Back

Parlamentul României

Actul de la Haga din 28.11.1960 *)

În vigoare de la 15.05.1992

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

ARTICOLUL 1

1) Statele contractante sînt constituite în Uniunea Specială pentru Depozitul Internaţional al Desenelor şi Modelelor Industriale.

2) Numai statele membre ale Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Proprietăţii Industriale pot fi părţi ale prezentului aranjament.

ARTICOLUL 2

În sensul prezentului aranjament, trebuie să se înţeleagă prin:

- Aranjamentul din 1925 - Aranjamentul de la Haga referitor la depozitul internaţional al desenelor sau modelelor industriale din 6 noiembrie 1925;

- Aranjamentul din 1934 - Aranjamentul de la Haga referitor la depozitul internaţional al desenelor sau modelelor industriale, din 6 noiembrie 1925, revizuit la Londra la 2 iunie 1934;

- prezentul aranjament - Aranjamentul de la Haga referitor la depozitul internaţional al desenelor sau modelelor industriale, aşa cum rezultă din prezentul act;

- regulament - Regulament de aplicare a prezentului aranjament;

- Biroul Internaţional - Biroul uniunii Internaţionale pentru Protecţia Proprietăţii Industriale;

- depozit internaţional - un depozit efectuat pe lîngă Biroul internaţional;

- depozit naţional - un depozit efectuat pe lîngă administraţia naţională a unui stat contractant;

- depozit multiplu - un depozit care conţine mai multe desene sau modele;

- stat de origine a unui depozit internaţional - statul contractant în care solicitantul are o întreprindere industrială sau comercială efectivă şi serioasă sau, dacă solicitantul are astfel de întreprinderi în mai multe ţări contractante, acela dintre statele contractante pe care l-a desemnat în cerere; dacă nu are o astfel de întreprindere într-un stat contractant, statul în care îşi are domiciliul; dacă nu îşi are domiciliul într-un stat contractant, statul contractant al cărui resortisant este;

- stat care efectuează examinare de noutate - un stat a cărui legislaţie naţională prevede un sistem care conţine o cercetare şi o examinare prealabilă din oficiu, efectuate de administraţia sa naţională şi care au ca obiect noutatea tuturor desenelor sau modelelor depuse.

ARTICOLUL 3

Resortisanţii statelor contractante sau persoanele care, fără a fi resortisanţii unuia dintre aceste state, sînt domiciliate sau au o întreprindere industrială sau comercială efectivă şi serioasă pe teritoriul unuia dintre statele respective, pot depune desene sau modele pe lîngă Biroul internaţional.

ARTICOLUL 4

1) Depozitul internaţional poate fi efectuat la Biroul internaţional:

1° - direct, sau

2° - prin intermediul administraţiei naţionale a unui stat contractant, dacă legislaţia acestui stat o permite.

2) Legislaţia naţională a oricărui stat contractant poate cere ca orice depozit internaţional pentru care acest stat este considerat stat de origine să fie prezentat prin intermediul administraţiei sale naţionale. Nerespectarea unei astfel de dispoziţii nu afectează efectele depozitului internaţional în celelalte state contractante.

ARTICOLUL 5

1) Depozitul internaţional cuprinde o cerere, una sau mai multe fotografii sau orice alte reprezentări grafice ale desenului sau modelului, precum şi dovada de plată a taxelor prevăzute de regulament.

2) Cererea conţine:

1° - lista statelor contractante în care solicitantul cere ca depozitul internaţional să-şi producă efectele;

2° - desemnarea obiectului sau obiectelor cărora desenul sau modelul le este destinat să fie încorporat;

3° - dacă solicitantul doreşte să revendice prioritatea prevăzută la art. 9, indicarea datei, a statului şi a numărului depozitului care dă naştere dreptului de prioritate;

4° - orice alte informaţii prevăzute de regulament.

3)

a) Cererea mai poate conţine:

1° - o scurtă descriere a elementelor caracteristice ale desenului sau modelului;

2° - o declaraţie în care să se indice numele adevăratului autor al desenului sau modelului;

3° - o cerere de amînare a publicării aşa cum este prevăzut la art. 6 alin. 4.

b) Exemplare sau machete ale obiectului căruia îi este încorporat desenul sau modelul pot, de asemenea, să fie anexate cererii.

4) Un depozit multiplu poate conţine mai multe desene sau modele destinate a fi încorporate în obiecte care figurează în aceeaşi clasă a clasificării internaţionale a desenelor sau modelelor, vizată la art. 21 alin. 2), cifra 4°.

ARTICOLUL 6

1) Biroul internaţional ţine Registrul internaţional al desenelor şi modelelor şi procedează la înregistrarea depozitelor internaţionale.

2) Depozitul internaţional este considerat ca fiind întocmit la data la care Biroul internaţional a primit cererea după toate formele legale, taxele care se plătesc o dată cu cererea şi fotografiile sau orice alte reprezentări grafice ale desenului sau modelului sau, dacă ele nu au fost primite simultan, la data la care a fost îndeplinită ultima dintre aceste formalităţi, înregistrarea poartă aceeaşi dată.

3)

a) Pentru fiecare depozit internaţional, Biroul internaţional publică într-un buletin periodic:

1° - reproduceri în alb-negru sau, la cererea solicitantului, reproduceri color, fotografii sau orice alte reprezentări grafice depuse;

2° - data depozitului internaţional;

3° - informaţiile prevăzute de regulament.

b) Biroul internaţional trebuie să trimită, în cel mai scurt termen, buletinul periodic administraţiilor naţionale.

4)

a) Publicarea prevăzută la alin. 3) lit. a) este, la cererea solicitantului, amînată pe timpul perioadei cerute de acesta. Această perioadă nu poate depăşi un termen de 12 luni începînd cu data depozitului internaţional. Totuşi, dacă este revendicată o prioritate, data de începere a acestei perioade este data priorităţii.

b) În timpul perioadei prevăzute la lit. a) de mai sus, solicitantul poate, în orice moment, să solicite publicarea imediată sau să-şi retragă depozitul. Retragerea depozitului poate fi limitată numai la unu sau mai multe state contractante şi, în caz de depozit multiplu, la o parte din desenele sau modelele cuprinse în depozitul respectiv.

c) Dacă solicitantul nu plăteşte în termenele stabilite taxele care se impun înaintea expirării perioadei prevăzute la lit. a) de mai sus, Biroul internaţional procedează la radierea depozitului şi nu face publicarea prevăzută la alin. 3) lit. a).

d) Pînă la expirarea perioadei prevăzute la lit. a) de mai sus, Biroul internaţional păstrează la secret înregistrarea unui depozit însoţit de o cerere de publicare amînată şi publicul nu poate să ia cunoştinţă de nici un document sau obiect referitor la respectivul depozit.

Aceste dispoziţii se aplică fără limitare de timp, chiar dacă solicitantul şi-a retras depozitul înaintea expirării respectivei perioade.

5) Cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. 4), publicul poate lua cunoştinţă de registru, ca şi de toate documentele şi obiectele depuse la Biroul internaţional.

ARTICOLUL 7

1)

a) Orice depozit înregistrat la Biroul internaţional produce, în fiecare dintre statele contractante desemnate de către solicitant în cererea sa, aceleaşi efecte, numai dacă toate formalităţile prevăzute de legea naţională pentru obţinerea protecţiei au fost îndeplinite de către solicitant şi numai dacă toate actele administrative prevăzute în acest scop au fost perfectate de către administraţia acestui stat.

b) Sub rezerva dispoziţiilor art. 11, protecţia desenelor sau modelelor care fac obiectul unui depozit înregistrat la Biroul internaţional este reglementată în fiecare dintre statele contractante prin dispoziţiile legii naţionale care se aplică în respectivul stat desenelor sau modelelor industriale a căror protecţie este revendicată pe calea depozitului naţional şi pentru care toate formalităţile au fost îndeplinite şi toate actele administrative au fost perfectate.

2) Depozitul internaţional nu produce efecte în statul de origine dacă legislaţia acestui stat nu prevede acest lucru.

ARTICOLUL 8

1) În pofida dispoziţiilor art. 7, administraţia naţională a unui stat contractant, a cărui legislaţie naţională prevede refuzul protecţiei ca urmare a unei examinări administrative din oficiu sau ca urmare a opunerii unui terţ, trebuie, în caz de refuz, să facă cunoscut, într-un termen de 6 luni, Biroului internaţional, că desenul sau modelul nu corespunde exigenţelor pe care această legislaţie le impune în plus faţă de formalităţile şi actele administrative prevăzute la art. 7 alin. 1). Dacă refuzul nu este notificat în termen de 6 luni, depozitul internaţional produce efectele sale în statul respectiv începînd cu data acestui depozit. Totuşi, în orice stat contractant care examinează noutatea, dacă nu a fost notificat nici un refuz, în cursul termenului de 6 luni, depozitul naţional, păstrîndu-şi în acelaşi timp prioritatea, produce efecte în respectivul stat începînd cu expirarea termenului de mai sus, numai dacă legislaţia naţională nu prevede o dată anterioară pentru depozitele întocmite la administraţia sa naţională.

2) Termenul de 6 luni prevăzut la alin. 1) trebuie să fie calculat cu începere de la data la care administraţia naţională a primit numărul buletinului periodic în care s-a publicat înregistrarea depozitului internaţional. Administraţia naţională trebuie să facă cunoscută această dată la cererea oricăror terţi.

3) Solicitantul are aceleaşi mijloace de recurs împotriva deciziei de respingere din partea administraţiei naţionale prevăzute la alin. 1) ca în cazul în care şi-ar fi depus desenul sau modelul la această administraţie; în orice caz, decizia de refuz trebuie să poată face obiectul unei reexaminări sau unui recurs.

Notificarea deciziei trebuie să indice:

1° - motivele pentru care s-a stabilit că desenul sau modelul nu corespunde exigenţelor legii naţionale;

2° - data prevăzută la alin. 2);

3° - termenul acordat pentru a cere o reexaminare sau să se înainteze un recurs;

4° - autoritatea căreia această cerere sau acest recurs îi pot fi adresate.

4)

a) Administraţia naţională a unui stat contractant a cărui legislaţie naţională prevede dispoziţii de natura celor prevăzute la alin. 1) şi care cer o declaraţie care să indice numele adevăratului creator al desenului sau modelului, sau o descriere a respectivului desen sau model, poate cere ca, într-un termen care nu poate fi mai mic de 60 de zile începînd de la trimiterea cererii în acest sens, prin această administraţie, solicitantul să transmită, în limba în care a fost redactată cererea depusă la Biroul internaţional:

1° - o declaraţie care indică adevăratul creator al desenului sau modelului;

2° - o scurtă descriere care subliniază elementele caracteristice esenţiale ale desenului sau modelului aşa cum apar ele în fotografii sau alte reprezentări grafice.

b) Nici o taxă nu este percepută de către administraţia naţională pentru remiterea unei astfel de declaraţii sau descrieri, sau pentru eventuala lor publicare prin grija acestei administraţii.

5)

a) Fiecare dintre statele contractante, a căror legislaţie naţională prevede dispoziţii de natura celor prevăzute la alin. 1), trebuie să informeze Biroul internaţional despre aceasta.

b) Dacă legislaţia unui stat contractant prevede mai multe sisteme de protecţie a desenelor sau modelelor şi dacă unul din aceste sisteme prevede un examen de noutate, dispoziţiile prezentului aranjament, referitoare la statele care practică un asemenea examen, nu se aplică, decît în ceea ce priveşte acest sistem.

ARTICOLUL 9

Dacă depozitul internaţional al desenului sau modelului este întocmit într-o perioadă de 6 luni de la primul depozit al aceluiaşi desen sau model în unul dintre statele membre ale Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Proprietăţii Industriale şi dacă prioritatea este revendicată pentru depozitul internaţional, data priorităţii este aceea a primului depozit.

ARTICOLUL 10

1) Depozitul internaţional poate fi reînnoit la fiecare 5 ani printr-o singură plată, în cursul ultimului an al fiecărei perioade de 5 ani, a taxelor de reînnoire fixate de regulament.

2) Prin intermediul vărsămîntului unei suprataxe stabilite de regulament, este acordat un termen de garanţie de 6 luni pentru reînnoirile depozitului internaţional.

3) În momentul plăţii taxelor de reînnoire trebuie să indice numărul depozitului internaţional şi, dacă reînnoirea nu trebuie să fie efectuată pentru toate datele contractante în care depozitul este pe punctul de a expira, acele state în care reînnoirea trebuie să fie efectuată.

4) Reînnoirea poate fi limitată numai la o parte a desenelor sau modelelor cuprinse în depozitul multiplu.

5) Biroul internaţional înregistrează şi publică reînnoirile.

ARTICOLUL 11

1)

a) Durata protecţiei acordate de către un stat contractant desenelor sau modelelor care au făcut obiectul unui depozit internaţional nu poate fi mai mică de:

1° - 10 ani începînd cu data depozitului internaţional, dacă acest depozit a făcut obiectul unei reînnoiri;

2° - 5 ani cu începere de la data depozitului internaţional în absenţa unei reînnoiri.

b) Cu toate acestea, dacă, în virtutea dispoziţiilor legislaţiei naţionale a unui stat contractant care examinează noutatea, protecţia începe la o dată posterioară celei a depozitului internaţional, duratele minime prevăzute la lit. a) sînt calculate ţinînd cont de punctul de curgere a protecţiei în respectivul stat. Faptul că depozitul internaţional nu este reînnoit decît o singură dată nu afectează cu nimic durata minimă a protecţiei astfel definite.

2) Dacă legislaţia unui stat contractant prevede, pentru desenele sau modelele care au făcut obiectul unui depozit naţional, o protecţie a cărei durată, cu sau fără reînnoire, este mai mare de 10 ani, o protecţie cu o durată egală este acordată în acest stat pe baza depozitului internaţional şi a reînnoirilor la desenele sau modelele care au făcut obiectul unui depozit internaţional.

3) Orice stat contractant poate, în legislaţia sa naţională, să limiteze durata protecţiei desenelor sau modelelor care au făcut obiectul unui depozit internaţional la duratele prevăzute la alin. 1).

4) Sub rezerva dispoziţiilor de la alin. 1) lit. b), protecţia ia sfîrşit în statele contractante la data expirării depozitului internaţional, numai dacă legislaţia naţională a acestor state nu dispune ca protecţia să continue după data expirării depozitului internaţional.

ARTICOLUL 12

1) Biroul internaţional trebuie să înregistreze şi să publice orice schimbare care afectează proprietatea unui desen sau unui model care face obiectul unui depozit internaţional în vigoare. Se înţelege că transferul proprietăţii poate fi limitat la drepturile care decurg din depozitul internaţional numai în unul sau mai multe state contractante şi, în cazul depozitului multiplu, numai la o parte a desenelor sau modelelor cuprinse în respectivul depozit.

2) Înregistrarea prevăzută la alin. 1) produce aceleaşi efecte ca în cazul în care ar fi fost efectuată de către administraţiile naţionale ale statelor contractante.

ARTICOLUL 13

1) Titularul unui depozit internaţional poate, prin întermediul unei declaraţii adresate Biroului internaţional, să renunţe la drepturile sale pentru toate statele contractante sau numai pentru un anumit număr dintre ele şi, în cazul depozitului multiplu, numai pentru o parte a desenelor şi modelelor cuprinse în respectivul depozit.

2) Biroul internaţional înregistrează declaraţia şi o publică.

se încarcă...