Back

Organizaţia Internaţională a Muncii - OIM

Convenţia nr. 92/1949 privind cazarea echipajelor (revizuită)*)

În vigoare de la 28.01.2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii,

convocată la Geneva de Consiliul de administraţie al Biroului Internaţional al Muncii şi reunită acolo la 8 iunie 1949 în cea de-a 32-a sesiune a sa,

după ce a decis să adopte anumite propuneri referitoare la revizuirea parţială a Convenţiei privind cazarea echipajelor din 1946, adoptată de Conferinţă în cea de-a 28-a sesiune a sa, chestiune care este inclusă în cel de-al 12-lea punct pe ordinea de zi a sesiunii,

considerând că aceste propuneri trebuie să ia forma unei convenţii internaţionale,

adoptă la 18 iunie 1949 convenţia ce urmează, care va fi denumită Convenţia privind cazarea echipajelor (revizuită), 1949:

PARTEA I Prevederi generale

ARTICOLUL 1

1. Această convenţie se aplică fiecărei nave maritime, proprietate publică sau privată, care este angajată în transportul de mărfuri sau de pasageri în scop comercial şi care este înmatriculată în teritoriul pentru care această convenţie este în vigoare.

2. În legislaţia naţională se vor stabili condiţiile în care navele vor fi considerate nave maritime în sensul acestei convenţii.

3. Această convenţie nu se aplică:

a) navelor cu o capacitate mai mică de 500 tone;

b) navelor propulsate în principal cu vele, dar echipate cu motoare auxiliare;

c) navelor de pescuit sau balenierelor ori altor nave utilizate în scopuri similare;

d) remorcherelor,

4. cu condiţia ca această convenţie să fie aplicată în limite rezonabile şi practicabile la:

a) nave cu capacitatea cuprinsă între 200 şi 500 tone;

b) cazarea persoanelor angajate în probleme curente de navigaţie pe baleniere sau pe nave utilizate în scopuri similare;

5. de asemenea, cu condiţia ca oricare dintre cerinţele aplicabile în conformitate cu prevederile conţinute în partea a III-a din această convenţie să poată fi schimbate în cazul oricărei nave, dacă autoritatea competentă este convinsă, după consultarea cu organizaţiile armatorilor şi/sau cu armatorii şi cu sindicatele navigatorilor, că modificările pot fi făcute, cu condiţia să rezulte avantaje evidente care să creeze condiţii generale superioare celor care ar fi rezultat din aplicarea întocmai a prevederilor acestei convenţii; caracteristicile tuturor acestor modificări vor fi comunicate de către membru directorului general al Biroului Internaţional al Muncii, care va informa membrii Organizaţiei Internaţionale a Muncii.

ARTICOLUL 2

În cadrul acestei convenţii:

a) termenul navă înseamnă o navă la care se aplică această convenţie;

b) termenul tone înseamnă tone registru brut;

c) termenul navă de pasageri înseamnă o navă pentru care există şi este în vigoare:

(i) fie un certificat de siguranţă eliberat în conformitate cu prevederile Convenţiei internaţionale privind ocrotirea vieţii omeneşti pe mare;
(ii) fie un certificat de pasager;

d) termenul ofiţer înseamnă o persoană, alta decât comandantul, brevetată ca ofiţer în conformitate cu legislaţia naţională sau, în lipsa unei legislaţii corespunzătoare, printr-un contract colectiv ori conform obiceiului;

e) termenul nebrevetat înseamnă un membru al echipajului, altul decât ofiţerul;

f) termenul subofiţer înseamnă un nebrevetat care este pe o poziţie de supraveghetor sau pe o poziţie cu responsabilităţi speciale, certificat ca subofiţer în conformitate cu legislaţia naţională sau, în absenţa unei legislaţii corespunzătoare, printr-un contract colectiv ori conform obiceiului;

g) termenul cazarea echipajului include cabinele de dormit, sălile de mese, grupurile sanitare, infirmeria şi careurile, aşa cum sunt prevăzute pentru a fi utilizate de echipaj;

h) termenul prevăzut înseamnă prevăzut de legislaţia naţională sau de autoritatea competentă;

i) termenul aprobat înseamnă aprobat de către autoritatea competentă;

j) termenul reînmatriculată înseamnă reînmatricularea cu ocazia schimbării simultane a teritoriului de înmatriculare şi a armatorului navei.

ARTICOLUL 3

1. Fiecare membru pentru care această convenţie este în vigoare se angajează să menţină în vigoare o legislaţie care să asigure aplicarea prevederilor părţilor a II-a, a III-a şi a IV-a din această convenţie.

2. În legislaţie trebuie:

a) să se solicite autorităţii competente să înştiinţeze toate persoanele interesate;

b) să se definească persoanele responsabile cu îndeplinirea acesteia;

c) să se prevadă măsuri de penalizare adecvate pentru orice încălcare a acesteia;

d) să se prevadă menţinerea unui sistem de inspecţie adecvat care să asigure respectarea efectivă a acesteia;

e) să se impună autorităţii competente să consulte organizaţiile armatorilor şi/sau armatorii şi sindicatele navigatorilor, în scopul creării de regulamente-cadru, şi în măsura în care este practicabil să colaboreze cu aceste părţi la realizarea lor.

PARTEA a II-a Planificarea şi controlul cazării echipajului

ARTICOLUL 4

1. Înainte de a începe construcţia navei va fi înaintat spre aprobare autorităţii competente un plan al navei, care să arate la o scară prestabilită localizarea şi aranjamentul general ale spaţiilor pentru cazarea echipajului.

2. Înainte de a începe construcţia spaţiilor pentru cazarea echipajului şi înainte de modificarea sau de reconstrucţia spaţiilor pentru cazarea echipajului la o navă deja existentă vor fi înaintate spre aprobare autorităţii competente planuri detaliate şi informaţii cuprinzând cazarea echipajului, care să arate la o scară prestabilită şi în detalii prestabilite localizarea fiecărui spaţiu, dispunerea mobilei şi a accesoriilor, tipul şi aranjamentul sistemului de ventilaţie, de iluminare şi de încălzire şi aranjamentele grupurilor sanitare, cu condiţia ca, în caz de urgenţă sau de modificare temporară ori de reconstrucţie efectuată în afara teritoriului de înmatriculare, aceasta să fie făcută în conformitate cu această prevedere, dacă planurile sunt ulterior înaintate spre aprobare autorităţii competente.

ARTICOLUL 5

Cu fiecare ocazie în care:

a) o navă este înmatriculată sau reînmatriculată;

b) cazarea echipajului pe o navă a fost substanţial modificată sau reconstruită; sau

c) o plângere a fost înaintată, într-o manieră prestabilită şi în timp pentru a preveni orice întârziere a navei, de către sindicatul navigatorilor, care reprezintă total sau parţial echipajul, sau de un număr prestabilit ori proporţional cu numărul membrilor echipajului navei, în care se arată că modul în care s-a realizat cazarea echipajului nu este în conformitate cu termenii acestei convenţii, autoritatea competentă va inspecta nava şi se va asigura că modul în care s-a realizat cazarea echipajului este în conformitate cu cerinţele legislaţiei.

PARTEA a III-a Cerinţe pentru cazarea echipajului

ARTICOLUL 6

1. Localizarea, căile de acces, structura şi aranjamentul în raport cu alte spaţii de cazare ale echipajului vor fi astfel încât să asigure siguranţă adecvată, protecţie împotriva condiţiilor meteorologice şi apei mării, să fie izolate împotriva frigului şi căldurii, zgomotului sau emanaţiilor excesive din alte spaţii.

2. Nu vor exista deschideri directe înspre cabinele de dormit dinspre spaţiile destinate mărfii şi compartimentului maşini sau bucătării, dinspre lampisterie şi magaziile de vopsele ori dinspre maşini, punte şi alte magazii de marfă în vrac, uscătorii, dinspre spaţiile destinate duşurilor comune sau grupurilor sanitare. Acea parte a pereţilor despărţitori care separă astfel de spaţii de cabinele de dormit şi pereţii exteriori vor fi construiţi din oţel sau din alte materiale aprobate, care vor fi etanşe la apă şi la gaz.

3. Pereţii exteriori ai cabinelor de dormit şi ai sălilor de mese vor fi corespunzător izolaţi. Toate cadrele şi toate marginile pereţilor despărţitori ai compartimentului maşini, ale bucătăriilor şi ale altor spaţii în care se produce căldură vor fi corespunzător izolate acolo unde există posibilitatea apariţiei unor efecte de căldură în vecinătatea spaţiilor de cazare sau ale culoarelor. De asemenea, se va asigura protecţie împotriva căldurii provenite de la ţevile de aburi şi/sau de la ţevile de apă caldă.

4. Pereţii interiori vor fi dintr-un material aprobat, care să asigure protecţia împotriva insectelor.

5. Cabinele de dormit, sălile de mese, careurile şi culoarele de acces în spaţiul de cazare al echipajului vor fi corespunzător izolate pentru a preveni producerea condensului sau supraîncălzirea.

6. Tubulatura de aburi şi ţevile de purjare ale vinciurilor şi ale echipamentelor similare nu vor trece prin spaţiile de cazare ale echipajului şi nici, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic, prin culoarele de acces spre spaţiile de cazare ale echipajului; dacă totuşi acestea trec prin asemenea culoare, vor fi corespunzător izolate şi acoperite.

7. Panourile sau tapetele interioare vor fi dintr-un material uşor de întreţinut. La căptuşelile bordajelor nu vor fi folosite materiale de construcţie cu forme ce permit dezvoltarea insectelor sau a altor dăunători.

8. Autoritatea competentă va decide cât se vor extinde măsurile de prevenire şi protecţie împotriva incendiului, care se vor aplica la construcţia spaţiilor de cazare.

9. Suprafeţele pereţilor şi ale tavanelor din cabinele de dormit şi din sălile de mese trebuie să fie uşor de întreţinut, iar dacă sunt vopsite, vor fi vopsite în culori deschise; nu se va folosi varul.

10. Suprafaţa pereţilor va fi reînnoită sau reparată când va fi necesar.

11. Podeaua în toate spaţiile de cazare ale echipajului va fi dintr-un material aprobat, care va îngreuna depunerea prafului şi va fi uşor de întreţinut.

12. În locul unde podeaua se uneşte cu pereţii laterali aceasta va fi rotunjită pentru a se evita formarea de crăpături.

13. Se va asigura un sistem de scurgeri corespunzător.

ARTICOLUL 7

1. Cabinele de dormit şi sălile de mese vor fi corespunzător ventilate.

2. Sistemul de ventilaţie va fi controlat astfel încât să menţină aerul în condiţii satisfăcătoare şi să asigure o suficientă ventilaţie în toate condiţiile meteorologice sau climatice.

3. Navele angajate regulat în voiaje în zona tropicelor şi a Golfului Persic vor fi echipate cu mijloace mecanice de ventilaţie şi cu ventilatoare electrice, cu condiţia ca numai unul dintre aceste sisteme să fie utilizat în spaţiile unde să asigure o ventilaţie satisfăcătoare.

4. Navele angajate în voiaje în afara zonei tropicelor vor fi echipate cu mijloace mecanice de ventilaţie sau cu ventilatoare electrice. Autoritatea competentă poate excepta navele angajate în apele reci din emisfera nordică sau sudică de la obligativitatea dotării cu acestea.

5. Energia necesară pentru funcţionarea mijloacelor de ventilaţie cerute de paragrafele 3 şi 4, când sunt realizabile, va fi asigurată tot timpul în care echipajul se află sau munceşte la bord în condiţiile arătate.

ARTICOLUL 8

1. Va fi prevăzut un sistem corespunzător de încălzire a spaţiilor de cazare ale echipajului, cu excepţia navelor angajate exclusiv în voiaje în zona tropicelor şi a Golfului Persic.

2. Sistemul de încălzire, când este realizabil, va fi în funcţiune în toate ocaziile în care echipajul se află sau munceşte la bord şi dacă condiţiile impun folosirea lui.

3. La toate navele la care este cerut un sistem de încălzire acesta va fi pe bază de abur, apă caldă, aer cald sau electricitate.

4. La orice navă la care sistemul de încălzire se realizează prin sobe se vor lua măsuri ca soba să fie de dimensiuni corespunzătoare, corespunzător instalată şi protejată, astfel încât aerul să nu fie viciat.

5. Sistemul de încălzire trebuie să poată menţine în spaţiile de cazare ale echipajului o temperatură la un nivel satisfăcător în condiţii normale de vreme şi climă. Autoritatea competentă va stabili standardele necesare.

6. Radiatoarele şi orice alte aparate de încălzire vor fi plasate şi, acolo unde este necesar, vor fi ecranate pentru a evita riscul incendiului sau al pericolului ori disconfortul ocupanţilor.

ARTICOLUL 9

1. În condiţiile unor aranjamente speciale pot fi permise pe navele de pasageri cabine de dormit şi săli de mese care să fie luminate natural şi care trebuie prevăzute cu iluminare artificială adecvată.

2. Toate spaţiile destinate echipajului vor fi corespunzător iluminate. Standardul minim pentru un iluminat natural în încăperi va fi astfel încât să permită unei persoane cu o vedere normală să citească într-o zi senină un ziar obişnuit, în orice parte a încăperii disponibilă mişcării libere. Când nu este posibilă asigurarea unui iluminat natural corespunzător, încăperile vor fi prevăzute cu un iluminat artificial la standardele minime de mai sus.

3. La toate navele, în spaţiile de cazare ale echipajului va fi prevăzut iluminatul electric. Dacă nu există două surse independente de energie electrică pentru iluminat, se vor prevedea instalaţii suplimentare de iluminat, dotate cu lămpi de construcţie corespunzătoare, sau aparate de iluminat pentru utilizare în evenimente neprevăzute.

4. Lumina artificială va fi astfel dispusă încât ocupanţii încăperii să beneficieze la maximum de acesta.

5. În cabinele de dormit se va instala o lampă electrică pentru citit, la capul fiecărui pat.

ARTICOLUL 10

1. Cabinele de dormit vor fi dispuse deasupra liniei de încărcare, la mijlocul sau la pupa navei.

2. În cazuri excepţionale, dacă mărimea, tipul şi destinaţia navei presupun unele localizări impracticabile sau nerezonabile, autoritatea competentă poate permite localizarea cabinelor de dormit la prora navei, dar în nici un caz în faţa peretului de coliziune prora.

3. La navele de pasageri, cu condiţia existenţei aranjamentului satisfăcător al iluminatului şi al ventilaţiei, autoritatea competentă poate permite localizarea cabinelor de dormit sub linia de încărcare, dar în nici un caz imediat dedesubtul culoarelor de lucru.

4. Suprafaţa de podea per persoană în cabinele de dormit destinate nebrevetaţilor va fi cel puţin de:

a) 20 picioare pătrate sau 1,85 m2, la navele mai mici de 800 tone;

b) 25 picioare pătrate sau 2,35 m2, la navele de 800 tone sau mai mari, dar mai mici de 3.000 tone;

c) 30 picioare pătrate sau 2,78 m2, la navele de 3.000 tone sau mai mari, cu condiţia ca, în cazul în care la navele de pasageri stau mai mult de 4 nebrevetaţi într-o cabină, minimum per persoană poate fi de 24 picioare pătrate sau de 2,22 m2.

5. La navele la care din necesitate sunt angajate grupuri mai mari de nebrevetaţi decât în mod normal, autoritatea competentă poate, în funcţie de aceste grupuri, să reducă suprafaţa minimă de podea din cabinele de dormit per persoană, cu condiţia ca:

a) totalul spaţiului de dormit alocat grupului sau grupurilor să nu fie mai mic decât spaţiul care ar fi fost alocat dacă numărul lor nu ar fi fost mărit; sau

b) suprafaţa minimă de podea din cabinele de dormit va fi cel puţin de:

(i) 18 picioare pătrate (1,78 m2) per persoană, la navele mai mici de 3.000 tone;
(ii) 20 picioare pătrate (1,85 m2) per persoană, la navele de 3.000 tone sau mai mari.

6. Spaţiul ocupat de paturi şi dulapuri, comode şi scaune va fi inclus în măsurarea suprafeţei podelei. Spaţiile cu forme mici sau neregulate, care nu se adaugă efectiv la spaţiul pentru mişcarea liberă şi care nu pot fi utilizate pentru instalarea mobilei, vor fi excluse.

7. Înălţimea tavanului în cabinele de dormit ale echipajului nu va fi mai mică de 6 picioare şi 3 inches (190 cm).

8. Va fi un număr suficient de cabine de dormit care vor asigura cabină separată sau cabine separate pentru fiecare secţie. Autoritatea competentă ar putea accepta abateri de la aceste cerinţe în cazul navelor mici.

9. Numărul aprobat al persoanelor care pot să ocupe cabine de dormit nu va depăşi numărul maxim de:

a) pentru ofiţerii şefi de secţie, ofiţerii de punte şi de maşini, care au funcţii de cart, şi ofiţerul senior radio sau operatorii radio - o persoană în cabină;

b) pentru ceilalţi ofiţeri - o persoană în cabină, unde este posibil, dar în nici un caz mai mult de două;

c) pentru subofiţeri - una sau două persoane în cabină, dar în nici un caz mai mult de două;

d) pentru alţi nebrevetaţi - două sau 3 persoane în cabină, unde este posibil, dar în nici un caz mai mult de 4.

10. În vederea asigurării unei cazări adecvate şi mai confortabile, autoritatea competentă poate, după consultarea cu organizaţiile armatorilor, şi/sau cu armatorii şi cu sindicatele navigatorilor, să acorde permisiunea cazării unui număr de până la 10 persoane nebrevetate în cabina de dormit, în cazul unor anumite nave de pasageri.

11. Numărul maxim de persoane care pot fi cazate în orice cabină de dormit va fi clar şi vizibil marcat într-un loc în cabină unde să poată fi uşor de văzut.

12. Membrilor echipajului li se vor asigura paturi individuale.

13. Paturile nu vor fi dispuse alăturat, dacă accesul la unul dintre ele se poate face numai peste celălalt.

14. Paturile nu vor fi suprapuse mai mult de două; în cazul paturilor dispuse de-a lungul peretelui navei, acestea vor fi numai pe un singur rând acolo unde hubloul se află deasupra patului.

15. Patul de jos, în cazul a două paturi suprapuse, nu va fi la mai puţin de 12 inches (30 cm) deasupra podelei; patul de deasupra va fi plasat aproximativ la jumătatea distanţei dintre partea inferioară a patului de jos şi partea inferioară a traversei tavanului.

16. Dimensiunile interioare minime ale unui pat vor fi de 6 picioare şi 3 inches x 2 picioare şi 3 inches (190 cm x 68 cm).

17. Cadrul şi structura patului vor fi dintr-un material aprobat, rezistent şi fără asperităţi, care să asigure rezistenţa la coroziune sau protecţia împotriva insectelor.

18. Dacă la construcţia paturilor se folosesc rame tubulare, acestea vor fi complet etanşe, fără perforaţii care ar putea permite accesul insectelor.

19. Fiecare pat va fi prevăzut cu saltele elastice sau cu somiere şi cu saltele dintr-un material aprobat. Umplutura din paie sau din alte materiale a saltelelor, care ar permite infestarea cu insecte, nu se va folosi.

20. Când paturile sunt suprapuse, sub salteaua patului de deasupra va fi prevăzut un panou din lemn, canava sau din alt material care să împiedice căderea prafului în patul de jos.

21. Cabinele de dormit vor fi astfel proiectate şi echipate încât să asigure un confort rezonabil ocupanţilor şi să permită întreţinerea ordinii.

22. Mobila va include câte un dulap de haine pentru fiecare ocupant. Dulapurile de haine nu vor avea mai puţin de 5 picioare (152 cm) înălţime şi, în secţiune, o suprafaţă de 300 picioare pătrate (19,30 dm2) şi vor fi prevăzute cu câte un raft şi cu câte un zăvor pentru un lacăt. Lacătul va fi asigurat de către ocupant.

23. Fiecare cabină de dormit va fi prevăzută cu masă sau cu birou, care poate fi fix, rabatabil sau culisant şi, dacă este necesar, va avea un scaun confortabil.

24. Mobila va fi dintr-un material neted, dur, rezistent la încovoiere şi la coroziune.

25. Sertarul sau spaţiul echivalent al fiecărui ocupant nu va fi mai mic de 2 picioare cubice (0,056 m3).

26. Cabinele de dormit vor fi prevăzute cu draperii la hublouri.

27. Cabinele de dormit vor fi prevăzute cu o oglindă, un dulăpior pentru obiecte de toaletă, un raft pentru cărţi şi cu un număr suficient de cuiere pentru haine.

28. În ceea ce priveşte cazarea practică a membrilor de echipaj, aceasta va fi făcută astfel încât să fie în concordanţă cu carturile; un membru al echipajului care face serviciu de zi nu va împărţi cabina cu unul care face serviciu de cart.

se încarcă...