Back

Consiliul de Stat

Statutul din 27.10.1977 privind organizarea si functionarea asociatiei locatarilor

Are you interested in the portable version of the document? You can buy it online in PDF or Kindle format! Buy document: 5.53 Lei

În vigoare de la 16.11.1977 până la 21.10.1997, fiind abrogat(ă) prin Legea nr. 114/1996.

Publicat în Buletinul Oficial nr. 116 din 16.11.1977.

Document sheet →

Go to article

1. Organizarea asociatiei locatarilor

Art. 1. -

Asociatia locatarilor este forma organizata de participare a cetatenilor la buna gospodarire si intretinere a locuintelor, la realizarea diferitelor actiuni edilitare, precum si la promovarea si respectarea relatiilor de convietuire socialista intre locatari.

Asociatia locatarilor se constituie pe fiecare cladire cu mai multe apartamente sau pe un grup de cladiri, cu cel mult 600 de membri.

Asociatia se constituie indiferent de forma de proprietate, daca cladirile au instalatii si parti de folosinta comuna sau membrii sai au interese locative comune.

Asociatia locatarilor dobindeste personalitate juridica de la data inregistrarii la organele financiare locale.

Art. 2. -

Asociatia locatarilor are ca scop:

a) efectuarea tuturor lucrarilor de intretinere, reparatii si inlocuiri la partile si instalatiile comune ale cladirii, ce revin ca obligatii legale persoanelor care le folosesc in calitate de chiriasi sau de proprietari ai locuintelor detinute;

b) stabilirea si incasarea la timp a cotelor de contributie pentru acoperirea cheltuielilor comune de folosinta, intretinere si reparatii, repartizate potrivit normelor legale persoanelor care detin suprafetele locative respective;

c) stabilirea si incasarea la timp a cotelor de contributie pentru acoperirea cheltuielilor privind lucrarile de intretinere, reparatii si inlocuiri la partile si instalatiile comune ale cladirii, ce revin ca obligatii legale proprietarilor, proportional cu cota-parte de proprietate indiviza a fiecaruia asupra partilor si instalatiilor comune ale cladirii;

d) promovarea in rindul tuturor locatarilor a relatiilor de convietuire socialista, a atitudinii ferme de respectare si aparare a avutului obstesc;

e) mobilizarea membrilor asociatiei si a persoanelor care locuiesc impreuna cu acestia la actiuni voluntare de buna gospodarire si infrumusetare a dotarilor aferente cladirilor de locuit, ca de exemplu spatii verzi, locuri de joaca pentru copii si participarea in conditiile stabilite de lege la realizarea si intretinerea acestor dotari impreuna cu unitatile socialiste care le administreaza;

f) realizarea drepturilor si executarea obligatiilor ce decurg din raporturile cu organele locale, cu diferite organizatii si cu persoane fizice.

Art. 3. -

Sint de drept membri ai asociatiei locatarilor: titularii contractelor de inchiriere; persoanele fizice care locuiesc in apartamentele ce le apartin in proprietate personala, iar in caz de proprietate comuna a membrilor unei familii, unul dintre proprietari, desemnat de acestia; persoanele juridice care isi au sediul ori desfasoara activitati in suprafetele locative detinute cu orice titlu in cladirea in care sint si locuinte.

Membrii asociatiei locatarilor au urmatoarele drepturi si indatoriri:

a) sa participe cu vot deliberativ la adunarea generala a locatarilor, sa aleaga si sa fie alesi in organele asociatiei;

b) sa contribuie la constituirea mijloacelor comune banesti si materiale ale asociatiei si sa achite in termenul stabilit cota-parte de contributie la cheltuielile comune, comunicind de indata comitetului asociatiei orice modificari care influenteaza marimea contributiei la cheltuielile comune;

c) sa primeasca explicatii cu privire la calculul cotei de contributie la cheltuielile comune si sa conteste la comitetul asociatiei, in termen de 10 zile de la afisarea listei de plata, cuantumul stabilit al acestei cote, iar in cazul cind contestatia a fost respinsa, sa se adreseze adunarii generale; contestatia nu suspenda plata contributiei;

d) sa respecte normele de convietuire socialista si hotaririle adunarii generale a locatarilor, sa participe la realizarea actiunilor corespunzatoare scopurilor asociatiei.

2. Functionarea asociatiei locatarilor

Art. 4. -

Organele asociatiei locatarilor sint: adunarea generala a locatarilor; comitetul asociatiei; comisia de cenzori.

Membrii alesi in comitetul asociatiei si in comisia de cenzori desfasoara o activitate voluntara, care nu este recompensata material.

Art. 5. -

Adunarea generala este alcatuita din totalitatea membrilor asociatiei si are urmatoarele atributii:

a) aproba darea de seama anuala asupra activitatii comitetului asociatiei, raportul comisiei de cenzori si raportul executiei bugetare, acordind anual descarcare de gestiune comitetului si administratorului asociatiei; aproba anual bugetul asociatiei, pe capitole;

b) hotaraste asupra naturii si volumul mijloacelor materiale si banesti strict necesare desfasurarii activitatii asociatiei; hotaraste modul de folosire a mijloacelor banesti, sumele pina la care comitetul asociatiei poate angaja cheltuieli in numele asociatiei si, potrivit normelor legale, limita maxima a sumelor ce se pot retine in casa proprie pentru efectuarea cheltuielilor curente din fondul de rulment;

c) desemneaza dintre membrii asociatiei pe administratorul acesteia, care, de regula, isi desfasoara activitatea fara a fi retribuit;

d) hotaraste numarul si functiile persoanelor necesare pentru asigurarea indeplinirii lucrarilor de administrare si buna gospodarire, care se vor presta in conditiile prevazute in art. 14-15; hotaraste asupra cuantumului retributiei, indemnizatiilor si premiilor anuale pentru personalul incadrat cu contract de munca sau pe baza de conventie de prestare de servicii, asupra recompenselor anuale, precum si asupra acordarii alocatiei pentru copiii personalului incadrat cu contract de munca;

e) alege, o data la doi ani, dintre membrii asociatiei, comitetul asociatiei, desemnind dintre membrii acestuia pe presedinte, vicepresedinte si secretar, precum si un numar corespunzator de supleanti; alegerea comitetului se confirma de comitetul sau biroul executiv al consiliului popular al localitatii in care se afla asociatia;

f) alege, o data la doi ani, dintre membrii asociatiei, comisia de cenzori;

g) revoca, atunci cind este cazul, membrii comitetului asociatiei si ai comisiei de cenzori;

h) hotaraste in orice alte probleme privind activitatea asociatiei locatarilor.

La adunarea generala vor fi invitati proprietarii care nu au calitatea de membri ai asociatiei, daca urmeaza sa fie discutate probleme care intereseaza pe acestia.

Art. 6. -

Adunarea generala se intruneste in sedinta ordinara o data pe an, in cursul primului trimestru, si in sedinte extraordinare, din initiativa comitetului sau la cererea a cel putin o treime din numarul total al membrilor asociatiei.

Convocarea adunarii generale se face cu cel putin 5 zile inainte de data fixata, prin afisare ori prin comunicare individuala cu luare de semnatura.

Adunarea generala este valabil constituita prin prezenta a cel putin jumatate plus unu din totalul membrilor asociatiei si hotaraste cu doua treimi din numarul voturilor celor prezenti.

Orice membru al asociatiei poate fi reprezentat de catre o persoana majora din familia sa.

Persoanele juridice participa la adunarea generala prin delegati cu imputernicire scrisa.

Discutiile si hotaririle adunarii generale se consemneaza intr-un proces verbal semnat de presedintele si secretarul sedintei.

Art. 7. -

Hotaririle adunarii generale sint executorii. Hotaririle prin care se incalca

prevederi statutare sau alte dispozitii legale pot fi contestate la instantele judecatoresti de catre membrii asociatiei si alte persoane interesate, in termen de 15 zile de la data adoptarii lor.

Comitetele si birourile executive ale consiliilor populare pot dispune prin decizie anularea hotaririlor nelegale ale adunarii generale a asociatiei locatarilor, ramase definitive prin neexercitarea dreptului de contestatie de catre membrii asociatiei.

Art. 8. -

Comitetul asociatiei locatarilor este alcatuit dintr-un numar de 5-15 membri si pina la 5 supleanti, stabilit de adunarea generala in raport cu numarul membrilor asociatiei; in cazul cladirilor cu mai multe scari, din comitet va face parte cel putin cite un locatar de la fiecare scara, iar in cazul cladirilor proprietate mixta, cel putin un proprietar persoana fizica.

Cind asociatia locatarilor are ca membri si persoane juridice, in comitetul asociatiei va fi ales si cel putin unul din delegatii acestora.

Mandatul membrilor comitetului asociatiei inceteaza, inainte de expirarea duratei pentru care au fost alesi, prin revocare sau prin pierderea calitatii de membru al asociatiei.

  1. Product showcase
  2. User manual
  3. Ro En

Financial information

  • Phone: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
loading ...