Official journals EU

The documents in this section are only available to subscribers. Choose your subscription →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 107 from 04/25/2017 Open →

 • Regulamentul nr. 723/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 723/2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii

 • Regulamentul nr. 725/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 725/2017 de reînnoire a aprobării substanţei active mezotrion în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, precum şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 726/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 726/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 727/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 727/2017 privind recunoaşterea Muntenegrului în temeiul Directivei 2008/106/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte sistemele de formare şi certificare a navigatorilor [notificată cu numărul C(2017) 1815] (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 728/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 728/2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/92/UE privind supravegherea, controalele fitosanitare şi măsurile care urmează să fie luate în ceea ce priveşte materialul de ambalaj pe bază de lemn utilizat efectiv în transportul unor mărfuri specificate originare din China [notificată cu numărul C(2017) 2429]

 • Decizia nr. 729/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 729/2017 privind o cerere de derogare formulată de către Republica Croaţia în conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Directiva 98/41/CE a Consiliului privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinaţie sau de plecare din statele membre ale Comunităţii [notificată cu numărul C(2017) 2437] (Numai textul în limba croată este autentic)

 • Rectificarea from 04/25/2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2286 al Comisiei din 15 decembrie 2016 de stabilire a unor norme detaliate cu privire la aplicarea politicii utilizării rezonabile, precum şi la metodologia de evaluare a sustenabilităţii eliminării suprataxelor pentru serviciile de roaming cu amănuntul şi la cererea care trebuie prezentată de furnizorul de servicii de roaming în scopul evaluării respective

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 106 from 04/22/2017 Open →

 • Decizia nr. 718/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 718/2017 privind semnarea şi încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova privind procedurile de securitate pentru schimbul şi protecţia informaţiilor clasificate

 • Regulamentul nr. 719/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 719/2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/2192 privind alocarea posibilităţilor de pescuit în temeiul Protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute prin Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană şi Republica Islamică Mauritania pentru o perioadă de patru ani

 • Regulamentul nr. 720/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 720/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 721/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 721/2017 privind prelungirea măsurii luate de Suedia referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produsului biocid VectoBac 12AS în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului [notificată cu numărul C(2017) 2435] (Numai textul în limba suedeză este autentic)

 • Decizia nr. 722/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 722/2017 privind prelungirea măsurii luate de Ţările de Jos în ceea ce priveşte punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produsului biocid VectoMaxFG în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului [notificată cu numărul C(2017) 2436] (Numai versiunea în limba neerlandeză este autentică)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 105 from 04/21/2017 Open →

 • Decizia nr. 715/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 715/2017 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la modificarea anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) şi a anexei XVII (Proprietatea intelectuală) la Acordul privind SEE (Regulamentul privind medicamentele de uz pediatric)

 • Regulamentul nr. 713/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 713/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Regulamentul nr. 714/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 714/2017 privind preţul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a opta invitaţie parţială de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

 • Rectificarea from 04/21/2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, pentru creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor

 • Regulamentul nr. 712/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 712/2017 de stabilire a anului de referinţă şi a programului de date statistice şi de metadate privind recensământul populaţiei şi al locuinţelor prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 104 from 04/20/2017 Open →

 • Regulamentul nr. 702/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 702/2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Marche (IGP)]

 • Regulamentul nr. 703/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 703/2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Vitelloni Piemontesi della coscia (IGP)]

 • Regulamentul nr. 704/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 704/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 891/2009 privind deschiderea şi gestionarea anumitor contingente tarifare comunitare în sectorul zahărului

 • Regulamentul nr. 705/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 705/2017 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun

 • Regulamentul nr. 706/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 706/2017 de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) în ceea ce priveşte sensibilizarea cutanată şi de abrogare a Regulamentului (UE) 2016/1688 al Comisiei (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 708/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 708/2017 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităţilor ce fac obiectul cererilor de licenţe de import introduse în perioada 1-7 aprilie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 341/2007 pentru usturoi

 • Regulamentul nr. 707/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 707/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Regulamentul nr. 709/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 709/2017 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităţilor ce fac obiectul cererilor de licenţe de import şi al cererilor de drepturi privind importul depuse în perioada 1-7 aprilie 2017 şi de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 octombrie-31 decembrie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 616/2007 în sectorul cărnii de pasăre

 • Decizia nr. 710/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 710/2017 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE, referitor la o modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE (Emisii de CO2)

 • Decizia nr. 711/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr 711/2017 privind o cerere de derogare formulată de Regatul Danemarcei şi de Republica Federală Germania în conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Directiva 98/41/CE privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinaţie sau de plecare din statele membre ale Comunităţii [notificată cu numărul C(2017) 2371] (Numai textele în limba daneză şi germană sunt autentice)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 103 from 04/19/2017 Open →

 • Regulamentul nr. 698/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 698/2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1062/2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanţelor active existente conţinute de produsele biocide, menţionat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 699/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 699/2017 de stabilire a unei metodologii comune de calcul al greutăţii echipamentelor electrice şi electronice (EEE) introduse pe piaţa fiecărui stat membru şi a unei metodologii comune de calcul al cantităţii de deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE) generate, exprimată în greutate, în fiecare stat membru (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 700/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 700/2017 de modificare pentru a 266-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu organizaţiile ISIL (Da'esh) şi Al-Qaida

 • Regulamentul nr. 701/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 701/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Rectificarea from 04/19/2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 1236/2005 al Consiliului din 27 iunie 2005 privind comerţul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura şi alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 200 din 30 iulie 2005) (Ediţia specială în limba română, cap. 11, vol. 42, p. 3)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 102 from 04/13/2017 Open →

 • Regulamentul nr. 655/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 655/2017 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1628 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la monitorizarea emisiilor de poluanţi gazoşi provenind de la motoarele cu ardere internă în circulaţie instalate pe echipamentele mobile fără destinaţie rutieră (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 656/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 656/2017 de stabilire a cerinţelor administrative referitoare la limitele emisiilor şi omologarea de tip a motoarelor cu ardere internă pentru utilaje mobile fără destinaţie rutieră, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/1628 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 101 from 04/13/2017 Open →

 • Regulamentul nr. 694/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 694/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Rectificarea from 04/13/2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele tranzitorii pentru anumite dispoziţii din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaţionale, şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei

 • Orientarea nr. 697/2017, Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

  Orientarea nr. 697/2017 privind exercitarea opţiunilor şi marjelor de apreciere prevăzute în dreptul Uniunii de către autorităţile naţionale competente în legătură cu instituţiile mai puţin semnificative (BCE/2017/9)

 • Rectificarea from 04/13/2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii

 • Regulamentul nr. 693/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 693/2017 de modificare a anexelor II, III şi V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime pentru reziduurile de bitertanol, clormequat şi tebufenpirad din sau de pe anumite produse (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 695/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 695/2017 de autorizare a statelor membre să adopte anumite derogări în temeiul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase [notificată cu numărul C(2017) 2198]

 • Decizia nr. 696/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 696/2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecţie vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2017) 2476] (Text cu relevanţă pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 100 from 04/12/2017 Open →

 • Regulamentul nr. 653/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 653/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind documentele cu informaţii esenţiale referitoare la produsele de investiţii individuale structurate şi bazate pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conţinutul, revizuirea şi modificarea documentelor cu informaţii esenţiale, precum şi condiţiile de îndeplinire a cerinţei de a furniza astfel de documente (Text cu relevanţă pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 99 from 04/12/2017 Open →

 • Decizia nr. 684/2017, Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 684/2017 privind instituirea unui mecanism de schimb de informaţii cu privire la acordurile interguvernamentale şi la instrumentele fără caracter juridic obligatoriu dintre statele membre şi ţări terţe în domeniul energiei şi de abrogare a Deciziei nr. 994/2012/UE (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 685/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 685/2017 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 359/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme având în vedere situaţia din Iran

 • Regulamentul nr. 686/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 686/2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/96 în ceea ce priveşte cerinţele de performanţă de mediu şi de performanţă a unităţii de propulsie ale vehiculelor agricole şi forestiere (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 687/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 687/2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [London Cure Smoked Salmon (IGP)]

 • Regulamentul nr. 688/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 688/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 689/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 689/2017 de modificare a Deciziei 2011/235/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi având în vedere situaţia din Iran

 • Decizia nr. 690/2017, Comitetul Mixt

  Decizia nr. 48/2017 referitoare la includerea unor organisme de evaluare a conformităţii în anexa sectorială privind compatibilitatea electromagnetică [2017/690]

 • Decizia nr. 691/2017, Comitetul Mixt

  Decizia nr. 49/2017 referitoare la includerea unor organisme de evaluare a conformităţii în anexa sectorială privind compatibilitatea electromagnetică [2017/691]

 • Decizia nr. 692/2017, Comitetul Mixt

  Decizia nr. 50/2017 referitoare la includerea unor organisme de evaluare a conformităţii în anexa sectorială privind compatibilitatea electromagnetică [2017/692]

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 98 from 04/11/2017 Open →

 • Regulamentul nr. 676/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 676/2017 de autorizare a unei menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, alta decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire şi la dezvoltarea şi sănătatea copiilor, precum şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 432/2012 (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 677/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 677/2017 de prelungire a derogării de la Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 în ceea ce priveşte distanţa minimă faţă de coastă şi adâncimea minimă pentru năvoadele de navă utilizate pentru pescuitul guvidului alb (Aphia minuta) în anumite ape teritoriale ale Spaniei (Murcia)

 • Regulamentul nr. 678/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 678/2017 privind supunerea la înregistrare a importurilor de biciclete expediate din Sri Lanka, indiferent dacă acestea sunt sau nu declarate ca fiind originare din Sri Lanka, în măsura în care aceasta priveşte întreprinderea City Cycle Industries din Sri Lanka

 • Regulamentul nr. 680/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 680/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 681/2017, Comitetul Politic şi de Securitate

  Decizia nr. 681/2017 privind numirea comandantului forţei UE pentru operaţia militară a Uniunii Europene în zona central-sudică a Mării Mediterane (EUNAVFOR MED operaţia SOPHIA) şi de abrogare a Deciziei (PESC) 2016/1079 (EUNAVFOR MED/1/2017)

 • Decizia nr. 682/2017, Comitetul Politic şi de Securitate

  Decizia nr. 682/2017 privind numirea comandantului forţei UE pentru operaţia militară a Uniunii Europene în Bosnia şi Herţegovina şi de abrogare a Deciziei (PESC) 2016/332 (BiH/25/2017)

 • Rectificarea from 04/11/2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 68/2013 al Comisiei din 16 ianuarie 2013 privind Catalogul cu materii prime pentru furaje

 • Regulamentul nr. 679/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 679/2017 de încheiere a anchetei noi privind absorbţia măsurilor vizând importurile de produse plate din oţeluri inoxidabile laminate la rece originare din Taiwan fără modificarea măsurilor în vigoare

 • Decizia nr. 683/2017, Consiliul Comunităţii Europene a Energiei Atomice

  Decizia nr. 1/2017 de modificare a anexei XI-B la Acordul de asociere [2017/683]

loading ...