Back

Guvernul României

Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor din 24.02.2005

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.03.2005

The updated version

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

(1) Inspectoratul General al Poli?iei Române, prin intermediul structurilor sale de specialitate de la nivel central oi local, autorizeaza, în condi?iile prevazute de Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor oi al muni?iilor, denumita în continuare Lege, persoanele fizice oi juridice care solicita sa procure, sa de?ina oi, dupa caz, sa poarte oi sa foloseasca armele letale oi muni?ia aferenta ori sa efectueze opera?iuni cu acestea oi elibereaza permise de arma sau, dupa caz, autoriza?ii, verifica oi autorizeaza circula?ia armelor, func?ionarea poligoanelor, autorizeaza desfaourarea cursurilor de ini?iere oi pregatire teoretica pe linie de arme oi muni?ii, acorda atestatul de instructor în poligonul de tragere, precum oi cel pentru colec?ionar de arme.

(2) Autoritatea prevăzută la alin. (1) eliberează certificatul de deţinător persoanelor fizice şi juridice care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi solicită să deţină şi să folosească arme neletale şi muniţia aferentă ori să efectueze operaţiuni cu acestea.

(3) Evidenţa persoanelor fizice şi juridice autorizate conform alin. (1) şi (2), a armelor şi muniţiilor deţinute de acestea, precum şi a operaţiunilor cu acestea se ţine de către Inspectoratul General al Poliţiei Române prin structurile sale de specialitate de la nivel central şi local, care administrează Registrul Naţional al Armelor.

(4) Autoritatea prevăzută la alin. (1) eliberează cartea de identitate a armei. Acest document însoţeşte obligatoriu arma în toate situaţiile prevăzute de lege.

Art. 2. -

(1) Ţevile de rezervă ale armelor letale au acelaşi regim juridic ca şi armele.

(2) Procurarea şi deţinerea ţevilor de rezervă ale armelor letale se fac la cererea persoanelor fizice şi, după caz, juridice, care deţin arme de un anumit calibru şi permit din punct de vedere tehnic montarea altor ţevi de alte calibre, respectându-se procedura autorizării de la armele letale.

Art. 3. -

Persoanele fizice şi juridice care deţin, folosesc sau desfăşoară operaţiuni cu arme sau muniţii, în condiţiile legii, sunt obligate să se supună controlului organelor de poliţie competente, cu privire la modul de respectare a dispoziţiilor legale în materie.

Art. 4. -

Sunt interzise deţinerea, portul şi folosirea armelor letale lungi fără pat sau cu pat rabatabil ori modificarea în acest sens a oricărei arme letale lungi prevăzute în anexa la Lege.

CAPITOLUL II Procurarea, deţinerea, portul, folosirea, înstrăinarea armelor şi muniţiilor de către persoanele fizice

SECŢIUNEA 1 Procedura de autorizare a persoanelor fizice pentru procurare, deţinere, port şi folosire a armelor şi muniţiilor letale

Art. 5. -

(1) În vederea autorizarii procurarii armelor letale, ceta?eanul român sau strainul cu domiciliul ori cu reoedin?a în România, care doreote sa devina titular al dreptului de de?inere sau, dupa caz, de port oi folosire, trebuie sa depuna la organul de poli?ie competent din cadrul inspectoratelor de poli?ie jude?ene, respectiv Direc?ia Generala de Poli?ie a Municipiului Bucureoti, în a caror raza teritoriala domiciliaza sau, dupa caz, îoi are reoedin?a, un dosar care trebuie sa cuprinda urmatoarele documente care sa ateste îndeplinirea condi?iilor prevazute la art. 15 alin. (1) din Lege:

a) cerere-tip, al carei model este prezentat în anexa nr. 1;

b) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;

c) un certificat medical eliberat de o unitate sanitară specializată cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că nu suferă de una dintre afecţiunile stabilite de Ministerul Sănătăţii, care fac imposibilă autorizarea pentru a deţine sau, după caz, a purta şi a folosi arme şi muniţii letale, şi că este apt să deţină astfel de arme şi muniţii;

d) certificat de cazier judiciar;

e) aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt să deţină, să poarte şi să folosească arme şi muniţii letale, eliberat, cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii;

f) certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor, organizat de o persoană juridică autorizată în acest sens, în original şi în copie;

g) două fotografii color cu dimensiunea 4x5 cm;

h) dovada achitării taxelor pentru autorizare, prevăzute de legislaţia în vigoare;

i) permis de vânătoare, în original şi în copie, în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei numai pentru deţinere;

j) carnet de membru vânător, în original şi în copie, vizat pe anul în curs, eliberat de o organizaţie vânătorească legal constituită, afiliată la Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România, pentru arme lungi cu destinaţia vânătoare sau, după caz, tir sportiv ori biatlon, în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei în scopul portului şi folosirii acesteia;

k) carnet de antrenor de tir sau biatlon, eliberat de Agenţia Naţională pentru Sport, sau legitimaţie de sportiv de tir ori biatlon, vizată la zi de Federaţia Română de Tir Sportiv sau de Federaţia Română de Schi şi Biatlon, în original şi în copie, pentru arme de tir, iar în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei în scopul portului şi folosirii, trebuie să prezinte şi o adeverinţă din partea clubului sportiv la care este legitimată, care să ateste acordul acestuia cu privire la folosirea armelor al căror proprietar este solicitantul, în cadrul antrenamentelor sau concursurilor oficiale la care urmează să participe;

l) adeverin?a care atesta, în cazul ceta?eanului român, faptul ca titularul are calitatea prevazuta la art. 14 alin. (2) lit. a) oi b) din Lege, eliberata de institu?ia competenta în acest sens, în cazul în care persoana solicita autorizarea procurarii armei de aparare oi paza în scopul portului oi folosirii acesteia.

(2) În vederea autorizarii procurarii armelor de catre persoana al carei drept de de?inere sau port oi folosire a încetat în condi?iile art. 30 alin. (1) lit. e), respectiv ale art. 47 alin. (1) lit. a) din Lege, daca perioada de timp dintre data la care acest drept a încetat oi cea la care solicita autorizarea este mai mica de un an, solicitantul va depune la autoritatea competenta o cerere înso?ita de documentele prevazute la alin. (1) lit. b) oi d), precum oi, daca arma urmeaza sa fie procurata în scopul portului oi folosirii, cele prevazute la alin. (1) lit. h)-l).

(3) În vederea autorizării procurării armelor de către persoana care este titular al dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire pentru cele din aceeaşi categorie, solicitantul va depune la autoritatea competentă o cerere însoţită de permisul de armă, în original şi în copie, şi de documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi h)-k).

(4) În vederea autorizării procurării de către titularul dreptului de deţinere, respectiv de port şi folosire, a altor categorii de arme decât cele pentru care solicită autorizarea, solicitantul va depune la autoritatea competentă o cerere însoţită de permisul de armă, în original şi în copie, precum şi, după caz, de documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi i)-l).

(5) În măsura în care, la data depunerii cererilor de autorizare prevăzute la alin. (1)-(3), solicitantul are asigurate la domiciliu sau reşedinţă condiţiile de păstrare şi asigurare a securităţii armelor, acesta poate depune şi următoarele documente, în original şi în copie:

a) dovada deţinerii legale a spaţiului în care armele urmează a fi păstrate;

b) dovada omologării spaţiului de către autoritatea competentă;

c) în cazul în care se solicita autorizarea pentru mai mult de 15 arme, dovada existen?ei amenajarilor speciale pentru depozitare, a sistemului de supraveghere video oi a mijloacelor de alarmare, avizate în baza unui plan de securitate de catre structura competenta din cadrul organului de poli?ie local, precum oi dovada asigurarii pazei în condi?iile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor oi protec?ia persoanelor.

(6) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. c), e) oi f), persoana care este dotata cu arma de serviciu letala poate face dovada îndeplinirii condi?iilor prevazute la art. 15 alin. (1) lit. e) oi g) din Lege prin prezentarea unei adeverin?e eliberate de angajator sau, în cazul sportivilor oi profesorilor de tir ori biatlon, eliberata de clubul din care fac parte, prin care se certifica faptul ca solicitantul a fost examinat din punct de vedere medical, psihologic oi al cunootin?elor de specialitate oi ca a fost declarat apt sa poarte oi sa foloseasca arme letale.

(7) Persoana care se afla în una dintre situa?iile prevazute la art. 17 din Lege poate solicita prelungirea autoriza?iei de procurare a armelor sau, dupa caz, eliberarea unei noi autoriza?ii, fara a mai fi necesara prezentarea altor documente.

Art. 6. -

(1) Cererea formulata în condi?iile prevazute la art. 5 alin. (1)-(5) se solu?ioneaza de catre autoritatea competenta teritorial, în termen de 45 de zile de la data depunerii acesteia.

(2) În termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, organele de poli?ie competente sunt obligate sa verifice îndeplinirea condi?iilor prevazute la art. 15 alin. (1) din Lege, pe baza documentelor depuse de solicitant la dosar, precum oi a datelor oi informa?iilor cuprinse în eviden?ele proprii.

(3) În cazul în care în cadrul verificarilor de specialitate organele de poli?ie competente apreciaza ca sunt necesare documente sau informa?ii suplimentare în vederea verificarii îndeplinirii condi?iilor prevazute de Lege, le pot solicita persoanei în cauza, prezentând motivele care au impus acest demers.

(4) În situa?ia în care se constata ca sunt îndeplinite condi?iile prevazute la art. 15 alin. (1) din Lege, autoritatea competenta informeaza solicitantul în vederea efectuarii de catre acesta a demersurilor necesare îndeplinirii condi?iilor de pastrare oi de asigurare a securita?ii armelor care urmeaza a fi procurate, cu excep?ia situa?iei în care acesta a depus împreuna cu cererea documentele prevazute la art. 5 alin. (5).

(5) Termenul de 45 de zile, prevazut la alin. (1), se suspenda, în situa?iile prevazute la alin. (3) oi (4), de la data la care i s-a solicitat persoanei în cauza prezentarea unor documente ori informa?ii suplimentare sau, dupa caz, i s-a comunicat faptul ca îndeplineote condi?iile prevazute la art. 15 alin. (1) din Lege pâna la data la care aceasta da curs solicitarii, respectiv poate face dovada asigurarii condi?iilor de pastrare oi de asigurare a securita?ii armelor.

(6) În vederea constatării îndeplinirii condiţiilor de păstrare şi de asigurare a securităţii armelor, organul de poliţie competent poate efectua verificări la domiciliul sau la reşedinţa solicitantului numai după informarea prealabilă şi cu consimţământul acestuia.

Art. 7. -

(1) În cazul în care, din analiza dosarului prevazut la art. 5 alin. (1), precum oi a celorlalte verificari de specialitate efectuate de organele de poli?ie, se constata ca sunt îndeplinite toate condi?iile prevazute de Lege, autoritatea competenta elibereaza câte o autoriza?ie de procurare, al carei model este prezentat în anexa nr. 2, pentru fiecare arma pentru care s-a solicitat autorizarea, iar în caz contrar comunica în scris solicitantului motivele pentru care cererea a fost respinsa.

(2) Refuzul nejustificat al persoanei de a comunica documentele sau informa?iile prevazute la art. 6 alin. (3) ori de a permite organelor de poli?ie efectuarea verificarilor prevazute la art. 6 alin. (6) poate constitui motiv de respingere a cererii de autorizare numai daca au fost puse în acest fel în imposibilitatea de a constata îndeplinirea condi?iilor prevazute la art. 15 alin. (1) din Lege sau, dupa caz, a condi?iilor de pastrare oi de asigurare a securita?ii armelor.

(3) Decizia autorita?ii competente, prevazuta la alin. (1), poate fi contestata de catre solicitant în condi?iile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

SECŢIUNEA a 2-a Procedura acordării certificatului de absolvire a cursului de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor

Art. 8. -

(1) Persoanele care urmeaza sa solicite autorizarea procurarii de arme letale trebuie sa urmeze în prealabil cursul de instruire teoretica oi practica prevazut la art. 15 alin. (1) lit. g) din Lege, respectiv sa promoveze examenul de absolvire a cursului, în condi?iile prevazute în prezenta sec?iune.

(2) Pot urma cursul prevăzut la alin. (1) numai persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani şi nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate mai mare de un an, pentru infracţiuni comise cu intenţie.

(3) În vederea verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2), solicitantul trebuie să prezinte, cu ocazia depunerii cererii de admitere la curs, cel puţin documentul de identitate şi certificatul de cazier judiciar valabil.

(4) Persoanele juridice autorizate să organizeze cursurile prevăzute la alin. (1) pot solicita îndeplinirea unor condiţii suplimentare de admitere la cursuri, referitoare la starea de sănătate fizică şi psihică a persoanei, prin prezentarea unor documente doveditoare în acest sens.

(5) Pentru a se putea prezenta la examenul prevăzut la alin. (1), persoana acceptată în cadrul cursurilor prevăzute la alin. (1) are obligaţia de a parcurge în proporţie de cel puţin 90% programul de pregătire şi de a desfăşura activităţile corespunzătoare numai în condiţiile stabilite prin programă.

Art. 9. -

(1) La finalul cursului, pentru absolvire, cursanţii vor susţine examenul de absolvire în faţa unei comisii formate din reprezentanţi ai organizatorului, inclusiv directorul cursului de pregătire, precum şi, în mod obligatoriu, un poliţist din cadrul structurii teritoriale de arme. Comisia de examinare este condusă de directorul cursului care este un reprezentant al organizatorului.

(2) Organizatorul are obligaţia de a informa cursantul asupra datei, orei şi locului susţinerii examenului, cu cel puţin 5 zile înainte.

(3) Examenul prevăzut la alin. (1) constă în susţinerea a două teste după cum urmează:

a) testul teoretic, în cadrul căruia se verifică însuşirea cunoştinţelor în următoarele domenii: legislaţia privind regimul armelor şi al muniţiilor, precum şi cea referitoare la legitima apărare şi starea de necesitate; acordarea primului ajutor; aspecte generale privind balistica, respectiv părţile componente şi modul de funcţionare şi folosire a armelor şi muniţiilor;

b) testul practic, în cadrul căruia se verifică deprinderile de bază privind folosirea armamentului, respectiv pregătirea armei pentru tragere, respectarea poziţiilor de tragere, reacţia personală la declanşarea focului şi modul de asigurare a armei.

(4) Rezultatul examenului se consemnează într-un proces-verbal semnat de toţi membrii comisiei prevăzute la alin. (1), în care se înscriu punctajele obţinute la cele două teste, precum şi media aritmetică a acestora, sub forma unei note cuprinse între 1 şi 10, respectiv menţiunea "promovat", dacă nota astfel obţinută este cel puţin 7, sau "nepromovat", dacă nota este mai mică de 7.

(5) În cazul în care candidatul nu s-a prezentat la examen conform planificării, acest fapt se consemnează în procesul-verbal încheiat în condiţiile prevăzute la alin. (4).

(6) Candidatul care nu a promovat examenul de absolvire poate contesta rezultatul consemnat în procesul-verbal încheiat în condiţiile prevăzute la alin. (4), în termen de 5 zile de la data susţinerii examenului. Contestaţia se analizează de o nouă comisie constituită potrivit alin. (1), din care nu pot face parte persoanele care au stabilit punctajul iniţial, iar rezultatul analizei se consemnează într-un proces-verbal încheiat în aceleaşi condiţii.

(7) Modalitatea de stabilire a punctajului prevăzut la alin. (4), precum şi modalitatea de constituire a comisiei de examinare şi a comisiei de analizare a contestaţiilor se reglementează prin ordin al inspectorului general al Poliţiei Române.

Art. 10. -

(1) Persoanei care a promovat examenul de absolvire în condi?iile art. 9 i se elibereaza de catre persoana juridica organizatoare certificatul de absolvire a cursului de pregatire teoretica oi practica pe linie de arme oi muni?ii, al carui model este prezentat în anexa nr. 3, în care se men?ioneaza în mod expres scopul pentru care a fost urmat cursul, respectiv pentru de?inerea, portul oi folosirea armelor oi muni?iilor, oi care se semneaza de directorul cursului oi se otampileaza cu otampila organizatorului.

(2) Persoana care nu a promovat sau care nu s-a prezentat la sus?inerea examenului de absolvire are dreptul de a participa la un nou examen în condi?iile prevazute la art. 9, în termen de cel mult 6 luni, conform planificarii stabilite de organizator, fara a mai fi necesara repetarea cursului de pregatire.

(3) Persoana care nu s-a prezentat la repetarea examenului sau nu l-a promovat poate sus?ine un nou examen numai dupa parcurgerea unui nou curs de pregatire în condi?iile stabilite la art. 8.

SECŢIUNEA a 3-a Procurarea şi înstrăinarea armelor şi muniţiilor. Efectuarea menţiunilor în permisul de armă şi eliberarea acestuia

Art. 11. -

(1) Titularul autorizaţiei de procurare a armei poate procura de la orice armurier legal constituit, din ţară ori din străinătate, o armă sau, după caz, o ţeavă din categoria celei pentru care a fost autorizat, în termenul de valabilitate a documentului, precum şi cartuşele necesare efectuării tragerii experimentale în condiţiile prevăzute la secţiunea a 3-a a cap. IV.

(2) În cazul în care arma sau, după caz, ţeava se procură de la un armurier din România, acesta are obligaţia de a înscrie în autorizaţia de procurare toate datele prevăzute pe versoul acesteia, precum şi de a elibera titularului, împreună cu arma, cartea de identitate a acesteia şi factura fiscală.

(3) În situaţia în care arma sau ţeava este procurată din străinătate, obligaţia completării rubricilor înscrise în autorizaţia de procurare revine autorităţii vamale din punctul de frontieră prin care s-a introdus arma ori ţeava în ţară, numai după obţinerea certificatului de atestare a îndeplinirii condiţiilor de omologare şi pe baza documentelor care atestă faptul că aceasta a fost legal procurată de solicitant.

Art. 12. -

(1) Persoana care a procurat, în condiţiile legii, o armă letală sau o ţeavă pentru o asemenea armă are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la data procurării sau, după caz, de la data încheierii formalităţilor vamale, să se prezinte la autoritatea care a emis autorizaţia, în vederea eliberării permisului de armă sau, după caz, a înscrierii armei ori a ţevii în acest document, respectiv a eliberării cărţii de identitate a armei, atunci când aceasta a fost procurată din străinătate, având asupra sa arma şi, după caz, ţeava, 5 cartuşe corespunzătoare, precum şi un dosar care va cuprinde următoarele documente:

a) documentul de identitate, în original şi în copie;

b) documentul care atestă faptul că arma ori ţeava a fost procurată în condiţii de legalitate, în original şi în copie;

c) autoriza?ia de procurare completata pe verso în condi?iile stabilite la art. 11 alin. (2) sau, dupa caz, alin. (3);

d) permisul de armă al titularului, în original şi în copie, atunci când este cazul;

e) cartea de identitate a armei, în original şi în copie, în cazul în care arma a fost procurată de la un armurier din România.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), organele autorităţii competente verifică, în termen de 10 zile, următoarele:

a) autenticitatea documentelor prezentate de titularul armei;

b) faptul dacă arma sau ţeava procurată corespunde categoriei şi tipului pentru care s-a emis autorizaţia;

c) corespondenţa dintre seria înscrisă pe armă sau pe ţeavă cu cea din documentele care o însoţesc;

d) existenţa, în evidenţele proprii, a autorizaţiei armurierului din România de a comercializa arme;

e) faptul dacă autorizaţia de procurare a fost completată pe verso în mod corespunzător şi conform;

f) faptul dacă, potrivit evidenţelor proprii, în intervalul de timp dintre eliberarea autorizaţiei de procurare şi data la care persoana s-a prezentat cu arma sau ţeava procurată, nu a intervenit vreunul dintre cazurile prevăzute de Lege de suspendare ori de încetare a dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armei.

(3) Dacă în urma verificărilor prevăzute la alin. (2) nu au rezultat nereguli sau impedimente şi după efectuarea, atunci când este cazul, a tragerii experimentale în condiţiile prevăzute la secţiunea a 3-a a cap. IV, autoritatea competentă procedează după cum urmează:

a) în cazul armelor procurate din străinătate, întocmeşte cartea de identitate a armei;

b) emite permisul de arma tip A, al carui model este prezentat în anexa nr. 4, în cazul în care persoana este autorizata sa de?ina arma procurata, respectiv permisul de arma tip B, al carui model este prezentat în anexa nr. 5, daca persoana este autorizata sa o poarte oi sa o foloseasca, înscriind arma în documentul respectiv, precum oi cantitatea, tipul oi calibrul muni?iei care poate fi de?inuta de solicitant;

c) în cazul în care persoana este deja titulară a unui permis de armă tip A şi a fost autorizată să procure arma în scopul deţinerii sau, după caz, a unui permis de armă tip B şi a fost autorizată să o procure în scopul portului şi folosirii, i se înscriu în permisul respectiv arma, precum şi cantitatea, tipul şi calibrul muniţiei care poate fi deţinută;

d) în cazul ţevilor de rezervă, le înscrie în permisul de armă.

(4) Dacă nu este îndeplinită condiţia prevăzută la alin. (3) referitoare la inexistenţa unor nereguli sau impedimente, precum şi în caz de refuz nejustificat de prezentare a armei sau ţevii pentru tragere experimentală, autoritatea competentă dispune demersurile corespunzătoare pentru clarificarea neconcordanţelor constatate sau, după caz, refuză înscrierea armei ori a ţevii în permisul de armă, respectiv eliberarea documentelor prevăzute la alin. (1), şi dispune păstrarea armei în custodie ori depunerea acesteia spre păstrare la un armurier autorizat, în condiţiile legii, în funcţie de situaţia care justifică acest refuz.

Art. 13. -

(1) Persoanele autorizate să deţină şi, după caz, să poarte şi să folosească arme letale au obligaţia ca, în termen de 10 zile de la înstrăinarea armei, să se prezinte la organul de poliţie competent pentru a solicita radierea armei din permisul de armă, prezentând în acest sens documentul autentic, în original şi în copie, care atestă faptul că arma a fost înstrăinată în condiţiile legii.

(2) Dacă în permisul de armă nu sunt înscrise şi alte arme, se procedează la anularea acestuia prin aplicarea ştampilei "ANULAT".

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), la cererea titularului, permisul de armă poate fi păstrat de autoritatea competentă pentru o perioadă de cel mult un an, fără să fie anulat.

(4) În cazul în care până la împlinirea termenului de un an, prevăzut la alin. (3), titularul nu a solicitat înscrierea în permis a unei alte arme, se procedează la anularea din oficiu a permisului de armă.

loading ...