Official journals EU

The documents in this section are only available to subscribers. Choose your subscription →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 40 din 17.02.2017 Open →

 • Regulamentul nr. 268/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 268/2017 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 • Regulamentul nr. 269/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 269/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1185/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile referitoare la pesticide, în legătură cu lista de substanţe active (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 270/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 270/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte condiţiile de aprobare a substanţei active fluorură de sulfuril (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 271/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 271/2017 de extindere a taxei antidumping definitive instituite prin Regulamentul (CE) nr. 925/2009 al Consiliului asupra importurilor de anumite folii de aluminiu originare din Republica Populară Chineză la importurile de anumite folii de aluminiu uşor modificate

 • Regulamentul nr. 272/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 272/2017 de deschidere a unei anchete privind posibila eludare a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1331/2011 al Consiliului la importurile anumitor ţevi şi tuburi fără sudură, din oţel inoxidabil, originare din Republica Populară Chineză prin importuri expediate din India, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din India, şi de supunere a acestor importuri la înregistrare

 • Regulamentul nr. 273/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 273/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 274/2017, Banca Centrală Europeană - BCE

  Decizia nr. 274/2017 de stabilire a principiilor pentru furnizarea de feedback privind activitatea subcoordonatorilor din cadrul autorităţilor naţionale competente şi de abrogare a Deciziei (UE) 2016/3 (BCE/2017/6)

 • Rectificarea from 02/17/2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Decizia 2014/955/UE a Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 370 din 30 decembrie 2014)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 39 din 16.02.2017 Open →

 • Decizia nr. 264/2017, Comisia Europeană

  DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/264 A COMISIEI din 14 februarie 2017 de excludere de la finanţarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) şi al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) [notificată cu numărul C(2017) 766] (numai textele în limbile bulgară, engleză, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, maghiară, polonă, portugheză, slovenă, spaniolă şi suedeză sunt autentice)

 • Decizia nr. 265/2016, Comitetul de Cooperare Vamală

  Decizia nr. 265/2017 de includere a guvernului Teritoriilor de Nord-Vest ale Canadei în lista organismelor recunoscute la care face trimitere articolul 3 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1850 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1007/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind comerţul cu produse derivate din focă [notificată cu numărul C(2017) 757]

 • Decizia nr. 262/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 262/2017 de stabilire, pentru Secretariatul General al Consiliului, a autorităţii de numire şi a autorităţii abilitate să încheie contracte de muncă şi de abrogare a Deciziei 2013/811/UE

 • Regulamentul nr. 261/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 261/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Rectificarea from 04/27/2016, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul (UE) 2016/1719 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilire a unei orientări privind alocarea capacităţilor pe piaţa pe termen lung

 • Decizia nr. 266/2016, Comitetul de Cooperare Vamală

  Decizia nr. 1/2016 de înlocuire a protocolului II la Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, privind definirea noţiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă [2017/266]

 • Decizia nr. 84/2016, Autoritatea de Supraveghere a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb

  Decizia nr. 84/16/COL de modificare, pentru a o suta una oară, a normelor procedurale şi de fond în domeniul ajutoarelor de stat prin introducerea noilor Orientări pentru analiza compatibilităţii cu funcţionarea Acordului privind SEE a ajutorului de stat destinat să promoveze realizarea unor proiecte importante de interes european comun [2017/267]

 • Decizia nr. 263/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 263/2017 privind măsurile de diminuare a riscurilor, măsurile consolidate de biosecuritate şi sistemele de depistare timpurie în legătură cu riscurile pe care le prezintă păsările sălbatice de transmitere a viruşilor gripei aviare înalt patogene la păsările de curte [notificată cu numărul C(2017) 765] (Text cu relevanţă pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 38 din 15.02.2017 Open →

 • Regulamentul nr. 255/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 255/2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Lucques du Languedoc (DOP)]

 • Regulamentul nr. 257/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 257/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 259/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 259/2017 privind anumite obiective de performanţă revizuite şi anumite măsuri corespunzătoare incluse în planurile naţionale sau în planurile blocurilor funcţionale de spaţiu aerian prezentate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, care nu sunt adecvate în ceea ce priveşte obiectivele de performanţă la nivelul Uniunii pentru cea de a doua perioadă de referinţă, şi de stabilire a obligaţiilor referitoare la măsurile corective [notificată cu numărul C(2017) 729] (Numai textele în limbile engleză, franceză, germană, greacă, italiană, malteză şi neerlandeză sunt autentice) (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 258/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 258/2017 privind obiectivele de performanţă revizuite şi măsurile corespunzătoare incluse în planul naţional sau de bloc funcţional de spaţiu aerian prezentat de Elveţia în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, care nu sunt adecvate în ceea ce priveşte obiectivele de performanţă la nivelul Uniunii pentru cea de a doua perioadă de referinţă, şi de stabilire a obligaţiilor referitoare la măsurile corective [notificat cu numărul C(2017) 728] (Numai textele în limbile franceză, germană şi italiană sunt autentice) (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 256/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 256/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1150 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol

 • Regulamentul nr. 254/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 254/2017 de modificare a Regulamentelor delegate (UE) nr. 1059/2010, (UE) nr. 1060/2010, (UE) nr. 1061/2010, (UE) nr. 1062/2010, (UE) nr. 626/2011, (UE) nr. 392/2012, (UE) nr. 874/2012, (UE) nr. 665/2013, (UE) nr. 811/2013, (UE) nr. 812/2013, (UE) nr. 65/2014, (UE) nr. 1254/2014, (UE) 2015/1094, (UE) 2015/1186 şi (UE) 2015/1187 cu privire la utilizarea toleranţelor în procedurile de verificare (Text cu relevanţă pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 37 din 14.02.2017 Open →

 • Regulamentul nr. 249/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 249/2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Folar de Valpaços (IGP)]

 • Regulamentul nr. 250/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 250/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 251/2016, Comisia Europeană

  Decizia nr. 251/2017 privind încheierea, în numele Comunităţii Europene a Energiei Atomice, a Acordului de continuare a activităţii Centrului Internaţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie dintre Uniunea Europeană şi Euratom, acţionând ca o singură parte, şi Georgia, Japonia, Regatul Norvegiei, Republica Kârgâzstan, Republica Armenia, Republica Kazahstan, Republica Coreea, Republica Tadjikistan şi Statele Unite ale Americii

 • Decizia nr. 252/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 252/2017 de modificare a anexei II la Decizia 93/52/CEE cu privire la recunoaşterea comunităţii autonome Extremadura ca oficial indemnă de bruceloză (B. melitensis) şi de modificare a anexelor la Decizia 2003/467/CE cu privire la declararea anumitor regiuni din Spania ca oficial indemne de tuberculoză şi de bruceloză în ceea ce priveşte efectivele de bovine şi a insulei Jersey ca oficial indemnă de leucoză enzootică bovină [notificată cu numărul C(2017) 691] (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 253/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 253/2017 de stabilire a procedurilor de notificare a alertelor în cadrul sistemului de alertă precoce şi răspuns rapid instituit în legătură cu ameninţările transfrontaliere grave pentru sănătate şi a procedurilor de schimb de informaţii, consultare şi coordonare a răspunsurilor la astfel de ameninţări în temeiul Deciziei nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European şi a Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 248/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 248/2017 privind încheierea Acordului de continuare a activităţii Centrului Internaţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 36 din 11.02.2017 Open →

 • Decizia nr. 246/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 246/2017 de formulare a unei recomandări cu privire la prelungirea controlului temporar la frontierele interne în circumstanţe excepţionale care periclitează funcţionarea generală a spaţiului Schengen

 • Decizia nr. 232/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 232/2017 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Kiribati privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere

 • Decizia nr. 233/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 233/2017 privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Insulelor Marshall privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere

 • Decizia nr. 234/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 234/2017 privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului între Uniunea Europeană şi Statele Federate ale Microneziei privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere

 • Decizia nr. 235/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 235/2017 privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Insulele Solomon privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere

 • Regulamentul nr. 237/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 237/2017 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind produsele cosmetice (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 236/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 236/2017 de refuzare a autorizării unei menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare şi care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 238/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 238/2017 de modificare a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind produsele cosmetice

 • Regulamentul nr. 239/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 239/2017 de aprobare a substanţei active oxatiapiprolin, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 240/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 240/2017 privind neaprobarea uleiului esenţial de Satureja montana L. ca substanţă de bază în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 241/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 241/2017 privind neaprobarea uleiului esenţial de Origanum vulgare L. ca substanţă de bază în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 243/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 243/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 686/2012 în ceea ce priveşte statul membru coraportor pentru substanţa activă metaldehidă (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 244/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 244/2017 privind nereînnoirea aprobării substanţei active linuron, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 245/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 245/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Regulamentul nr. 242/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 242/2017 de deschidere a unei reexaminări a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) 2016/184 şi (UE) 2016/185 [privind extinderea taxei compensatorii şi antidumping definitive pentru importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin şi componentele lor cheie (şi anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză la importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin şi componentele lor cheie (şi anume celule) expediate din Malaysia şi din Taiwan, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Malaysia sau din Taiwan] în scopul determinării posibilităţii de a acorda o scutire de măsurile respective unui singur producător-exportator malaysian, de a abroga taxa antidumping cu privire la importurile provenite de la acest producător-exportator şi de a supune înregistrării importurile provenite de la acest producător-exportator

 • Decizia nr. 247/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 247/2017 privind măsurile de protecţie vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2017) 1044] (Text cu relevanţă pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 35 din 10.02.2017 Open →

 • Decizia nr. 225/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 225/2017 privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Tuvalu privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere

 • Regulamentul nr. 226/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 226/2017 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 • Regulamentul nr. 227/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 227/2017 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), în ceea ce priveşte eterul de bis(pentabromfenil) (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 228/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 228/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte denumirile şi domeniile de competenţă ale grupurilor ştiinţifice ale Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 229/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 229/2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul specialităţilor tradiţionale garantate [Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork (STG)]

 • Regulamentul nr. 230/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 230/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Regulamentul nr. 231/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 231/2017 privind preţul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a patra invitaţie parţială de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 34 din 09.02.2017 Open →

 • Regulamentul nr. 214/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 214/2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în vederea adăugării pulberii de aluminiu pe lista precursorilor de explozivi din anexa II (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 215/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 215/2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în vederea adăugării nitratului de magneziu hexahidrat pe lista precursorilor de explozivi din anexa II (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 216/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 216/2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în vederea adăugării pulberii de magneziu pe lista precursorilor de explozivi din anexa II (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 217/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 217/2017 de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferinţe tarifare

 • Regulamentul nr. 218/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 218/2017 privind registrul floteide pescuit a Uniunii

 • Regulamentul nr. 219/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 219/2017 privind autorizarea unui preparat de Bacillus subtilis (DSM 27273) ca aditiv furajer pentru hrana purceilor înţărcaţi şi a speciilor porcine minore înţărcate (titularul autorizaţiei Chr. Hansen A/S) (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 220/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 220/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1106/2013 al Consiliului de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de anumite tipuri de sârmă din oţel inoxidabil originare din India în urma unei reexaminări intermediare parţiale în temeiul articolului 11 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European şi al Consiliului

 • Regulamentul nr. 221/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 221/2017 de modificare pentru a 259-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu organizaţiile ISIL (Da'esh) şi Al-Qaida

 • Regulamentul nr. 222/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 222/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 223/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 223/2017 de autorizare a unui laborator din Brazilia să efectueze teste serologice de control al eficacităţii vaccinurilor antirabice la câini, pisici şi dihori domestici [notificată cu numărul C(2017) 572] (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 224/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 224/2017 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi operaţionale care permit serviciului comercial oferit de sistemul constituit în cadrul programului Galileo să răspundă funcţiunii vizate la articolul 2 alineatul (4) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1285/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 33 din 08.02.2017 Open →

 • Regulamentul nr. 207/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 207/2017 privind cadrul comun de monitorizare şi evaluare prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a dispoziţiilor generale privind Fondul pentru azil, migraţie şi integrare, precum şi instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea poliţienească, prevenirea şi combaterea criminalităţii şi gestionarea crizelor

 • Regulamentul nr. 208/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 208/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la standarde tehnice de reglementare pentru ieşirile de lichidităţi suplimentare care corespund nevoilor de garanţii reale rezultate din impactul unui scenariu de piaţă negativ asupra tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate ale unei instituţii (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 209/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 209/2017 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 • Regulamentul nr. 210/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 210/2017 privind autorizarea unui preparat de endo-1,4-beta-xilanază şi de endo-1,3(4)-beta-glucanază produse de Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 şi de Talaromyces versatilis sp. nov DSM 26702 ca aditiv pentru hrana găinilor ouătoare (titularul autorizaţiei: Adisseo France S.A.S.) (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 211/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 211/2017 privind autorizarea unui preparat de endo-1,4-beta-xilanază (EC 3.2.1.8) produs de Bacillus subtilis (LMG-S 15136) ca aditiv furajer pentru păsări de curte, purcei înţărcaţi şi porci pentru îngrăşare şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1259/2004, (CE) nr. 1206/2005 şi (CE) nr. 322/2009 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 516/2007 (titularul autorizaţiei Beldem, o divizie a Puratos NV) (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 212/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 212/2017 de desemnare a laboratorului de referinţă al UE pentru pesta micilor rumegătoare, de stabilire a responsabilităţilor şi a sarcinilor suplimentare atribuite laboratorului respectiv şi de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 213/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 213/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 32 din 07.02.2017 Open →

 • Regulamentul nr. 199/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 199/2017 privind punerea în aplicare a articolului 9 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 de instituire a anumitor măsuri speciale împotriva persoanelor ale căror acţiuni încalcă embargoul asupra armelor impus Republicii Democratice Congo

 • Regulamentul nr. 200/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 200/2017 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 • Regulamentul nr. 201/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 201/2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 37/2010 în vederea clasificării substanţei fluralaner în ceea ce priveşte limita maximă de reziduuri (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 202/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 202/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 203/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 203/2017 privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/788/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo

 • Decizia nr. 204/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 204/2017 de autorizare a statelor membre să prevadă o derogare temporară de la anumite dispoziţii ale Directivei 2000/29/CE a Consiliului în ceea ce priveşte lemnul de frasin originar din sau prelucrat în Statele Unite ale Americii şi de abrogare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/2416 de recunoaştere a anumitor zone din Statele Unite ale Americii ca fiind indemne de Agrilus planipennis Fairmaire [notificată cu numărul C(2017) 420]

 • Decizia nr. 205/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 205/2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2017) 503] (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 206/2017, Comisia Europeană

  Decizia nr. 206/2017 de încheiere a procedurii de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor antidumping aplicabile importurilor de anumite tipuri de polietilentereftalat originar din Republica Populară Chineză

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 31 din 04.02.2017 Open →

 • Decizia nr. 192/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 192/2017 privind încheierea unui protocol la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, privind libera circulaţie a persoanelor, în ceea ce priveşte participarea Croaţiei ca parte contractantă ca urmare a aderării sale la Uniunea Europeană

 • Regulamentul nr. 193/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 193/2017 de modificare a anexei II la Decizia 2007/777/CE şi a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 în ceea ce priveşte rubricile referitoare la Ucraina din listele cu ţările terţe din care introducerea anumitor produse în Uniune este autorizată în contextul riscului de gripă aviară înalt patogenă (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 194/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare 194/2017 privind autorizarea preparatului de Lactobacillus diolivorans DSM 32074 ca aditiv în hrana tuturor speciilor de animale (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 195/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 195/2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte prelungirea perioadelor de aprobare a mai multor substanţe active enumerate în partea B a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 686/2012 (AIR IV program de reînnoire) (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 196/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 196/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 197/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 197/2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/1138 în ceea ce priveşte anumite termene pentru utilizarea standardelor ONU/CEFACT pentru schimbul de informaţii privind pescuitul [notificată cu numărul C(2017) 457]

 • Decizia nr. 198/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 198/2017 privind măsurile de prevenire a introducerii şi răspândirii în Uniune a Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [notificată cu numărul C(2017) 460]

loading ...