Back

Act Internaţional

Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, cu unele amendamente aduse ulterior acestei convenţii din 07.12.1944

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24.04.1965

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

PREAMBUL

Considerând că dezvoltarea viitoare a aviaţiei civile internaţionale poate contribui în mare măsură la crearea şi menţinerea prieteniei şi înţelegerii între naţiunile şi popoarele lumii în timp ce orice abuz în această dezvoltare poate deveni un pericol pentru securitatea generală, şi

Considerând că este de dorit să se evite orice neînţelegere între naţiuni şi între popoare şi să dezvolte între ele cooperarea de care depinde pacea lumii;

În consecinţă, guvernele semnatare, convenind asupra anumitor principii şi aranjamente pentru ca aviaţia civilă internaţională să se poată dezvolta într-un mod sigur şi ordonat şi pentru ca serviciile internaţionale de transporturi aeriene să poată fi întemeiate pe o bază de posibilităţi egale pentru toţi şi să fie exploatate într-un mod sănătos şi economic.

Au încheiat în acest scop, prezenta Convenţie.

PARTEA ÎNTÂI
Navigaţia aeriană

CAPITOLUL I Principii generale şi aplicarea Convenţiei

ARTICOLUL 1 Suveranitatea

Statele contractante recunosc că fiecare stat are suveranitatea completă şi exclusivă asupra spaţiului aerian de deasupra teritoriului său.

ARTICOLUL 2 Teritoriul

Pentru aplicarea prezentei Convenţii, prin teritoriul unui stat se înţelege regiunile terestre şi apele teritoriale adiacente aflate sub suveranitatea, suzeranitatea, protecţia sau mandatul acelui stat.

ARTICOLUL 3 Aeronavele civile şi aeronavele de stat

a) Prezenta Convenţie se va aplica numai aeronavelor civile şi nu se va aplica aeronavelor de stat.

b) Aeronavele folosite pentru servicii militare, vamale sau de poliţie vor fi considerate ca aeronave de stat.

c) Nici o aeronavă de stat a unui Stat contractant nu va putea survola teritoriul unui alt stat sau ateriza pe acest teritoriu, fără a fi obţinut o autorizaţie printr-un acord special sau în vreun alt fel, şi conform condiţiilor stabilite.

d) Statele contractante se obligă să ţină seamă de securitatea navigaţiei aeronavelor civile când vor stabili reglementări pentru aeronavele lor de stat.

ARTICOLUL 4 Folosirea abuzivă a aviaţiei civile

Fiecare Stat contractant se obligă să nu folosească aviaţia civilă în scopuri incompatibile cu ţelurile acestei Convenţii.

CAPITOLUL II Survolul teritoriului Statelor contractante

ARTICOLUL 5 Dreptul de survol pentru aeronavele care nu asigură servicii regulate

Fiecare Stat contractant este de acord ca toate aeronavele celorlalte State contractante, care nu sunt folosite pentru servicii aeriene internaţionale regulate, să aibă dreptul de a pătrunde pe teritoriul său, sau de a-l traversa în tranzit fără escală şi de a face escale necomerciale fără a trebui să obţină o autorizaţie prealabilă, cu condiţia ca să se respecte dispoziţiile Convenţiei de faţă şi sub rezerva dreptului pe care-l are statul survolat de a cere o aterizare. Totuşi, fiecare Stat contractant îşi rezervă dreptul de a cere, pentru raţiuni de securitate a zborului, ca aeronavele care doresc să survoleze regiuni inaccesibile sau care nu sunt prevăzute cu instalaţii adecvate navigaţiei aeriene, să urmeze intinerarele prescrise sau să obţină o autorizaţie specială.

Aeronavele menţionate, dacă asigură transportul de pasageri, de mărfuri sau de poştă în schimbul unei remuneraţii sau în executarea unui contract de locaţie, în afara serviciilor aeriene internaţionale regulate, vor avea de asemenea dreptul, sub rezerva dispoziţiilor art. 7, să îmbarce sau să debarce călători, să încarce sau să descarce mărfuri sau poştă sub rezerva dreptului pentru statul unde se face îmbarcarea sau debarcarea de a impune reglementările, condiţiile sau restricţiile pe care le-ar putea socoti utile.

ARTICOLUL 6 Serviciile aeriene regulate

Nici un serviciu aerian internaţional regulat nu va putea fi exploatat deasupra sau în interiorul teritoriului unui Stat contractant dacă nu are permisiunea specială sau orice altă autorizaţie a statului respectiv şi cu condiţia de a se conforma celor cuprinse în această permisiune sau autorizaţie.

ARTICOLUL 7 Cabotajul

Fiecare Stat contractant va avea dreptul de a refuza aeronavelor altor State contractante permisiunea de a îmbarca pe teritoriul său călători şi de a încărca poştă sau mărfuri pentru a le transporta, contra plată sau în executarea unui contract de locaţiune, într-un alt punct de pe teritoriul său. Fiecare Stat contractant se obligă, pe de o parte, să nu încheie nici un aranjament prin care s-ar acorda în mod expres, pe bază de exclusivitate, orice privilegiu de această natură unui alt stat sau unei întreprinderi de transporturi aeriene a unui alt stat şi, pe de altă parte, să nu obţină un asemenea privilegiu exclusiv din partea unui alt stat.

ARTICOLUL 8 Aeronavele fără pilot

Nici o aeronavă care poate zbura fără pilot nu va putea survola, fără pilot, teritoriul unui Stat contractant fără a avea o autorizaţie specială a statului respectiv şi în conformitate cu prevederile acestei autorizaţii. Fiecare Stat contractant se obligă să ia măsurile necesare pentru ca zborul fără pilot al unei asemenea aeronave în regiunile deschise aeronavelor civile să fie controlat, în aşa fel încât să se evite orice pericol pentru aeronavele civile.

ARTICOLUL 9 Zonele interzise

a) Fiecare Stat contractant va putea, pentru motive de necesitate militară sau în interesul securităţii publice, să restrângă sau să interzică, în mod uniform, pentru orice aeronavă a altor state, survolul anumitor zone ale teritoriului său, fiind înţeles că nu se va face nici o deosebire în această privinţă între aeronavele statului în cauză folosite în serviciile internaţionale de transporturi aeriene regulate şi aeronavele celorlalte State contractante, folosite în servicii militare. Aceste zone interzise vor avea o întindere şi o aşezare rezonabile spre a nu stânjeni în mod inutil navigaţia aeriană. Definirea zonelor interzise situate pe teritoriul unui Stat contractant şi toate schimbările care ar putea să le fie aduse ulterior vor trebui să fie comunicate, îndată ce acest lucru este posibil, celorlalte State contractante, precum şi Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale;

b) Fiecare Stat Contractant îşi rezervă de asemenea dreptul ca, în împrejurări excepţionale, sau în timpul unei perioade de criză, ori în interesul securităţii publice, să restrângă sau să interzică, în mod provizoriu şi cu efecte imediate, survolul teritoriului său sau al unei părţi din interiorul său, cu condiţia ca această restricţie sau interdicţie să se aplice, fără deosebire de naţionalitate, aeronavelor tuturor celorlalte state;

c) Fiecare Stat contractant va putea, în condiţiile pe care este liber a le stabili, să ceară ca orice aeronavă care pătrunde în zonele prevăzute în alineatele a) şi b) de mai sus să aterizeze de îndată ce-i va fi posibil pe un aeroport desemnat în interiorul teritoriului său.

ARTICOLUL 10 Aterizarea pe un aeroport vamal

Afară de cazul în care, potrivit clauzelor Convenţiei de faţă sau unei autorizaţii speciale, o aeronavă are permisiunea de a traversa teritoriul unui Stat contractant fără a ateriza, orice aeronavă care pătrunde pe teritoriul unui Stat contractant va trebui, dacă regulamentele acelui stat o cer, să aterizeze pe un aeroport desemnat de acest stat în scopul inspecţiilor vamale sau de altă natură. Orice aeronavă care părăseşte teritoriul unui Stat contractant va trebui să pornească de la un aeroport vamal desemnat în acelaşi fel. Caracteristicile tuturor aeroporturilor desemnate ca aeroporturi vamale vor fi publicate de fiecare stat şi transmise Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale instituită prin dispoziţiile părţii a doua a Convenţiei de faţă, care le va comunica tuturor celorlalte State contractante.

ARTICOLUL 11 Aplicarea reglementărilor privind navigaţia aeriană

Sub rezerva dispoziţiilor Convenţiei de faţă, legile şi regulamentele unui Stat contractant, privitoare la intrarea şi la ieşirea de pe teritoriul său a aeronavelor folosite în navigaţia aeriană internaţională sau privitoare la exploatarea şi la navigaţia acestor aeronave în timpul prezenţei lor în limitele teritoriului său, se vor aplica, fără deosebire de naţionalitate, aeronavelor tuturor Statelor contractante, iar aceste aeronave vor trebui să li se conformeze la intrarea şi la ieşirea de pe teritoriul acestui stat şi când se află pe acest teritoriu.

ARTICOLUL 12 Regulile de zbor

Fiecare Stat contractant se angajează să adopte măsuri menite să asigure ca toate aeronavele care survolează teritoriul său sau manevrează deasupra acestuia, precum şi toate aeronavele cu însemnele naţionalităţii sale, oriunde s-ar găsi, să se conformeze regulilor şi regulamentelor aplicabile, în locul respectiv, zborul şi manevrei aeronavelor. Fiecare Stat contractant se angajează să vegheze ca propriile sale regulamente să rămână, în această privinţă şi cât mai mult posibil, conforme cu acelea care vor fi stabilite din timp în timp, în aplicarea prezentei Convenţii. Deasupra mării libere se vor respecta regulile ce se vor stabili în aplicarea prezentei Convenţii. Fiecare Stat contractant se obligă să urmărească orice persoană care ar încălca regulamentele aplicabile.

ARTICOLUL 13 Reglementările privind intrarea şi ieşirea

Legile şi regulamentele unui Stat contractant care reglementează pe teritoriul său intrarea sau ieşirea pasagerilor, echipajelor sau mărfurilor transportate de aeronave, cum sunt legile şi regulamentele privind formalităţile de intrare, de ieşire, de imigrare, de paşaport, vamale şi de carantină, trebuie respectate de pasageri şi echipaje sau cu privire la mărfurile menţionate mai sus, la intrare, la ieşire sau în limitele teritoriului acestui stat.

ARTICOLUL 14 Protecţia împotriva propagării bolilor

Fiecare Stat contractant se obligă să ia măsuri eficace pentru a preveni propagarea, prin intermediul navigaţiei aeriene, a holerei, a tifosului (epidemic), a variolei, a frigurilor galbene, a ciumei, precum şi a oricăror alte boli contagioase, pe care Statele contractante, dacă va fi cazul, vor considera necesar să le desemneze. În acest scop, Statele contractante vor ţine legături strânse cu organismele însărcinate cu elaborarea regulamentelor internaţionale privind măsurile sanitare aplicabile aeronavelor. Aceste consultări nu vor afecta cu nimic aplicarea oricărei convenţii internaţionale în vigoare în această materie, la care Statele contractante ar putea să fie părţi.

ARTICOLUL 15 Taxele de aeroport şi drepturile similare

Orice aeroport al unui Stat contractant, care este deschis folosinţei publice pentru aeronavele naţionale ale acestui stat va fi, sub rezerva dispoziţiilor art. 68, deschid, de asemenea, în aceleaşi condiţii, aeronavele tuturor celorlalte State contractante. Se vor aplica condiţii uniforme şi pentru utilizarea de către aeronavele fiecărui Stat contractant a tuturor instalaţiilor necesare navigaţiei aeriene, inclusiv a serviciilor radioelectrice şi de meteorologie, care pot fi puse la dispoziţia publicului pentru a contribui la securitatea şi rapiditatea navigaţiei aeriene.

Taxele pe care un Stat contractant le-ar putea stabili sau a căror stabilire ar putea să permită pentru utilizarea de către aeronavele oricărui alt Stat contractant a aeroporturilor şi a instalaţiilor menţionate necesare navigaţiei aeriene, nu vor trebui să depăşească:

a) pentru aeronavele care nu sunt folosite în servicii aeriene internaţionale regulate, taxele ce se plătesc de aeronavele, sale naţionale de acelaşi tip, folosite în servicii similare;

b) pentru aeronavele folosite în servicii aeriene internaţionale regulate, taxele ce se plătesc de aeronavele sale naţionale folosite în servicii internaţionale similare.

Toate aceste taxe vor fi publicate şi comunicate Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale, sub rezerva ca la cererea unui Stat contractant interesat taxele stabilite pentru utilizarea aeroporturilor şi altor instalaţii vor fi examinate de Consiliu, care va întocmi un raport şi va face recomandări în legătură cu aceasta statului sau statelor interesate. Nici un drept, nici o taxă sau alte sarcini motivate numai prin tranzitul, intrarea sau ieşirea unei aeronave nu vor fi impuse de un Stat contractant nici aeronavelor unui alt Stat contractant, nici persoanelor şi bunurilor ce se găsesc la bordul aeronavelor respective.

ARTICOLUL 16 Controlul aeronavelor

Autorităţile competente ale fiecărui Stat contractant vor avea dreptul de a controla la aterizare şi la plecare, fără a provoca întârzieri, excesive, aeronavelor celorlalte State contractante şi de a examina certificatele şi celelalte documente prevăzute în Convenţia de faţă.

CAPITOLUL III Naţionalitatea aeronavelor

ARTICOLUL 17 Naţionalitatea aeronavelor

Aeronavele au naţionalitatea statului în care sunt îmatriculate.

ARTICOLUL 18 Îmatricularea multiplă

O aeronavă nu poate să fie valabil îmatriculată în mai multe state, dar îmatricularea sa va putea fi transferată de la un stat la altul.

ARTICOLUL 19 Legile naţionale care guvernează îmatricularea

Îmatricularea sau transferul îmatriculării unei aeronave în orice Stat contractant se va efectua potrivit legilor şi regulamentelor acestui stat.

ARTICOLUL 20 Semnele naţionalităţii

Orice aeronavă folosită în navigaţia aeriană internaţională va purta semnele de naţionalitate şi de îmatriculare proprii.

ARTICOLUL 21 Comunicarea îmatriculării

Fiecare Stat contractant se obligă şi furnizeze, la cerere, oricărui alt Stat contractant, sau Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale informaţii privind îmatricularea şi proprietatea oricărei aeronave îmatriculate în acest stat. În afară de aceasta, fiecare Stat contractant va prezenta Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale, potrivit regulamentelor pe care aceasta ar putea să le elaboreze, rapoarte cuprinzând toate informaţiile corespunzătoare pe care le va putea furniza cu privire la proprietatea şi controlul aeronavelor îmatriculate în acest stat şi destinate în mod normal navigaţiei aeriene internaţionale. Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale va pune, la cerere, informaţiile astfel obţinute la dispoziţia celorlalte State contractante.

CAPITOLUL IV Măsuri destinate să înlesnească navigaţia aeriană

ARTICOLUL 22 Simplificarea formalităţilor

Fiecare Stat contractant se obligă să adopte regulamente speciale sau orice alte măsuri practice având ca scop de a înlesni şi de a accelera navigaţia aeronavelor între teritoriile Statelor contractante şi de a evita întârzieri inutile aeronavelor, echipajelor, călătorilor şi încărcăturilor lor, în special în privinţa aplicării legilor referitoare la imigrare, la carantină, la vămi şi la formalităţile de plecare.

ARTICOLUL 23 Formalităţile vamale şi de imigrare

Fiecare Stat contractant se obligă, în măsura în care va aprecia posibil, să stabilească regulamente vamale şi de imigrare aplicabile navigaţiei aeriene internaţionale, potrivit metodelor care ar putea să fie stabilite sau recomandate din timp în timp în aplicarea Convenţiei de faţă. Nici o dispoziţie a Convenţiei de faţă nu va putea fi interpretată ca opunându-se stabilirii unor aeroporturi franco.

ARTICOLUL 24 Taxele vamale

a) Orice aeronavă care efectuează un zbor spre sau dinspre teritoriul unui Stat contractant, sau deasupra acestui teritoriu, va fi scutită temporar de taxe vamale, în condiţiile stabilite de regulamentele vamale ale acestui stat. Carburanţii, uleiurile lubrifiante, piesele de schimb, echipamentul normal şi proviziile de bord care se găsesc în aeronava aparţinând unui Stat contractant la sosirea pe teritoriul unui alt Stat contractant care se găsesc încă pe bord la plecarea sa din acest teritoriu vor fi scutite de taxe vamale, de cheltuieli de control sau de alte taxe şi drepturi similare impuse de stat sau de autorităţile locale. Această scutire nu se va aplica cantităţilor de materiale sau obiectelor descărcate, afară de cazul în care regulamentele vamale ale statului respectiv ar conţine dispoziţii contrarii, în sensul de a cere ca aceste cantităţi de materiale sau aceste obiecte să fie păstrate sub supravegherea vămii.

b) Piesele de schimb şi echipamentul aduse pe teritoriul unui Stat contractant spre a fi montate sau utilizate pe aeronava unui alt Stat contractant folosită la navigaţia aeriană internaţională, vor fi scutite de taxe vamale, sub rezerva respectării regulamentelor statului interesat, care pot prevedea că aceste obiecte vor fi păstrate sub supravegherea şi controlul vamal.

ARTICOLUL 25 Aeronavele în primejdie

Fiecare Stat contractant se obligă să acorde aeronavelor în primejdie pe teritoriul său asistenţa pe care o va socoti cu putinţă şi, sub rezerva exercitării dreptului de control de către propriile sale autorităţi, să permită proprietarilor sau autorităţilor statului unde este îmatriculată aeronava să ia măsurile de asistenţă care s-ar vădi necesare. Fiecare Stat contractant, cu prilejul cercetărilor de regăsire a aeronavelor dispărute, va participa la luarea măsurilor coordonate care vor putea fi recomandate din timp în timp în vederea aplicării prezentei Convenţii.

ARTICOLUL 26 Anchetarea accidentelor

În cazul în care o aeronavă aparţinând unui Stat contractant ar suferi pe teritoriul unui alt Stat contractant un accident care a provocat morţi sau răniri grave, sau care vădeşte existenţa unor grave defecţiuni tehnice ale aeronavei sau ale instalaţiilor necesare navigaţiei aeriene, statul pe teritoriul căruia s-a produs accidentul va deschide o anchetă asupra împrejurărilor acestuia, conformându-se în măsura în care legile sale îi vor permite, procedurii care va putea fi recomandată de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale. Statului în care aeronava este îmatriculată i se va acorda posibilitatea să trimită observatori care vor asista la anchetă, iar statul care efectuează ancheta va comunica celuilalt stat raportul şi concluziile cu privire la accident.

ARTICOLUL 27 Scutirea de sechestru pentru contrafacerea brevetului de invenţie

a) Când o aeronavă a unui Stat contractant este folosită pentru navigaţia aeriană internaţională, intrarea autorizată pe teritoriul unui alt Stat contractant sau tranzitul autorizat prin acest teritoriu, cu sau fără aterizare, nu poate da loc unei sechestrări sau reţineri a aeronavei, nici unei reclamaţii împotriva proprietarului ei sau a celui care o exploatează, nici vreunei alte intervenţii din partea sau în numele acestui stat sau a oricărei persoane care domiciliază acolo, pe motiv că construcţia, mecanismul, piesele, accesoriile sau modul de funcţionare a aeronavei ar constitui o contrafacere a unui brevet, desen sau model oarecare acordat sau depus în mod legal în statul pe teritoriul căruia a pătruns aeronava, fiind convenit că acest stat nu va cere în nici un caz un depozit de garanţie pentru scutirea de sechestru sau reţinerea menţionată mai sus.

b) Dispoziţiile paragrafului a) din prezentul articol se vor aplica şi înmagazinării pieselor detaşate şi echipamentelor de schimb ale aeronavei, precum şi dreptului de a folosi sau de a monta aceste piese echipamente pentru repararea aeronavelor unui Stat contractant, pe teritoriul altui Stat contractant, fiind convenit că orice piesă sau echipament brevetate, astfel înmagazinate, nu vor putea fi vândute sau distribuite în interiorul statului pe teritoriul căruia a pătruns aeronava, sau reexportate din acest stat în scopuri comerciale.

c) Nu vor beneficia de dispoziţiile articolului de faţă decât Statele părţi la prezenta Convenţie (1) care sunt de asemenea părţi la Convenţia internaţională pentru protecţia proprietăţii industriale şi la amendamentele ei sau (2) care au promulgat legi cu privire la brevete prin care recunosc invenţiile aparţinând cetăţenilor celorlalte State părţi la prezenta Convenţie şi le acordă protecţia cuvenită.

ARTICOLUL 28 Instalaţiile şi sistemele standard de navigaţie aeriană

Fiecare Stat contractant se obligă ca, în măsura în care apreciază ca posibil:

a) să stabilească pe teritoriul său, în conformitate cu normele şi procedeele recomandate sau stabilite din timp în timp în temeiul prezentei Convenţii, aeroporturi, servicii de radiocomunicaţie, servicii meteorologice a alte instalaţii susceptibile de a ajuta navigaţia aeriană internaţională;

b) să adopte şi să pună în aplicare sistemele standard adecvate în materia procedurilor de comunicaţie, a codurilor, a balizajului, a semnalizării, a luminilor şi a altor practici şi reguli de exploatare care vor putea fi recomandate sau stabilite periodic în temeiul prezentei Convenţii;

c) să colaboreze la luarea măsurilor pe plan internaţional destinate să asigure publicarea hărţilor şi planurilor aeronautice, în conformitate cu normele care vor putea fi recomandate sau stabilite periodic în temeiul prezentei Convenţii.

CAPITOLUL V Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească aeronavele

ARTICOLUL 29 Documentele de bord ale aeronavelor

Orice aeronavă a unui Stat contractant folosită în navigaţia internaţională va trebui, conform condiţiilor prescrise de prezenta Convenţie, să fie înzestrată cu următoarele documente:

a) certificatul de îmatriculare;

b) certificatul de navigabilitate;

c) autorizaţiile corespunzătoare pentru fiecare membru din echipaj;

d) carnetul de drum;

e) dacă aeronava este dotată cu aparate de radiocomunicaţie, autorizaţia pentru staţia de radio a aeronavei;

f) dacă transportă călători, lista nominală a acestora, indicând punctele de îmbarcare şi de destinaţie;

g) dacă transportă mărfuri, un manifest şi declaraţii detaliate privind încărcătura.

ARTICOLUL 30 Aparatura de radiocomunicaţii a aeronavelor

a) Nici o aeronavă a unui Stat contractant, când se găseşte pe teritoriul unui alt Stat contractant sau deasupra acestui teritoriu, nu va putea avea pe bordul său aparate de radioemisiune, decât în cazul când autorităţile componente ale statului în care aeronava este îmatriculată au eliberat o autorizaţie permiţând instalarea şi folosirea lor. Aparatele de radioemisiune vor fi folosite pe teritoriul Statului contractant survolat în conformitate cu regulamentele acestui stat.

b) Aparatele de radioemisiune nu vor putea fi folosite decât de membrii personalului navigant, posesori ai unei licenţe speciale eliberate de autorităţile competente ale statului în care aeronava este îmatriculată.

ARTICOLUL 31 Certificatele de navigabilitate

Orice aeronavă folosită în navigaţia internaţională va trebui să aibă un certificat de navigabilitate eliberat sau validat de statul în care este îmatriculată.

ARTICOLUL 32 Autorizaţiile personalului

a) Pilotul şi ceilalţi membri ai echipajului de conducere al oricărei aeronave folosite în navigaţia internaţională vor trebui să aibă brevete de aptitudine şi autorizaţii eliberate sau validate de statul în care este îmatriculată aeronava;

b) Fiecare Stat contractant îşi rezervă dreptul de a nu recunoaşte valabile pentru survolul propriului său teritoriu brevetele de aptitudine şi autorizaţiile conferite unui cetăţean al său, de către un alt Stat contractant.

se încarcă...