Back

Organizaţia Internaţională a Muncii - OIM

Convenţia nr. 105/1957 privind abolirea muncii forţate*)

În vigoare de la 06.07.1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii,

convocată la Geneva de Consiliul de administraţie al Biroului Internaţional al Muncii şi reunită, la 5 iunie 1957, în cea de-a 40-a sesiune a sa,

după ce a examinat problema muncii forţate, care constituie al 4-lea punct pe ordinea de zi a sesiunii,

după ce a luat notă de dispoziţiile Convenţiei asupra muncii forţate, 1930,

după ce a luat notă de Convenţia din 1926 referitoare la sclavaj, care prevede că trebuie luate toate măsurile necesare pentru a evita ca munca forţată sau obligatorie să nu conducă la condiţii analoage sclaviei, şi de Convenţia suplimentară din 1956 privind abolirea sclavajului, a traficului de sclavi şi a instituţiilor şi practicilor similare sclavajului, care are ca obiect abolirea completă a servituţii şi robiei pentru datorii,

după ce a luat notă de Convenţia asupra protecţiei salariului, 1949, care prevede că salariile vor fi plătite în mod regulat şi care interzice modalităţile de plată ce privează lucrătorul de posibilitatea reală de a înceta raportul de muncă,

după ce a decis adoptarea altor propuneri referitoare la abolirea anumitor forme de muncă forţată sau obligatorie, care constituie o violare a drepturilor omului, prevăzute de Carta Naţiunilor Unite şi enunţate în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului,

după ce a decis ca aceste propuneri să ia forma unei convenţii internaţionale,

adoptă astăzi, 25 iunie 1957, convenţia de mai jos, care va fi denumită Convenţia privind abolirea muncii forţate, 1957.

ARTICOLUL 1

Fiecare membru al Organizaţiei Internaţionale a Muncii care ratifică prezenta convenţie se angajează să abolească munca forţată sau obligatorie şi să nu recurgă la ea sub nici o formă:

a) ca măsură de constrângere sau de educaţie politică ori ca sancţiune la adresa persoanelor care au exprimat sau exprimă anumite opinii politice sau îşi manifestă opoziţia ideologică faţă de ordinea politică, socială sau economică stabilită;

b) ca metodă de mobilizare şi de utilizare a mâinii de lucru în scopul dezvoltării economice;

c) ca măsură de disciplină a muncii;

d) ca pedeapsă pentru participarea la greve;

e) ca măsură de discriminare rasială, socială, naţională sau religioasă.

ARTICOLUL 2

Fiecare membru al Organizaţiei Internaţionale a Muncii, care ratifică prezenta convenţie, se angajează să ia măsuri eficiente în vederea abolirii imediate şi complete a muncii forţate sau obligatorii, aşa cum este descrisă aceasta la art. 1 din prezenta convenţie.

Dispoziţii finale

ARTICOLUL 3

Ratificările oficiale ale prezentei convenţii vor fi comunicate directorului general al Biroului Internaţional al Muncii şi vor fi înregistrate de către acesta.

ARTICOLUL 4

1. Prezenta convenţie nu îi va obliga decât pe membrii Organizaţiei Internaţionale a Muncii a căror ratificare va fi înregistrată de către directorul general al Biroului Internaţional al Muncii.

2. Ea va intra în vigoare după 12 luni de la data la care ratificările a doi membri vor fi fost înregistrate de directorul general.

3. În continuare, această convenţie va intra în vigoare, pentru fiecare membru, după 12 luni de la data la care ratificarea sa va fi fost înregistrată.

ARTICOLUL 5

1. Fiecare membru al Organizaţiei Internaţionale a Muncii, care a ratificat prezenta convenţie, poate să o denunţe la expirarea unei perioade de 10 ani de la data intrării iniţiale în vigoare a acesteia, printr-un act comunicat directorului general al Biroului Internaţional al Muncii şi înregistrat de către acesta. Denunţarea nu va avea efect decât după un an de la înregistrarea actului.

2. Fiecare membru care a ratificat prezenta convenţie şi care, în termen de un an de la expirarea perioadei de 10 ani menţionate la paragraful precedent, nu va face uz de dreptul de denunţare prevăzut de prezentul articol va fi obligat pentru o nouă perioadă de 10 ani şi, în continuare, va putea să denunţe prezenta convenţie la expirarea fiecărei perioade de 10 ani, în condiţiile prevăzute în prezentul articol.

ARTICOLUL 6

1. Directorul general al Biroului Internaţional al Muncii va notifica tuturor membrilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii înregistrarea tuturor ratificărilor, declaraţiilor şi denunţărilor care îi vor fi comunicate de către membrii Organizaţiei Internaţionale a Muncii.

2. Notificând membrilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii înregistrarea celei de-a doua ratificări care îi va fi fost comunicată, directorul general va atrage atenţia membrilor acesteia asupra datei la care prezenta convenţie va intra în vigoare.

ARTICOLUL 7

Directorul general al Biroului Internaţional al Muncii va comunica secretarului general al Naţiunilor Unite, în scopul înregistrării, în conformitate cu art. 102 al Cartei Naţiunilor Unite, informaţii complete cu privire la toate ratificările, declaraţiile şi actele de denunţare pe care le-a înregistrat în conformitate cu articolele precedente.

ARTICOLUL 8

La expirarea fiecărei perioade de 10 ani, începând cu data intrării în vigoare a prezentei convenţii, Consiliul de administraţie al Biroului Internaţional al Muncii va prezenta Conferinţei generale un raport asupra aplicării prezentei convenţii şi va examina dacă este cazul să înscrie pe ordinea de zi a conferinţei problema revizuirii totale sau parţiale a convenţiei.

ARTICOLUL 9

1. În cazul în care Conferinţa generală va adopta o nouă convenţie având ca obiect revizuirea totală sau parţială a prezentei convenţii şi dacă noua convenţie nu dispune altfel:

a) ratificarea de către un membru a noii convenţii având ca obiect revizuirea va antrena, de plin drept şi independent de prevederile art. 5, denunţarea imediată a prezentei convenţii, sub rezerva ca noua convenţie asupra revizuirii să fi intrat în vigoare;

b) începând de la data intrării în vigoare a noii convenţii având ca obiect revizuirea, prezenta convenţie va înceta să fie deschisă ratificării de către membri.

2. Prezenta convenţie va rămâne în orice caz în vigoare, în forma şi conţinutul său, pentru membrii care vor fi ratificat-o şi care nu vor ratifica convenţia având ca obiect revizuirea.

ARTICOLUL 10

Versiunile în limbile franceză şi engleză ale textului prezentei convenţii au aceeaşi valoare.

se încarcă...