Official bulletins

Latest official bulletins

Monitorul Oficial, Partea I nr. 965 from 11/29/2016 Open →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 964 from 11/29/2016 Open →

 • Decretul nr. 1034/2016, Preşedintele României

  Decretul nr. 1034/2016 privind conferirea Ordinului şi Medaliei Bărbăţie şi Credinţă

 • Decizia nr. 368/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 368/2016 pentru eliberarea domnului Călin-Ionuţ Ungur, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

 • Hotărâre nr. 881/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 881/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat

 • Hotărâre nr. 878/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 878/2016 pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, precum şi pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 83/2016, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 219 from 11/29/2016 Open →

 • Achiziţia publică de servicii from 11/29/2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii from 11/29/2016 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Comuna Vicovu de Jos, Vicovu de Jos, judeţul Suceava, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru activităţi nonprofit de interes local, pentru anul de execuţie financiară 2016

 • Achiziţia publică de servicii from 11/28/2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii from 11/28/2016 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Comuna Mărăcineni, Mărăcineni, judeţul Buzău, urmează să concesioneze un teren extravilan neproductiv, în suprafaţă de 30.000 mp, tarlaua 35

 • Achiziţia publică de servicii from 11/28/2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii from 11/28/2016 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - MUNICIPIUL PETROŞANI prin Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, judeţul Hunedoara, urmează să concesioneze o parte în suprafaţă de 280 mp, din activul "Clădire sediu administrativ", situat în municipiul Petroşani, str. Constructorul nr. 14

 • Achiziţia publică de servicii from 11/25/2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii from 11/25/2016 Concesiuni - anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune - Consiliul Judeţean Brăila, Brăila, judeţul Brăila, anunţă ofertantul câştigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii from 11/29/2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii from 11/29/2016 Concesiuni - anunţuri în baza Hotărârii Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice - Comuna Filipeştii de Pădure, Filipeştii de Pădure, judeţul Prahova, anunţă delegarea de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare al comunei

Monitorul Oficial, Partea I nr. 963 from 11/28/2016 Open →

 • Decizia nr. 596/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 596/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10, art. 101 -104, art. 15-18 şi art. 20 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi control şi a funcţionarilor publici, precum şi ale art. 18 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

 • Hotărâre nr. 877/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 877/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor şi pentru aplicarea unitară a unor dispoziţii legale

 • Ordinul nr. 189/2016, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 189/2016 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri

 • Ordinul nr. 190/2016, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 190/2016 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari, subofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri

 • Ordinul nr. 1354/2016, Ministerul Sănătăţii - MS

  Ordinul nr. 1354/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant

Monitorul Oficial, Partea I nr. 962 from 11/28/2016 Open →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 961 from 11/28/2016 Open →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 960 from 11/28/2016 Open →

 • Hotărâre nr. 876/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 876/2016 pentru modificarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 723/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline şi/sau tauri de reproducţie din rase de carne"

 • Ordinul nr. 251/2016, Serviciul de Informaţii Externe - SIE

  Ordinul nr. 251/2016 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui maistru militar şi unor subofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe

 • Hotărâre nr. 865/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 865/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Ordinul nr. 3418/2016, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 3418/2016 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.744/2015 privind stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită

 • Ordinul nr. 2147/2016, Ministerul Afacerilor Externe - MAE

  Ordinul nr. 2147/2016 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 500/2016 privind documentele care atestă reşedinţa în străinătate în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din anul 2016

 • Ordinul nr. 1417/2016, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1417/2016 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.381(94) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 noiembrie 2014

 • Rezoluţia nr. 381/2014, Organizaţia Maritimă Internaţională

  Rezoluţia MSC.381 (94) - Amendamente la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011) din 21.112014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 959 from 11/28/2016 Open →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 958 from 11/28/2016 Open →

 • Ordinul nr. 912/2016, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 912/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 957 from 11/28/2016 Open →

loading ...