Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20.07.2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Luând în considerare necesitatea asigurării calităţii educaţiei, prin stabilirea cadrului legislativ care să permită dezvoltarea unei culturi instituţionale a calităţii educaţiei şi protecţia beneficiarului de educaţie,

ţinând cont de necesitatea schimbării situaţiei actuale când România se numără printre foarte puţinele ţări europene care nu dispun de un mecanism reglementat de asigurare a calităţii educaţiei,

având în vedere art. 141 lit. s) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează asigurarea calităţii educaţiei.

(2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică tuturor organizaţiilor furnizoare de educaţie care operează pe teritoriul României.
Modificări (1)

Art. 2. -

În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă:
Jurisprudență (1)

a) educaţia se referă la programele şi activităţile de formare academică sau profesională iniţială şi continuă.

b) organizaţia furnizoare de educaţie este o instituţie de învăţământ, o organizaţie nonguvernamentală sau o societate comercială, care, potrivit statutului, desfăşoară activităţi ori programe legal autorizate de formare iniţială sau continuă;
Modificări (1), Jurisprudență (1)

c) programele de studii concretizează oferta educaţională a unei organizaţii furnizoare de educaţie;

d) beneficiarii direcţi ai educaţiei sunt elevii şi studenţii, precum şi persoanele adulte cuprinse într-o formă de educaţie;
Modificări (1)

e) beneficiarii indirecţi ai educaţiei sunt angajatorii, angajaţii, familiile beneficiarilor direcţi şi, într-un sens larg, întreaga societate;

f) cadrul naţional al calificărilor cuprinde în mod progresiv şi corelat gradele, diplomele sau certificatele de studiu care atestă nivelurile distincte de calificare, exprimate în termenii rezultatelor în învăţare. Cadrul naţional al calificărilor este comparabil şi compatibil cu cel european corespunzător.
Modificări (1)

Art. 3. - Modificări (1)

(1) Calitatea educaţiei este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia, prin care sunt satisfăcute aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate.

(2) Evaluarea calităţii educaţiei constă în examinarea multicriterială a măsurii în care o organizaţie furnizoare de educaţie şi programul acesteia îndeplinesc standardele şi standardele de referinţă. Atunci când evaluarea calităţii este efectuată de însăşi organizaţia furnizoare de educaţie, aceasta ia forma evaluării interne. Atunci când evaluarea calităţii este efectuată de o agenţie naţională sau internaţională specializată, aceasta ia forma evaluării externe.

(3) Asigurarea calităţii educaţiei este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a capacităţii instituţionale de elaborare, planificare şi implementare de programe de studiu, prin care se formează încrederea beneficiarilor că organizaţia furnizoare de educaţie satisface standardele de calitate. Asigurarea calităţii exprimă capacitatea unei organizaţii furnizoare de a oferi programe de educaţie, în conformitate cu standardele anunţate. Ea este astfel promovată încât să conducă la îmbunătăţirea continuă a calităţii educaţiei.

(4) Controlul calităţii educaţiei în instituţiile de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi postliceal presupune activităţi şi tehnici cu caracter operaţional, aplicate sistematic de o autoritate de inspecţie desemnată pentru a verifica respectarea standardelor prestabilite.

(5) Îmbunătăţirea calităţii educaţiei presupune evaluare, analiză şi acţiune corectivă continuă din partea organizaţiei furnizoare de educaţie, bazată pe selectarea şi adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum şi pe alegerea şi aplicarea celor mai relevante standarde de referinţă.

Art. 4. -

(1) Acreditarea organizaţiilor furnizoare de educaţie şi a programelor lor de studiu este parte a asigurării calităţii.

(2) Acreditarea este acea modalitate de asigurare a calităţii prin care se certifică respectarea standardelor predeterminate, pentru înfiinţarea şi funcţionarea organizaţiilor furnizoare de educaţie şi a programelor lor de studii.
Modificări (1)

Art. 5. - Modificări (1)

(1) Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru orice instituţie, organizaţie sau unitate de învăţământ, precum şi pentru angajaţii acesteia. Predarea şi învăţarea de calitate contribuie la dezvoltarea personală a elevilor, studenţilor şi a altor beneficiari de educaţie, la bunăstarea societăţii şi la păstrarea şi ameliorarea mediului.

(2) Politicile promovate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi strategiile specifice de aplicare a acestora contribuie la evaluarea, asigurarea, controlul şi îmbunătăţirea permanentă a calităţii educaţiei. Finanţarea din surse publice a educaţiei se face, în primul rând, în funcţie de calitate.

(3) Instituţiile de învăţământ trebuie să funcţioneze astfel încât prin calitatea activităţii să satisfacă încrederea publică, iar învăţământul să se afirme ca bun public.

(4) Politicile de asigurare a calităţii educaţiei din România sunt permanent corelate cu acţiunile promovate la nivel european şi mondial.

Art. 6. -

(1) La nivel de organizaţie furnizoare de educaţie şi la nivel de sistem educaţional, prezenta ordonanţă de urgenţă are ca obiective principale:

a) îmbunătăţirea calităţii educaţiei prin stabilirea şi implementarea de mecanisme instituţionale şi procedurale de evaluare, asigurare, control şi îmbunătăţire a calităţii;

b) producerea şi diseminarea de informaţii sistematice, coerente şi credibile, public accesibile despre calitatea educaţiei, oferite de diferitele organizaţii prezente pe piaţa educaţională din România;

c) protecţia beneficiarilor de educaţie;

d) crearea unei culturi a calităţii la nivelul organizaţiei furnizoare de educaţie;

e) fundamentarea politicilor şi strategiilor sectoriale în domeniul educaţiei.

(2) În cadrul învăţământului superior, evaluarea comparativă transinstituţională a programelor de studii universitare are drept consecinţă finanţarea diferenţiată, în funcţie de calitatea diferită a programului oferit, şi condiţionează accesul instituţiilor de învăţământ superior la granturi de cercetare.

CAPITOLUL II Metodologia asigurării calităţii educaţiei

Art. 7. - Modificări (1)

(1) Asigurarea calităţii educaţiei este centrată preponderent pe rezultatele învăţării.

(2) Rezultatele învăţării sunt exprimate în termeni de cunoştinţe, competenţe, valori şi atitudini care se obţin prin parcurgerea şi finalizarea unui nivel de învăţământ sau program de studii.

Art. 8. -

(1) Metodologia asigurării calităţii în educaţie se bazează pe relaţiile ce se stabilesc între următoarele componente:
Modificări (1)

a) criterii;

b) standarde şi standarde de referinţă;

c) indicatori de performanţă;

d) calificări.

(2) Calitatea în educaţie este asigurată prin următoarele procese:

a) planificarea şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate ale învăţării;

b) monitorizarea rezultatelor;

c) evaluarea internă a rezultatelor;

d) evaluarea externă a rezultatelor;

e) îmbunătăţirea continuă a rezultatelor în educaţie.

(3) Componentele şi procesele de asigurare a calităţii şi relaţiile dintre ele se diferenţiază în funcţie de:

a) nivelul de învăţământ şi, după caz, al calificării;

b) tipul organizaţiei furnizoare de educaţie;

c) tipul programului de studii.

Art. 9. -

În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă:

a) Criteriul se referă la un aspect fundamental de organizare şi funcţionare a unei organizaţii furnizoare de educaţie.

b) Standardul reprezintă descrierea cerinţelor formulate în termen de reguli sau rezultate, care definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activităţi în educaţie.

c) Standardul de referinţă reprezintă descrierea cerinţelor care definesc un nivel optimal de realizare a unei activităţi de către o organizaţie furnizoare de educaţie, pe baza bunelor practici existente la nivel naţional, european sau mondial.

d) Indicatorul de performanţă reprezintă un instrument de măsurare a gradului de realizare a unei activităţi desfăşurate de o organizaţie furnizoare de educaţie prin raportare la standarde, respectiv la standarde de referinţă.

e) Calificarea este rezultatul învăţării obţinut prin parcurgerea şi finalizarea unui program de studii profesionale sau universitare.

Art. 10. -

Asigurarea calităţii educaţiei se referă la următoarele domenii şi criterii:

A. Capacitatea instituţională, care rezultă din organizarea internă din infrastructura disponibilă, definită prin următoarele criterii:

a) structurile instituţionale, administrative şi manageriale;

b) baza materială;
Modificări (1)

c) resursele umane;
Modificări (1)

B. Eficacitatea educaţională, care constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a se obţine rezultatele aşteptate ale învăţării, concretizată prin următoarele criterii:

a) conţinutul programelor de studiu;

b) rezultatele învăţării;

c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz;
Modificări (1)

d) activitatea financiară a organizaţiei;

C. Managementul calităţii, care se concretizează prin următoarele criterii:

a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii;

b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate;

c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării;
Modificări (1)

d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral;

e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării;

f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii;

g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite;
Modificări (1)

h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii.

CAPITOLUL III Asigurarea internă a calităţii educaţiei

Art. 11. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) La nivelul fiecărei organizaţii furnizoare de educaţie din România se înfiinţează comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.
Jurisprudență (1)

(2) Organizaţia furnizoare de educaţie elaborează şi adoptă propria strategie şi propriul regulament de funcţionare a comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.

(3) Conducătorul organizaţiei este direct responsabil de calitatea educaţiei furnizate. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este formată din 3-9 membri. Conducerea ei operativă este asigurată de conducătorul organizaţiei sau de un coordonator desemnat de acesta.
Modificări (1)

(4) Componenţa comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile din învăţământul preuniversitar cuprinde, în număr relativ egal:

a) reprezentanţi ai corpului profesoral;

b) reprezentanţi ai părinţilor, în cazul învăţământului preşcolar, primar sau gimnazial ori ai elevilor, în cazul învăţământului profesional, liceal şi postliceal;

c) reprezentanţi ai consiliului local.

(5) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în cadrul instituţiilor de învăţământ superior cuprinde, în număr relativ egal:

a) reprezentanţi ai corpului profesoral;
Modificări (1)

b) reprezentanţi ai studenţilor şi ai absolvenţilor;

c) reprezentanţi ai angajatorilor.

(6) Membrii comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii nu pot îndeplini funcţii de conducere în instituţia respectivă, cu excepţia persoanei care asigură conducerea ei operativă. Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(7) Pentru orice altă organizaţie furnizoare de educaţie, comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii cuprinde următoarele categorii:

a) reprezentanţi ai furnizorului;

b) reprezentanţi ai beneficiarilor direcţi;

c) reprezentanţi ai angajatorilor.

se încarcă...