Back

Act Internaţional

Convenţia internaţională pentru protecţia vegetalelor din 06.12.1951 *)

În vigoare de la 02.10.1971

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

PREAMBUL

Părţile contractante, recunoscînd utilitatea unei cooperări internaţionale în lupta împotriva bolilor şi dăunătorilor vegetalelor şi produselor vegetale, şi în special împotriva introducerii şi propagării acestor boli şi dăunători dincolo de frontierele naţionale, în dorinţa de a asigura o strînsă coordonare a măsurilor destinate acestor scopuri, au convenit asupra celor ce urmează:

ARTICOLUL I Obiect şi obligaţii

1. În scopul de a asigura o acţiune comună şi eficace în lupta împotriva introducerii şi propagării bolilor şi dăunătorilor vegetalelor şi produselor vegetale şi în vederea promovării adoptării unor măsuri în acest scop, statele contractante se angajează să ia măsurile legislative, tehnice şi regulamentare specificate în prezenta convenţie şi în acordurile suplimentare adoptate de statele contractante în baza articolului III.

2. Fiecare stat contractant se angajează să supravegheze, pe teritoriul său, aplicarea măsurilor prevăzute în prezenta convenţie.

ARTICOLUL II Domeniu de aplicare

1. În prezenta convenţie, termenul vegetale desemnează plantele vii şi părţile de plante vii, inclusiv seminţele în legătură cu care statele contractante consideră necesar să le controleze importul în baza articolului VI al prezentei convenţii sau să le certifice starea fitosanitară în baza articolului IV, paragraful 1, alineatul (a), subalineatul (iv) şi a articolului V ale prezentei convenţii; termenul produse vegetale desemnează produsele neprelucrate şi rupte, de origine vegetală, inclusiv seminţele care nu sînt vizate prin definiţia termenului vegetale.

2. Dispoziţiile prezentei convenţii pot, de asemenea, să se aplice, dacă statele contractante consideră util, antrepozitelor, recipientelor, mijloacelor de transport, materialului de ambalaj şi altor materiale de orice fel care însoţesc plantele, ca pămîntul, care intervin în transportul internaţional al vegetalelor şi produselor vegetale.

3. Prezenta convenţie se referă în special la bolile şi dăunătorii plantelor care prezintă importanţă în comerţul internaţional.

ARTICOLUL III Acorduri suplimentare

1. Acorduri suplimentare aplicabile unor regiuni speciale, unor boli sau dăunători determinaţi, unor vegetale şi produse vegetale specificate sau unor anumite moduri de transport internaţional al vegetalelor şi produselor vegetale, sau acorduri suplimentare tinzînd într-un alt mod la aplicarea dispoziţiilor prezentei convenţii, pot fi elaborate de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (desemnată mai jos sub denumirea "FAO"), fie la recomandarea unui stat contractant, fie din proprie iniţiativă, în scopul de a rezolva, în materia protecţiei vegetalelor, probleme particulare care reclamă o atenţie sau soluţii speciale.

2. Orice acord suplimentar de această natură va intra în vigoare, pentru fiecare stat contractant, după ce a fost acceptat conform dispoziţiilor actului constitutiv şi regulamentului interior al FAO.

ARTICOLUL IV Organizaţii naţionale de protecţie a vegetalelor

1. Fiecare stat contractant se angajează să adopte dispoziţiile necesare pentru a organiza, în cel mai scurt timp, şi în măsura posibilităţilor sale:

a) o organizaţie oficială de protecţie a vegetalelor, însărcinată în principal cu:

(i) inspecţia culturilor de vegetale, a terenurilor cultivate (inclusiv cîmpurile, plantaţiile, pepinierele şi serele) şi a vegetalelor şi produselor vegetale înmagazinate sau în curs de transport, în special în scopul de a semnala existenţa, apariţia şi propagarea bolilor şi dăunătorilor vegetalelor şi de a lupta împotriva bolilor şi dăunătorilor.

(ii) inspecţia expediţiilor de vegetale şi produse vegetale care fac obiectul schimburilor internaţionale şi în măsura posibilului, inspecţia altor articole sau produse transportate care fac obiectul schimburilor internaţionale în astfel de condiţii încît pot vehicula ocazional boli şi dăunători ai vegetalelor şi produselor vegetale, inspecţia şi supravegherea instalaţiilor de înmagazinare şi a mijloacelor de transport de orice fel care intervin în schimburile internaţionale, fie că este vorba de vegetale sau produse vegetale ori de alte produse, în special în scopul de a împiedica propagarea dincolo de frontierele naţionale a bolilor şi dăunătorilor vegetalelor şi produselor vegetale;

(iii) dezinfestarea sau dezinfecţia expediţiilor de vegetale şi produse vegetale care fac obiectul schimburilor internaţionale, precum şi a recipientelor, instalaţiilor de înmagazinare şi mijloacelor de transport utilizate, de orice fel;

(iv) eliberarea certificatelor privind starea fitosanitară şi provenienţa expediţiilor de vegetale şi produse vegetale (desemnate mai jos sub denumirea de "certificate fitosanitare");

b) difuzarea, pe plan naţional, a informaţiilor asupra bolilor şi dăunătorilor vegetalelor şi produselor vegetale şi a mijloacelor de prevenire şi de combatere;

c) cercetarea şi ancheta în domeniul protecţiei vegetalelor.

2. Fiecare stat contractant va prezenta directorului general al FAO un raport descriind structura organizaţiei sale naţionale pentru protecţia vegetalelor şi modificările aduse acestei organizaţii. Directorul general FAO va comunica aceste informaţii tuturor statelor contractante.

ARTICOLUL V Certificate fitosanitare

1. Fiecare stat contractant va lua măsurile necesare pentru a elibera certificate fitosanitare, conforme atît reglementărilor privind protecţia vegetalelor în vigoare în celelalte state contractante, cît şi prevederilor care urmează:

(a) Funcţiile de inspecţie a expediţiilor şi de eliberare a certificatelor nu vor putea fi îndeplinite decît de agenţi competenţi din punct de vedere tehnic şi corespunzător autorizaţi, ori sub autoritatea lor, care acţionează în condiţii şi dispun de informaţii de natură să permită autorităţilor ţării importatoare să accepte aceste certificate ca documente demne de încredere.

(b) Certificatele care au ca obiect vegetalele destinate cultivării sau înmulţirii vor trebui să fie redactate conform modelului reprodus în anexa la prezenta convenţie şi să furnizeze în plus orice declaraţie suplimentară cerută de autorităţile ţării importatoare; modelul de certificat poate fi, eventual, utilizat pentru alte vegetale şi produse vegetale cu condiţia să nu contravină cerinţelor ţării importatoare.

(c) Aceste certificate să nu comporte nici o corectură sau ştersătură.

2. Fiecare stat contractant se angajează să nu ceară, pentru a însoţi expediţiile de vegetale importate pe teritoriul său în scopul cultivării sau înmulţirii, certificate fitosanitare care nu corespund modelului reprodus în anexa la prezenta convenţie.

ARTICOLUL VI Dispoziţii privind importurile

1. Fiecare stat contractant are toată autoritatea să reglementeze importul vegetalelor şi produselor vegetale în scopul de a lupta împotriva introducerii bolilor şi dăunătorilor vegetalelor pe teritoriul său şi, în acest scop, poate:

a) să impună restricţii sau condiţii la importul vegetalelor sau produselor vegetale;

b) să interzică importul anumitor vegetale sau produse vegetale ori anumitor loturi de vegetale sau produse vegetale;

c) să inspecteze sau să pună în carantină expediţii determinate de vegetale sau produse vegetale;

d) să procedeze la dezinfecţia, dezinfestarea sau distrugerea unor expediţii determinate de vegetale sau produse vegetale; să ceară dezinfecţia, dezinfestarea sau distrugerea acestor expediţii sau chiar să le interzică intrarea.

2. În scopul de a frîna cît mai puţin posibil comerţul internaţional, fiecare stat contractant va efectua supravegherea prevăzută la paragraful 1 al prezentului articol, conformîndu-se prevederilor următoare:

a) Statele contractante nu trebuie să ia, pe baza reglementărilor lor asupra protecţiei vegetalelor, nici una dintre măsurile menţionate la paragraful 1 al prezentului articol, în afară de cazul cînd acestea răspund unor necesităţi de ordin fitosanitar.

b) Orice stat contractant care impune restricţii sau condiţii la importul vegetalelor şi produselor vegetale pe teritoriul său trebuie să publice aceste restricţii sau condiţii şi să le comunice imediat serviciilor de protecţie a plantelor din celelalte state contractante şi FAO.

c) Orice stat contractant care interzice, conform reglementărilor sale asupra protecţiei vegetalelor, importul vegetalelor sau produselor vegetale, trebuie să publice hotărîrea sa motivată şi să pună imediat la curent serviciile de protecţie a plantelor din celelalte state şi FAO.

d) Orice stat contractant care limitează punctele de intrare pentru importul anumitor vegetale sau produse vegetale trebuie să aleagă aceste puncte astfel încît să nu împiedice, fără a fi necesar, comerţul internaţional. Statul contractant trebuie să publice o listă a acestor puncte şi să o comunice serviciilor de protecţie a vegetalelor din celelalte state contractante şi FAO. Orice restricţie de acest fel nu va fi autorizată decît dacă vegetalele sau produsele vegetale în cauză trebuie să fie însoţite de certificate fitosanitare ori supuse unei inspecţii sau unui tratament.

e) Inspecţia, de către serviciile de protecţie a plantelor dintr-un stat contractant, a expediţiilor de vegetale destinate importului trebuie să se efectueze în cel mai scurt timp posibil ţinînd cont în mod corespunzător de natura perisabilă a acestor vegetale. Dacă o expediţie este recunoscută ca nefiind conformă condiţiilor cerute de legislaţia statului importator în materie de protecţie a vegetalelor, serviciul de protecţie a vegetalelor din statul exportator trebuie să fie informat. Dacă se efectuează distrugerea totală sau parţială a expediţiei, un proces-verbal oficial trebuie să fie transmis fără întîrziere serviciului de protecţie a vegetalelor din statul exportator.

f) Statele contractante trebuie să ia măsurile necesare pentru ca, asigurînd apărarea producţiei lor vegetale, să fie redus la minimum numărul cazurilor în care un certificat fitosanitar este cerut la importul vegetalelor sau produselor vegetale nedestinate cultivării, cum sînt cerealele, fructele, legumele şi florile tăiate.

g) Statele contractante pot lua măsuri în vederea importării, pentru cercetări ştiinţifice, a vegetalelor şi produselor vegetale şi a eşantioanelor de dăunători şi organisme patogene ale vegetalelor, luînd toate precauţiile necesare pentru a împiedica riscul propagării acestor boli şi dăunători ai vegetalelor.

3. Prevederile prezentului articol nu sînt aplicabile tranzitului prin teritoriul statelor contractante, în afară de cazul cînd ele sînt necesare protecţiei vegetalelor acestor state.

ARTICOLUL VII Colaborare internaţională

Statele contractante vor colabora în măsura posibilităţilor pentru realizarea scopurilor prezentei convenţii în special în modul următor:

a) Fiecare stat contractant, utilizînd pe deplin posibilităţile şi serviciile oferite în acest domeniu de organizaţiile existente, se angajează să colaboreze cu FAO în vederea organizării unui serviciu mondial de informaţii asupra bolilor şi dăunătorilor vegetalelor şi, din momentul creării acestei organizaţii, să furnizeze periodic FAO informaţiile de mai jos:

(i) rapoarte privind manifestarea, apariţia şi propagarea pe teritoriul său a bolilor şi dăunătorilor vegetalelor care prezintă importanţă din punct de vedere economic şi un pericol imediat sau o posibilitate de pericol;

(ii) descrierea metodelor de luptă împotriva bolilor şi dăunătorilor vegetalelor şi produselor vegetale care s-au dovedit eficace.

b) Participînd, în măsura posibilităţilor, la orice campanie specială de luptă împotriva bolilor şi dăunătorilor vegetalelor care constituie o serioasă ameninţare pentru recolte şi a căror gravitate cere o acţiune pe plan internaţional.

ARTICOLUL VIII Organizaţii regionale de protecţie a vegetalelor

1. Statele contractante se angajează să colaboreze pentru a înfiinţa în regiunile corespunzătoare organizaţii regionale pentru protecţia vegetalelor.

2. Aceste organizaţii vor asigura un rol coordonator în regiunile în care sînt competente şi vor lua parte la diferite activităţi în vederea realizării obiectivelor prezentei convenţii.

ARTICOLUL IX Reglementarea diferendelor

1. În caz de contestaţie asupra interpretării sau aplicării prezentei convenţii, sau dacă unul dintre statele contractante consideră că o acţiune întreprinsă de un alt stat contractant este incompatibilă cu obligaţiile pe care i le impun articolele V şi VI ale prezentei convenţii, în special în ce priveşte motivele unei interdicţii sau unei restricţii la intrarea vegetalelor sau produselor vegetale care provin din teritoriul său, statul sau statele interesate pot cere directorului general al FAO să desemneze un comitet însărcinat cu examinarea diferendului.

2. În acest caz, directorul general al FAO, în consultare cu guvernele interesate, va desemna un comitet de experţi care va cuprinde reprezentanţi ai acestor guverne. Acest comitet va examina diferendul ţinînd seama de toate documentele şi elementele probatorii utile prezentate de statele interesate. Comitetul va prezenta un raport directorului general al FAO, care îl va comunica statelor interesate şi celorlalte state contractante.

3. Fără a recunoaşte recomandărilor acestui comitet un caracter obligatoriu, statele contractante convin să le ia ca bază a oricărei noi examinări, de către statele interesate, a problemei care se află la originea contestaţiei.

4. Guvernele interesate vor suporta o parte egală a cheltuielilor misiunii încredinţate experţilor.

ARTICOLUL X Înlocuirea acordurilor anterioare

Prezenta convenţie pune capăt şi se substituie, în relaţiile dintre părţile contractante, Convenţiei internaţionale filoxerice din 3 noiembrie 1881, Convenţiei adiţionale de la Berna din 15 aprilie 1889 şi Convenţiei internaţionale de la Roma din 16 aprilie 1929 asupra protecţiei vegetalelor.

ARTICOLUL XI Aplicare teritorială

1. Orice stat poate, la data ratificării sau aderării sau în orice moment după această dată, să comunice directorului general al FAO o declaraţie care să indice că prezenta convenţie este aplicabilă tuturor sau unei părţi din teritoriile cărora le asigură reprezentarea pe plan internaţional. Această hotărîre îşi va produce efectele după treizeci zile de la primirea de către directorul general a declaraţiei prin care au fost desemnate aceste teritorii.

2. Orice stat care a transmis directorului general al FAO o declaraţie conform paragrafului 1 al prezentului articol poate în orice moment să comunice o nouă declaraţie modificînd întinderea declaraţiei precedente sau punînd capăt aplicării dispoziţiilor prezentei convenţii în oricare dintre teritorii. Această declaraţie îşi va produce efectele după treizeci zile de la data primirii sale de către directorul general.

3. Directorul general al FAO va informa toate statele semnatare sau care aderă despre declaraţiile pe care le-a primit în aplicarea prezentului articol.

ARTICOLUL XII Ratificarea şi aderarea

1. Prezenta convenţie este deschisă semnării tuturor statelor pînă la 1 mai 1952 şi va fi ratificată cît mai curînd posibil. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la directorul general al FAO care va notifica fiecărui stat semnatar data depunerii instrumentului.

2. Statele care nu au semnat prezenta convenţie vor fi admise să adere din momentul în care ea va intra în vigoare conform articolului XIV. Aderarea se va efectua prin depunerea unui instrument de aderare la directorul general al FAO care va informa despre aceasta statele semnatare şi pe cele care au aderat.

ARTICOLUL XIII Amendamente

1. Orice propunere de amendament la prezenta convenţie, introdusă de un stat contractant, trebuie să fie supusă directorului general al FAO.

2. Orice propunere de amendament introdusă de un stat contractant şi primită de directorul general al FAO trebuie să fie prezentată pentru aprobare conferinţei FAO, reunită în sesiune ordinară sau specială; dacă amendamentul implică importante modificări de ordin tehnic sau impune obligaţii noi statelor contractante, el va fi studiat de un comitet consultativ de experţi convocat de FAO înaintea conferinţei.

3. Orice propunere de amendament va fi notificată statelor contractante de către directorul general al FAO cel mai tîrziu la data trimiterii ordinii de zi a sesiunii conferinţei la care această propunere urmează să fie examinată.

4. Orice propunere de amendament trebuie să fie adoptată de conferinţa FAO şi îşi produce efectele începînd din a treizecea zi de la acceptarea sa de două treimi din statele contractante. Totuşi, amendamentele care implică obligaţii noi în sarcina statelor contractante nu îşi produc efectele, pentru orice stat contractant, decît după ce au fost acceptate de el şi începînd din a treizecea zi de la acceptare.

5. Instrumentele de acceptare a amendamentelor care implică noi obligaţii vor fi depuse la directorul general al FAO, care va informa toate statele contractante despre primirea acestor instrumente şi despre intrarea în vigoare a amendamentelor.

ARTICOLUL XIV Intrarea în vigoare

Prezenta convenţie va intra în vigoare între părţi după ce trei state semnatare au ratificat-o. Ea va intra în vigoare pentru celelalte state la data depunerii instrumentului lor de ratificare sau de aderare.

ARTICOLUL XV Denunţare

1. Fiecare dintre statele contractante poate, în orice moment, să aducă la cunoştinţă că denunţă prezenta convenţie, prin notificare adresată directorului general al FAO. Directorul general va informa imediat despre aceasta toate statele semnatare sau care au aderat.

2. Denunţarea nu îşi va produce efectele decît după un an de la data primirii notificării de către directorul general al FAO.

ANEXĂ

Certificat fitosanitar (model)

SERVICIUL DE PROTECŢIE A PLANTELOR
DIN ............ No.

Se certifică faptul că vegetalele, părţile de vegetale sau produse vegetale descrise mai jos au fost examinate în mod detaliat, în totalitate sau pe eşantioane reprezentative (data) ......... de (numele) ................... agent autorizat al (serviciul) .......................... şi sînt, după cunoştinţa sa, considerate practic neatinse de dăunători şi boli periculoase pentru culturi şi că expediţia este considerată conformă reglementărilor fitosanitare actualmente în vigoare în ţara importatoare, astfel cum este specificat în declaraţia suplimentară de mai jos sau altfel.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Fumigaţie sau dezinfecţie (a se completa la cererea ţării importatoare); Data ....................... Tratamentul .................................... Durata tratamentului ....... Produsul chimic utilizat şi concentraţia ....... ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Declaraţii suplimentare Întocmit la .... la .... 19 .... (Semnătura) (Funcţia) Sigiliul serviciului ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── DESCRIEREA EXPEDIŢIEI Numele, prenumele şi adresa expeditorului ...................................... Numele, prenumele şi adresa destinatarului ..................................... Numărul şi natura coletelor .................................................... Marca coletelor ................................................................ Provenienţa (la cererea ţării importatoare) .................................... Mijloc de transport ............................................................ Punct de intrare ............................................................... Conţinutul expediţiei .......................................................... Numele botanic (la cererea ţării importatoare) .................................

Întocmită la Roma, Italia, la şase decembrie una mie nouă sute cincizeci şi unu, într-un singur exemplar în limbile engleză, franceză şi spaniolă, fiecare text avînd aceeaşi valabilitate. Originalele vor fi depuse în arhivele Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură. Copii certificate conform vor fi remise de către directorul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură fiecăruia din statele semnatare sau aderente.

Drept care subsemnaţii, autorizaţi în acest scop în bună şi cuvenită formă, au semnat prezenta convenţie în numele guvernelor lor respective la datele indicate în dreptul semnăturilor lor.

se încarcă...