Back

Act Internaţional

Convenţia europeană de asistenţă judiciară în materie penală, (Strasbourg, 20 aprilie 1959)*)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21.12.1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

PREAMBUL

Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei,

considerând că scopul Consiliului Europei este realizarea unei uniuni mai strânse între membrii săi,

convinse că adoptarea unor reguli comune în domeniul asistenţei judiciare în materie penală este de natură să atingă acest obiectiv,

considerând că asistenţa judiciară este o materie conexă celei a extrădării, care a făcut deja obiectul unei convenţii din data de 13 decembrie 1957,

au convenit după cum urmează:

Titlul I Dispoziţii generale

ARTICOLUL 1 Modificări (1)

1. Părţile contractante se angajează să-şi acorde reciproc, potrivit dispoziţiilor prezentei convenţii, asistenţa judiciară cea mai amplă cu putinţă în orice procedură privitoare la infracţiuni a căror reprimare este, în momentul solicitării asistenţei, de competenţa autorităţilor judiciare ale părţii solicitante.

2. Prezenta convenţie nu se aplică nici executării hotărârilor de arestare şi de condamnare, nici infracţiunilor militare care nu constituie infracţiuni de drept comun.

ARTICOLUL 2

Asistenţa judiciară va putea fi refuzată:

a) dacă cererea se referă la infracţiuni considerate de partea solicitată fie infracţiuni politice, fie infracţiuni conexe la infracţiuni politice, fie infracţiuni fiscale;

b) dacă partea solicitată consideră că îndeplinirea cererii este de natură să aducă atingere suveranităţii, securităţii, ordinii publice sau altor interese esenţiale ale ţării sale.

Titlul II Comisiile rogatorii

ARTICOLUL 3 Jurisprudență (2)

1. Partea solicitată va urmări îndeplinirea, în formele prevăzute de legislaţia sa, a comisiilor rogatorii referitoare la o cauză penală, care îi vor fi adresate de către autorităţile judiciare ale părţii solicitante şi care au ca obiect îndeplinirea actelor de urmărire sau comunicarea mijloacelor materiale de probă, a dosarelor sau a documentelor.

2. Dacă partea solicitantă doreşte ca martorii sau experţii să depună sub jurământ, ea va cere aceasta în mod expres, iar partea solicitată îi va da curs, dacă legea din ţara sa nu se opune.

3. Partea solicitată va putea să transmită numai copii sau fotocopii certificate pentru conformitate de pe dosarele sau documentele cerute. Totuşi, dacă partea solicitantă cere în mod expres comunicarea originalelor, se va da curs, în măsura posibilului, acestei cereri.

ARTICOLUL 4

Dacă partea solicitantă o cere în mod expres, partea solicitată o va informa despre data şi locul îndeplinirii comisiei rogatorii. Autorităţile şi persoanele în cauză vor putea să asiste la îndeplinirea cererii, dacă partea solicitată consimte la aceasta.

ARTICOLUL 5

1. Orice parte contractantă, în momentul semnării prezentei convenţii sau al depunerii instrumentului său de ratificare sau de aderare, va putea, printr-o declaraţie adresată secretarului general al Consiliului Europei, să-şi rezerve dreptul de a supune îndeplinirea comisiilor rogatorii privitoare la percheziţii sau la sechestre de obiecte uneia sau mai multora dintre următoarele condiţii:

a) infracţiunea care motivează comisia rogatorie trebuie să fie sancţionabilă potrivit legii părţii solicitante şi a părţii solicitate;

b) infracţiunea care motivează comisia rogatorie trebuie să fie susceptibilă de a da loc la extrădare în ţara solicitată;

c) îndeplinirea comisiei rogatorii trebuie să fie compatibilă cu legea părţii solicitate.

2. Dacă o parte contractantă va fi făcut o declaraţie conform paragrafului 1 al prezentului articol, orice altă parte va putea aplica regula reciprocităţii.

ARTICOLUL 6

1. Partea solicitată va putea amâna remiterea obiectelor, a dosarelor sau a documentelor a căror comunicare este cerută, dacă acestea îi sunt necesare pentru o procedură penală în curs.

2. Obiectele şi originalele dosarelor şi ale documentelor, comunicate în îndeplinirea unei comisii rogatorii, vor fi restituite cât mai curând posibil de către partea solicitantă părţii solicitate, în afară de cazul în care aceasta din urmă nu renunţă la ele.

Titlul III Comunicarea actelor de procedură şi a hotărârilor judiciare.
Înfăţişarea martorilor, experţilor şi a persoanelor urmărite

ARTICOLUL 7

1. Partea solicitată va proceda la comunicarea actelor de procedură şi a hotărârilor judiciare, care îi vor fi transmise în acest scop de către partea solicitantă.

Această comunicare va putea fi efectuată prin simpla transmitere a actului sau a hotărârii, destinatarului. Dacă partea solicitantă o cere în mod expres, partea solicitată va efectua comunicarea într-una dintre formele prevăzute de legislaţia sa pentru înmânări analoage sau într-o formă specială compatibilă cu această legislaţie.

2. Dovada comunicării se va face printr-o recipisă datată şi semnată de destinatar sau printr-o declaraţie a părţii solicitate, constatând faptul, forma şi data comunicării. Unul sau ambele documente vor fi transmise imediat părţii solicitante. La cererea acesteia din urmă, partea solicitată va preciza dacă comunicarea a fost făcută în conformitate cu legea sa. În cazul în care comunicarea nu s-a putut face, partea solicitată va face cunoscut imediat motivul părţii solicitante.
Jurisprudență (1)

3. Orice parte contractantă, în momentul semnării prezentei convenţii sau al depunerii instrumentului său de ratificare sau de aderare, va putea cere, prin declaraţie adresată secretarului general al Consiliului Europei, ca citaţia pentru înfăţişare, destinată unei persoane urmărite care se găseşte pe teritoriul său, să fie transmisă autorităţilor sale într-un anumit termen, înainte de data fixată pentru înfăţişare. Acest termen va fi precizat în sus-menţionata declaraţie şi nu va putea depăşi 50 de zile.

Se va ţine seama de acest termen la fixarea datei înfăţişării şi la transmiterea citaţiei.

ARTICOLUL 8

Martorul sau expertul care nu a răspuns citaţiei de înfăţişare a cărei comunicare a fost cerută nu va putea fi supus, chiar dacă citaţia va cuprinde un ordin categoric, nici unei sancţiuni sau măsuri de constrângere, în afară de cazul în care el se va duce din proprie iniţiativă pe teritoriul părţii solicitante şi dacă va fi din nou citat aici în mod legal.

ARTICOLUL 9

Indemnizaţiile cuvenite şi cheltuielile de transport şi de şedere, rambursabile martorului sau expertului de către partea solicitantă, vor fi calculate de la locul lor de reşedinţă şi le vor fi acordate la niveluri cel puţin egale cu cele prevăzute de tarifele şi regulamentele în vigoare în ţara în care audierea trebuie să aibă loc.

ARTICOLUL 10

1. Dacă partea solicitantă apreciază că înfăţişarea personală a unui martor sau expert în faţa autorităţilor ei judiciare este în mod deosebit necesară, ea va face menţiune despre aceasta în cererea de înmânare a citaţiei, iar partea solicitată va invita acest martor sau expert să se înfăţişeze.

Partea solicitată va face cunoscut părţii solicitante răspunsul martorului sau al expertului.

2. În cazul prevăzut la paragraful 1 al acestui articol, în cerere sau în citaţie va trebui să se menţioneze cuantumul aproximativ al indemnizaţiilor plătibile, precum şi al cheltuielilor de călătorie şi de şedere rambursabile.

3. Dacă i se prezintă o cerere în acest sens, partea solicitată va putea subscrie un avans martorului sau expertului. Acesta se va menţiona în citaţie şi va fi rambursat de către partea solicitantă.

ARTICOLUL 11 Modificări (1)

1. Orice persoană deţinută, a cărei înfăţişare personală în calitate de martor sau pentru confruntare este cerută de partea solicitantă, va fi transferată temporar pe teritoriul unde va avea loc audierea, sub condiţia înapoierii sale în termenul indicat de către partea solicitată şi sub rezerva dispoziţiilor art. 12, în măsura în care acestea pot fi aplicate.

Transferarea va putea fi refuzată:

a) dacă persoana deţinută nu consimte;

b) dacă prezenţa sa este necesară într-un proces penal în curs pe teritoriul părţii solicitate;

c) dacă transferarea sa este susceptibilă să îi prelungească detenţia; sau

d) dacă alte consideraţii imperioase se opun transferării sale pe teritoriul părţii solicitante.

2. În cazul prevăzut în paragraful precedent şi sub rezerva dispoziţiilor art. 2, tranzitul pe teritoriul unui stat terţ, parte la prezenta convenţie, al persoanei deţinute va fi acordat la cererea adresată de Ministerul Justiţiei al părţii solicitante Ministerului Justiţiei al părţii solicitate pentru tranzit, însoţită de toate documentele necesare.

Orice parte contractantă va putea să refuze acordarea tranzitului resortisanţilor săi.

3. Persoana transferată va trebui să rămână în detenţie pe teritoriul părţii solicitante şi, dacă este cazul, pe teritoriul părţii solicitate pentru tranzit, în afară de cazul în care partea solicitată pentru transferare nu cere punerea acesteia în libertate.

ARTICOLUL 12

1. Nici un martor sau expert, oricare ar fi naţionalitatea sa, care, ca urmare a unei citaţii, se va înfăţişa în faţa autorităţilor judiciare ale părţii solicitante, nu va putea fi nici urmărit, nici deţinut, nici supus vreunei alte restricţii a libertăţii sale individuale pe teritoriul acestei părţi pentru fapte sau condamnări anterioare plecării sale de pe teritoriul părţii solicitate.

2. Nici o persoană, oricare ar fi naţionalitatea ei, citată în faţa autorităţilor judiciare ale părţii solicitante pentru a răspunde acolo de fapte pentru care ea se află sub urmărire penală, nu va putea fi acolo nici urmărită, nici deţinută, nici supusă vreunei alte restricţii a libertăţii sale individuale pentru fapte sau condamnări anterioare plecării sale de pe teritoriul părţii solicitate şi care nu sunt menţionate în citaţie.

3. Imunitatea prevăzută de prezentul articol va înceta, dacă martorul, expertul sau persoana urmărită, având posibilitatea să părăsească teritoriul părţii solicitante timp de 15 zile consecutive, după ce prezenţa sa nu mai era cerută de autorităţile judiciare, va rămâne totuşi pe acest teritoriu sau se va reîntoarce aici după ce îl va fi părăsit.

Titlul IV Cazierul judiciar

ARTICOLUL 13

1. Partea solicitată va comunica, în măsura în care autorităţile ei judiciare vor putea ele însele să le obţină într-un asemenea caz, extrasele de pe cazierul judiciar şi orice date referitoare la acesta, care îi vor fi cerute de autorităţile judiciare ale unei părţi contractante pentru o cauză penală.

2. În alte cazuri decât cele prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol se va da curs unei asemenea cereri în condiţiile prevăzute de legislaţia, de alte reglementări sau de practica părţii solicitate.

Titlul V Procedura

ARTICOLUL 14

1. Cererile de asistenţă vor trebui să conţină următoarele indicaţii:

a) autoritatea de la care emană cererea;

b) obiectul şi motivul cererii;

c) în măsura posibilului, identitatea şi naţionalitatea persoanei în cauză; şi

d) numele şi adresa destinatarului, dacă este cazul.

2. Comisiile rogatorii prevăzute la art. 3-5 vor menţiona în plus inculparea şi vor cuprinde o prezentare sumară a faptelor.

ARTICOLUL 15 Modificări (1), Jurisprudență (2)

1. Comisiile rogatorii prevăzute la art. 3-5, precum şi cererile prevăzute la art. 11 vor fi adresate de Ministerul Justiţiei al părţii solicitante Ministerului Justiţiei al părţii solicitate şi vor fi înapoiate pe aceeaşi cale.

2. În caz de urgenţă, numitele comisii rogatorii vor putea fi adresate de autorităţile judiciare ale părţii solicitante direct autorităţilor judiciare ale părţii solicitate. Ele vor fi trimise înapoi, însoţite de documentele referitoare la îndeplinirea lor pe calea prevăzută la paragraful 1 al prezentului articol.
Jurisprudență (1)

3. Cererile prevăzute la paragraful 1 al art. 13 vor putea fi adresate de către autorităţile judiciare direct serviciului competent al părţii solicitate, iar răspunsurile vor putea fi trimise înapoi direct de către acest serviciu. Cererile prevăzute la paragraful 2 al art. 13 vor fi adresate de către Ministerul Justiţiei al părţii solicitante Ministerului Justiţiei al părţii solicitate.

4. Cererile de asistenţă judiciară, altele decât cele prevăzute la paragrafele 1 şi 3 ale prezentului articol, şi mai ales cererile de investigaţii preliminare urmăririi penale vor putea face obiectul unor comunicări directe între autorităţi judiciare.

5. În cazurile în care transmiterea directă este permisă de prezenta convenţie, aceasta se va putea efectua prin intermediul Organizaţiei Internaţionale a Poliţiei Criminale (Interpol).

6. Oricare parte contractantă, în momentul semnării prezentei convenţii sau al depunerii instrumentului său de ratificare sau de aderare, va putea, printr-o declaraţie adresată secretarului general al Consiliului Europei, fie să facă cunoscut că toate cererile de asistenţă judiciară sau anumite asemenea cereri trebuie să îi fie adresate pe altă cale decât cea prevăzută în prezentul articol, fie să ceară, în cazul prevăzut la paragraful 2 al acestui articol, ca, în acelaşi timp, să fie transmisă o copie de pe comisia rogatorie ministerului său de justiţie.

7. Prevederile prezentului articol nu vor putea aduce atingere dispoziţiilor acordurilor sau înţelegerilor bilaterale în vigoare dintre părţile contractante, potrivit cărora este prevăzută transmiterea directă a cererilor de asistenţă judiciară între autorităţile părţilor.

ARTICOLUL 16

1. Sub rezerva dispoziţiilor paragrafului 2 al prezentului articol, traducerea cererii şi a documentelor anexate nu va fi solicitată.

2. Fiecare parte contractantă, în momentul semnării sau al depunerii instrumentului său de ratificare sau de aderare, va putea, printr-o declaraţie adresată secretarului general al Consiliului Europei, să-şi rezerve dreptul de a pretinde ca cererile şi documentele anexe care îi sunt adresate să fie însoţite fie de o traducere în propria sa limbă, fie de o traducere în una dintre limbile oficiale ale Consiliului Europei sau în limba pe care o va indica. Celelalte părţi vor putea aplica regula reciprocităţii.

3. Prezentul articol nu va aduce atingere dispoziţiilor referitoare la traducerea cererilor şi a documentelor anexe conţinute de acordurile ori înţelegerile în vigoare sau care se vor încheia între două sau mai multe părţi contractante.

ARTICOLUL 17

Actele şi documentele transmise în aplicarea prezentei convenţii vor fi scutite de orice formalităţi de legalizare.

ARTICOLUL 18

Dacă autoritatea sesizată cu o cerere de asistenţă judiciară este necompetentă pentru a-i da curs, ea o va transmite din oficiu autorităţii competente din ţara sa şi, în cazul în care cererea a fost adresată pe cale directă, ea va informa despre aceasta, pe aceeaşi cale, partea solicitantă.

ARTICOLUL 19

Orice refuz de asistenţă judiciară va fi motivat.

ARTICOLUL 20 Modificări (1)

Sub rezerva dispoziţiilor art. 10 paragraful 3, cererile de asistenţă judiciară nu vor avea drept urmare rambursarea nici unei cheltuieli, cu excepţia celor ocazionate de intervenţia experţilor pe teritoriul părţii solicitate şi de transferul persoanelor deţinute, efectuate în aplicarea prevederilor art. 11.

Titlul VI Denunţul în scopul urmăririi

ARTICOLUL 21

1. Orice denunţ adresat de o parte contractantă în scopul urmăririi în faţa tribunalelor unei alte părţi va face obiectul comunicărilor între ministerele de justiţie. În pofida acestor dispoziţii, părţile contractante vor putea uza de posibilitatea prevăzută la paragraful 6 al art. 15.

2. Partea solicitată va face cunoscută urmarea dată acestui denunţ şi va transmite, dacă este cazul, o copie de pe hotărârea intervenită.

3. Dispoziţiile art. 16 vor fi aplicate în cazul denunţurilor prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol.

se încarcă...