Back

Act Internaţional

Convenţia de cultură europeană din 19.12.1954

În vigoare de la 20.12.1991

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Guvernele semnatare ale prezentei convenţii, membre ale Consiliului Europei,

considerînd că scopul Consiliului Europei este realizarea unei unităţi mai strînse între membrii săi, şi anume, pentru apărarea şi promovarea idealurilor şi principiilor care constituie patrimoniul lor comun,

considerînd că dezvoltarea înţelegerii reciproce între popoarele Europei ar permite înaintarea spre acest obiectiv,

considerînd că în acest scop este de dorit atît încheierea unor convenţii culturale bilaterale între membrii consiliului, cît şi adoptarea unei politici de acţiune comună pentru apărarea culturii europene şi încurajarea dezvoltării ei,

hotărînd încheierea unei convenţii culturale europene generale în vederea înlesnirii studierii limbilor, istoriei şi civilizaţiei celorlalte părţi contractante, precum şi studierii civilizaţiei lor comune, în rîndul cetăţenilor tuturor ţărilor reprezentate de membrii consiliului, ca şi în rîndul cetăţenilor altor state europene care ar adera la această convenţie,

au convenit asupra celor ce urmează:

ARTICOLUL 1

Fiecare parte contractantă va lua măsurile necesare în vederea apărării contribuţiei sale la patrimoniul cultural comun al Europei şi încurajarea sporirii acestei contribuţii.

ARTICOLUL 2

Fiecare parte contractantă, pe cît posibil:

a) va încuraja în rîndul cetăţenilor săi studierea limbilor, a istoriei şi a civilizaţiei celorlalte părţi contractante şi va oferi acestora unele înlesniri în vederea realizării unor studii asemănătoare, şi

b) se va strădui să dezvolte studierea limbii sau limbilor sale, a istoriei şi a civilizaţiei pe teritoriul celorlalte părţi contractante şi să ofere conaţionalilor acestora din urmă posibilitatea continuării unor studii asemănătoare pe teritoriul său.

ARTICOLUL 3

Părţile contractante se vor consulta în cadrul Consiliului Europei în scopul pregătirii acţiunii lor comune în vederea dezvoltării activităţilor culturale de interes european.

ARTICOLUL 4

Fiecare parte contractantă va trebui, în măsura posibilului, să faciliteze circulaţia şi schimbul de persoane, ca şi de obiecte de valoare culturală, în scopul aplicării art. 2 şi 3.

ARTICOLUL 5

Fiecare parte contractantă va considera obiectele care au o valoare culturală europeană şi care sînt sub controlul său ca făcînd parte integrantă din patrimoniul cultural comun al Europei şi va lua măsurile necesare pentru salvarea lor şi pentru a facilita accesul la ele.

ARTICOLUL 6

1. Propunerile cu privire la aplicarea dispoziţiilor prezentei convenţii şi întrebările cu privire la interpretarea ei vor fi examinate cu ocazia întrunirilor Comitetului de experţi culturali ai Consiliului Europei.

2. Orice stat care nu este membru al Consiliului Europei şi care a aderat la prezenta convenţie conform dispoziţiilor din paragraful 4 al art. 9 va putea să delege unu sau mai mulţi reprezentanţi la reuniunile prevăzute în paragraful precedent.

3. Concluziile adoptate în cursul reuniunilor prevăzute în primul paragraf al prezentului articol vor fi supuse sub formă de recomandări Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei, cu condiţia să nu fie vorba de hotărîri care sînt de competenţa Comitetului de experţi culturali referitoare la domenii cu caracter administrativ, care presupun cheltuieli suplimentare.

4. Secretarul general al Consiliului Europei va comunica membrilor consiliului, ca şi Guvernului oricărui stat care a aderat la prezenta convenţie, orice hotărîre cu privire la aceasta ce ar putea fi luată de către Comitetul de Miniştri sau de Comitetul de experţi culturali.

5. Fiecare parte contractantă va notifica, în timp util, secretarului general al Consiliului Europei orice măsură pe care ar putea să o ia cu privire la aplicarea dispoziţiilor prezentei convenţii, ca urmare a hotărîrilor Comitetului de Miniştri sau ale Comitetului de experţi culturali.

6. În cazul în care propunerile cu privire la aplicarea prezentei convenţii ar interesa doar un număr limitat din părţile contractante, examinarea acestor propuneri ar putea fi continuată conform dispoziţiilor art. 7, cu condiţia ca realizarea lor să nu implice cheltuieli din partea Consiliului Europei.

ARTICOLUL 7

Dacă, în vederea atingerii scopurilor prezentei convenţii, două sau mai multe părţi contractante doresc să organizeze în sediul Consiliului Europei alte întîlniri faţă de cele prevăzute la primul paragraf al art. 6, secretarul general al consiliului le va acorda tot sprijinul administrativ necesar.

ARTICOLUL 8

Nici o dispoziţie a prezentei convenţii nu va trebui considerată ca susceptibilă să afecteze:

a) dispoziţiile oricărei convenţii culturale bilaterale la care una dintre părţile contractante ar fi deja semnatară sau să împiedice încheierea ulterioară a unei asemenea convenţii de către una dintre părţile contractante, sau

b) îndatorirea fiecărei persoane de a se supune legilor şi reglementărilor în vigoare pe teritoriul uneia dintre părţile contractante în ceea ce priveşte intrarea, şederea şi plecarea străinilor.

ARTICOLUL 9

1. Prezenta convenţie este deschisă semnării membrilor Consiliului Europei. Ea va fi ratificată. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.

2. Din momentul în care trei guverne semnatare îşi vor fi depus instrumentul de ratificare, pentru aceste guverne, prezenta convenţie va intra în vigoare.

3. Pentru orice guvern semnatar care o va ratifica ulterior, prezenta convenţie va intra în vigoare din momentul depunerii instrumentului de ratificare.

4. Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei va putea decide în unanimitate, conform modalităţilor pe care le va considera oportune, să invite să adere la prezenta convenţie orice stat european care nu este membru al consiliului. Orice stat care a primit această invitaţie va putea adera, depunîndu-şi instrumentul său de aderare la secretarul general al Consiliului Europei; aderarea va fi valabilă din momentul primirii numitului instrument.

5. Secretariatul General al Consiliului Europei va notifica tuturor membrilor consiliului, ca şi statelor aderente, depunerea tuturor instrumentelor de ratificare sau de aderare.

ARTICOLUL 10

Fiecare parte contractantă va putea specifica teritoriile asupra cărora se vor aplica dispoziţiile prezentei convenţii, adresînd secretarului general al Consiliului Europei o declaraţie care va fi comunicată de către consiliu tuturor celorlalte părţi contractante.

ARTICOLUL 11

1. După 5 ani de la data intrării în vigoare, prezenta convenţie va putea fi denunţată, în orice moment, de oricare parte contractantă. Denunţarea se va face prin notificare scrisă adresată secretarului general al Consiliului Europei, care va anunţa celelalte părţi contractante.

2. Pentru partea contractantă interesată, această denunţare va intra în vigoare după 6 luni de la data primirii sale de către secretarul general al Consiliului Europei.

se încarcă...