Back

Act Internaţional

Convenţia internaţională pentru unificarea anumitor reguli în materie de conosament, încheiată la Bruxelles la 25 august 1924

În vigoare de la 13.03.1937

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

1. În prezenta Convenţiune, cuvintele specificate mai jos se definesc în mod precis, după cum urmează:

a) Prin "Transportator" se înţelege proprietarul vasului sau navlositorul care a încheiat un contract de transport cu un încărcător;

b) Prin "Contract de transport" se înţelege numai acel contract a cărei existenţă se poate constata printr'un conosament sau prin orice alt document similar, recunoscut drept titlu pentru transportul de mărfuri pe mare: aceeaşi denumire se dă conosamentului sau documentului similar emis în virtutea unui contract de navlosire din moment ce un astfel de document stabileşte raporturile între transportator şi purtătorul conosamentului;

c) Prin "Mărfuri" se înţeleg bunurile, obiectele, mărfurile şi articolele de orice natură, cu excepţia animalelor vii şi a caricului care, prin contractul de transport, s'a prevăzut că va fi aşezat pe punte şi se transportă efectiv pe punte;

d) Prin "Vas" se înţelege orice bastiment folosit pentru transportul de mărfuri pe mare;

e) "Transportul de mărfuri" se referă numai la timpul scurs de la încărcarea mărfurilor la bordul vasului până la descărcarea lor din vas.

2. Sub rezerva dispoziţiunilor articolului 6, transportatorul, în toate contractele de transport de mărfuri pe mare, va fi supus responsabilităţilor şi obligaţiunilor de mai jos, în ceea ce priveşte încărcarea, manipularea, arimarea, transportul, păzirea, îngrijirea şi descărcarea mărfurilor, precum va beneficia de drepturile şi dispensele de mai jos.

3.

1. Transportatorul va fi obligat înainte şi la începutul voiajului a îngriji în mod rezonabil de următoarele:

a) Punerea vasului în stare de navigabilitate;

b) Armarea, echiparea şi aprovizionarea îndestulătoare a vasului;

c) Înzestrarea şi punerea în bună stare a calelor şi camerelor reci şi frigorifere, precum şi a tuturor părţilor de pe vas în care sunt aşezate mărfuri pentru luarea în primire, transportarea şi conservarea lor.

2. Sub rezerva dispoziţiunilor articolului 4, transportatorul va proceda cu pricepere şi sârguinţă la încărcarea, manipularea, arimarea, transportarea, păzirea, îngrijirea şi descărcarea mărfurilor transportate.

3. După ce mărfurile vor fi fost luate în primire, transportatorul, căpitanul sau agentul transportatorului este obligat, la cererea încărcătorului, să elibereze acestuia un conosament cuprinzând printre altele:

a) Mărcile principale necesare identificării mărfurilor, aşa cum au fost date înscris de către încărcător înainte ca încărcarea mărfii să fi început. Aceste mărci trebuie să fie tipărite sau aplicate în mod clar pe mărfurile împachetate, sau pe lăzile sau ambalajele care conţin aceste mărfuri, astfel că în mod normal ele vor rămâne cetibile până la sfîrşitul voiajului;

b) Sau numărul coletelor sau al obiectelor, sau cantitatea sau greutatea lor după caz, aşa cum sunt date în scris de către încărcător;

c) Starea şi condiţiunea aparentă în care se află mărfurile.

Cu toate acestea, niciun transportator, căpitan sau agent al transportului, nu este obligat să declare sau să menţioneze în conosament vreo marcare, vreun număr, vreo cantitate sau vreo greutate, atunci cînd are motive serioase să creadă că acestea nu reprezintă marfa primită de el sau nu are posibilitatea ca această marfă să fie verificată prin mijloace rezonabile.

4. Conosamentul care cuprinde cele prevăzute la paragraful 3, al. a, b şi c, echivalează cu prezumţia, până la proba contrarie, că marfa a fost primită de transportator aşa cum a fost descrisă în acel conosament.

5. Conosamentul se va considera drept garanţia încărcătorului faţă de transportator, că mărcile, numerile, cantităţile şi greutăţile sunt exacte, aşa cum le-a indicat, şi încărcătorul va îndemniza pe transportator de orice pierdere, daune sau cheltuieli, provenind sau rezultînd din inexactităţi în această privinţă. Dreptul transportatorului la o asemenea indemnizaţie nu limitează în niciun fel responsabilitatea şi angajamentele lui în virtutea contractului de transport, faţă de orice persoană, alta decât încărcătorul.

6. Dacă înainte sau în momentul ridicării mărfurilor şi de depunerea lor în custodia persoanei care este în drept să le ia în primire în virtutea contractului de transport, transportatorul sau agentul transportatorului în portul de descărcare n'au fost înştiinţaţi în scris de pierderi sau daune în care să fie prevăzută natura generală a acestor pierderi sau daune, se consideră că această ridicare a mărfurilor, constituie, până la proba contrarie, o prezumpţie că mărfurile au fost predate aşa cum sunt descrise în conosament.

Dacă pierderile sau daunele nu sunt aparente, înştiinţarea trebuie făcută în termen de 3 zile dela ridicarea mărfurilor.

Rezervele în scris sunt de prisos dacă starea mărfii a fost constatată în contradictoriu în momentul luării în primire.

În orice caz, atât transportatorul cât şi vasul nu mai pot fi făcuţi responsabili de pierderi şi daune dacă împotriva lor nu s'a intentat o acţiune în termen de un an dela data la care mărfurile au fost predate sau ar fi trebuit să fie predate.

În caz de pierderi sau daune sigure sau presupuse, transportatorul şi primitorul îşi vor acorda reciproc toate înlesnirile pentru inspectarea mărfurilor şi verificarea numărului de colete.

7. După ce marfa va fi fost încărcată, transportatorul, căpitanul sau agentul transportatorului, la cererea încărcătorului, va elibera acestuia un conosament cu menţiunea "Îmbarcat". Dacă încărcătorul a primit mai înainte vreun alt document, dându-i drept la marfa încărcată, el va restitui acel document, luând în schimb conosamentul cu menţiunea "Îmbarcat". Transportatorul, căpitanul sau agentul transportatorului va avea de asemenea, dreptul ca în documentul ce l-a remis încărcătorul înainte de încărcarea mărfii, să adauge în dreptul numelui portului de îmbarcare, numele vasului sau al vaselor pe care mărfurile au fost îmbarcate şi data sau datele de îmbarcare. Dacă acest document astfel completat conţine şi datele menţionate la art. 3, paragraful 3 din prezenta Convenţiune, el va fi considerat în sensul acestui articol ca un conosament cu menţiune "Îmbarcat".

8. Orice clauză, convenţie sau acord prevăzută într'un contract de transport, care desleagă pe transportator sau pe vas de responsabilitate în caz de pierderi sau daune provenite din neglijenţă, culpă sau încălcarea îndatoririlor sau obligaţiunilor enumerate în acest articol, este nulă şi fără efect. De asemenea este nulă orice clauză, convenţie sau acord care reduce această responsabilitate, altfel de cum este prescris în prezenta Convenţiune. O clauză prin care beneficiul asigurării este cedat transportatorului sau orice altă clauză similară va fi considerată ca dispensând pe transportator de răspunderea sa.

4.

1. Nici transportatorul şi nici vasul nu vor fi responsabili de pierderile şi daunele provenite sau rezultate din cauza stării de inavigabilitate, dacă această stare nu se datorează unei lipse de grije rezonabilă din partea transportatorului de a pune vasul în stare de navigabilitate, de a asigura vasului un armament, o echipare sau o aprovizionare potrivită, de a înzestra şi pune în bună stare calele şi camerele reci şi frigorifere, precum şi orice parte a vasului, în care sunt încărcate mărfuri, astfel ca ele să fie potrivite pentru primirea, transportul şi conservarea mărfurilor, totul în conformitate cu prescripţiunile articolului 3, al. 1. Ori de câte ori o pierdere sau o daună va rezulta din cauza stării de inavigabilitate, dovada în ceea ce priveşte depunerea grijei rezonabile va cădea în sarcina transportatorului sau asupra oricărei alte persoane care se prevalează de dispensele prevăzute în acest articol.

2. Nici transportatorul şi nici vasul nu vor fi responsabili pentru pierderile şi daunele rezultate sau provenite din:

a) Faptele, neglijenţele sau greşelile căpitanului, marinarilor, pilotului sau prepuşilor transportatorului în materie de navigaţie sau administrarea vasului;

b) Un incendiu la bord, dacă nu va fi cauzat de pe urma faptelor sau greşelilor transportatorului;

c) Pericolele sau accidentele mării sau ale altor ape navigabile;

d) Un "act al lui Dumnezeu";

e) Acţiunile de războiu;

f) Actele inamicilor publici;

g) Un decret sau o constrângere din partea unui suveran, autorităţi sau popor sau un sechestru judiciar;

h) O restricţiune de carantină;

i) O faptă sau o omisiune a încărcătorului sau a proprietarului mărfurilor, a agentului sau a reprezentantului lui;

j) Grevele sau lok-out-urile, precum şi opririle sau obstacolele aduse muncii, fie complet, fie parţial, şi oricare ar fi cauza;

k) O răscoală sau turburări civile;

l) O salvare sau încercare de salvare de vieţi sau de bunuri pe mare;

m) Scăderile în volum sau în greutate, precum şi orice altă pierdere sau daună, rezultată dintr'un viciu ascuns, natură specială sau un viciu propriu mărfurilor;

n) Insuficienţa ambalajului;

o) Insuficienţa sau imperfecţiunea mărcilor;

p) Viciurile ascunse care scapă unei atenţii rezonabile;

q) Orice altă cauză care nu provine din faptele sau greşelile transportatorului, ale agentului sau însărcinatului său, însă dovada ce trebuie făcută cade în sarcina persoanei care se prevalează de această exceptare şi-i incumbă să arate că nici greşeala personală, nici fapta transportatorului, a agentului sau a reprezentantului lui, nu au contribuit la pierderi sau la daune.

3. Încărcătorul nu va fi responsabil de pierderile sau daunele suferite de transportator sau de vas şi care provin sau rezultă dintr'o cauză oarecare, fără să fi intervenit un act, o greşeală sau o neglijenţă a încărcătorului, agentului sau însărcinatului lui.

4. Nu va fi considerată ca infracţiune la prezenta Convenţiune sau la contractul de transport, nicio abatere dela drum făcută cu scopul de a salva sau a încerca să se salveze vieţi sau bunuri pe mare şi nicio abatere dela drum rezonabilă, şi transportatorul nu poate fi făcut responsabil de pierderi sau daunele ce rezultă din aceste cauze.

5. Pierderile şi daunele care cad asupra transportatorului sau a vasului nu trebuie să întreacă suma de 100 lire sterline sau o sumă echivalentă în altă valută pentru fiecare colet sau unitate, afară de cazul, însă, când încărcătorul a declarat natura şi valoarea mărfurilor înainte de încărcare şi această declaraţiune a fost trecută în conosament.

O asemenea declaraţie trecută în conosament va constitui o prezumpţie, până la proba contrarie, că în adevăr marfa are valoarea declarată, dar nu este obligatorie pentru transportator care poate s'o conteste.

Transportatorul, căpitanul sau agentul transportatorului şi încărcătorul, pot să convie asupra unei sume maxime de plată, diferită de aceea arătată la acest paragraf, însă acest maximum convenţional nu trebuie să fie în niciun caz mai mic ca cifra de mai sus.

În caz de pierderi şi daune, transportatorul sau vasul nu pot fi făcuţi responsabili, dacă s'a dovedit că declaraţia asupra naturii sau valorii mărfurilor, trecută de încărcător în conosament, a fost dată fals în mod intenţionat.

6. Mărfurile de natură inflamabilă, explozibilă sau periculoasă, la îmbarcarea cărora nu au consimţit transportatorul, căpitanul sau agentul transportatorului, cunoscând natura sau caracterul lor, vor putea fi oricând debarcate şi în orice loc, distruse sau făcute inofensive de către transportator, înainte de descărcarea celorlalte mărfuri, fără a plăti indemnizaţii. În acelaşi timp, încărcătorul este responsabil de orice daune şi cheltuieli provenite sau rezultate în mod direct sau indirect din cauza îmbarcării acestor mărfuri periculoase. Dacă astfel de mărfuri au fost îmbarcate de asemenea cu cunoştinţa şi consimţământul transportatorului, ele pot fi debarcate, distruse sau făcute inofensive de către transportator, atât timp cât ele s'au dovedit periculoase pentru vas sau caric, iar transportatorul nu poate fi făcut responsabil, cu excepţia avariilor comune, dacă este cazul.

5. Un transportator are dreptul de a renunţa, în total sau în parte, la drepturile şi dispensele, sau de a spori responsabilităţile şi obligaţiunile lui aşa cum sunt prevăzute în prezenta Convenţiune, cu condiţiunea ca această clauză să fie trecută în conosamentul eliberat încărcătorului.

Niciuna din dispoziţiunile prezentei Convenţiuni nu se aplică contractelor de navlosire, însă dacă în cazul unui vas luat cu contract de navlosire vor fi emise conosamente, acestea vor fi supuse dispoziţiunilor prezentei Convenţiuni. Nicio dispoziţiune din aceste reguli nu va fi considerată ca împiedicând inserarea într-un conosament a oricărei dispoziţiuni legale referitoare la avariile comune.

6. Cu toate dispoziţiunile articolelor precedente, un transportator, căpitan sau agentul transportatorului şi un încărcător, vor fi liberi a încheia pentru mărfuri determinate, oricare ar fi ele, un contract în care să se prevadă orice condiţiuni referitoare la responsabilitatea şi obligaţiunile transportatorului pentru aceste mărfuri, precum şi la drepturile sau dispensele transportatorului cu privire la aceste mărfuri referitoare la obligaţiunile sale în privinţa stării de navigabilitate a vasului, dacă nu sunt contrare ordinei publice sau privitoare la datoriile prepuşilor sau agenţilor lui pentru manipularea, transportate pe mare, dacă nu s'a emis sau nu se va emite niciun conosament. Condiţiunile acordului trebue înscrise într'o recipisă care va constitui un document nenegociabil şi va purta menţiunea acestui fapt.

Orice Convenţiune, astfel încheiată, va avea deplin efect legal.

Însă s'a înţeles că acest articol nu va fi aplicat caricurilor comerciale obişnuite făcute în cursul unor operaţiuni comerciale de asemeni obişnuite, ci numai acelor caricuri la care condiţiunea şi caracterul bunurilor de transportat şi circumstanţele, termenele, condiţiunile în care urmează să se facă transportul, pot justifica o convenţiune specială.

7. Nicio dispoziţiune din prezenta Convenţiune nu opreşte pe un transportator sau pe un încărcător de a introduce într'un contract stipulaţiuni, condiţiuni, rezerve sau dispense referitoare la obligaţiunile şi responsabilităţile transportatorului sau ale vasului pentru pierderile şi daunele suferite de mărfuri, precum şi stipulaţiuni privitoare la păzirea mărfii, îngrijirea şi manipularea ei înainte de încărcarea sau după descărcarea vasului care a transportat mărfurile pe mare.

8. Dispoziţiunile prezentei Convenţiuni nu modifică nici drepturile şi nici obligaţiunile transportatorului, aşa cum ar putea rezulta din orice lege aflată în prezent în vigoare, şi care s'ar referi la responsabilitatea proprietarilor de vase de mare.

9. Unităţile monetare de care este vorba în prezenta Convenţiune, se înţeleg în valuta aur.

Acelea dintre Statele contractante, în care lira sterlină nu este folosită ca unitate monetară, îşi rezervă dreptul de rotunjirea cifrelor, după sistemul lor monetar, pentru sumele indicate în prezenta Convenţiune în lire sterline.

Legile naţionale pot rezerva debitorului dreptul de plată în moneda naţională, socotită la cursul din ziua sosirii vasului în portul de descărcare a mărfii în chestiune.

10. Dispoziţiunile prezentei Convenţiuni vor fi aplicate tuturor conosamentelor eliberate în unul dintre Statele contractante.

11. Cel mai târziu la expirarea termenului de doi ani dela semnarea Convenţiunii, Guvernul belgian va intra în legătură cu Guvernele Înaltelor Părţi contractante, care s'au declarat dispuse să ratifice, pentru a decide dacă este cazul s'o pună în vigoare. Ratificările vor fi depuse la Bruxelles, la data fixată de Guverne, de comun acord. Prima depunere a unei ratificări va fi constatată printr'un proces-verbal iscălit de reprezentanţii Statelor, care vor lua parte, precum şi de Ministrul Afacerilor Străine al Belgiei.

Depunerile ulterioare se vor face printr'o notificare scrisă, adresată Guvernului belgian şi însoţită de instrumentul ratificării.

Copia certificată conformă după procesul-verbal referitor la prima depunere a unei ratificări de notificările menţionate la alineatul precedent şi după instrumentele de ratificare, care le însoţesc, va fi de îndată remisă prin îngrijirile Guvernului belgian şi pe cale diplomatică, Statelor semnatare ale prezentei Convenţiuni sau care au aderat la ea. În cazurile vizate de alineatul precedent, Guvernul belgian va comunica totodată şi data la care a primit notificarea.

12. Statele nesemnatare vor putea adera la prezenta Convenţie, fie că au fost reprezentante la Conferinţa Internaţională dela Bruxelles sau nu.

Statul care doreşte să adere notifică Guvernului belgian intenţia sa în scris şi îi transmite actul de adeziune, urmând a fi depus în arhivele Guvernului belgian.

Guvernul belgian va transmite imediat tuturor Statelor semnatare sau aderente, copia certificată conformă a notificării, precum şi aceea a actului de adeziune, indicând data primirii acestei notificări.

13. Înaltele Părţi Contractante pot declara în momentul iscălirei notificării de ratificare sau al adeziunilor că acceptarea Convenţiunii de către ele nu se aplică unuia sau tuturor Dominionurilor autonome, colonii, posesiuni, protectorate sau teritorii de peste mare, aflate sub suveranitatea sau autoritatea lor. În consecinţă, ele vor putea adera ulterior şi în mod separat, în numele unuia sau altuia al acestor dominionuri autonome, colonii, posesiuni, protectorate sau teritorii de peste mare, excluse în declaraţia lor originală.

De asemenea ele vor putea denunţa, conformându-se acestor dispoziţiuni, prezenta Convenţiune în mod separat, pentru unul sau mai multe dominionuri autonome, colonii, posesiuni, protectorate sau teritorii de peste mare, aflate sub suveranitatea sau autoritatea lor.

14. Pentru Statele care vor fi luat parte la prima depunere de ratificări, prezenta Convenţiune va avea efect un an după data procesului-verbal al acestei depuneri. În ceea ce priveşte Statele care au ratificat ulterior sau care vor adera la ea, precum şi în cazurile când punerea în vigoare se va produce ulterior în conformitate cu art. 13, al. 2, Convenţiunea va produce efect şase luni după ce notificările prevăzute la art. 11. al. 2 şi la art. 12, al. 2, vor fi fost primite de către Guvernul belgian.

15. Dacă s'ar întâmpla ca unul din State ar voi să denunţe prezenta Convenţiune, denunţarea va fi notificată în scris Guvernului belgian, care va comunica imediat tuturor celorlalte State copia certificată conformă a notificării, însoţită de indicarea datei la care a fost primită.

Denunţarea îşi va produce efectul numai pentru Statul care a notificat-o un an după ce notificarea va fi parvenit Guvernului belgian.

16. Fiecare Stat contractant va avea facultatea provocării unei noi Conferinţe, cu scopul de a cerceta îmbunătăţirile care ar putea fi aduse prezentei Convenţiuni.

Acela dintre State care ar face uz de această facultate va trebui să notifice intenţia sa cu un an înaintea celorlalte State, prin intermediul Guvernului belgian, care îşi va lua însărcinarea de a convoca Conferinţa.

Făcută la Bruxelles, într-un singur exemplar, la 25 August 1924.

PROTOCOL DE SEMNĂTURĂ

se încarcă...