Back

Consiliul Europei

Acordul general privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei din 02.09.1949

În vigoare de la 12.07.1994

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Paris, 2 septembrie 1949.

Guvernele Regatului Belgiei, Regatului Danemarcei, Republicii Franceze, Regatului Greciei, Republicii Irlandeze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Ţărilor de Jos, Regatului Norvegiei, Regatului Suediei, Republicii Turce şi Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,

considerând că, potrivit art. 40, paragraful a) din Statutul Consiliului Europei, Consiliul Europei, reprezentanţii membrilor şi secretariatul se bucură pe teritoriile membrilor de imunităţile şi privilegiile necesare exercitării funcţiilor lor,

considerând că, potrivit paragrafului b) al articolului menţionat, membrii consiliului s-au angajat să încheie un acord care să confere deplin efect dispoziţiilor paragrafului respectiv,

având în vedere decizia Comitetului miniştrilor de a recomanda guvernelor membrilor adoptarea dispoziţiilor de mai jos,

au convenit asupra celor ce urmează:

TITLUL I Personalitate - capacitate

ARTICOLUL 1

Consiliul Europei are personalitate juridică. El are capacitatea să contracteze, să dobândească şi să înstrăineze bunuri mobiliare şi imobiliare şi să fie parte în justiţie.

Secretarul general ia, în numele consiliului, măsurile necesare în acest scop.

ARTICOLUL 2

Secretarul general colaborează, întotdeauna, cu autorităţile competente ale membrilor pentru a înlesni buna administrare a justiţiei, a asigura respectarea observării reglementărilor de poliţie şi a evita orice folosire abuzivă a privilegiilor, imunităţilor, scutirilor şi înlesnirilor enumerate în prezentul acord.

TITLUL II Bunuri, fonduri şi active

ARTICOLUL 3

Consiliul, bunurile şi activele sale, oriunde se află acestea şi oricine este deţinătorul lor, se bucură de imunitate de jurisdicţie, cu excepţia cazului în care Comitetul miniştrilor a renunţat în mod expres la aceasta, pentru fiecare caz în parte. Se înţelege totuşi că renunţarea nu se poate extinde la măsuri de constrângere şi de executare.

ARTICOLUL 4

Localurile şi clădirile consiliului sunt inviolabile. Bunurile şi activele sale, oriunde se află acestea şi oricine este deţinătorul lor, sunt exceptate de la percheziţie, rechiziţie, confiscare, expropriere sau orice altă formă de constrângere administrativă sau judiciară.

ARTICOLUL 5

Arhivele consiliului şi, în general, toate documentele care îi aparţin sau pe care le deţine sunt inviolabile, oriunde se găsesc.

ARTICOLUL 6

Fără a fi supus nici unor controale, reglementări sau moratorii financiare:

a) consiliul poate deţine orice devize şi să aibă conturi în orice monedă;

b) consiliul poate transfera în mod liber fondurile sale dintr-o ţară într-alta sau în interiorul unei ţări şi să convertească orice devize deţinute în orice altă monedă;

c) în exercitarea drepturilor care îi sunt acordate conform lit. a) şi b) de mai sus, Consiliul Europei va ţine seama de orice sesizări care ar fi făcute de guvernul oricărui membru în măsura în care va considera că poate să-i dea curs fără a-şi prejudicia propriile interese.

ARTICOLUL 7

Consiliul, activele, veniturile şi alte bunuri ale sale sunt scutite:

a) de orice impozit direct; totuşi, consiliul nu va cere scutirea de impozite, taxe sau drepturi care nu constituie decât simpla remunerare a unor servicii de utilitate publică;

b) de orice taxe vamale, prohibiţii şi restricţii la import şi export, cu privire la articolele destinate folosinţei sale oficiale; articolele astfel importate, cu scutire vamală, nu vor fi vândute pe teritoriul ţării în care au fost introduse, afară de condiţiile agreate de guvernul acestei ţări;

c) de orice taxe vamale, prohibiţii şi restricţii la import şi export cu privire la publicaţiile sale.

TITLUL III Comunicaţii

ARTICOLUL 8

Comitetul miniştrilor şi secretarul general beneficiază pe teritoriul fiecărui membru, pentru comunicările lor oficiale, de un tratament cel puţin la fel de favorabil ca acela acordat de acest membru misiunii diplomatice a oricărui alt stat.

Corespondenţa oficială şi celelalte comunicări oficiale ale Comitetului, miniştrilor şi ale secretariatului nu vor putea fi cenzurate.

TITLUL IV Reprezentanţii în Comitetul miniştrilor

ARTICOLUL 9

Reprezentanţii în Comitetul miniştrilor se bucură, pe durata exercitării funcţiilor lor şi în decursul călătoriilor lor către sau de la locul reuniunii, de următoarele privilegii şi imunităţi:

a) imunitatea de arestare sau de detenţie şi de reţinere a bagajelor lor personale şi imunitatea de orice jurisdicţie în ceea ce priveşte actele îndeplinite în calitatea lor oficială, inclusiv cuvântul şi înscrisurile lor;

b) inviolabilitatea tuturor actelor şi documentelor;

c) dreptul de a folosi coduri şi de a primi documente sau corespondenţă prin curieri sau valize sigilate;

d) exceptarea pentru ei înşişi şi pentru soţiile lor de la orice măsuri restrictive în legătură cu imigrarea şi de la orice formalitate de înregistrare a străinilor, în ţările vizitate sau traversate în exercitarea funcţiilor lor;

e) aceleaşi înlesniri cu privire la restricţiile monetare sau de schimb ca acelea acordate membrilor misiunilor diplomatice de rang comparabil;

f) aceleaşi imunităţi şi înlesniri în ceea ce priveşte bagajele lor personale ca acelea acordate membrilor misiunilor diplomatice de rang comparabil.

ARTICOLUL 10

Pentru a asigura reprezentanţilor Comitetului miniştrilor o libertate completă a cuvântului şi o deplină independenţă în îndeplinirea funcţiilor lor, imunitatea de jurisdicţie în ceea ce priveşte cuvântul sau înscrisurile sau actele emanând de la ei, în îndeplinirea funcţiilor lor, va continua să le fie acordată chiar după ce mandatul acestor persoane va lua sfârşit.

ARTICOLUL 11

Privilegiile şi imunităţile sunt acordate reprezentanţilor membrilor nu în beneficiul lor personal, ci în scopul de a asigura exercitarea funcţiilor lor în deplină independenţă în ceea ce priveşte Comitetul miniştrilor. În consecinţă, un membru are nu numai dreptul dar şi îndatorirea să ridice imunitatea reprezentantului său în toate cazurile în care, după părerea sa, imunitatea ar împiedica realizarea justiţiei şi în care imunitatea poate fi ridicată fără să prejudicieze scopului pentru care este acordată.

ARTICOLUL 12

a) dispoziţiile art. 9, 10 şi 11 de mai sus nu sunt opozabile autorităţilor statului al cărui cetăţean este persoana sau al cărui reprezentant este sau a fost;

b) în înţelesul art. 9, 10, 11 şi 12 a), de mai sus, termenul reprezentant este considerat ca incluzând toţi reprezentanţii, reprezentanţii adjuncţi, consilierii, experţii tehnici şi secretarii de delegaţii.

TITLUL V Reprezentanţii în adunarea consultativă

ARTICOLUL 13

Nici o restricţie de ordin administrativ sau de altă natură nu se va aduce liberei deplasări a reprezentanţilor în Adunarea consultativă şi supleanţilor lor care se duc sau se înapoiază de la locul întrunirii adunării.

Reprezentanţilor şi supleanţilor lor li se acordă, în materie vamală şi de control al schimburilor valutare:

a) de către guvernul propriu, aceleaşi înlesniri ca acelea recunoscute înalţilor funcţionari care se deplasează în străinătate în misiune oficială temporară;

b) de către guvernele celorlalţi membri, aceleaşi înlesniri ca acelea recunoscute reprezentanţilor guvernelor străine în misiune oficială temporară.

ARTICOLUL 14

Reprezentanţii în Adunarea consultativă şi supleanţii lor nu pot fi cercetaţi, deţinuţi sau urmăriţi pentru opiniile sau voturile emise în exercitarea funcţiilor lor.

ARTICOLUL 15

Pe durata sesiunilor Adunării consultative, reprezentanţii în adunare şi supleanţii lor, fie că sunt sau nu parlamentari, beneficiază:

a) pe teritoriul lor naţional, de imunităţile recunoscute membrilor parlamentului ţării lor;

b) pe teritoriul oricărui alt stat membru, de scutirea de orice măsură de detenţie şi orice urmărire judiciară.

Imunitatea li se aplică de asemenea când se deplasează sau se înapoiază de la locul de întrunire al Adunării consultative. Ea nu poate fi invocată în caz de flagrant delict şi nici nu poate împiedica dreptul adunării de a ridica imunitatea unui reprezentant sau supleant.

TITLUL VI Oficiali ai consiliului

ARTICOLUL 16

Pe lângă privilegiile şi imunităţile prevăzute la articolul 18 de mai jos, secretarul general şi secretarul general adjunct, atât în ceea ce îi priveşte cât şi în ceea ce priveşte pe soţiile şi copiii lor minori, se bucură de privilegiile, imunităţile, scutirile şi înlesnirile acordate, potrivit dreptului internaţional, reprezentanţilor diplomatici.

ARTICOLUL 17

Secretarul general va stabili categoriile de oficiali cărora li se aplică, total sau în parte, dispoziţiile art. 18 de mai jos. El le va comunica guvernelor tuturor membrilor. Numele oficialilor incluşi în aceste categorii vor fi comunicate periodic guvernelor membrilor.

ARTICOLUL 18 Jurisprudență (1)

Oficialii Consiliului Europei:

a) se bucură de imunitate de jurisdicţie pentru actele îndeplinite de ei, inclusiv cuvântul şi înscrisurile, în calitatea lor oficială şi în limitele atribuţiilor lor;

b) sunt scutiţi de orice impozite pe retribuţii şi venituri primite de la Consiliul Europei;

c) nu sunt supuşi nici ei, nici soţiile şi nici membrii de familie aflaţi în întreţinerea lor, dispoziţiilor care limitează imigrarea şi formalităţilor de înregistrare a străinilor;

d) se bucură, în ceea ce priveşte înlesnirile de schimb valutar, de aceleaşi privilegii ca şi funcţionarii de rang comparabil aparţinând misiunilor diplomatice acreditate pe lângă guvernul respectiv;

e) se bucură, împreună cu soţiile şi membrii de familie aflaţi în întreţinerea lor, de aceleaşi înlesniri de repatriere în caz de criză internaţională ca şi reprezentanţii diplomatici;

f) se bucură de dreptul de a importa, cu scutire de taxe vamale, mobilierul şi efectele lor, cu prilejul intrării în funcţie în ţara respectivă, şi de a le reexporta, cu scutire de taxe vamale, spre ţara lor de domiciliu, la încetarea funcţiilor.

ARTICOLUL 19

Privilegiile, imunităţile şi înlesnirile sunt acordate oficialilor în interesul consiliului şi nu în avantajul lor personal. Secretarul general poate şi trebuie să ridice imunitatea acordată unui oficial în toate cazurile în care, după părerea sa, această imunitate ar împiedica exercitarea normală a unei acţiuni în justiţie şi ar putea fi ridicată fără ca această măsură să prejudicieze interesele consiliului. Faţă de secretarul general şi de secretarul general adjunct, Comitetul miniştrilor are calitatea să pronunţe ridicarea imunităţilor.

TITLUL VII Acorduri complementare

ARTICOLUL 20

Consiliul va putea încheia cu unul sau mai mulţi membri acorduri complementare modificând, cu privire la acest membru sau la aceşti membri, prevederile prezentului acord general.

TITLUL VIII Diferende

ARTICOLUL 21

Orice diferend între consiliu şi particulari în legătură cu servicii, lucrări sau tranzacţii imobiliare, efectuate în contul consiliului, este supus unui arbitraj administrativ ale cărui modalităţi se stabilesc prin hotărâre a secretarului general, aprobată de Comitetul miniştrilor.

TITLUL IX Dispoziţii finale

ARTICOLUL 22

Prezentul acord va fi ratificat. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei. Acordul va intra în vigoare de îndată ce şapte semnatari vor fi depus instrumentele lor de ratificare.

Totuşi, în aşteptarea intrării în vigoare a acordului în condiţiile prevăzute la paragraful precedent, semnatarii sunt de acord, pentru a evita orice întârziere în buna funcţionare a consiliului, să-l pună în aplicare cu titlu provizoriu din momentul semnării, potrivit regulilor lor constituţionale.

Drept pentru care, plenipotenţiarii subsemnaţi, împuterniciţi corespunzător în acest scop, au semnat prezentul acord general.

Încheiat la Paris, la 2 septembrie 1949, în limbile franceză şi engleză, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar, care va rămâne în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general va comunica copii certificate tuturor semnatarilor.

se încarcă...