Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18.03.2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În scopul eliminării de urgenţă a disfuncţionalităţilor în elaborarea strategiei şi politicilor de control în domeniile protecţiei mediului, forestier şi vânătoare şi pentru limitarea efectelor negative care pot apărea prin intervenţia întârziată a statului în domeniile menţionate,

în vederea stabilirii măsurilor corespunzătoare care să permită desfăşurarea, în cel mai scurt timp, a activităţii unor instituţii şi structuri din cadrul administraţiei publice centrale, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. -

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Garda Naţională de Mediu trece din subordinea Autorităţii Naţionale de Control în subordinea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, ca instituţie publică de inspecţie şi control, şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat.

(2) Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor va prelua şi atribuţiile specifice Autorităţii Naţionale de Control, aferente activităţii Gărzii Naţionale de Mediu.

(3) Ministrul mediului şi gospodăririi apelor va exercita atribuţiile ministrului delegat pentru coordonarea autorităţilor de control, aferente coordonării activităţii Gărzii Naţionale de Mediu.

Art. 2. -

(1) Garda Naţională de Mediu funcţionează la nivel central prin Comisariatul General şi are în subordine comisariate regionale, instituţii publice cu personalitate juridică, comisariate judeţene organizate ca servicii în cadrul comisariatelor regionale de care aparţin şi Comisariatul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", organizat ca serviciu în cadrul Comisariatului Regional Galaţi.
Modificări (3), Jurisprudență (2)

(2) Garda Naţională de Mediu se reorganizează prin suplimentarea numărului de 806 posturi existente cu un număr de 183 de posturi finanţate de la bugetul de stat aprobat pentru anul 2005.

Art. 3. -

(1) Se desfiinţează inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic, instituţii cu personalitate juridică din subordinea Gărzii Naţionale de Mediu.

(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale preia, în condiţiile legii, de la Garda Naţională de Mediu un număr de 42 de posturi din structura comisariatelor de mediu şi un număr de 157 de posturi din structura fostelor inspectorate teritoriale de regim silvic şi cinegetic, cu personalul de specialitate silvicultură şi/sau vânătoare aferent acestora.

(3) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale preia, în condiţiile legii, de la Garda Naţională de Mediu, în afara numărului de posturi prevăzute la alin. (2), şi un număr de 42 de posturi dintre cele 183 de posturi prevăzute la art. 2 alin. (2).

(4) Personalul care se preia de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în condiţiile alin. (2) se consideră transferat în interesul serviciului.
Modificări (1)

Art. 4. - Modificări (1)

Numărul total de posturi pentru Garda Naţională de Mediu este de 748 de posturi finanţate integral de la bugetul de stat, din care 607 posturi rămase după cedarea din totalul de 806 posturi existente a celor 199 de posturi prevăzute în art. 3 alin. (2) şi 141 de posturi dintre cele 183 de posturi prevăzute la art. 2 alin. (2).

Art. 5. -

Direcţiile teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, constituite în baza Ordonanţei Guvernului nr. 41/2004 privind înfiinţarea direcţiilor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, aprobată prin Legea nr. 117/2004, se reorganizează ca inspectorate teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, instituţii publice cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, finanţate integral de la bugetul de stat.
Modificări (1)

Art. 6. -

(1) Patrimoniul şi fondurile corespunzătoare inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi cinegetic, precum şi cele corespunzătoare celor 42 de posturi prevăzute la art. 3 alin. (2) se preiau prin protocol de predare-preluare încheiat între Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Garda Naţională de Mediu.

(2) În actele normative în vigoare care reglementează regimul silvic şi/sau vânătoarea, denumirile "inspectorate teritoriale de regim silvic şi cinegetic" şi "direcţii teritoriale de regim silvic şi de vânătoare" se înlocuiesc cu denumirea "inspectorate teritoriale de regim silvic şi de vânătoare".

Art. 7. -

(1) Pentru organizarea în cadrul aparatului de lucru al Guvernului a activităţii privind relaţiile de parteneriat social ale Guvernului, Secretariatul General al Guvernului preia 10 posturi împreună cu fondurile aferente acestora de la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

(2) Aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile mediului de afaceri şi întreprinderilor mici şi mijlocii preia de la Ministerul Economiei şi Comerţului activitatea privind mediul de afaceri. Pentru organizarea acestei activităţi în cadrul aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile mediului de afaceri şi întreprinderilor mici şi mijlocii, Secretariatul General al Guvernului preia 8 posturi, funcţii publice, împreună cu personalul şi fondurile aferente, de la Ministerul Economiei şi Comerţului.
Modificări (1)

(3) Numărul de posturi în aparatul de lucru al Guvernului, cu excepţia Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, finanţate potrivit legii, se suplimentează în mod corespunzător cu numărul de posturi prevăzut la alin. (1) şi (2).

Art. 8. -

(1) Ministerul Afacerilor Externe preia activitatea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, precum şi personalul şi fondurile aferente de la Cancelaria Primului-Ministru.

(2) Centrul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni, înfiinţat prin Legea nr. 150/1998 privind acordarea de sprijin comunităţilor româneşti de pretutindeni, cu modificările ulterioare, ca instituţie publică cu personalitate juridică, trece din subordinea Cancelariei Primului-Ministru în subordinea Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 9. -

(1) Autoritatea pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001, înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. 950/2001, cu modificările şi completările ulterioare, trece din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor în subordinea Cancelariei Primului-Ministru.
Modificări (1)

(2) Funcţiile şi funcţionarii publici din cadrul Autorităţii pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001 se transferă în interesul serviciului de la Ministerul Administraţiei şi Internelor la Cancelaria Primului-Ministru, păstrându-şi toate drepturile anterior dobândite. Numărul maxim de posturi al Ministerului Administraţiei şi Internelor se diminuează cu 26, iar numărul maxim de posturi al Cancelariei Primului-Ministru se suplimentează, în mod corespunzător, cu acelaşi număr de posturi. Activităţile privind evidenţa contabilă, raportările periodice, precum şi de resurse umane se realizează prin compartimentele de specialitate ale Cancelariei Primului-Ministru.
Modificări (1)

(3) Finanţarea Autorităţii pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001 se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru.

(4) Prin hotărâre a Guvernului, Autoritatea pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001 poate fi reorganizată, inclusiv prin schimbarea denumirii acesteia şi prin preluarea unor atribuţii în materia retrocedării de la alte structuri sau instituţii publice.

Art. 10. -

(1) Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor - ANSIT, înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, trece din subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Tineret.

(2) Finanţarea Agenţiei Naţionale pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor - ANSIT se asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Tineret.

Art. 11. -

(1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă în structura bugetului de stat şi în bugetele autorităţilor şi instituţiilor publice care fac obiectul prevederilor acesteia, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-preluare.

(2) Protocoalele de predare-preluare se încheie în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi cuprind prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din acestea.

Art. 12. -

În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin hotărâre a Guvernului vor fi aprobate reorganizarea şi funcţionarea autorităţilor şi instituţiilor publice care fac obiectul prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 13. -

Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. - Modificări (1)

În sensul prezentei ordonanţe, prin demnitar din administraţia publică centrală, denumit în continuare demnitar, se înţelege: primul-ministru, ministrul de stat, ministrul, ministrul delegat, şeful Cancelariei Primului-Ministru, secretarul de stat şi asimilatul acestuia din cadrul ministerelor, Cancelariei Primului-Ministru, Secretariatului General al Guvernului şi Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, conducătorul organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu rang de secretar de stat, precum şi prefectul ca reprezentant al Guvernului."

2. Poziţia nr. 4 din anexa nr. 1 "Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului, pe funcţii şi niveluri de demnitari" va avea următorul cuprins:
Modificări (1)

Nr. crt. Demnitar Funcţii în cabinetul demnitarului
Director de cabinet Asistent de cabinet Consilier personal Secretar personal Curier personal
4. Secretarul de stat şi asimilatul acestuia din cadrul ministerelor, Cancelariei Primului-Ministru, Secretariatului General al Guvernului şi Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul 1 1 2 1 1

Art. 14. -

Alineatul (2) al articolului 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 5 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

(2) Repartizarea bunurilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se va face de către o comisie interministerială care va funcţiona pe lângă Secretariatul General al Guvernului, constituită prin decizie a primului-ministru, formată din reprezentanţi ai Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Justiţiei, Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Cancelariei Primului-Ministru."

Art. 15. -

Alineatul (4) al articolului 25 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

(4) Dezbaterile din şedinţele Guvernului şi modul de adoptare a actelor acestuia, precum şi a oricăror alte măsuri stabilite se înregistrează pe bandă magnetică şi se consemnează în scris în stenograma şedinţei, certificată de ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului şi păstrată, conform legii, în cadrul Secretariatului General al Guvernului."

Art. 16. -

Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 7 octombrie 2003, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

"

Art. 25. -

(1) Se înfiinţează Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Apărării Naţionale.

(2) Organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor se stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare aprobat prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Apărării Naţionale.

(3) Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor este condus de un director numit prin ordin al ministrului apărării naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale.

(4) Numărul maxim de posturi ale Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor se stabileşte prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, aprobat prin hotărâre a Guvernului. Structura posturilor pe compartimente, statul de funcţii şi structura de personal se aprobă prin ordin al ministrului apărării naţionale.

(5) Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor întocmeşte proiectul bugetului propriu care se prevede distinct în bugetul Ministerului Apărării Naţionale."

2. La articolul 26, litera e) va avea următorul cuprins:

"

e) propune Ministerului Apărării Naţionale iniţierea proiectelor de hotărâri ale Guvernului pentru înfiinţarea, modificarea, precum şi pentru construirea mormintelor şi operelor comemorative de război străine pe teritoriul României;".

3. Articolul 29 se abrogă.

Art. 17. -

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La alineatul (1) al articolului 1, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

"

h) alte departamente, organizate ca structuri cu sau fără personalitate juridică, în subordinea primului-ministru, a căror funcţionare se stabileşte prin hotărâre a Guvernului."

2. La alineatul (3) al articolului 2, după litera e) se introduc literele f)-m) cu următorul cuprins:

"

f) asigurarea adoptării poziţiilor României în negocierile obiectivelor de importanţă strategică ce privesc problematica europeană şi implică o decizie a primului-ministru sau a Guvernului;

g) verificarea şi susţinerea aplicării măsurilor impuse României prin mecanismul de monitorizare consolidată a pregătirilor de aderare la Uniunea Europeană;

h) monitorizarea şi controlul modului de implementare a programelor cu finanţare de la Uniunea Europeană şi de la Banca Mondială, în vederea identificării şi eliminării blocajelor care produc întârzieri în procesul de implementare;
Modificări (1)

i) coordonarea propunerilor de proiecte cu finanţare internaţională, în scopul armonizării şi asigurării complementarităţii obiectivelor acestora cu cele cuprinse în Planul economic de preaderare, Planul naţional de aderare a României la Uniunea Europeană şi Planul naţional de dezvoltare;

j) identificarea şi eliminarea disfuncţionalităţilor de ordin administrativ, instituţional sau de altă natură, în vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor de preaderare;
Modificări (1)

k) asigurarea convergenţei utilizării fondurilor şi evitarea suprapunerilor, în scopul folosirii cât mai eficiente a asistenţei financiare nerambursabile acordate României de către Uniunea Europeană;

l) participarea la procesul decizional de stabilire a priorităţilor de ordin strategic în vederea utilizării eficiente a fondurilor structurale şi de coeziune;

m) monitorizarea îndeplinirii angajamentelor restante în aplicarea acquisului comunitar la nivel local."

Art. 18. -

Articolul 10 din Legea nr. 274/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 23 iunie 2004, se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

(1) Personalul Oficiului este format din funcţionari publici şi personal contractual numit, respectiv încadrat, potrivit legii.

(2) Personalul Oficiului este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile personalului din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.

(3) Personalul prevăzut la art. 7 poate beneficia de un spor de confidenţialitate de până la 15% din salariul de bază, cuantumul acestuia urmând a se stabili prin ordin al secretarului de stat, cu avizul ministrului delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului."
Modificări (1)

Art. 19. -

Alineatul (1) al articolului II din Ordonanţa Guvernului nr. 72/2004 pentru modificarea art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 27 august 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 519/2004, se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

(1) În cazul firmelor înmatriculate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 183/2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2003 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, persoanele juridice deţinătoare ale acestora sunt obligate să solicite acordul autorităţii competente pentru folosirea denumirii, în condiţiile legii, în termen de maximum 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe."

Art. 20. -

Punctul 17 al articolului 12 din Legea nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

17. operarea Sistemului electronic de achiziţii publice, a Sistemului electronic naţional, a Sistemului informatic pentru atribuirea electronică a autorizaţiilor de transport internaţional rutier de marfă şi pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale din programele de transport prin serviciile regulate judeţene, interjudeţene limitrofe şi interjudeţene."

Art. 21. -

În actele normative în vigoare, sintagma "agenţi economici" se înlocuieşte cu sintagma "operatori economici".

Art. 22. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă următoarele prevederi:

a) alin. (21)-(23) ale art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 18 octombrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;

b) alin. (2) al art. 8, alin. (4) al art. 15, precum şi partea introductivă şi lit. a) ale alin. (5) al art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare;

c) lit. d) a alin. (1) şi alin. (8) ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

d) pct. 49 al alin. (1) al art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 9 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;

e) lit. b) a alin. (1) al art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 745/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Control, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 9 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;

f) alin. (4) al art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 31 martie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

g) alin. (1) al art. 2, alin. (2) al art. 6, lit. B şi C ale art. 8 şi alin. (2) al art. 5 din anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 603/2004 pentru reorganizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 5 mai 2004;

h) orice alte dispoziţii contrare prezentei ordonanţe de urgenţă.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministru de stat pentru coordonarea activităţilor
din domeniile mediului de afaceri
şi întreprinderilor mici şi mijlocii,
Gheorghe Copos
p. Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
Constantin Popescu,
secretar de stat
Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur
Şeful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor-Marian Frâncu
Ministrul delegat pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Mihai Alexandru Voicu
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finanţelor publice,
Ionel Popescu

Bucureşti, 9 martie 2005.

Nr. 17.

se încarcă...