Back

Guvernul României

Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor din 24.02.2005

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.03.2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

The updated version

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

(1) Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin intermediul structurilor sale de specialitate de la nivel central şi local, autorizează, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, denumită în continuare Lege, persoanele fizice şi juridice care solicită să procure, să deţină şi, după caz, să poarte şi să folosească armele letale şi muniţia aferentă ori să efectueze operaţiuni cu acestea şi eliberează permise de armă sau, dupa caz, autorizaţii, verifică şi autorizează circulaţia armelor, funcţionarea poligoanelor, autorizează desfăşurarea cursurilor de iniţiere şi pregatire teoretică pe linie de arme şi muniţii, acordă atestatul de instructor în poligonul de tragere, precum şi cel pentru colecţionar de arme.

(2) Autoritatea prevăzută la alin. (1) eliberează certificatul de deţinător persoanelor fizice şi juridice care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi solicită să deţină şi să folosească arme neletale şi muniţia aferentă ori să efectueze operaţiuni cu acestea.
Modificări (1)

(3) Evidenţa persoanelor fizice şi juridice autorizate conform alin. (1) şi (2), a armelor şi muniţiilor deţinute de acestea, precum şi a operaţiunilor cu acestea se ţine de către Inspectoratul General al Poliţiei Române prin structurile sale de specialitate de la nivel central şi local, care administrează Registrul Naţional al Armelor.

(4) Autoritatea prevăzută la alin. (1) eliberează cartea de identitate a armei. Acest document însoţeşte obligatoriu arma în toate situaţiile prevăzute de lege.

Art. 2. -

(1) Ţevile de rezervă ale armelor letale au acelaşi regim juridic ca şi armele.

(2) Procurarea şi deţinerea ţevilor de rezervă ale armelor letale se fac la cererea persoanelor fizice şi, după caz, juridice, care deţin arme de un anumit calibru şi permit din punct de vedere tehnic montarea altor ţevi de alte calibre, respectându-se procedura autorizării de la armele letale.

Art. 3. -

Persoanele fizice şi juridice care deţin, folosesc sau desfăşoară operaţiuni cu arme sau muniţii, în condiţiile legii, sunt obligate să se supună controlului organelor de poliţie competente, cu privire la modul de respectare a dispoziţiilor legale în materie.

Art. 4. -

Sunt interzise deţinerea, portul şi folosirea armelor letale lungi fără pat sau cu pat rabatabil ori modificarea în acest sens a oricărei arme letale lungi prevăzute în anexa la Lege.

CAPITOLUL II Procurarea, deţinerea, portul, folosirea, înstrăinarea armelor şi muniţiilor de către persoanele fizice

SECŢIUNEA 1 Procedura de autorizare a persoanelor fizice pentru procurare, deţinere, port şi folosire a armelor şi muniţiilor letale

Art. 5. -

(1) În vederea autorizării procurării armelor letale, cetăţeanul român sau străinul cu domiciliul ori cu reşedinţa în România, care doreşte să devina titular al dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire, trebuie să depună la organul de poliţie competent din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială domiciliază sau, după caz, îşi are reşedinţa, un dosar care trebuie să cuprinda următoarele documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevazute la art. 15 alin. (1) din Lege:

a) cerere-tip, al carei model este prezentat în anexa nr. 1;

b) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;

c) un certificat medical eliberat de o unitate sanitară specializată cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că nu suferă de una dintre afecţiunile stabilite de Ministerul Sănătăţii, care fac imposibilă autorizarea pentru a deţine sau, după caz, a purta şi a folosi arme şi muniţii letale, şi că este apt să deţină astfel de arme şi muniţii;

d) certificat de cazier judiciar;

e) aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt să deţină, să poarte şi să folosească arme şi muniţii letale, eliberat, cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii;

f) certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor, organizat de o persoană juridică autorizată în acest sens, în original şi în copie;

g) două fotografii color cu dimensiunea 4x5 cm;

h) dovada achitării taxelor pentru autorizare, prevăzute de legislaţia în vigoare;

i) permis de vânătoare, în original şi în copie, în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei numai pentru deţinere;

j) carnet de membru vânător, în original şi în copie, vizat pe anul în curs, eliberat de o organizaţie vânătorească legal constituită, afiliată la Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România, pentru arme lungi cu destinaţia vânătoare sau, după caz, tir sportiv ori biatlon, în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei în scopul portului şi folosirii acesteia;
Modificări (1)

k) carnet de antrenor de tir sau biatlon, eliberat de Agenţia Naţională pentru Sport, sau legitimaţie de sportiv de tir ori biatlon, vizată la zi de Federaţia Română de Tir Sportiv sau de Federaţia Română de Schi şi Biatlon, în original şi în copie, pentru arme de tir, iar în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei în scopul portului şi folosirii, trebuie să prezinte şi o adeverinţă din partea clubului sportiv la care este legitimată, care să ateste acordul acestuia cu privire la folosirea armelor al căror proprietar este solicitantul, în cadrul antrenamentelor sau concursurilor oficiale la care urmează să participe;

l) adeverinţa care atestă, în cazul cetăţeanului român, faptul ca titularul are calitatea prevazută la art. 14 alin. (2) lit. a) şi b) din Lege, eliberată de instituţia competentă în acest sens, în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei de apărare şi pază în scopul portului şi folosirii acesteia.

(2) În vederea autorizării procurării armelor de către persoana al cărei drept de deţinere sau port şi folosire a încetat în condiţiile art. 30 alin. (1) lit. e), respectiv ale art. 47 alin. (1) lit. a) din Lege, dacă perioada de timp dintre data la care acest drept a încetat şi cea la care solicită autorizarea este mai mică de un an, solicitantul va depune la autoritatea competentă o cerere însoţită de documentele prevazute la alin. (1) lit. b) şi d), precum şi, dacă arma urmează să fie procurată în scopul portului şi folosirii, cele prevăzute la alin. (1) lit. h)-l).

(3) În vederea autorizării procurării armelor de către persoana care este titular al dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire pentru cele din aceeaşi categorie, solicitantul va depune la autoritatea competentă o cerere însoţită de permisul de armă, în original şi în copie, şi de documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi h)-k).

(4) În vederea autorizării procurării de către titularul dreptului de deţinere, respectiv de port şi folosire, a altor categorii de arme decât cele pentru care solicită autorizarea, solicitantul va depune la autoritatea competentă o cerere însoţită de permisul de armă, în original şi în copie, precum şi, după caz, de documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi i)-l).

(5) În măsura în care, la data depunerii cererilor de autorizare prevăzute la alin. (1)-(3), solicitantul are asigurate la domiciliu sau reşedinţă condiţiile de păstrare şi asigurare a securităţii armelor, acesta poate depune şi următoarele documente, în original şi în copie:

a) dovada deţinerii legale a spaţiului în care armele urmează a fi păstrate;

b) dovada omologării spaţiului de către autoritatea competentă;

c) în cazul în care se solicită autorizarea pentru mai mult de 15 arme, dovada existenţei amenajărilor speciale pentru depozitare, a sistemului de supraveghere video şi a mijloacelor de alarmare, avizate în baza unui plan de securitate de către structura competentă din cadrul organului de poliţie local, precum şi dovada asigurării pazei în condiţiile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

(6) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. c), e) şi f), persoana care este dotată cu armă de serviciu letală poate face dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. e) şi g) din Lege prin prezentarea unei adeverinţe eliberate de angajator sau, în cazul sportivilor oşi profesorilor de tir ori biatlon, eliberată de clubul din care fac parte, prin care se certifică faptul că solicitantul a fost examinat din punct de vedere medical, psihologic şi al cunoştinţelor de specialitate şi că a fost declarat apt să poarte şi să folosească arme letale.

(7) Persoana care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 17 din Lege poate solicita prelungirea autorizaţiei de procurare a armelor sau, după caz, eliberarea unei noi autorizaţii, fără a mai fi necesară prezentarea altor documente.

Art. 6. -

(1) Cererea formulată în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1)-(5) se soluţionează de către autoritatea competentă teritorial, în termen de 45 de zile de la data depunerii acesteia.

(2) În termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, organele de poliţie competente sunt obligate să verifice îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) din Lege, pe baza documentelor depuse de solicitant la dosar, precum şi a datelor şi informaţiilor cuprinse în evidenţele proprii.

(3) În cazul în care în cadrul verificărilor de specialitate organele de poliţie competente apreciază că sunt necesare documente sau informaţii suplimentare în vederea verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute de Lege, le pot solicita persoanei în cauză, prezentând motivele care au impus acest demers.

(4) În situaţia în care se constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) din Lege, autoritatea competentă informează solicitantul în vederea efectuării de către acesta a demersurilor necesare îndeplinirii condiţiilor de păstrare şi de asigurare a securităţii armelor care urmează a fi procurate, cu excepţia situaţiei în care acesta a depus împreună cu cererea documentele prevăzute la art. 5 alin. (5).

(5) Termenul de 45 de zile, prevăzut la alin. (1), se suspendă, în situaţiile prevăzute la alin. (3) şi (4), de la data la care i s-a solicitat persoanei în cauza prezentarea unor documente ori informaţii suplimentare sau, după caz, i s-a comunicat faptul că îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) din Lege până la data la care aceasta dă curs solicitării, respectiv poate face dovada asigurării condiţiilor de păstrare şi de asigurare a securităţii armelor.

(6) În vederea constatării îndeplinirii condiţiilor de păstrare şi de asigurare a securităţii armelor, organul de poliţie competent poate efectua verificări la domiciliul sau la reşedinţa solicitantului numai după informarea prealabilă şi cu consimţământul acestuia.

Art. 7. -

(1) În cazul în care, din analiza dosarului prevazut la art. 5 alin. (1), precum şi a celorlalte verificări de specialitate efectuate de organele de poliţie, se constată că sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de Lege, autoritatea competentă eliberează câte o autorizaţie de procurare, al cărei model este prezentat în anexa nr. 2, pentru fiecare armă pentru care s-a solicitat autorizarea, iar în caz contrar comunică în scris solicitantului motivele pentru care cererea a fost respinsă.

(2) Refuzul nejustificat al persoanei de a comunica documentele sau informaţiile prevăzute la art. 6 alin. (3) ori de a permite organelor de poliţie efectuarea verificărilor prevăzute la art. 6 alin. (6) poate constitui motiv de respingere a cererii de autorizare numai dacă au fost puse în acest fel în imposibilitatea de a constata îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) din Lege sau, după caz, a condiţiilor de păstrare şi de asigurare a securitaţii armelor.

(3) Decizia autorităţii competente, prevăzută la alin. (1), poate fi contestată de către solicitant în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

SECŢIUNEA a 2-a Procedura acordării certificatului de absolvire a cursului de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor

Art. 8. -

(1) Persoanele care urmează să solicite autorizarea procurării de arme letale trebuie să urmeze în prealabil cursul de instruire teoretică şi practică prevăzut la art. 15 alin. (1) lit. g) din Lege, respectiv să promoveze examenul de absolvire a cursului, în condiţiile prevăzute în prezenta secţiune.

(2) Pot urma cursul prevăzut la alin. (1) numai persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani şi nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate mai mare de un an, pentru infracţiuni comise cu intenţie.

(3) În vederea verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2), solicitantul trebuie să prezinte, cu ocazia depunerii cererii de admitere la curs, cel puţin documentul de identitate şi certificatul de cazier judiciar valabil.

(4) Persoanele juridice autorizate să organizeze cursurile prevăzute la alin. (1) pot solicita îndeplinirea unor condiţii suplimentare de admitere la cursuri, referitoare la starea de sănătate fizică şi psihică a persoanei, prin prezentarea unor documente doveditoare în acest sens.

(5) Pentru a se putea prezenta la examenul prevăzut la alin. (1), persoana acceptată în cadrul cursurilor prevăzute la alin. (1) are obligaţia de a parcurge în proporţie de cel puţin 90% programul de pregătire şi de a desfăşura activităţile corespunzătoare numai în condiţiile stabilite prin programă.

Art. 9. -

(1) La finalul cursului, pentru absolvire, cursanţii vor susţine examenul de absolvire în faţa unei comisii formate din reprezentanţi ai organizatorului, inclusiv directorul cursului de pregătire, precum şi, în mod obligatoriu, un poliţist din cadrul structurii teritoriale de arme. Comisia de examinare este condusă de directorul cursului care este un reprezentant al organizatorului.

(2) Organizatorul are obligaţia de a informa cursantul asupra datei, orei şi locului susţinerii examenului, cu cel puţin 5 zile înainte.

(3) Examenul prevăzut la alin. (1) constă în susţinerea a două teste după cum urmează:

a) testul teoretic, în cadrul căruia se verifică însuşirea cunoştinţelor în următoarele domenii: legislaţia privind regimul armelor şi al muniţiilor, precum şi cea referitoare la legitima apărare şi starea de necesitate; acordarea primului ajutor; aspecte generale privind balistica, respectiv părţile componente şi modul de funcţionare şi folosire a armelor şi muniţiilor;

b) testul practic, în cadrul căruia se verifică deprinderile de bază privind folosirea armamentului, respectiv pregătirea armei pentru tragere, respectarea poziţiilor de tragere, reacţia personală la declanşarea focului şi modul de asigurare a armei.

(4) Rezultatul examenului se consemnează într-un proces-verbal semnat de toţi membrii comisiei prevăzute la alin. (1), în care se înscriu punctajele obţinute la cele două teste, precum şi media aritmetică a acestora, sub forma unei note cuprinse între 1 şi 10, respectiv menţiunea "promovat", dacă nota astfel obţinută este cel puţin 7, sau "nepromovat", dacă nota este mai mică de 7.

(5) În cazul în care candidatul nu s-a prezentat la examen conform planificării, acest fapt se consemnează în procesul-verbal încheiat în condiţiile prevăzute la alin. (4).

(6) Candidatul care nu a promovat examenul de absolvire poate contesta rezultatul consemnat în procesul-verbal încheiat în condiţiile prevăzute la alin. (4), în termen de 5 zile de la data susţinerii examenului. Contestaţia se analizează de o nouă comisie constituită potrivit alin. (1), din care nu pot face parte persoanele care au stabilit punctajul iniţial, iar rezultatul analizei se consemnează într-un proces-verbal încheiat în aceleaşi condiţii.

(7) Modalitatea de stabilire a punctajului prevăzut la alin. (4), precum şi modalitatea de constituire a comisiei de examinare şi a comisiei de analizare a contestaţiilor se reglementează prin ordin al inspectorului general al Poliţiei Române.

Art. 10. -

(1) Persoanei care a promovat examenul de absolvire în condiţiile art. 9 i se eliberează de către persoana juridică organizatoare certificatul de absolvire a cursului de pregătire teoretică şi practică pe linie de arme şi muniţii, al cărui model este prezentat în anexa nr. 3, în care se menţionează în mod expres scopul pentru care a fost urmat cursul, respectiv pentru deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor, şi care se semneaza de directorul cursului şi se ştampilează cu ştampila organizatorului.

(2) Persoana care nu a promovat sau care nu s-a prezentat la susţinerea examenului de absolvire are dreptul de a participa la un nou examen în condiţiile prevăzute la art. 9, în termen de cel mult 6 luni, conform planificării stabilite de organizator, fără a mai fi necesară repetarea cursului de pregătire.

(3) Persoana care nu s-a prezentat la repetarea examenului sau nu l-a promovat poate susţine un nou examen numai după parcurgerea unui nou curs de pregătire în condiţiile stabilite la art. 8.

SECŢIUNEA a 3-a Procurarea şi înstrăinarea armelor şi muniţiilor. Efectuarea menţiunilor în permisul de armă şi eliberarea acestuia

Art. 11. -

(1) Titularul autorizaţiei de procurare a armei poate procura de la orice armurier legal constituit, din ţară ori din străinătate, o armă sau, după caz, o ţeavă din categoria celei pentru care a fost autorizat, în termenul de valabilitate a documentului, precum şi cartuşele necesare efectuării tragerii experimentale în condiţiile prevăzute la secţiunea a 3-a a cap. IV.

(2) În cazul în care arma sau, după caz, ţeava se procură de la un armurier din România, acesta are obligaţia de a înscrie în autorizaţia de procurare toate datele prevăzute pe versoul acesteia, precum şi de a elibera titularului, împreună cu arma, cartea de identitate a acesteia şi factura fiscală.

(3) În situaţia în care arma sau ţeava este procurată din străinătate, obligaţia completării rubricilor înscrise în autorizaţia de procurare revine autorităţii vamale din punctul de frontieră prin care s-a introdus arma ori ţeava în ţară, numai după obţinerea certificatului de atestare a îndeplinirii condiţiilor de omologare şi pe baza documentelor care atestă faptul că aceasta a fost legal procurată de solicitant.

Art. 12. -

(1) Persoana care a procurat, în condiţiile legii, o armă letală sau o ţeavă pentru o asemenea armă are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la data procurării sau, după caz, de la data încheierii formalităţilor vamale, să se prezinte la autoritatea care a emis autorizaţia, în vederea eliberării permisului de armă sau, după caz, a înscrierii armei ori a ţevii în acest document, respectiv a eliberării cărţii de identitate a armei, atunci când aceasta a fost procurată din străinătate, având asupra sa arma şi, după caz, ţeava, 5 cartuşe corespunzătoare, precum şi un dosar care va cuprinde următoarele documente:

a) documentul de identitate, în original şi în copie;

b) documentul care atestă faptul că arma ori ţeava a fost procurată în condiţii de legalitate, în original şi în copie;

c) autorizaţia de procurare completată pe verso în condiţiile stabilite la art. 11 alin. (2) sau, dupa caz, alin. (3);

d) permisul de armă al titularului, în original şi în copie, atunci când este cazul;

e) cartea de identitate a armei, în original şi în copie, în cazul în care arma a fost procurată de la un armurier din România.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), organele autorităţii competente verifică, în termen de 10 zile, următoarele:

a) autenticitatea documentelor prezentate de titularul armei;

b) faptul dacă arma sau ţeava procurată corespunde categoriei şi tipului pentru care s-a emis autorizaţia;

c) corespondenţa dintre seria înscrisă pe armă sau pe ţeavă cu cea din documentele care o însoţesc;

d) existenţa, în evidenţele proprii, a autorizaţiei armurierului din România de a comercializa arme;

e) faptul dacă autorizaţia de procurare a fost completată pe verso în mod corespunzător şi conform;

f) faptul dacă, potrivit evidenţelor proprii, în intervalul de timp dintre eliberarea autorizaţiei de procurare şi data la care persoana s-a prezentat cu arma sau ţeava procurată, nu a intervenit vreunul dintre cazurile prevăzute de Lege de suspendare ori de încetare a dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armei.

(3) Dacă în urma verificărilor prevăzute la alin. (2) nu au rezultat nereguli sau impedimente şi după efectuarea, atunci când este cazul, a tragerii experimentale în condiţiile prevăzute la secţiunea a 3-a a cap. IV, autoritatea competentă procedează după cum urmează:

a) în cazul armelor procurate din străinătate, întocmeşte cartea de identitate a armei;

b) emite permisul de armă tip A, al cărui model este prezentat în anexa nr. 4, în cazul în care persoana este autorizată să deţină armă procurată, respectiv permisul de armă tip B, al cărui model este prezentat în anexa nr. 5, dacă persoana este autorizată să o poarte şi să o folosească, înscriind arma în documentul respectiv, precum şi cantitatea, tipul şi calibrul muniţiei care poate fi deţinută de solicitant;

c) în cazul în care persoana este deja titulară a unui permis de armă tip A şi a fost autorizată să procure arma în scopul deţinerii sau, după caz, a unui permis de armă tip B şi a fost autorizată să o procure în scopul portului şi folosirii, i se înscriu în permisul respectiv arma, precum şi cantitatea, tipul şi calibrul muniţiei care poate fi deţinută;

d) în cazul ţevilor de rezervă, le înscrie în permisul de armă.

(4) Dacă nu este îndeplinită condiţia prevăzută la alin. (3) referitoare la inexistenţa unor nereguli sau impedimente, precum şi în caz de refuz nejustificat de prezentare a armei sau ţevii pentru tragere experimentală, autoritatea competentă dispune demersurile corespunzătoare pentru clarificarea neconcordanţelor constatate sau, după caz, refuză înscrierea armei ori a ţevii în permisul de armă, respectiv eliberarea documentelor prevăzute la alin. (1), şi dispune păstrarea armei în custodie ori depunerea acesteia spre păstrare la un armurier autorizat, în condiţiile legii, în funcţie de situaţia care justifică acest refuz.

Art. 13. -

(1) Persoanele autorizate să deţină şi, după caz, să poarte şi să folosească arme letale au obligaţia ca, în termen de 10 zile de la înstrăinarea armei, să se prezinte la organul de poliţie competent pentru a solicita radierea armei din permisul de armă, prezentând în acest sens documentul autentic, în original şi în copie, care atestă faptul că arma a fost înstrăinată în condiţiile legii.
Modificări (2)

(2) Dacă în permisul de armă nu sunt înscrise şi alte arme, se procedează la anularea acestuia prin aplicarea ştampilei "ANULAT".

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), la cererea titularului, permisul de armă poate fi păstrat de autoritatea competentă pentru o perioadă de cel mult un an, fără să fie anulat.

(4) În cazul în care până la împlinirea termenului de un an, prevăzut la alin. (3), titularul nu a solicitat înscrierea în permis a unei alte arme, se procedează la anularea din oficiu a permisului de armă.

loading ...