Official journals EU

The documents in this section are only available to subscribers. Choose your subscription →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 138 din 25.05.2017 Deschide →

 • Regulament 891/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 891/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate, de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sancțiunile care trebuie aplicate în sectoarele menționate și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei

 • Regulament 893/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 893/2017 de modificare a anexelor I și IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului și a anexelor X, XIV și XV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei în ceea ce privește dispozițiile privind proteinele animale prelucrate (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 899/2017, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 899/2017 privind utilizarea benzii de frecvențe de 470-790 MHz în Uniune

 • Decizie 903/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 903/2017 de modificare a Deciziei 2011/163/UE privind aprobarea planurilor prezentate de țări terțe în conformitate cu articolul 29 din Directiva 96/23/CE a Consiliului [notificată cu numărul C(2017) 3324] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 901/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 901/2017 privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/798/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Centrafricane

 • Decizie 900/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 900/2017 privind instituirea Grupului de lucru ad-hoc pentru articolul 50 din TUE, prezidat de Secretariatul General al Consiliului

 • Directivă 898/2017, Comisia Europeană

  Directiva nr. 898/2017 de modificare, în scopul adoptării unor valori limită specifice pentru substanțele chimice utilizate în jucării, a apendicelui C din anexa II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța jucăriilor, în ceea ce privește substanța bisfenol A (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 897/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 897/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Regulament 896/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 896/2017 privind autorizarea unui preparat de 6-fitază produsă de Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) ca aditiv în formă solidă destinat hranei tuturor speciilor de păsări de curte și de porcine (altele decât purceii neînțărcați) [titularul autorizației: Danisco (UK) Ltd] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 895/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 895/2017 privind autorizarea unui preparat de 3-fitază produsă de Komagataella pastoris (CECT 13094) ca aditiv furajer pentru hrana puilor pentru îngrășare și a găinilor ouătoare (titularul autorizației: Fertinagro Nutrientes S.L.) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 894/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 894/2017 de modificare a anexelor III și VII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește genotiparea ovinelor (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 890/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 890/2017 privind punerea în aplicare a articolului 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 224/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Centrafricană

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 137 din 24.05.2017 Deschide →

 • Rectificare din 24.05.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 95 din 7 aprilie 2017)

 • Directivă 853/2017, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

  Directiva nr. 853/2017 de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 852/2017, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 852/2017 privind mercurul și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1102/2008 (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 135 din 24.05.2017 Deschide →

 • Decizie 888/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 888/2017 de modificare a Deciziei 2003/467/CE în ceea ce privește statutul oficial de indemnă de tuberculoză al regiunii Umbria din Italia și statutul oficial de indemnă de leucoză enzootică bovină al Poloniei, de modificare a Deciziei 2004/558/CE în ceea ce privește statutul de indemnă de rinotraheită infecțioasă bovină al Germaniei și de modificare a Deciziei 2008/185/CE în ceea ce privește statutul de indemne de boala Aujeszky al anumitor regiuni din Polonia și aprobarea programului de eradicare a bolii Aujeszky pentru regiunea Veneto din Italia [notificată cu numărul C(2017) 3239] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 881/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 881/2017 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind recensământul populației și al locuințelor, în ceea ce privește modalitățile și structura rapoartelor de calitate, precum și formatul tehnic pentru transmiterea datelor și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2010 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 889/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 889/2017 de identificare a Uniunii Comorelor ca țară terță necooperantă în ceea ce privește combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat

 • Decizie 886/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 886/2017 de numire a trei membri și a șase supleanți, propuși de Republica Cehă, în cadrul Comitetului Regiunilor

 • Decizie 887/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 887/2017 privind măsurile de prevenire a introducerii în Uniune a virusului febrei aftoase din Tunisia și de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/675 [notificată cu numărul C(2017) 3221] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 885/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 885/2017 de numire a unui supleant, propus de Republica Federală Germania, în cadrul Comitetului Regiunilor

 • Decizie 884/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 884/2017 de numire a unui membru, propus de Regatul Suediei, în cadrul Comitetului Regiunilor

 • Decizie 883/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 883/2017 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE, cu privire la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE referitor la cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți (linia bugetară 12 02 01)

 • Regulament 882/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 882/2017 privind derogările de la regulile de origine prevăzute în Protocolul 1 la Acordul de parteneriat economic între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și statele părți la APE din SADC, pe de altă parte, care se aplică în limitele contingentelor pentru anumite produse din Namibia

 • Regulament 880/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 880/2017 de stabilire a normelor privind utilizarea unei limite maxime de reziduuri stabilite pentru o substanță farmacologic activă dintr-un anumit produs alimentar, pentru un alt produs alimentar obținut din aceeași specie, precum și a unei limite maxime de reziduuri stabilite pentru o substanță farmacologic activă dintr-una sau mai multe specii, pentru alte specii, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 134 din 23.05.2017 Deschide →

 • Decizie 876/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 876/2017 privind aderarea Uniunii Europene la Comitetul consultativ internațional al bumbacului (CCIB)

 • Decizie 879/2015, Subcomitetul pentru Indicații Geografice

  Decizia nr. 1/2015 de adoptare a propriului regulament de procedură [2017/879]

 • Decizie 878/2015, Consiliul Comunității Europene a Energiei Atomice

  Decizia nr. 1/2015 de adoptare a propriului regulament de procedură [2017/878]

 • Rectificare din 23.05.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/220 al Comisiei din 8 februarie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1106/2013 al Consiliului de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de anumite tipuri de sârmă din oțel inoxidabil originare din India în urma unei reexaminări intermediare parțiale în temeiul articolului 11 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului

 • Decizie 877/2017, Comisia Europeană

  Decizia nr. 877/2017 privind propunerea de inițiativă cetățenească intitulată "Let us reduce the wage and economic differences that tear the EU apart!" [notificată cu numărul C(2017) 3382] (Numai textul în limba engleză este autentic)

 • Notificare din 23.05.2017, Consiliul Uniunii Europene

  Notificare referitoare la intrarea în vigoare a Protocolului (2015) de modificare a anexei la Acordul privind comerțul cu aeronave civile

 • Regulament 875/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 875/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Regulament 874/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 874/2017 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea butanului (E 943a), a izobutanului (E 943b) și a propanului (E 944) în preparatele din coloranți (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 873/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 873/2017 privind autorizarea substanței L-triptofan produse de Escherichia coli ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de animale (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 872/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 872/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 871/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 871/2017 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea de acid fosforic, fosfați, difosfați, trifosfați și polifosfați (E 338-452) în anumite preparate din carne (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 870/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 870/2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Kopi Arabika Gayo (IGP)]

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 133 din 22.05.2017 Deschide →

 • Regulament 850/2017, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 850/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Ucraina)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 131 din 20.05.2017 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 130 din 19.05.2017 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 129 din 19.05.2017 Deschide →

loading ...