Official journals EU

The documents in this section are only available to subscribers. Choose your subscription →

One journal published yesterday

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 14 from 01/18/2017 Open →

 • Decizia nr. 89/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 89/2017 privind stabilirea listelor anuale de priorităţi pentru 2017 pentru elaborarea codurilor de reţea şi a liniilor directoare (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 85/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 85/2017 privind încheierea Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Algeriană Democratică şi Populară, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană şi Republica Algeriană Democratică şi Populară privind principiile generale de participare a Republicii Algeriene Democratice şi Populare la programele Uniunii

 • Informarea from 01/18/2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Informaţii privind semnarea şi punerea în aplicare cu titlu provizoriu a unui protocol la Acordul de stabilizare şi de asociere dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Bosnia şi Herţegovina, pe de altă parte, pentru a se ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

 • Rectificarea from 01/18/2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Directiva 2011/35/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind fuziunile societăţilor comerciale pe acţiuni

 • Regulamentul nr. 86/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 86/2017 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activităţi de pescuit de specii demersale în Marea Mediterană

 • Regulamentul nr. 87/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 87/2017 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru pescuitul de calcan în Marea Neagră

 • Regulamentul nr. 88/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 88/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 13 from 01/17/2017 Open →

 • Regulamentul nr. 53/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 53/2017 privind autorizarea substanţelor butan-1-ol, hexan-1-ol, octan-1-ol, nonan-1-ol, dodecan-1-ol, heptan-1-ol, decan-1-ol, pentan-1-ol, etanol, acetaldehidă, propanal, butanal, pentanal, hexanal, octanal, decanal, dodecanal, nonanal, heptanal, undecanal, 1,1-dietoxietan, acid formic, acid acetic, acid propionic, acid valeric, acid hexanoic, acid octanoic, acid decanoic, acid dodecanoic, acid oleic, acid hexadecanoic, acid tetradecanoic, acid heptanoic, acid nonanoic, acetat de etil, acetat de propil, acetat de butil, acetat de hexil, acetat de octil, acetat de nonil, acetat de decil, acetat de dodecil, acetat de heptil, acetat de metil, butirat de metil, butirat de butil, butirat de pentil, butirat de hexil, butirat de octil, decanoat de etil, hexanoat de etil, hexanoat de propil, hexanoat de pentil, hexanoat de hexil, hexanoat de metil, formiat de etil, dodecanoat de etil, tetradecanoat de etil, nonanoat de etil, octanoat de etil, propionat de etil, propionat de metil, valerat de etil, valerat de butil, hex-3enoat de etil, hexadecanoat de etil, trans-2-butenoat de etil, undecanoat de etil, izovalerat de butil, izobutirat de hexil, 2-metilbutirat de metil, 2-metilbutirat de hexil, citrat de trietil, izovalerat de hexil şi 2-metilvalerat de metil ca aditivi furajeri pentru toate speciile de animale (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 54/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 54/2017 privind autorizarea substanţelor 2-metilpropan-1-ol, izopentanol, 3,7-dimetiloctan-1-ol, 2-etilhexan-1-ol, 2-metilpropanal, 3-metilbutanal, 2-metilbutiraldehidă, acid 3-metilbutiric, acid 2-metilvaleric, acid 2-etilbutiric, acid 2-metilbutiric, acid 2-metilheptanoic, acid 4-metilnonanoic, acid 4-metiloctanoic, acetat de izobutil, butirat de izobutil, hexanoat de 3-metilbutil, dodecanoat de 3-metilbutil, octanoat de 3-metilbutil, propionat de 3-metilbutil, formiat de 3-metilbutil, tributirat de gliceril, izobutirat de izobutil, izobutirat de izopentil, izovalerat de izobutil, 2-metilbutirat de izopentil, izovalerat de 2-metilbutil şi butirat de 2-metilbutil ca aditivi furajeri pentru toate speciile de animale (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 55/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 55/2017 privind autorizarea substanţelor octan-2-ol, izopropanol, pentan-2-ol, octan-3-ol, heptan-2-onă, pentan-2-onă, 6-metil-hepta-3,5-dien-2-onă, nonan-3-onă, decan-2-onă şi tetradecanoat de izopropil pentru a fi utilizate ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 56/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 56/2017 privind autorizarea substanţelor acid lactic, acid 4-oxovaleric, acid succinic, acid fumaric, acetoacetat de etil, lactat de etil, lactat de butil, 4-oxovalerat de etil, succinat de dietil, malonat de dietil, butil-O-butirillactat, lactat de hex-3-enil, lactat de hexil, butir-1,4-lactonă, decan-1,5-lactonă, undecan-1,5-lactonă, pentan-1,4-lactonă, nonan-1,5-lactonă, octan-1,5-lactonă, heptan-1,4-lactonă şi hexan-1,4-lactonă ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 57/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 57/2017 privind autorizarea substanţelor 1,8-cineol, 3,4-dihidrocumarină şi 2-(2-metilprop-1-enil)-4metiltetrahidropiran ca aditivi furajeri pentru toate speciile de animale (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 58/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 58/2017 privind autorizarea substanţelor alfaterpinol, nerolidol, 2-(4-metilfenil) propan-2-ol, terpinol şi acetat de linalil ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 59/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 59/2017 privind autorizarea substanţelor 1,1-dimetoxi-2-feniletan, formiat de fenetil, octanoat de fenetil, izobutirat de fenetil, 2-metilbutirat de fenetil şi benzoat de fenetil ca aditivi furajeri pentru toate speciile de animale (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 60/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 60/2017 privind autorizarea izoeugenolui ca aditiv furajer pentru porcine, rumegătoare şi cabaline, cu excepţia celor care produc lapte destinat consumului uman şi a animalelor de companie (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 61/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 61/2017 privind autorizarea 4-alil-2,6-dimetoxifenolului şi a acetatului de eugenil ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale, cu excepţia peştilor şi a păsărilor de curte (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 62/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 62/2017 privind autorizarea substanţelor 3-(metiltio)propionaldehidă, 3-(metiltio)propionat de metil, aliltiol, sulfură de dimetil, sulfură de dibutil, disulfură de dialil, trisulfură de dialil, trisulfură de dimetil, disulfură de dipropil, izotiocianat de alil, disulfură de dimetil, 2-metilbenzen-1-tiol, butantioat de S-metil, disulfură de alilmetil, 3-(metiltio)propan-1-ol, 3-(metiltio)hexan-1-ol, 1-propan-1-tiol, sulfură de dialil, 2,4-ditiapentan, 2-metil-2-(metilditio)propanal, 2-metilpropan-1-tiol, metilsulfinilmetan, propan-2-tiol, 3,5-dimetil-1,2,4-tritiolan şi 2-metil-4-propil-1,3-oxatian ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 63/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 63/2017 privind autorizarea substanţelor alcool benzilic, alcool 4-izopropilbenzilic, benzaldehidă, 4-izopropilbenzaldehidă, salicilaldehidă, p-tolualdehidă, 2-metoxibenzaldehidă, acid benzoic, acetat de benzil, butirat de benzil, format de benzil, propionat de benzil, hexanoat de benzil, izobutirat de benzil, izovalerat de benzil, salicilat de hexil, fenilacetat de benzil, benzoat de metil, benzoat de etil, benzoat de izopentil, salicilat de pentil şi benzoat de izobutil ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale şi a substanţelor veratraldehidă şi acid galic ca aditivi în hrana anumitor specii de animale (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 64/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 64/2017 privind autorizarea acidului glicirizic amoniacal ca aditiv furajer pentru toate speciile de animale (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 65/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 65/2017 privind autorizarea substanţelor 1-izopropil-4-metilbenzen, pin-2(10)-enă, pin-2(3)-enă, betacariofilen, camfen, 1-izopropenil-4-metilbenzen, delta-3-carenă şi d-limonen ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 66/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 66/2017 privind autorizarea acidului tanic ca aditiv furajer pentru toate speciile de animale (Text cu relevanţă pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 12 from 01/17/2017 Open →

 • Recomandarea nr. 84/2017, Comisia Europeană

  Recomandarea nr. 84/2017 privind monitorizarea hidrocarburilor din uleiuri minerale în alimente şi în materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu alimentele (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Decizia nr. 76/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 76/2017 privind aprobarea încheierii de către Comisia Europeană, în numele Comunităţii Europene a Energiei Atomice, a protocolului la Acordul de stabilizare şi de asociere dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Bosnia şi Herţegovina, pe de altă parte, pentru a se ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

 • Decizia nr. 82/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 82/2017 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

 • Decizia nr. 83/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 83/2017 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului

 • Regulamentul nr. 80/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 80/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

 • Regulamentul nr. 81/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 81/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Regulamentul nr. 77/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 77/2017 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

 • Decizia nr. 75/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 75/2017 privind semnarea, în numele Uniunii şi al statelor membre ale acesteia, şi aplicarea cu titlu provizoriu a protocolului la Acordul de stabilizare şi de asociere dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Bosnia şi Herţegovina, pe de altă parte, pentru a se ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

 • Regulamentul nr. 78/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 78/2017 de stabilire a unor dispoziții administrative pentruomologarea CE de tip a autovehiculelor în ceea ce privește sistemele eCall bazate pe serviciul 112instalate la bordul vehiculelor și a unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE)2015/758 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește protecția vieții privateși a datelor utilizatorilor acestor sisteme (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 10 from 01/14/2017 Open →

 • Regulamentul nr. 72/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 72/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare care precizează condiţiile de acordare a aprobărilor de derogare privind datele (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 73/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 73/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 74/2016, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 74/2017 de stabilire a unui marcaj fiscal comun pentru motorine şi kerosen [notificată cu numărul C(2016) 7546]

 • Rectificarea from 01/14/2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la A unsprezecea directivă 89/666/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind publicitatea sucursalelor înfiinţate într-un stat membru de anumite forme de societăţi comerciale care intră sub incidenţa legislaţiei unui alt stat (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 395 din 30 decembrie 1989) (Ediţia specială în limba română, cap. 17, vol. 001, p. 100)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 9 from 01/13/2017 Open →

 • Notificarea from 01/13/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Notificare referitoare la intrarea în vigoare a Acordului-cadru global de parteneriat şi cooperare între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte

 • Regulamentul nr. 67/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 67/2017 de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii pentru gestionarea cheltuielilor privind lanţul alimentar, sănătatea şi bunăstarea animalelor, precum şi sănătatea plantelor şi materialul de reproducere a plantelor, prin completarea listei de boli ale animalelor şi zoonoze din anexa respectivă

 • Regulamentul nr. 68/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 68/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 121/2008 al Comisiei de stabilire a metodei de analiză pentru determinarea conţinutului de amidon din preparatele de tipul celor utilizate pentru hrana animalelor (cod NC 2309)

 • Regulamentul nr. 69/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 69/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 70/2016, Comisia Europeană

  Decizia nr. 70/2017 privind ajutorul de stat SA.37185 (2015/C) (ex 2013/N) acordat şi pus în aplicare parţial de către Spania pentru finanţarea Centro de Ensayos de Alta Tecnologia Ferroviaria de Antequera (CEATF) [notificată cu numărul C(2016) 4573] (Numai textul în limba spaniolă este autentic) (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 138/2017, Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

  Regulamentul nr. 138 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziţii uniforme privind omologarea vehiculelor silenţioase de transport rutier în ceea ce priveşte audibilitatea lor redusă [2017/71]

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 8 from 01/12/2017 Open →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 7 from 01/12/2017 Open →

 • Informarea from 01/12/2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Informare privind intrarea în vigoare a Acordului între Uniunea Europeană şi Regatul Norvegiei privind accesul reciproc la pescuit în Skagerrak pentru navele care arborează pavilionul Danemarcei, al Norvegiei şi al Suediei

 • Notificarea from 01/12/2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Notificare privind aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de parteneriat privind relaţiile şi cooperarea dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Noua Zeelandă, pe de altă parte

 • Regulamentul nr. 48/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 48/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Regulamentul nr. 49/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 49/2017 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să se aplice cantităţilor care fac obiectul cererilor de licenţe de import introduse în perioada 1 ianuarie 2017-6 ianuarie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2081 pentru anumite cereale originare din Ucraina

 • Decizia nr. 50/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 50/2017 de modificare a Deciziei 2014/219/PESC privind misiunea PSAC a Uniunii Europene în Mali (EUCAP Sahel Mali)

 • Decizia nr. 51/2016, Comitetul Mixt pentru Agricultură

  Decizia nr. 1/2016 privind modificarea anexei 10 la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind schimburile comerciale cu produse agricole [2017/51]

 • Decizia nr. 52/2016, Comitetul Ambasadorilor ACP-UE

  Decizia nr. 5/2016 de acordare a descărcării de gestiune directorului Centrului pentru Dezvoltarea Întreprinderii (CDI) cu privire la execuţia bugetului centrului pentru exerciţiile financiare 2011 şi 2012 [2017/52]

 • Decizia nr. 47/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 47/2017 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, şi aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Principatul Liechtenstein privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe şi vize, în cadrul Fondului pentru securitate internă pentru perioada 2014-2020

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 6 from 01/11/2017 Open →

 • Informarea from 01/11/2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Informare cu privire la intrarea în vigoare a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Columbia privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere

 • Regulamentul nr. 44/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 44/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricţii specifice în relaţiile economice şi financiare cu Irak

 • Regulamentul nr. 45/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 45/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 46/2017, Comisia Europeană

  Decizia nr. 46/2017 privind securitatea sistemelor informatice şi de comunicaţii în cadrul Comisiei Europene

 • Decizia nr. 43/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 43/2017 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului de asociere reunit în configuraţia comerţ instituit prin Acordul de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte, în legătură cu actualizarea anexelor XXI-A-XXI-P privind apropierea legislativă în domeniul achiziţiilor publice

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 5 from 01/10/2017 Open →

 • Regulamentul nr. 39/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 39/2017 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe şi legume, de banane şi de lapte în instituţiile de învăţământ

 • Regulamentul nr. 40/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 40/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe şi legume, de banane şi de lapte în instituţiile de învăţământ şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei

 • Regulamentul nr. 41/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 41/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 42/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 42/2017 de numire a unui membru, propus de Republica Italiană, în cadrul Comitetului Economic şi Social European

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 4 from 01/07/2017 Open →

 • Rectificarea from 01/05/2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 469/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 mai 2009 privind certificatul suplimentar de protecţie pentru medicamente (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 152 din 16 iunie 2009)

 • Regulamentul nr. 12/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 12/2017 privind forma şi conţinutul solicitărilor şi cererilor de stabilire a limitelor maxime de reziduuri în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE)

 • Regulamentul nr. 13/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 13/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

 • Decizia nr. 14/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 14/2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2122 privind măsurile de protecţie vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N8 din anumite state membre [notificată cu numărul C(2017) 55] (Text cu relevanţă pentru SEE)

loading ...