Back

Act Internaţional

Convenţia privind recunoaşterea internaţională a drepturilor asupra aeronavelor din 19.06.1948 *)

În vigoare de la 03.08.1994

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

Semnată la Geneva la 19 iunie 1948

Având în vedere că Conferinţa Aviaţiei Civile Internaţionale, reunită la Chicago în lunile noiembrie şi decembrie 1944, a recomandat adoptarea, la o dată apropiată, a unei convenţii privind transferul proprietăţii asupra aeronavelor,

ţinând seama de dorinţa expresă, în interesul dezvoltării viitoare a Aviaţiei Civile Internaţionale, ca drepturile asupra aeronavelor să fie recunoscute pe plan internaţional,

subsemnaţii, legal autorizaţi, au convenit, în numele guvernelor respective, asupra dispoziţiilor următoare:

ARTICOLUL I

1. Statele contractante se angajează să recunoască:

a) dreptul de proprietate asupra aeronavei;

b) dreptul deţinătorului unei aeronave de a dobândi proprietatea prin cumpărare;

c) dreptul de a utiliza o aeronavă în executarea unui contract de închiriere consimţit pe o durată de cel puţin 6 luni;

d) ipoteca, "mortgage" şi orice drept similar asupra aeronavei, creat convenţional ca garanţie a plăţii unei datorii, cu condiţia ca astfel de drepturi să fie:

(i) constituite în conformitate cu legea statului contractant în care este înmatriculată aeronava în momentul constituirii lor, şi

(ii) în mod regulat înscrise în registrul public al statului contractant în care aeronava este înmatriculată.

Regularitatea înscrierilor succesive în diferite state contractante este determinată după legea statului contractant unde este înmatriculată aeronava în momentul fiecărei înscrieri.

2. Nici o dispoziţie a prezentei convenţii nu interzice statelor contractante să recunoască, prin aplicarea legii lor naţionale, validitatea altor drepturi care grevează aeronava. Totuşi nici un drept preferabil celor enumerate la paragraful 1 al prezentului articol nu trebuie să fie admis sau recunoscut de către statele contractante.

ARTICOLUL II

1. Toate înscrierile referitoare la o aeronavă sunt efectuate în acelaşi registru.

2. Cu excepţia unei dispoziţii contrare a acestei convenţii, efectele înscrierii unuia dintre drepturile menţionate la paragraful 1 al art. I cu privire la o terţă parte sunt determinate în conformitate cu legea statului contractant unde este înscris acest drept.

3. Orice stat contractant poate interzice înscrierea unui drept asupra unei aeronave care nu ar putea fi valabil constituit în conformitate cu legea sa naţională.

ARTICOLUL III

1. Adresa autorităţii responsabile cu ţinerea registrului trebuie să fie indicată pe certificatul de înmatriculare al fiecărei aeronave.

2. Orice persoană este îndreptăţită să primească de la această autoritate copii sau extrase certificate în mod corespunzător, care fac dovada, până la proba contrară, a înscrierilor din registru.

3. Dacă legea unui stat contractant prevede că depunerea la dosar a unui document ţine loc de înscriere, această depunere la dosar are aceleaşi efecte ca şi înscrierea în scopurile convenţiei. În acest caz, se vor lua măsurile necesare pentru ca acest document să fie accesibil publicului.

4. Autoritatea responsabilă cu ţinerea registrului poate percepe taxe rezonabile pentru îndeplinirea serviciilor.

ARTICOLUL IV

1. În eventualitatea că vreo creanţă aferentă:

a) plăţilor datorate pentru salvarea aeronavei; sau

b) cheltuielilor extraordinare indispensabile pentru, conservarea aeronavei

dă naştere, conform legii statului contractant unde operaţiunile de salvare sau conservare au fost terminate, unui drept de urmărire asupra aeronavei, acest drept va fi recunoscut de către statele contractante şi va avea prioritate asupra tuturor celorlalte drepturi asupra aeronavelor.

2. Creanţele enumerate la paragraful 1 al prezentului articol vor fi luate în considerare în ordinea cronologică inversă a evenimentelor care le-au determinat.

3. Oricare dintre aceste creanţe pot fi înregistrate în registru, într-un interval de 3 luni de la data terminării operaţiunilor de salvare sau conservare.

4. Aceste drepturi nu mai sunt recunoscute de celelalte state contractante după expirarea celor trei luni menţionate la paragraful 3, cu excepţia cazului în care, în decursul acestui termen:

a) creanţa a fost menţionată în registru, în conformitate cu paragraful 3, şi

b) cuantumul creanţei a fost fixat pe cale amiabilă sau a fost introdusă o acţiune judiciară privind această creanţă.

În acest caz, legea tribunalului sesizat va determina cauzele întreruperii sau suspendării termenului.

5. Dispoziţiile prezentului articol se aplică cu precădere asupra celor ale paragrafului 2 al art. I.

ARTICOLUL V

Prioritatea care se acordă drepturilor menţionate la paragraful 1 lit. d) al art. I se extinde asupra tuturor sumelor garantate. Totuşi, în ceea ce priveşte dobânzile, prioritatea nu este acordată decât celor datorate pentru trei ani anteriori deschiderii procedurii de executare şi în cursul acesteia din urmă.

ARTICOLUL VI

În caz de sechestru sau de vânzare, silită a unei aeronave sau a unui drept asupra acesteia, statele contractante nu sunt obligate să recunoască în prejudiciul, fie al creditorului care a instituit sechestrul sau care a început urmărirea, fie al cumpărătorului, constituirea sau transmiterea unuia dintre drepturile enumerate la paragraful 1 al art. I de către persoana împotriva căreia a început procedura de vânzare sau de executare, dacă ea avea cunoştinţă despre aceasta.

ARTICOLUL VII

1. Procedurile de vânzare silită a unei aeronave sunt cele prevăzute de legea statului contractant în care este efectuată vânzarea.

2. Dispoziţiile următoare trebuie, totuşi, să fie respectate:

a) Data şi locul vânzării să fie fixate cu cel puţin 6 săptămâni înainte;

b) Creditorul care a instituit sechestrul trebuie să remită tribunalului sau oricărei alte autorităţi competente un extras, certificat în mod corespunzător, al înscrierilor privind aeronava. El trebuie, cu cel puţin o lună înainte de ziua fixată pentru vânzare, să publice un anunţ, în conformitate cu dispoziţiile legii locale, şi, prin scrisoare recomandată trimisă la adresele menţionate în registru, dacă este posibil, prin poşta aeriană, să prevină pe proprietar precum şi pe titularii drepturilor sau creanţelor menţionate în registru în conformitate cu paragraful 3 al art. IV.

3. Consecinţele nerespectării dispoziţiilor paragrafului 2 sunt cele prevăzute de legea statului contractant în care este efectuată vânzarea. Cu toate acestea, orice vânzare efectuată cu încălcarea regulilor instituite în acest paragraf poate fi anulată la cererea depusă, în termen de 6 luni socotind de la vânzare, de orice persoană care a suferit un prejudiciu datorat acestei încălcări.

4. Nici o vânzare silită nu poate fi efectuată, dacă drepturile dovedite în faţa autorităţii competente şi care au prioritate potrivit prezentei convenţii, asupra celor ale creditorului care a instituit sechestrul, nu pot fi acoperite din preţul vânzării sau nu sunt preluate de cumpărător.

5. Atunci când, pe teritoriul statului contractant unde este efectuată vânzarea, o pagubă la sol este cauzată de o aeronavă grevată de unul dintre drepturile prevăzute la art. 1, ca garanţie a unei creanţe, legea naţională a acestui stat contractant poate dispune, în caz de sechestrare a acestei aeronave sau a oricărei alte aeronave având acelaşi proprietar şi grevată de drepturi asemănătoare în beneficiul aceluiaşi creditor:

a) ca dispoziţiile paragrafului 4 de mai sus să fie fără efect faţă de victime sau reprezentanţii acestora, în calitatea lor de creditori care au instituit sechestrul;

b) ca drepturile prevăzute la art. I garantând o creanţă şi grevând aeronava sechestrată să nu fie opozabile victimelor sau reprezentanţilor acestora decât până la concurenţa a 80% din preţul său de vânzare. Totuşi, dispoziţiile de mai sus din prezentul paragraf nu sunt aplicabile atunci când dauna cauzată la sol este acoperită în mod convenabil şi suficient de către cel care exploatează aeronava sau în numele său, printr-o asigurare corespunzătoare de către un stat sau o întreprindere de asigurări a unui stat oarecare.

În lipsa oricărei alte limitări prevăzute de legea statului contractant unde s-a procedat la vânzarea prin sechestru a unei aeronave, asigurarea va fi considerată corespunzătoare, în sensul prezentului paragraf, dacă cuantumul asigurării corespunde valorii în stare nouă a aeronavei sechestrate.

Cheltuielile legal exigibile, potrivit legii statului contractant unde este efectuată vânzarea, care sunt create în interesul comun al creditorilor, în cursul procedurii de executare în vederea vânzării, vor fi rambursate din vânzare înaintea oricăror alte creanţe, chiar şi a celor care sunt privilegiate în conformitate cu art. IV.

ARTICOLUL VIII

Vânzarea silită a unei aeronave, în conformitate cu dispoziţiile art. VII, transferă proprietatea asupra acestei aeronave, liberă de orice drepturi care nu sunt recunoscute de cumpărător.

ARTICOLUL IX

Cu excepţia cazului de vânzare silită pe calea justiţiei, în conformitate cu dispoziţiile art. VII, nici un transfer de înscriere sau de înmatriculare a unei aeronave din registrul unui stat contractant în cel al unui alt stat contractant nu poate fi efectuat fără radierea prealabilă a drepturilor înscrise sau fără consimţământul titularilor acestor drepturi.

ARTICOLUL X

1. Dacă, în virtutea legii statului contractant unde este înmatriculată aeronava, unul dintre drepturile prevăzute la art. I, reglementar înscris asupra unei aeronave şi constituit ca garanţie a unei creanţe, se extinde asupra unor piese de schimb depozitate într-unul sau mai multe amplasamente determinate, această extindere este recunoscută de toate statele contractante, cu condiţia ca aceste piese să fie conservate în amplasamentele menţionate şi o publicitate corespunzătoare, făcută la faţa locului prin afişare, să avertizeze în modul cuvenit terţii asupra naturii şi extinderii dreptului care grevează aceste piese şi să indice registrul în care acesta este înscris, precum şi numele şi adresa titularului.

2. Un inventar arătând natura şi numărul aproximativ al respectivelor piese va fi anexat documentului înscris. Aceste piese pot fi înlocuite cu piese similare fără a afecta dreptul creditorului.

3. Dispoziţiile art. VII paragrafele 1 şi 4 şi ale art. VIII se aplică vânzării, prin sechestru, a pieselor de schimb. Totuşi, dacă creanţa celui care a instituit sechestrul nu este însoţită de o garanţie reală, dispoziţiile art. VII paragraful 4 sunt considerate ca permiţând adjudecarea prin licitaţie la două treimi din valoarea pieselor de schimb, aşa cum a fost determinată de către experţii desemnaţi de autoritatea însărcinată cu vânzarea. În afară de aceasta, din momentul distribuirii preţului, autoritatea însărcinată cu vânzarea poate limita, în favoarea creditorului care a instituit sechestrul, cuantumul plătibil creditorilor cu drepturi anterioare, la două treimi din produsul vânzării după deducerea cheltuielilor prevăzute la art. VII paragraful 6.

4. În sensul prezentului articol, prin expresia piese de schimb se înţelege piesele care compun aeronavele, motoarele, elicele, aparatele de radio, instrumentele, echipamentele, garniturile, piesele din aceste elemente diferite şi, în general, oricare alte obiecte, indiferent de natura lor, conservate în vederea înlocuirii unor piese care compun aeronava.

ARTICOLUL XI

1. Dispoziţiile prezentei convenţii se aplică, în fiecare stat contractant, tuturor aeronavelor înmatriculate într-un alt stat contractant.

2. Totuşi, fiecare stat contractant va aplica aeronavelor înmatriculate pe teritoriile lor:

a) dispoziţiile art. II, III, IX;

b) dispoziţiile art. IV, cu excepţia cazului în care salvarea sau operaţiunile de conservare a aeronavei au fost terminate pe propriul teritoriu.

ARTICOLUL XII

Dispoziţiile prezentei convenţii nu afectează dreptul statelor contractante de a impune unei aeronave legile lor naţionale referitoare la imigrare, la vamă sau la navigaţie aeriană.

ARTICOLUL XIII

Prezenta convenţie nu se aplică aeronavelor folosite în servicii militare, de vamă sau de poliţie.

ARTICOLUL XIV

Pentru aplicarea prezentei convenţii, autorităţile judiciare şi administrative competente ale statelor contractante pot în lipsa unei dispoziţii contrare din legea naţională, să corespondeze direct între ele.

ARTICOLUL XV

Statele contractante se angajează să ia măsurile necesare pentru a asigura executarea dispoziţiilor prezentei convenţii şi să le facă cunoscute, fără întârziere, secretarului general al Aviaţiei Civile Internaţionale.

ARTICOLUL XVI

În sensul prezentei convenţii, prin aeronavă se înţelege: celula, motoarele, elicele, aparatele de radio şi orice piese destinate funcţionării aeronavei, fie că sunt parte componentă a aeronavei, fie că sunt temporar separate.

ARTICOLUL XVII

Dacă un registru distinct de înmatriculare a aeronavelor este ţinut într-un teritoriu reprezentat de un stat contractant în relaţiile sale externe, orice referire făcută în prezenta convenţie la legea statului contractant se înţelege ca o referire la legea acelui teritoriu.

ARTICOLUL XVIII

Prezenta convenţie rămâne deschisă pentru semnare până la intrarea ei în vigoare în condiţiile prevăzute în art. XX.

ARTICOLUL XIX

1. Prezenta convenţie va fi ratificată de către statele semnatare.

2. Instrumentele de ratificare vor fi depuse în arhivele Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale, care va notifica data depunerii instrumentului de către fiecare dintre statele semnatare sau de către cele care au aderat.

ARTICOLUL XX

1. Atunci când două state semnatare au depus instrumentele lor de ratificare a prezentei convenţii, aceasta intră în vigoare, pentru ele, în a nouăzecea zi de la depunerea celui de-al doilea instrument de ratificare. Ea va intra în vigoare, pentru fiecare stat care depune instrumentul său de ratificare după această dată, în a nouăzecea zi de la depunerea instrumentului său de ratificare.

2. Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale notifică fiecăruia dintre statele semnatare data la care prezenta convenţie a intrat în vigoare.

3. După intrarea sa în vigoare, prezenta convenţie va fi înregistrată pe lângă Naţiunile Unite prin grija secretarului generalal Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale.

ARTICOLUL XXI

1. După intrarea sa în vigoare, prezenta convenţie va fi deschisă pentru aderare statelor nesemnatare.

2. Aderarea se face prin depunerea la arhivele Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale a unui instrument de aderare. Organizaţia notifică data acestei depuneri fiecăruia dintre statele semnatare care au aderat.

3. Aderarea va produce efecte din a nouăzecea zi după depunerea instrumentului de aderare în arhivele Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale.

ARTICOLUL XXII

1. Fiecare stat contractant poate denunţa prezenta convenţie notificând această denunţare Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale, care va informa pe fiecare dintre statele semnatare sau care au aderat despre data primirii acestei notificări.

2. Denunţarea produce efecte după şase luni de la data primirii de către organizaţie a notificării de denunţare.

ARTICOLUL XXIII

1. Orice stat poate, în momentul depunerii instrumentului de ratificare sau de aderare, să declare că prezenta convenţie nu se aplică nici unui teritoriu sau mai multor teritorii pe care le reprezintă în relaţiile externe.

2. Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale notifică o asemenea declaraţie fiecăruia dintre statele semnatare sau care au aderat.

3. Cu excepţia teritoriilor în privinţa cărora a fost făcută o declaraţie în conformitate cu paragraful 1 al prezentului articol, prezenta convenţie se aplică tuturor teritoriilor pe care un stat contractant le reprezintă în relaţiile externe.

4. Orice stat poate adera la prezenta convenţie separat, în numele tuturor teritoriilor sau al oricărui teritoriu în privinţa cărora a făcut o declaraţie în conformitate cu paragraful 1 al prezentului articol; în acest caz, dispoziţiile paragrafelor 2 şi 3 ale art. XXI se aplică acestei aderări.

5. Orice stat contractant poate denunţa prezenta convenţie în conformitate cu dispoziţiile art. XXII, separat, pentru totalitatea teritoriilor sau pentru un teritoriu oarecare pe care acest stat îl reprezintă în relaţiile externe.

Drept care, plenipotenţiarii subsemnaţi, autorizaţi legal, au semnat prezenta convenţie.

Întocmită la Geneva, în a nouăsprezecea zi a lunii iunie din anul una mie nouă sute patruzeci şi opt, în limbile franceză, engleză şi spaniolă, fiecare dintre aceste texte având aceeaşi putere doveditoare.

Prezenta convenţie va fi depusă în arhivele Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale unde, în conformitate cu art. XVIII, va rămâne deschisă spre semnare.

se încarcă...