Back

Act Internaţional

Convenţia pentru unificarea anumitor reguli referitoare la competenţa penală în materie de abordaj şi alte evenimente de navigaţie (Bruxelles, 10 mai 1952)*)

În vigoare de la 08.11.1995

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

Art. 1. -

În caz de abordaj sau de orice alt eveniment de navigaţie interesând o navă maritimă şi care este de natură să angajeze răspunderea penală sau disciplinară a comandantului sau a oricărei alte persoane în serviciul navei, nici o urmărire nu va putea fi intentată decât în faţa autorităţilor judiciare sau administrative ale statului al cărui pavilion îl purta nava în momentul abordajului sau al evenimentului de navigaţie.

Art. 2. -

În cazul prevăzut la articolul precedent, nici o sechestrare sau reţinere a navei nu va putea fi ordonată, chiar pentru măsuri de instrucţie, de către alte autorităţi decât cele al căror pavilion îl purta nava.

Art. 3. -

Nici o dispoziţie a prezentei convenţii nu se opune ca un stat, în caz de abordaj sau alt eveniment de navigaţie, să recunoască propriilor sale autorităţi dreptul de a lua toate măsurile referitoare la certificatele de competenţă şi licenţele pe care el le-a acordat sau de a-i urmări pe cetăţenii săi pentru infracţiuni comise în timpul când ei erau la bordul unei nave abordând pavilionul unui alt stat.

Art. 4. -

Prezenta convenţie nu se aplică abordajelor sau altor evenimente de navigaţie intervenite în porturi şi rade, precum şi în apele interioare.

În afară de aceasta, înaltele părţi contractante pot, în momentul semnării, depunerii ratificărilor sau o dată cu aderarea lor la convenţie, să-şi rezerve dreptul de urmărire a infracţiunilor comise în propriile lor ape teritoriale.

Art. 5. -

Înaltele părţi contractante se angajează să supună arbitrajului toate diferendele dintre state ce ar putea rezulta din interpretarea sau aplicarea prezentei convenţii, fără prejudicierea, totodată, a obligaţiilor înaltelor părţi contractante care au convenit să supună diferendele lor Curţii Internaţionale de Justiţie.

Art. 6. -

Prezenta convenţie este deschisă semnării de către statele reprezentate la cea de-a noua Conferinţă diplomatică de drept maritim. Procesul-verbal de semnare va fi întocmit prin grija Ministerului Afacerilor Externe al Belgiei.

Art. 7. -

Prezenta convenţie va fi ratificată şi instrumentele de ratificare vor fi depuse la Ministerul Afacerilor Externe al Belgiei, care va notifica depunerile tuturor statelor semnatare şi care au aderat.

Art. 8. -

a) Prezenta convenţie va intra în vigoare între primele două state care o vor ratifica, la 6 luni după data depunerii celui de-al doilea instrument de ratificare.

b) Pentru fiecare stat semnatar care ratifică convenţia după cea de-a doua depunere, aceasta va intra în vigoare la 6 luni după data depunerii instrumentului propriu de ratificare.

Art. 9. -

Oricare stat nereprezentat la cea de-a noua Conferinţă diplomatică de drept maritim va putea adera la prezenta convenţie.

Aderările vor fi notificate Ministerului Afacerilor Externe al Belgiei, care va informa despre aceasta, pe cale diplomatică, toate statele semnatare şi care au aderat.

Convenţia va intra în vigoare, pentru statul care a aderat, la 6 luni după data primirii acestei notificări, însă nu înainte de data intrării sale în vigoare, astfel cum este prevăzută în art. 8 paragraful a).

Art. 10. -

Înaltele părţi contractante vor putea, la expirarea termenului de 3 ani ce urmează intrării în vigoare, pentru acestea, a convenţiei, să ceară convocarea unei conferinţe însărcinate să decidă asupra tuturor propunerilor vizând revizuirea convenţiei.

Oricare înaltă parte contractantă care va dori să utilizeze această posibilitate va informa Guvernul belgian, care îşi asumă sarcina să convoace această conferinţă în termen de 6 luni.

Art. 11. -

Fiecare dintre înaltele părţi contractante va avea dreptul să denunţe prezenta convenţie, în ceea ce o priveşte, în orice moment după intrarea ei în vigoare. Totodată, această denunţare nu va avea efect decât după un an de la data primirii notificării de către Guvernul belgian, care va informa despre aceasta celelalte părţi contractante, pe cale diplomatică.

Art. 12. -

a) Oricare înaltă parte contractantă poate, în momentul ratificării, aderării sau în orice moment ulterior, să notifice în scris Guvernului belgian că prezenta convenţie se aplică teritoriilor sau anumitor teritorii pentru care asigură relaţiile internaţionale. Convenţia va fi aplicabilă respectivelor teritorii după 6 luni de la data primirii acestei notificări de către Ministerul Afacerilor Externe al Belgiei, însă nu înainte de data intrării în vigoare a prezentei convenţii cât priveşte această înaltă parte contractantă.

b) Oricare înaltă parte contractantă, care a efectuat o declaraţie conform paragrafului a) al acestui articol, va putea, în orice moment, să informeze Ministerul Afacerilor Externe al Belgiei că teritoriului respectiv încetează să i se aplice convenţia. Această denunţare va avea efect după termenul de un an prevăzut la art. 11.

c) Ministerul Afacerilor Externe al Belgiei va comunica, pe cale diplomatică, tuturor statelor semnatare şi care au aderat, orice notificare primită în baza prezentului articol.

se încarcă...