Back

Guvernul României

Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor din 24.02.2005

Attention! This document has been enhanced by on 09/01/2009! To see the updated version, you need a Lege 5 subscription! Choose your subscription →

Are you interested in the updated version of the document? You can buy it online in PDF or Kindle format! Buy document: 33.24 Lei

În vigoare de la 01.03.2005

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 241 din 23.03.2005.

Document sheet →

Go to article

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

(1) Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin intermediul structurilor sale de specialitate de la nivel central şi local, autorizează, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, denumită în continuare Lege, persoanele fizice şi juridice care solicită să procure, să deţină şi, după caz, să poarte şi să folosească armele letale şi muniţia aferentă ori să efectueze operaţiuni cu acestea şi eliberează permise de armă sau, după caz, autorizaţii, verifică şi autorizează circulaţia armelor, funcţionarea poligoanelor, autorizează desfăşurarea cursurilor de iniţiere şi pregătire teoretică pe linie de arme şi muniţii, acordă atestatul de instructor în poligonul de tragere, precum şi cel pentru colecţionar de arme.

(2) Autoritatea prevăzută la alin. (1) eliberează certificatul de deţinător persoanelor fizice şi juridice care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi solicită să deţină şi să folosească arme neletale şi muniţia aferentă ori să efectueze operaţiuni cu acestea.

(3) Evidenţa persoanelor fizice şi juridice autorizate conform alin. (1) şi (2), a armelor şi muniţiilor deţinute de acestea, precum şi a operaţiunilor cu acestea se ţine de către Inspectoratul General al Poliţiei Române prin structurile sale de specialitate de la nivel central şi local, care administrează Registrul Naţional al Armelor.

(4) Autoritatea prevăzută la alin. (1) eliberează cartea de identitate a armei. Acest document însoţeşte obligatoriu arma în toate situaţiile prevăzute de lege.

Art. 2. -

(1) Ţevile de rezervă ale armelor letale au acelaşi regim juridic ca şi armele.

(2) Procurarea şi deţinerea ţevilor de rezervă ale armelor letale se fac la cererea persoanelor fizice şi, după caz, juridice, care deţin arme de un anumit calibru şi permit din punct de vedere tehnic montarea altor ţevi de alte calibre, respectându-se procedura autorizării de la armele letale.

Art. 3. -

Persoanele fizice şi juridice care deţin, folosesc sau desfăşoară operaţiuni cu arme sau muniţii, în condiţiile legii, sunt obligate să se supună controlului organelor de poliţie competente, cu privire la modul de respectare a dispoziţiilor legale în materie.

Art. 4. -

Sunt interzise deţinerea, portul şi folosirea armelor letale lungi fără pat sau cu pat rabatabil ori modificarea în acest sens a oricărei arme letale lungi prevăzute în anexa la Lege.

CAPITOLUL II Procurarea, deţinerea, portul, folosirea, înstrăinarea
armelor şi muniţiilor de către persoanele fizice

SECŢIUNEA 1 Procedura de autorizare a persoanelor fizice pentru procurare,
deţinere, port şi folosire a armelor şi muniţiilor letale

Art. 5. -

(1) În vederea autorizării procurării armelor letale, cetăţeanul român sau străinul cu domiciliul ori cu reşedinţa în România, care doreşte să devină titular al dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire, trebuie să depună la organul de poliţie competent din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială domiciliază sau, după caz, îşi are reşedinţa, un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) din Lege:

a) cerere-tip, al cărei model este prezentat în anexa nr. 1;

b) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;

c) un certificat medical eliberat de o unitate sanitară specializată cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că nu suferă de una dintre afecţiunile stabilite de Ministerul Sănătăţii, care fac imposibilă autorizarea pentru a deţine sau, după caz, a purta şi a folosi arme şi muniţii letale, şi că este apt să deţină astfel de arme şi muniţii;

d) certificat de cazier judiciar;

e) aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt să deţină, să poarte şi să folosească arme şi muniţii letale, eliberat, cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii;

f) certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor, organizat de o persoană juridică autorizată în acest sens, în original şi în copie;

g) două fotografii color cu dimensiunea 4x5 cm;

h) dovada achitării taxelor pentru autorizare, prevăzute de legislaţia în vigoare;

i) permis de vânătoare, în original şi în copie, în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei numai pentru deţinere;

j) carnet de membru vânător, în original şi în copie, vizat pe anul în curs, eliberat de o organizaţie vânătorească legal constituită, afiliată la Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România, pentru arme lungi cu destinaţia vânătoare sau, după caz, tir sportiv ori biatlon, în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei în scopul portului şi folosirii acesteia;

k) carnet de antrenor de tir sau biatlon, eliberat de Agenţia Naţională pentru Sport, sau legitimaţie de sportiv de tir ori biatlon, vizată la zi de Federaţia Română de Tir Sportiv sau de Federaţia Română de Schi şi Biatlon, în original şi în copie, pentru arme de tir, iar în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei în scopul portului şi folosirii, trebuie să prezinte şi o adeverinţă din partea clubului sportiv la care este legitimată, care să ateste acordul acestuia cu privire la folosirea armelor al căror proprietar este solicitantul, în cadrul antrenamentelor sau concursurilor oficiale la care urmează să participe;

l) adeverinţă care atestă, în cazul cetăţeanului român, faptul că titularul are calitatea prevăzută la art. 14 alin. (2) lit. a) şi b) din Lege, eliberată de instituţia competentă în acest sens, în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei de apărare şi pază în scopul portului şi folosirii acesteia.

(2) În vederea autorizării procurării armelor de către persoana al cărei drept de deţinere sau port şi folosire a încetat în condiţiile art. 30 alin. (1) lit. e), respectiv ale art. 47 alin. (1) lit. a) din Lege, dacă perioada de timp dintre data la care acest drept a încetat şi cea la care solicită autorizarea este mai mică de un an, solicitantul va depune la autoritatea competentă o cerere însoţită de documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi d), precum şi, dacă arma urmează să fie procurată în scopul portului şi folosirii, cele prevăzute la alin. (1) lit. h)-l).

(3) În vederea autorizării procurării armelor de către persoana care este titular al dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire pentru cele din aceeaşi categorie, solicitantul va depune la autoritatea competentă o cerere însoţită de permisul de armă, în original şi în copie, şi de documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi h)-k).

(4) În vederea autorizării procurării de către titularul dreptului de deţinere, respectiv de port şi folosire, a altor categorii de arme decât cele pentru care solicită autorizarea, solicitantul va depune la autoritatea competentă o cerere însoţită de permisul de armă, în original şi în copie, precum şi, după caz, de documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi i)-l).

(5) În măsura în care, la data depunerii cererilor de autorizare prevăzute la alin. (1)-(3), solicitantul are asigurate la domiciliu sau reşedinţă condiţiile de păstrare şi asigurare a securităţii armelor, acesta poate depune şi următoarele documente, în original şi în copie:

a) dovada deţinerii legale a spaţiului în care armele urmează a fi păstrate;

b) dovada omologării spaţiului de către autoritatea competentă;

c) în cazul în care se solicită autorizarea pentru mai mult de 15 arme, dovada existenţei amenajărilor speciale pentru depozitare, a sistemului de supraveghere video şi a mijloacelor de alarmare, avizate în baza unui plan de securitate de către structura competentă din cadrul organului de poliţie local, precum şi dovada asigurării pazei în condiţiile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

(6) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. c), e) şi f), persoana care este dotată cu armă de serviciu letală poate face dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. e) şi g) din Lege prin prezentarea unei adeverinţe eliberate de angajator sau, în cazul sportivilor şi profesorilor de tir ori biatlon, eliberată de clubul din care fac parte, prin care se certifică faptul că solicitantul a fost examinat din punct de vedere medical, psihologic şi al cunoştinţelor de specialitate şi că a fost declarat apt să poarte şi să folosească arme letale.

(7) Persoana care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 17 din Lege poate solicita prelungirea autorizaţiei de procurare a armelor sau, după caz, eliberarea unei noi autorizaţii, fără a mai fi necesară prezentarea altor documente.

Art. 6. -

(1) Cererea formulată în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1)-(5) se soluţionează de către autoritatea competentă teritorial, în termen de 45 de zile de la data depunerii acesteia.

(2) În termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, organele de poliţie competente sunt obligate să verifice îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) din Lege, pe baza documentelor depuse de solicitant la dosar, precum şi a datelor şi informaţiilor cuprinse în evidenţele proprii.

(3) În cazul în care în cadrul verificărilor de specialitate organele de poliţie competente apreciază că sunt necesare documente sau informaţii suplimentare în vederea verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute de Lege, le pot solicita persoanei în cauză, prezentând motivele care au impus acest demers.

(4) În situaţia în care se constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) din Lege, autoritatea competentă informează solicitantul în vederea efectuării de către acesta a demersurilor necesare îndeplinirii condiţiilor de păstrare şi de asigurare a securităţii armelor care urmează a fi procurate, cu excepţia situaţiei în care acesta a depus împreună cu cererea documentele prevăzute la art. 5 alin. (5).

(5) Termenul de 45 de zile, prevăzut la alin. (1), se suspendă, în situaţiile prevăzute la alin. (3) şi (4), de la data la care i s-a solicitat persoanei în cauză prezentarea unor documente ori informaţii suplimentare sau, după caz, i s-a comunicat faptul că îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) din Lege până la data la care aceasta dă curs solicitării, respectiv poate face dovada asigurării condiţiilor de păstrare şi de asigurare a securităţii armelor.

(6) În vederea constatării îndeplinirii condiţiilor de păstrare şi de asigurare a securităţii armelor, organul de poliţie competent poate efectua verificări la domiciliul sau la reşedinţa solicitantului numai după informarea prealabilă şi cu consimţământul acestuia.

Art. 7. -

(1) În cazul în care, din analiza dosarului prevăzut la art. 5 alin. (1), precum şi a celorlalte verificări de specialitate efectuate de organele de poliţie, se constată că sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de Lege, autoritatea competentă eliberează câte o autorizaţie de procurare, al cărei model este prezentat în anexa nr. 2, pentru fiecare armă pentru care s-a solicitat autorizarea, iar în caz contrar comunică în scris solicitantului motivele pentru care cererea a fost respinsă.

(2) Refuzul nejustificat al persoanei de a comunica documentele sau informaţiile prevăzute la art. 6 alin. (3) ori de a permite organelor de poliţie efectuarea verificărilor prevăzute la art. 6 alin. (6) poate constitui motiv de respingere a cererii de autorizare numai dacă au fost puse în acest fel în imposibilitatea de a constata îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) din Lege sau, după caz, a condiţiilor de păstrare şi de asigurare a securităţii armelor.

(3) Decizia autorităţii competente, prevăzută la alin. (1), poate fi contestată de către solicitant în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

  1. Product showcase
  2. User manual
  3. Ro En

Financial information

  • Phone: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
loading ...