Back

Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 1386/2015 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte modelele pentru declaraţia de gestiune, strategia de audit, opinia de audit şi raportul anual de control Număr celex: 32015R1386

În vigoare de la 13.08.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, în special articolul 32 alineatul (10) şi articolul 34 alineatul (6),

după consultarea Comitetului pentru Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane,

întrucât:

(1) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/341 al Comisiei stabileşte dispoziţiile necesare pentru transmiterea anumitor informaţii către Comisie. Pentru a asigura punerea în aplicare a programelor finanţate prin Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (denumit în continuare "FEAD"), este necesar să se stabilească dispoziţii suplimentare privind aplicarea Regulamentului (UE) nr. 223/2014. Pentru a facilita accesul la aceste dispoziţii şi a oferi o imagine de ansamblu cuprinzătoare cu privire la acestea, ele ar trebui să fie prevăzute într-un act de punere în aplicare.

(2) Pentru a armoniza standardele privind pregătirea şi prezentarea unei declaraţii de gestiune pentru care autoritatea de management este responsabilă în temeiul articolului 32 alineatul (4) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, este necesar să se stabilească condiţii uniforme pentru conţinutul acesteia, sub forma unui model standard.

(3) Pentru a armoniza standardele privind pregătirea şi prezentarea strategiei de audit, a opiniei de audit şi a raportului anual de control pentru care autoritatea de audit este responsabilă în conformitate cu articolul 34 alineatul (4) şi cu articolul 34 alineatul (5) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, ar trebui furnizat un model care să stabilească condiţii uniforme pentru structură şi care să precizeze natura şi calitatea informaţiilor care urmează a fi utilizate pentru pregătirea lor.

(4) Pentru a permite aplicarea promptă a măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1 Model pentru declaraţia de gestiune

Declaraţia de gestiune menţionată la articolul 32 alineatul (4) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014 se prezintă pentru fiecare program operaţional în conformitate cu modelul stabilit în anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2 Modele pentru strategia de audit, opinia de audit şi raportul de control anual

(1) Strategia de audit menţionată la articolul 34 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014 se pregăteşte în conformitate cu modelul stabilit în anexa II la prezentul regulament.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...