Back

Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 1368/2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din sectorul apicol Număr celex: 32015R1368

În vigoare de la 09.08.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 şi (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului, în special articolul 57 alineatul (1) literele (a) şi (c) şi articolul 57 alineatul (2), precum şi articolul 223 alineatul (3),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, în special articolul 58 alineatul (4), articolul 63 alineatul (5) primul paragraf litera (b) şi al doilea paragraf, precum şi articolul 64 alineatul (7) primul paragraf litera (a) şi al doilea paragraf,

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 a înlocuit Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului şi stabileşte noi norme în ceea ce priveşte ajutoarele pentru sectorul apicol. De asemenea, regulamentul respectiv conferă Comisiei competenţa de a adopta, în acest sens, acte delegate şi de punere în aplicare. Pentru a asigura buna funcţionare a schemei de ajutoare în noul cadru juridic, anumite norme trebuie să fie adoptate prin intermediul unor astfel de acte. Actele respective ar trebui să înlocuiască Regulamentul (CE) nr. 917/2004 al Comisiei. Regulamentul menţionat este abrogat prin Regulamentul delegat (UE) 2015/1366 al Comisiei.

(2) Articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 prevede că statele membre pot elabora, pentru sectorul apicol, programe naţionale pentru o perioadă de trei ani ("programele apicole"). În conformitate cu articolul 55 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, statele membre care recurg la această posibilitate trebuie să efectueze un studiu privind structura producţiei şi a comercializării în sectoarelor lor apicole. Este necesar să se precizeze elementele pe care trebuie să le conţină aceste programe şi studii.

(3) Programele apicole propuse de statele membre trebuie să fie aprobate de Comisie. Prin urmare, este necesar să se stabilească un termen limită pentru notificarea programelor de către statele membre şi o procedură pentru aprobarea programelor de către Comisie.

(4) Dat fiind că sectorul apicol implică un număr mare de mici producători, statele membre şi Comisia ar trebui să pună la dispoziţia publicului programele apicole după aprobare.

(5) Pentru a permite o anumită flexibilitate în punerea în aplicare a programelor apicole şi pentru a limita sarcina administrativă, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea să modifice măsurile incluse în programe în cursul punerii în aplicare a acestora, cu condiţia să nu se depăşească plafonul total al cheltuielilor anuale prevăzute; de asemenea, contribuţia Uniunii la finanţarea programelor trebuie să rămână echivalentă cu 50 % din cheltuielile suportate de statele membre. Cu toate acestea, este necesar să se stabilească norme procedurale pentru modificările substanţiale ale unui program.

(6) Statele membre ar trebui să monitorizeze punerea în aplicare a programelor apicole. Procedura aplicată de statele membre pentru controalele de monitorizare ar trebui să fie în concordanţă cu principiile generale prevăzute la articolul 59 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013. Statele membre ar trebui să notifice Comisiei această procedură împreună cu programele.

(7) Pentru a verifica dacă condiţiile pentru acordarea de finanţare din partea Uniunii au fost îndeplinite, statele membre participante ar trebui să efectueze controale administrative şi la faţa locului. În ceea ce priveşte controalele la faţa locului, statele membre ar trebui să se asigure că sunt verificaţi cel puţin 5 % dintre solicitanţii de ajutor. Statele membre ar trebui să extragă eşantionul de control din întreaga populaţie de solicitanţi, astfel încât acesta să cuprindă o parte aleatorie, pentru a obţine o rată de eroare reprezentativă, şi o parte bazată pe riscuri, care ar trebui să vizeze domeniile în care riscul de eroare este cel mai mare.

(8) În conformitate cu normele generale privind protecţia intereselor financiare ale Uniunii prevăzute la articolele 54, 58 şi 63 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, statele membre ar trebui să stabilească un regim adecvat de corecţii şi sancţiuni pentru neregulile comise, care să permită recuperarea sumelor plătite necuvenit, la care se adaugă dobânzile calculate în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei. Statele membre ar trebui să notifice Comisiei acest sistem împreună cu programele.

(9) Anul apicol ar trebui să acopere o perioadă de timp care să permită statelor membre să efectueze controale legate de măsurile privind sectorul apicol.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...