Back

Organizaţia Internaţională a Muncii - OIM

Convenţia nr. 22/1926 privind contractul de angajare al navigatorilor*)

În vigoare de la 28.01.2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii,

convocată la Geneva de către Consiliul de administraţie al Biroului Internaţional al Muncii şi reunită acolo la 7 iunie 1926 în cea de-a 9-a sesiune a sa,

după ce a decis să adopte anumite propuneri referitoare la contractul de angajare al navigatorilor, 1926, chestiune care este primul punct pe ordinea de zi a sesiunii,

după ce a stabilit că aceste propuneri ar trebui să ia forma unei convenţii internaţionale,

adoptă la 24 iunie 1926 convenţia ce urmează, care va fi denumită Convenţia privind contractul de angajare al navigatorilor, 1926, pentru a fi ratificată de către membrii Organizaţiei Internaţionale a Muncii în conformitate cu prevederile Constituţiei Internaţionale a Muncii:

ARTICOLUL 1

1. Această convenţie se aplică tuturor navelor maritime înmatriculate în statul membrului care a ratificat această convenţie, precum şi armatorilor, comandanţilor şi navigatorilor acestor nave.

2. Convenţia nu se aplică:

a) navelor militare;

b) navelor guvernamentale care nu sunt angajate în scop comercial;

c) navelor angajate în transportul comercial costier;

d) iahturilor de agrement;

e) ambarcaţiunilor indiene;

f) navelor de pescuit;

g) navelor mai mici de 100 tone registru brut sau 300 m3 şi nici navelor angajate în transportul naţional, cu tonaj sub limita de tonaj prescrisă de legislaţia naţională pentru regimul special al acestor nave, în vigoare la data adoptării acestei convenţii.

ARTICOLUL 2

În sensul acestei convenţii termenii de mai jos trebuie înţeleşi după cum urmează:

a) termenul navă include orice vas sau ambarcaţiune de orice natură, proprietate publică sau privată, angajată în mod obişnuit în navigaţia maritimă;

b) termenul navigator include fiecare persoană angajată sau folosită pe orice funcţie la bordul unei nave şi înscrisă în contractul de angajare pe navă. Termenul îi exclude pe comandanţi, piloţi, cadeţi, pe elevii aflaţi pe navele-şcoală şi pe ucenicii cu contracte speciale de ucenicie; termenul exclude echipajele din marina militară şi alte persoane aflate în serviciul permanent al statului;

c) termenul comandant include orice persoană care deţine comanda şi responsabilitatea unei nave, cu excepţia piloţilor;

d) termenul navă în transportul comercial intern include o navă angajată în transportul comercial executat între porturile unui stat şi porturile dintr-un stat vecin, în limitele geografice determinate de legislaţia naţională.

ARTICOLUL 3

1. Contractul de angajare va fi semnat atât de către armator sau de reprezentantul acestuia, cât şi de navigator. Navigatorului şi, eventual, consilierului acestuia trebuie să i se faciliteze examinarea contractului de angajare înainte ca acesta să fie semnat.

2. Condiţiile în care se semnează contractul de angajare trebuie prevăzute de legislaţia naţională, astfel încât să se asigure controlul autorităţii publice competente.

3. Prevederile de mai sus privind semnarea contractului de angajare sunt considerate ca îndeplinite, dacă autoritatea competentă certifică printr-un act că prevederile contractului i-au fost prezentate în scris şi au fost confirmate atât de către armator sau de reprezentantul acestuia, cât şi de navigator.

4. În legislaţia naţională se vor prevedea dispoziţii care să garanteze faptul că navigatorul a înţeles sensul clauzelor contractului de angajare.

5. Contractul de angajare nu va conţine nici o clauză contrară legislaţiei naţionale sau acestei convenţii.

6. În legislaţia naţională trebuie să se prevadă orice alte formalităţi sau garanţii privind încheierea contractului de angajare, considerate necesare pentru protecţia intereselor armatorului şi ale navigatorului.

ARTICOLUL 4

1. Se vor lua măsuri adecvate, în conformitate cu legislaţia naţională, pentru a se garanta că prin nici o clauză a contractului de angajare părţile nu vor conveni în avans să se abată de la hotărârile juridice uzuale reglementate prin contract.

2. Această dispoziţie nu trebuie interpretată ca excluzând recursul la arbitraj.

ARTICOLUL 5

1. Fiecărui navigator i se va elibera un document care să certifice funcţia acestuia la bordul navei. Forma documentului, menţiunile ce trebuie înscrise şi modul în care aceste menţiuni vor fi înscrise în el vor fi stabilite prin legislaţia naţională.

2. Documentul nu va conţine nici un fel de apreciere asupra calităţii muncii navigatorului sau asupra veniturilor acestuia.

ARTICOLUL 6

1. Contractul de angajare poate fi încheiat fie pe o durată determinată fie pentru un voiaj sau, dacă legislaţia naţională permite, pe o durată nedeterminată.

2. Contractul de angajare trebuie să indice în mod clar drepturile şi obligaţiile respective ale fiecăreia dintre părţi.

3. Contractul de angajare trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele menţiuni:

(1) numele de familie şi celelalte nume ale navigatorului, data sa de naştere sau vârsta şi locul naşterii;

(2) locul şi data încheierii contractului;

(3) numele navei sau ale navelor la bordul cărora navigatorul se angajează să execute serviciul;

(4) numărul membrilor echipajului navei, dacă este prevăzut în legislaţia naţională;

(5) voiajul sau voiajele ce urmează a fi întreprinse, dacă acest lucru poate fi stabilit în momentul încheierii contractului;

(6) funcţia pe care navigatorul urmează să fie angajat;

(7) dacă este posibil, locul şi data la care navigatorul trebuie să se prezinte la bordul navei pentru începerea serviciului;

(8) hrana care se alocă navigatorului, cu excepţia cazului în care legislaţia naţională prevede un sistem diferit de furnizare a hranei;

(9) totalitatea veniturilor;

(10) expirarea contractului şi condiţiile aferente, adică;

a) dacă contractul a fost încheiat pe o durată determinată, data stabilită pentru expirarea contractului;

b) dacă contractul a fost încheiat pentru un voiaj, portul de destinaţie convenit pentru expirarea contractului şi termenul de expirare după sosire, înainte ca navigatorul să fie eliberat din funcţie;

c) dacă contractul a fost încheiat pe o durată nedeterminată, condiţiile în care oricare dintre cele două părţi va putea să îl anuleze, precum şi perioada de preaviz care nu trebuie să fie mai mică pentru armator decât pentru navigator;

(11) concediul anual de odihnă plătit, acordat navigatorului după un an de serviciu la aceeaşi companie de navigaţie, dacă un astfel de concediu este prevăzut de legislaţia naţională;

(12) orice alte prevederi pe care legislaţia naţională le poate cere.

ARTICOLUL 7

Dacă în legislaţia naţională se prevede ca un exemplar al listei cuprinzând echipajul să se afle la bord, se va specifica dacă contractul de angajare va fi înscris sau va fi anexat la lista cuprinzând echipajul.

ARTICOLUL 8

Pentru a permite navigatorului să se asigure în privinţa naturii şi extinderii drepturilor şi obligaţiilor sale, legislaţia naţională va stabili măsuri necesare pentru a se putea informa în mod clar la bordul navei în privinţa condiţiilor de angajare, fie prin afişarea clauzelor contractului de angajare într-un loc uşor accesibil echipajului, fie prin alte măsuri corespunzătoare.

ARTICOLUL 9

1. Un contract de angajare pe o durată nedeterminată poate fi desfăcut de oricare dintre cele două părţi în orice port în care nava încarcă sau descarcă, cu condiţia ca preavizul specificat în contract să fi fost dat cu cel puţin 24 de ore înainte.

2. Preavizul trebuie înaintat în scris; legislaţia naţională va prevedea condiţiile de înaintare a acestuia, astfel încât să se evite orice dispută ulterioară între părţi cu privire la această chestiune.

3. În legislaţia naţională se vor determina circumstanţele extraordinare în care contractul nu va fi desfăcut în urma preavizului, chiar şi atunci când acesta a fost înaintat regulamentar.

ARTICOLUL 10

Contractul de angajare, fie că este încheiat pentru un voiaj, pe o durată determinată sau pe o durată nedeterminată, va fi legal desfăcut, prin:

a) acordul mutual al părţilor;

b) decesul navigatorului;

c) pierderea sau lipsa totală a navigabilităţii navei;

d) orice altă cauză care poate fi prevăzută în legislaţia naţională sau în această convenţie.

ARTICOLUL 11

În legislaţia naţională se vor determina circumstanţele în care armatorul sau comandantul îl poate concedia imediat pe navigator.

ARTICOLUL 12

În legislaţia naţională se vor determina, de asemenea, circumstanţele în care navigatorul îşi poate cere debarcarea imediată.

ARTICOLUL 13

1. Dacă un navigator demonstrează armatorului sau reprezentantului acestuia că poate obţine comanda unei nave sau numirea pe o funcţie de ofiţer punte ori ofiţer mecanic sau pe orice alt post superior celui pe care îl deţine ori în cazul în care, ca urmare a unor circumstanţe survenite după angajarea sa, debarcarea sa prezintă un interes capital pentru el, navigatorul poate cere eliberarea din funcţie, cu condiţia ca, fără o nouă cheltuială pentru armator, să îşi asigure un înlocuitor competent şi de încredere, agreat de armator sau de reprezentantul acestuia.

2. Într-un asemenea caz navigatorul va avea dreptul la veniturile corespunzătoare duratei serviciului prestat.

ARTICOLUL 14

1. Oricare ar fi motivul expirării sau al desfacerii contractului, în documentul eliberat navigatorului în conformitate cu art. 5, precum şi în lista cuprinzând echipajul se va opera un înscris care să arate că respectivul navigator a fost eliberat de orice angajament, înscris care, la solicitarea oricăreia dintre cele două părţi, va fi certificat de autoritatea publică competentă.

2. În orice moment, pe lângă documentul menţionat la art. 5, navigatorul va avea dreptul să obţină de la comandant un certificat separat cu privire la calitatea muncii sale sau, în lipsa acestuia, un certificat care să indice că s-a achitat pe deplin de obligaţiile ce i-au revenit prin contract.

ARTICOLUL 15

În legislaţia naţională se vor prevedea măsuri care să asigure conformitatea cu termenii acestei convenţii.

ARTICOLUL 16

Ratificările formale ale acestei convenţii, în condiţiile stabilite prin Constituţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii, vor fi comunicate directorului general al Biroului Internaţional al Muncii şi vor fi înregistrate de către acesta.

ARTICOLUL 17

1. Prezenta convenţie va intra în vigoare la data la care ratificările a 2 membri ai Organizaţiei Internaţionale a Muncii vor fi fost înregistrate de către directorul general.

2. Prezenta convenţie nu va lega decât pe membrii ale căror ratificări vor fi fost înregistrate la Biroul Internaţional al Muncii.

3. În continuare această convenţie va intra în vigoare, pentru fiecare membru, la data la care ratificarea sa va fi fost înregistrată la Biroul Internaţional al Muncii.

ARTICOLUL 18

Îndată ce condiţiile enunţate la art. 17 paragraful 1 vor fi fost îndeplinite directorul general al Biroului Internaţional al Muncii va trimite o notificare tuturor membrilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii. Directorul general va notifica, de asemenea, înregistrarea ratificărilor care îi vor fi comunicate ulterior de către alţi membri ai organizaţiei.

ARTICOLUL 19

Cu respectarea prevederilor art. 17, fiecare membru care ratifică această convenţie este de acord să aplice în practică prevederile art. 1-15 nu mai târziu de data de 1 ianuarie 1928 şi să întreprindă acţiunile necesare pentru a face ca aceste prevederi să aibă efect.

ARTICOLUL 20

Fiecare membru al Organizaţiei Internaţionale a Muncii, care ratifică această convenţie, se angajează să o aplice în coloniile, posesiunile şi în protectoratele sale, conform dispoziţiilor art. 35 din Constituţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii.

ARTICOLUL 21

Orice membru care a ratificat această convenţie poate să o denunţe după expirarea termenului de 10 ani de la data intrării iniţiale în vigoare a acestora, printr-un act comunicat directorului general al Biroului Internaţional al Muncii şi înregistrat de către acesta. O astfel de denunţare nu va avea efect decât după un an de la data înregistrării la Biroul Internaţional al Muncii.

ARTICOLUL 22

Cel puţin o dată la 10 ani Consiliul de administraţie al Biroului Internaţional al Muncii va prezenta un raport Conferinţei generale cu privire la aplicarea prezentei convenţii şi va examina dacă este cazul să se înscrie pe ordinea de zi a conferinţei problema revizuirii sau a modificării convenţiei.

ARTICOLUL 23

Textele în limbile franceză şi engleză ale prezentei convenţii vor fi egal autentice.

se încarcă...