Back

Parlamentul României

Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin*)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.06.1934

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Devenită lege prin Decretul nr. 1249/1934.

TITLUL I Despre cambie

CAPITOLUL I Despre emiterea şi forma cambiei

Art. 1. - Jurisprudență (7), Referințe în cărți (1)

Cambia cuprinde:

1. Denumirea de cambie trecută în însuşi textul titlului şi exprimată în limba întrebuinţată pentru redactarea acestui titlu;

2. Ordinul necondiţionat de a plăti o sumă determinată;
Jurisprudență (1)

3. Numele aceluia care trebue să plătească (tras);

4. Arătarea scadenţii;

5. Arătarea locului unde plata trebue făcută;

6. Numele acelui căruia sau la ordinul căruia plata trebue făcută;

7. Arătarea datei şi a locului emiterii;

8. Semnătura celui care emite cambia (trăgător).

Art. 2. - Jurisprudență (22)

Titlul căruia îi lipseşte vreuna din condiţiunile arătate la articolul precedent nu are valoarea unei cambii, afară de cazurile arătate în alineatele ce urmează:

Cambia fără arătarea scadenţii este socotită plătibilă la vedere.

În lipsa unei arătări speciale, locul arătat lângă numele trasului este socotit loc de plată şi, în acelaşi timp, loc al domiciliului trasului.

Cambia care nu arată locul unde a fost emisă se socoteşte semnată în locul arătat lângă numele trăgătorului.

Dacă în cambie sunt arătate mai multe locuri de plată, posesorul cambiei o va putea prezenta pentru acceptare sau plată la oricare din aceste locuri.

Art. 3. - Jurisprudență (1)

Cambia poate fi la ordinul trăgătorului însuşi.

Ea poate fi trasă asupra trăgătorului însuşi.

Ea poate fi trasă pentru contul unui terţiu.

Art. 4. -

Cambia poate fi plătită la domiciliul unui al treilea, fie în localitatea unde trasul domiciliază, fie în altă localitate.

Dacă în cambie nu se prevede de către tras că plata se va face la domiciliul celui de al treilea, se presupune ca ea va fi făcută de acesta din urmă.

Art. 5. -

Într'o cambie plătibilă la vedere sau la un anume timp dela vedere, trăgătorul poate stipula că suma va fi producătoare de dobândă. În orice altă cambie această stipulaţiune se socoteşte nescrisă.

Cifra dobânzii va trebui să fie arătată în cambie; în lipsa acestei arătări stipulaţiunea se socoteşte nescrisă.
Jurisprudență (1)

Dobânda curge dela data emisiunii cambiei dacă o altă dată nu este arătată.

Art. 6. - Jurisprudență (6)

Dacă într'o cambie suma de plată este scrisă în litere şi în cifre, în caz de deosebire, suma de plată este cea scrisă în litere.

Dacă suma de plată este scrisă de mai multe ori, fie în litere, fie în cifre, în caz de deosebire, suma de plată este suma cea mai mică.

Art. 7. - Jurisprudență (2)

Dacă cambia poartă semnături ale unor persoane incapabile de a se obliga prin cambie, semnături false sau semnături ale unor persoane imaginare, ori semnături care pentru orice alt motiv nu ar putea obliga persoanele care au semnat cambia, sau în numele cărora ea a fost semnată, obligaţiunile celorlalţi semnatari rămân totuşi valabile.

Art. 8. -

Orice semnătură cambială trebue să cuprindă numele şi pronumele sau firma celui care se obligă. Este totuşi valabilă semnătura în care pronumele este prescurtat sau arătat numai prin iniţială.

Art. 9. - Jurisprudență (4)

Cine pune semnătura sa pe cambie, ca reprezentant al unei persoane pentru care nu avea împuternicirea de a lucra, e ţinut personal în temeiul cambiei şi, dacă a plătit, are aceleaşi drepturi pe care le-ar fi avut pretinsul reprezentant. Aceeaşi regulă se aplică reprezentantului care a depăşit împuternicirea sa.

Art. 10. - Jurisprudență (4)

Orice persoană se poate obliga cambialmente prin mandatar, chiar dacă mandatul este conceput în termeni generali în ce priveşte dreptul mandatarului de a emite sau semna cambii.

Art. 11. -

Trăgătorul răspunde de acceptare şi de plată.

El poate să se descarce de răspunderea de acceptare; orice clauză prin care se descarcă de răspunderea de plată se socoteşte nescrisă.

Art. 12. - Jurisprudență (27)

Dacă o cambie, necompletată la emitere, a fost completată fără a se ţine seama de înţelegerile intervenite, neobservarea acestor înţelegeri nu va putea fi opusă posesorului, afară numai dacă acesta a dobândit cambia cu rea credinţă, sau dacă a săvârşit o greşeală gravă în dobândirea ei.
Jurisprudență (2)

Posesorul decade din dreptul de a completa cambia în alb după trei ani dela data emisiunii cambiei.
Jurisprudență (2)

Asemenea decădere nu este opozabilă posesorului de bună credinţă, căruia titlul i-a fost transmis completat.
Jurisprudență (1)

CAPITOLUL II Despre gir

Art. 13. - Jurisprudență (5)

Cambia, chiar dacă nu a fost expres trasă la ordin, este transmisibilă prin gir.
Jurisprudență (1)

Dacă trăgătorul a înscris în cambie cuvintele: "nu la ordin" sau o expresiune echivalentă, titlul este transmisibil numai în forma şi cu efectele unei cesiuni ordinare.
Jurisprudență (3)

Girul poate fi făcut chiar în folosul trasului, indiferent dacă a acceptat sau nu, al trăgătorului sau al oricărui alt obligat. Aceştia pot să gireze din nou cambia.

Art. 14. - Jurisprudență (2)

Girul trebue să fie necondiţionat. Orice condiţiune la care ar fi supus se socoteşte nescrisă.

Girul parţial este nul.

Girul "la purtător" este echivalentul unui gir în alb.

Art. 15. -

Girul trebue să fie scris pe cambie sau pe un adaus (foaie de prelungire) al acesteia (allonge). El trebue să fie semnat de girant.

Girul este valabil chiar dacă beneficiarul nu este arătat sau dacă girantul a pus numai semnătura (gir în alb). În acest din urmă caz girul pentru a fi valabil trebue să fie scris pe dosul cambiei sau pe adaus.

Art. 16. - Jurisprudență (5)

Girul transmite toate drepturile izvorâte din cambie. Dacă girul este în alb posesorul poate:

1) să-l completeze cu propriul său nume sau cu numele altei persoane;

2) să gireze cambia din nou în alb sau în ordinul unei anume persoane;

3) să predea cambia unui terţiu fără să completeze girul în alb şi fără s'o gireze.

Art. 17. - Jurisprudență (1)

Girantul, dacă nu s'a stipulat altfel, răspunde de acceptare şi de plată.

El poate interzice un nou gir; în acest caz el nu răspunde faţă de persoanele cărora cambia a fost ulterior girată.

Art. 18. - Jurisprudență (7)

Deţinătorul unei cambii este socotit posesor legitim, dacă justifică dreptul său printr'o serie neîntreruptă de giruri, chiar dacă ultimul gir este în alb. Girurile şterse se socotesc, în această privinţă, nescrise.

Dacă un gir în alb este urmat de un alt gir, semnatarul acestuia este socotit că a dobândit cambia prin efectul unui gir în alb.

Dacă o persoană a pierdut, prin orice întâmplare, posesiunea unei cambii, noul posesor care justifică dreptul său în modul arătat în alineatul precedent, nu este ţinut să predea cambia, afară numai dacă a dobândit-o cu rea credinţă, sau dacă a săvârşit o greşeală gravă în dobândirea ei.
Jurisprudență (1)

Art. 19. - Jurisprudență (42), Reviste (1)

Persoanele împotriva cărora s'a pornit acţiune cambială nu pot opune posesorului excepţiunile întemeiate pe raporturile lor personale, cu trăgătorul sau cu posesorii anteriori, afară numai dacă posesorul dobândind cambia a lucrat cu ştiinţă în paguba debitorului.
Jurisprudență (1)

Art. 20. -

Dacă girul cuprinde menţiune "valoarea pentru acoperire", pentru "încasare", "pentru procură", sau orice altă menţiune care implică un simplu mandat, posesorul poate să exercite toate drepturile izvorând din cambie, dar nu o poate gira decât cu titlul de procură.

Cei obligaţi nu pot opune în acest caz posesorului decât excepţiunile ce ar fi putut opune girantului.

Mandatul cuprins într'un gir "de procură", nu încetează prin moartea mandantului, prin incapacitatea sau restrângerea capacităţii acestuia.

Art. 21. - Jurisprudență (2)

Dacă girul cuprinde menţiunea "valoare în garanţie", "valoare în gaj" sau orice altă menţiune care implică un gaj, posesorul poate exercita toate drepturile izvorând din cambie, dar un gir făcut de el este socotit ca făcut cu titlul de procură.

Cei obligaţi nu pot opune posesorului excepţiunile întemeiate pe raporturile lor personale cu girantul, afară numai dacă posesorul, primind cambia, a lucrat cu ştiinţă în paguba debitorului.

Art. 22. -

Girul posterior scadenţei produce aceleaşi efecte ca un gir anterior. Cu toate acestea, girul făcut posterior protestului de neplată, sau făcut după trecerea termenului pentru facerea protestului, produce numai efectele unei cesiuni ordinare.

Girul fără dată este socotit, până la dovada contrarie, ca fiind făcut înainte de trecerea termenului stabilit pentru facerea protestului.

Art. 23. - Jurisprudență (2)

Prin cesiunea cambiei, derivând fie dintr'un gir făcut posterior protestului de neplată sau după expirarea termenului pentru facerea protestului, fie dintr'un act separat, chiar anterior scadenţei, se transmit creditorului toate drepturile cambiale ale cedentului, căruia i se vor putea opune toate excepţiunile opozabile acestuia, cesionarul având dreptul la predarea cambiei.

CAPITOLUL III Despre acceptare

Art. 24. -

Posesorul cambiei sau chiar un simplu deţinător, poate prezenta trasului, până la scadenţă, cambia spre acceptare, la domiciliul acestuia.

Art. 25. -

În orice cambie trăgătorul poate stipula că ea va trebui să fie prezentată spre acceptare, fixând sau nu un termen pentru prezentare.

El poate interzice în cambie prezentarea spre acceptare, afară numai de cazul în care cambia este plătibilă la un terţiu sau este plătibilă într'o altă localitate decât aceea a domiciliului trasului, sau dacă este plătibilă la un anume timp dela vedere.

El poate de asemenea să stipuleze că prezentarea spre acceptare nu va putea avea loc înaintea unei anume date.

În afară de cazul când trăgătorul a interzis prezentarea spre acceptare, oricare din giranţi poate stipula că va trebui să fie prezentată cambia spre acceptare, fixând sau nu un termen pentru prezentare.

Art. 26. -

Cambia plătibilă la un anume timp dela vedere, trebue prezentată spre acceptare în termen de un an dela data emisiunii.

Trăgătorul poate reduce sau prelungi acest termen.

Aceste termene pot fi reduse de giranţi.

se încarcă...