asupra drepturilor deţinătorilor de proprietăţi imobiliare ce pot prezenta interes public pentru serviciile naţionale şi, în special, de dreptul de a trece, în interes public, prin proprietatea cuiva.

4. Organizaţia va suporta cheltuielile implicate de aplicarea prevederilor acestui articol, inclusiv compensarea ce trebuie plătită în conformitate cu legea statului pe teritoriul căruia se află proprietatea.

ARTICOLUL 15

În cazul în care Organizaţia îşi execută sarcinile prevăzute în art. 2 paragraful 2 lit. b), Agenţia va aplica regulamentul în vigoare pe teritoriile părţilor contractante şi în spaţiul aerian în care li s-a încredinţat acestora asigurarea serviciilor de trafic aerian, prin acorduri internaţionale în care se constituie părţi contractante.

se încarcă...