Back

Act Internaţional

Convenţia pentru unificarea anumitor reguli referitoare la competenţa civilă în materie de abordaj din 10.05.1952 *)

În vigoare de la 07.11.1995

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

Art. 1. -

1. Acţiunea judiciară rezultând dintr-un abordaj survenit între nave maritime sau între nave maritime şi nave de navigaţie interioară va putea fi intentată numai:

a) înaintea tribunalului reşedinţei obişnuite a pârâtului sau al unuia dintre sediile afacerii sale;

b) înaintea tribunalului locului unde un sechestru a fost aplicat asupra navei pârâte sau asupra unei alte nave aparţinând aceluiaşi pârât, în cazul în care acest sechestru este autorizat, sau al locului unde sechestrul ar fi putut fi aplicat şi unde pârâtul a dat o cauţiune sau o altă garanţie;

c) înaintea tribunalului locului abordajului, când acest abordaj a survenit în porturi şi rade, precum şi în ape interioare.

2. Reclamantul este cel care decide înaintea căruia dintre tribunalele indicate la paragraful precedent va fi înaintată acţiunea.

3. Reclamantul nu va putea intenta aceluiaşi pârât o nouă acţiune pe aceleaşi fapte înaintea unei alte jurisdicţii, fără a se dezista de acţiunea deja introdusă.

Art. 2. -

Dispoziţiile art. 1 nu aduc nici o atingere dreptului părţilor de a deferi o acţiune pe motive de abordaj înaintea unei jurisdicţii oarecare pe care ele au ales-o de comun acord sau de a o supune arbitrajului.

Art. 3. -

(1) Cererile reconvenţionale izvorâte din acelaşi abordaj vor putea fi introduse înaintea tribunalului competent să soluţioneze acţiunea principală conform dispoziţiilor art. 1.

(2) În cazul în care există mai mulţi reclamanţi, fiecare va putea intenta acţiunea sa înaintea tribunalului sesizat anterior cu o acţiune izvorâtă din acelaşi abordaj împotriva aceleiaşi părţi.

(3) În caz de abordaj, când mai multe nave sunt implicate, nici o dispoziţie a prezentei convenţii nu se opune ca tribunalul sesizat prin aplicarea normelor cuprinse în art. 1 să se declare competent, potrivit regulilor de competenţă ale legii sale naţionale, pentru a judeca toate acţiunile intentate datorită aceluiaşi eveniment.

Art. 4. -

Prezenta convenţie se extinde la acţiunile care au drept scop repararea daunelor pe care, fie prin executarea sau omiterea unei manevre, fie prin nerespectarea regulamentelor, o navă le-a cauzat fie altei nave, fie bunurilor sau persoanelor aflate la bord, chiar şi atunci când nu a avut loc abordajul.

Art. 5. -

Nici o prevedere din prezenta convenţie nu modifică normele de drept care sunt în vigoare în statele contractante, în ceea ce priveşte abordajele implicând nave militare sau nave aparţinând statului sau unui serviciu de stat.

Art. 6. -

Prezenta convenţie nu produce efect în ceea ce priveşte acţiunile născute din contractul de transport sau din orice alt contract.

Art. 7. -

Prezenta convenţie nu se va aplica cazurilor vizate de dispoziţiile convenţiei revizuite asupra navigaţiei pe Rhin din 17 octombrie 1868.

Art. 8. -

Dispoziţiile prezentei convenţii vor fi aplicate avându-se în vedere toţi cei interesaţi, când toate navele în cauză vor avea naţionalitatea statelor înaltelor părţi contractante.

Se înţelege, totodată, că:

1. privitor la cei interesaţi, cetăţeni ai unui stat necontractant, aplicarea dispoziţiilor de mai sus va putea fi subordonată de către fiecare dintre statele contractante condiţiei de reciprocitate;

2. atunci când toţi cei interesaţi sunt cetăţenii aceluiaşi stat căruia îi aparţine tribunalul sesizat, se va aplica legea naţională şi nu convenţia.

Art. 9. -

Înaltele părţi contractante se angajează să supună arbitrajului toate diferendele dintre state ce pot rezulta din interpretarea sau aplicarea prezentei convenţii, fără prejudicierea, totodată, a obligaţiilor înaltelor părţi contractante care sunt de acord să supună diferendele lor Curţii Internaţionale de Justiţie.

Art. 10. -

Prezenta convenţie este deschisă semnării de către statele reprezentate la cea de-a noua Conferinţă diplomatică de drept maritim. Procesul-verbal de semnare va fi întocmit prin grija Ministerului Afacerilor Externe al Belgiei.

Art. 11. -

Prezenta convenţie va fi ratificată şi instrumentele de ratificare vor fi depuse la Ministerul Afacerilor Externe al Belgiei, care va notifica depunerile tuturor statelor semnatare şi care au aderat.

Art. 12. -

a) Prezenta convenţie va intra în vigoare, între primele două state care o vor ratifica, la 6 luni după data depunerii celui de-al doilea instrument de ratificare.

b) Pentru fiecare stat semnatar care ratifică convenţia după cea de-a doua depunere, aceasta va intra în vigoare la 6 luni după data depunerii instrumentului propriu de ratificare.

Art. 13. -

Oricare stat nereprezentat la cea de-a noua Conferinţă diplomatică de drept maritim va putea adera la prezenta convenţie.

Aderările vor fi notificate Ministerului Afacerilor Externe al Belgiei, care va informa despre aceasta, pe cale diplomatică, toate statele semnatare şi care au aderat.

Convenţia va intra în vigoare, pentru statul care a aderat, la 6 luni după data primirii acestei notificări, însă nu înaintea datei intrării sale în vigoare, astfel cum este prevăzută în art. 12 paragraful a).

Art. 14. -

Oricare înaltă parte contractantă va putea, la expirarea perioadei de 3 ani care va urma intrării în vigoare pentru ea a prezentei convenţii, să ceară convocarea unei conferinţe însărcinate să decidă asupra tuturor propunerilor vizând revizuirea convenţiei.

Oricare înaltă parte contractantă care va dori să utilizeze această posibilitate va informa Guvernul belgian care îşi asumă sarcina să convoace această conferinţă în termen de 6 luni.

Art. 15. -

Fiecare dintre înaltele părţi contractante va avea dreptul să denunţe prezenta convenţie, în ceea ce o priveşte, în orice moment după intrarea ei în vigoare. Totodată, această denunţare nu va avea efect decât după un an de la data primirii notificării de denunţare de către Guvernul belgian care va informa despre aceasta celelalte părţi contractante, pe cale diplomatică.

Art. 16. -

a) Oricare înaltă parte contractantă poate, în momentul ratificării, aderării sau în orice moment ulterior, să notifice în scris Guvernului belgian că prezenta convenţie se aplică teritoriilor sau anumitor teritorii pentru care asigură relaţiile internaţionale. Convenţia va fi aplicabilă respectivelor teritorii după 6 luni de la data primirii acestei notificări de către Ministerul Afacerilor Externe al Belgiei, însă nu înainte de data intrării în vigoare a prezentei convenţii cât priveşte această înaltă parte contractantă.

b) Oricare înaltă parte contractantă care a efectuat o declaraţie conform paragrafului a) al acestui articol va putea, în orice moment, să informeze Ministerul Afacerilor Externe al Belgiei că teritoriului respectiv încetează să i se aplice convenţia. Această denunţare va avea efect după termenul de un an prevăzut la art. 15.

c) Ministerul Afacerilor Externe al Belgiei va comunica, pe cale diplomatică, tuturor statelor semnatare şi care au aderat, orice notificare primită în baza prezentului articol.

se încarcă...