Back

Act Internaţional

Acordul european privind suprimarea vizelor pentru refugiaţi din 20.04.1959 *)

În vigoare de la 23.03.2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei,

dorind să faciliteze călătoriile refugiaţilor rezidenţi pe teritoriile lor,

au convenit asupra celor ce urmează:

ARTICOLUL 1

1. Refugiaţii rezidenţi legal pe teritoriul uneia dintre părţile contractante vor fi scutiţi, în termenii prezentului acord şi sub condiţia reciprocităţii, de formalitatea vizelor pentru a intra pe teritoriul altor părţi contractante şi pentru a ieşi prin toate punctele de frontieră, cu condiţia:

a) ca ei să fie titularii unui titlu de călătorie, valabil, eliberat de autorităţile părţii contractante unde au rezidenţa legală, conform dispoziţiilor Convenţiei referitoare la statutul refugiaţilor din 28 iulie 1951 sau ale Acordului privind eliberarea unui titlu de călătorie pentru refugiaţi din 15 octombrie 1946;

b) ca şederea lor să nu depăşească 3 luni. 2. Viza poate fi cerută pentru toate şederile cu o durată mai mare de 3 luni sau pentru orice intrare pe teritoriul unei alte părţi contractante în vederea exercitării unei activităţi lucrative.

ARTICOLUL 2

Termenul teritoriu al unei părţi contractante va avea, în ceea ce priveşte prezentul acord, semnificaţia pe care această parte contractantă i-o va atribui printr-o declaraţie adresată secretarului general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 3

În măsura în care una sau mai multe părţi contractante consideră necesar, trecerea frontierei nu se va face decât prin punctele autorizate.

ARTICOLUL 4

1. Dispoziţiile prezentului acord nu aduc atingere dispoziţiilor legale şi reglementărilor referitoare la şederea străinilor pe teritoriul fiecărei părţi contractante.

2. Fiecare parte contractantă îşi rezervă dreptul de a refuza accesul sau şederea pe teritoriul său persoanelor pe care ea le consideră indezirabile.

ARTICOLUL 5

Refugiaţii care au intrat pe teritoriul unei părţi contractante în virtutea dispoziţiilor prezentului acord vor fi readmişi în orice moment pe teritoriul părţii contractante ale cărei autorităţi le-au eliberat un titlu de călătorie, la simpla cerere a primei părţi contractante, cu excepţia cazului în care aceasta a autorizat persoanele respective să se stabilească pe teritoriul său.

ARTICOLUL 6

Dispoziţiile prezentului acord nu aduc atingere prevederilor legislaţiilor naţionale, tratatelor, convenţiilor sau acordurilor bilaterale ori multilaterale existente sau care vor intra în vigoare, în baza cărora vor fi aplicate refugiaţilor rezidenţi legal pe teritoriul unei părţi contractante măsuri mai favorabile în ceea ce priveşte trecerea frontierei.

ARTICOLUL 7

1. Fiecare parte contractantă îşi rezervă dreptul, din raţiuni de ordine publică, de securitate sau de sănătate publică, să nu aplice imediat prezentul acord sau să suspende temporar aplicarea acestuia cu privire la toate celelalte părţi contractante sau la unele dintre acestea, cu excepţia dispoziţiilor art. 5. Această măsură va fi imediat notificată secretarului general al Consiliului Europei. Se va proceda în acelaşi mod în momentul în care măsura în cauză va înceta.

2. Orice parte contractantă care se va prevala de unul dintre drepturile prevăzute la alineatul precedent nu va putea pretinde aplicarea prezentului acord de către altă parte contractantă decât în măsura în care îl va aplica ea însăşi faţă de această parte contractantă.

ARTICOLUL 8

Prezentul acord este deschis spre semnare membrilor Consiliului Europei care pot deveni parte la acesta prin:

a) semnare fără rezerva ratificării;

b) semnare sub rezerva ratificării, urmată de ratificare.

Instrumentele de ratificare vor fi depuse pe lângă secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 9

1. Prezentul acord va intra în vigoare la o lună de la data la care 3 membri ai Consiliului Europei, conform dispoziţiilor art. 8, vor semna acordul fără rezerva ratificării sau îl vor ratifica.

2. Pentru oricare membru care, ulterior, va semna acordul fără rezerva ratificării sau îl va ratifica, acordul va intra în vigoare la o lună de la data semnării ori depunerii instrumentului de ratificare.

ARTICOLUL 10

După intrarea în vigoare a prezentului acord Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei poate invita, prin unanimitate de voturi, orice guvern nemembru al Consiliului Europei, care este parte fie la Convenţia privind statutul refugiaţilor din 28 iulie 1951, fie la Acordul privind eliberarea titlului de călătorie pentru refugiaţi din 15 octombrie 1946, să adere la prezentul acord. Aderarea va avea efect la o lună de la data depunerii instrumentului de aderare pe lângă secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 11

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica membrilor Consiliului Europei şi statelor care au aderat la acest acord:

a) orice semnare cu eventualele rezerve de ratificare, depunerea oricărui instrument de ratificare şi data intrării în vigoare a prezentului acord;

b) depunerea oricărui instrument de aderare în baza art. 10;

c) orice notificare sau declaraţie primită în conformitate cu dispoziţiile art. 2, 7 şi 12 şi data de la care aceasta va avea efect.

ARTICOLUL 12

Orice parte contractantă va putea înceta aplicarea prezentului acord prin intermediul unui preaviz de 3 luni, dat printr-o notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei.

Drept care subsemnaţii, deplin autorizaţi în acest scop, au semnat prezentul acord.

Încheiat la Strasbourg la 20 aprilie 1959, în limbile engleză şi franceză, cele două texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar, care va fi depus la arhivele Consiliului Europei.

Secretarul general al Consiliului Europei va trimite copie certificată pentru conformitate guvernelor semnatare.

se încarcă...