Back

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - MECTS

Ordinul nr. 6517/2012 privind aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar

În vigoare de la 08.01.2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Are you interested in the portable version of the document? You can buy it online in PDF or Kindle format!

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1.

Se aprobă Metodologia de evaluare externă a calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.

Se aprobă Fişa procesului, cu precizarea etapelor, termenelor şi a responsabilităţilor, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3.

Se aprobă Atestatul nivelului de calitate al educaţiei furnizate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4.

Se aprobă cei 15 factori de risc, corespunzători Hărţii naţionale a riscului educaţional, prevăzuţi în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5.

Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6.

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
Ecaterina Andronescu

Bucureşti, 19 decembrie 2012.

Nr. 6.517.

ANEXA Nr. 1

METODOLOGIE
de evaluare externă a calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar

ANEXA Nr. 2

Fişa procesului de evaluare externă a calităţii, cu precizarea etapelor, termenelor şi a responsabilităţilor

Desfăşurarea procesului:

Responsabilităţi Intrări Etapa de proces Ieşiri Observaţii
CR R E
P/VP SDA/ SDEEC EZ EZ CJ - Cererea de declanşare a procedurii de evaluare
externă
- Documentaţia specifică pentru fiecare tip de cerere (autorizare de funcţionare provizorie, acreditare, evaluare periodică)
- Raportul anual de evaluare internă (RAEI), dacă e cazul
1. Înregistrarea cererii şi a documentaţiei transmise şi încheierea contractului cu organizaţia solicitantă 1. Documente înregistrate
2. Contract semnat de ambele părţi
3. Factură emisă de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar -ARACIP
- format
hârtie
(pentru cerere);
- format electronic (pentru documentaţie şi RAEI);
P/VP SDA/ SDEEC EZ EZ Copia ordinului de plată a tarifului de evaluare externă 2. Repartizarea spre expertiză a documentaţiei către personalul din cadrul aparatului propriu al ARACIP Documente repartizate spre expertiză format hârtie
P/VP SDA/ SDEEC EZ EZ Documente înregistrate şi repartizate spre expertiză 3. Realizarea expertizei documentaţiei înregistrate şi comunicarea către organizaţia furnizoare de educaţie a rezultatului acesteia Nota de verificare
(rezultatul expertizei)
- termen: maximum
30 de zile de la data înregistrării
P/VP SDA/ SDEEC EZ EZ - Nota de verificare (rezultat favorabil al expertizei)
- Nota de verificare (rezultat nefavorabil al expertizei)
- Documente completate
4.1. Declanşarea procedurii de evaluare în cazul rezultatului favorabil
4.2. Solicitarea completării documentelor în cazul rezultatului nefavorabil
a) declanşarea procedurii de evaluare dacă documentele au fost completate;
b) respingerea cererii ca fiind inadmisibilă în cazul
în care documentele nu au fost completate în
termenul stabilit.
- Nota de verificare (răspuns transmis organizaţiei privind declanşarea evaluării externe)
- Nota de verificare (solicitare de completare a documentelor)
- Nota de verificare
(răspuns transmis organizaţiei privind declanşarea evaluării externe)
- Răspuns transmis organizaţiei privind respingerea cererii
- format electronic
- termen de completare: maximum
15 zile de la comunicare
P/VP SDA/ SDEEC EZ EZ Nota de verificare 5. Elaborarea Graficului de desfăşurare a vizitelor de evaluare Graficul de desfăşurare a vizitelor de evaluare
BEX SDA/ SDEEC SDA Graficul de desfăşurare a vizitelor de evaluare
- Componenţa Comisiei de evaluare propuse
6. Aprobarea de către Biroul executiv al ARACIP a Graficului de desfăşurare a vizitelor de evaluare, a componenţei Comisiei de evaluare şi
solicitarea unui observator de la ISJ/ISM
Graficul de desfăşurare a vizitelor de evaluare şi componenţa Comisiei de evaluare aprobate - durata vizitei: 2-5
zile
- componenţa echipei: 2-4 membri
P/VP SDA/ SDEEC EZ EZ Graficul de desfăşurare a vizitelor de evaluare şi componenţa Comisiei de evaluare aprobate 7. 1. Postarea pe site-ul ARACIP a Graficului de desfăşurare a vizitelor de evaluare
7.2. Transmiterea
Graficului de desfăşurare
a vizitelor de evaluare şi a componenţei Comisiei de evaluare la organizaţia furnizoare de educaţie şi
la ISJ/ISMB
Graficul de desfăşurare a vizitelor de evaluare şi componenţa Comisiei de evaluare transmisă - termen de postare: minimum 30 de zile anterior vizitei
- termen de transmitere: minimum
5 zile anterior vizitei
P/VP SDA/ SDEEC EZ EZ Documentaţia depusă de organizaţia furnizoare de educaţie 8. Transmiterea de către ARACIP a Notei de verificare şi a documentaţiei depuse de organizaţia furnizoare de educaţie către coordonatorul Comisiei de evaluare Nota de verificare şi documentaţie transmise coordonatorului Comisiei de evaluare termen de transmitere:
minimum 5 zile anterior vizitei
P/VP CCE CCE Programul general al vizitei (elaborat de coordonatorul Comisiei de evaluare) 9. Transmiterea Programului general al vizitei către directorul organizaţiei furnizoare de educaţie Programul general al vizitei transmis directorului organizaţiei furnizoare de educaţie termen de transmitere: maximum 3 zile anterior vizitei
P/VP CCE SDA/ SDEEC CCE CCE MCE - Documentaţia depusă de organizaţia furnizoare de educaţie
- Programul general al vizitei
10. Pregătirea vizitei de către Comisia de evaluare externă:
a) organizarea agendei evaluării;
b) analiza contextului şi situaţiei concrete a organizaţiei furnizoare de educaţie pe baza documentelor acesteia; c) programarea orară a activităţilor, respectiv a întâlnirilor.
Programul specific al vizitei (agenda evaluării şi programarea orară a activităţilor, respectiv a întâlnirilor)
P/VP CCE SDA/ SDEEC CCE CCE MCE Programul specific al vizitei 11. Deschiderea activităţilor de evaluare externă a calităţii în prezenţa reprezentanţilor organizaţiei furnizoare de educaţie Programul specific al vizitei pus de acord cu reprezentanţii organizaţiei furnizoare de educaţie participă, în funcţie de tipul vizitei, directorul, coordonatorul CEAC, membrii Consiliului de administraţie, observatorul delegat de inspectorat, reprezentantul Consiliul local, al asociaţiei părinţilor, al elevilor, al sindicatului reprezentativ
P/VP CCE SDA/ SDEEC CCE CCE MCE - Programul specific al vizitei
- Documentele organizaţiei
- Standarde (de autorizare/ acreditare/ referinţă) şi indicatori de performanţă
- Subrapoarte/fişe de evaluare externă
- Instrumente de colectare a feedbackului
12. Participarea membrilor Comisiei de evaluare la activităţi în cadrul organizaţiei furnizoare de educaţie: a) vizitarea organizaţiei furnizoare de educaţie, observarea directă;
b) asistenţă la lecţii şi activităţi extraşcolare (după caz);
c) aplicarea de chestionare unor grupuri- ţintă (elevi, părinţi, personal etc.);
d) realizarea de interviuri individuale şi de grup;
e) vizite la operatori economici (pentru stagiile de practică).
- Subrapoarte/ fişe de evaluare externă completate
- Instrumente de colectare a feedbackului completate
CCE CCE CCE MCE - Subrapoarte/Fişe de evaluare externă, completate;
- Instrumente de colectare a feedbackului completate
- Standarde (de autorizare/ acreditare/ referinţă) şi indicatori de performanţă
13. Analiza dovezilor care probează, după caz, buna funcţionare a organizaţiei furnizoare de educaţie, rezultatele acesteia şi progresul fiecărui educabil - Dovezi aferente
(după caz)
- Concluzii
CCE CCE CCE MCE - Subrapoarte/Fişe de evaluare externă şi instrumente de colectare a feedbackului analizate 14. Finalizarea
activităţilor şi prezentarea concluziilor
Redactarea Procesului- verbal şi a Raportului de evaluare externă a calităţii. Completarea fişelor de evaluare privind desfăşurarea procesului de evaluare externă
- Concluzii
- Proces-verbal original (înscris în registrul de procese- verbale al şcolii)
CCE CCE CCE - Subrapoarte/ Fişe de evaluare externă şi instrumente de colectare
a feedbackului
- Concluzii
15. Transmiterea Procesului-verbal, a Raportului de evaluare externă a calităţii şi a fişelor de evaluare care vor sta la baza îmbunătăţirii procesului de evaluare externă de către ARACIP - Proces-verbal
(copie)
- Raport de evaluare externă a calităţii (original)
- Fişe de evaluare
(completate)
termen de transmitere: maximum 5 zile de la încheierea evaluării
P/VP SDA/ SDEEC CCE EZ - Raport de evaluare externă a calităţii
- Subrapoarte/Fişe de evaluare externă şi instrumente de colectare a feedbackului
-Dovezi aferente
16. Primirea Raportului de evaluare externă a calităţii la ARACIP şi înregistrarea acestuia Raport de evaluare externă a calităţii, înregistrat
P/VP SDA/ SDEEC EZ EZ Raport de evaluare externă a calităţii, înregistrat 17. Validarea/ Invalidarea Raportului de evaluare externă a calităţii şi înaintarea acestuia către BEX Raport de evaluare externă a calităţii, validat termen de validare: maximum 5 zile de la primire
P/VP BEX SDA/ SDEEC Raport de evaluare externă a calităţii, validat 18. Avizarea Raportului de evaluare externă a calităţii de către BEX şi înaintarea lui către Consiliul ARACIP Hotărâre BEX de avizare
P/VP CS SDA Raport de evaluare externă a calităţii, avizat 19. Aprobarea Raportului de evaluare externă a calităţii de către Consiliul ARACIP Hotărârea Consiliului ARACIP de aprobare (postată pe site) termen de postare: maximum 3 zile de la emitere
P/VP SDA/ SDEEC EZ Hotărârea Consiliului ARACIP de aprobare a Raportului de evaluare externă a calităţii 20. Eliberarea Atestatului privind nivelul calităţii educaţiei oferite de către unitatea de învăţământ Atestat termen: maximum
30 de zile de la emiterea Hotărârii Consiliului ARACIP
P/VP CS CJ Hotărârea Consiliului ARACIP de aprobare a Raportul de evaluare externă a calităţii 21. Realizarea documentaţiei administrative pentru autorizare/neautorizare sau acreditare/
neacreditare şi transmiterea acesteia către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
- Documentaţie administrativă (proiect de ordin al ministrului educaţiei) termen: maximum
15 zile de la emiterea Hotărârii Consiliului ARACIP
P/VP SDA EZ CJ Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului 22. Primirea ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi comunicarea acestuia către organizaţia furnizoare de educaţie şi inspectoratul şcolar judeţean Ordinul ministrului, comunicat format electronic şi hârtie (document original)
P/VP SDA EZ Raport de evaluare externă a calităţii, aprobat 23. Publicarea pe
site-ul ARACIP a Raportului de evaluare externă a calităţii
Îmbunătăţirea procesului de evaluare externă de către ARACIP pe baza fişelor de evaluare completate
Raport de evaluare externă a calităţii, postat termen: maximum
60 de zile de la emiterea Hotărârii Consiliului ARACIP

Abrevieri:

CR - coordonator;

R - răspunde;

E - execută;

P - preşedinte ARACIP;

VP - vicepreşedinte ARACIP;

EZ - expert zonal ARACIP;

SDA - şef Departament acreditare;

SDEEC - şef Departament de evaluare externă a calităţii;

CCE - coordonator Comisie evaluare;

MCE membru Comisie evaluare;

BEX - biroul executiv;

CS - Consiliul ARACIP;

CJ - consilier juridic.

ANEXA Nr. 3

Modelul atestatului nivelului de calitate al educaţiei furnizate

ATESTAT
privind nivelul calităţii educaţiei oferite de către unitatea de învăţământ .................................................................,
nivelul ...................................................,
raportat la indicatorii de performanţă din standardele de referinţă evaluate (standarde de calitate)

Se confirmă îndeplinirea standardelor de acreditare, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Se atestă obţinerea calificativelor ........................, cu un punctaj de ..................., la ..... indicatori de performanţă prevăzuţi în Hotărârea Guvernului nr. 1.534/2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar.

Activitatea de evaluare externă periodică s-a desfăşurat în anul şcolar ................. .

Activitatea de evaluare externă periodică a fost realizată în conformitate cu prevederile art. 33 şi 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Raportul de evaluare externă este public şi poate fi consultat pe website-ul ARACIP, http://aracip.edu.ro

Prezentul atestat are o valabilitate de 5 ani, respectiv din anul şcolar ................. până în anul şcolar .............. inclusiv.

Unitatea de învăţământ are obligaţia de a solicita următoarea activitate de evaluare externă periodică până la sfârşitul anului şcolar ......, cu derularea activităţii de evaluare în anul şcolar ................. .

Preşedintele Agenţiei Române de Asigurare
a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar,

Indice de eficienţă, conform Hărţii Naţionale a Riscului Educaţional: ........... ..... Punctaj final obţinut: .............................

Rezultate ale evaluării periodice

Domeniul Criteriul Indicatorul Calificativul acordat Punctaj (minimum 1 p./maximum 4 p.)
A) Capacitate instituţională
TOTAL PUNCTAJ DOMENIUL A
B) Eficacitate educaţională
TOTAL PUNCTAJ DOMENIUL B
C) Managementul
TOTAL PUNCTAJ DOMENIUL C
TOTAL PUNCTAJ
Evaluator extern, coordonator
Evaluator extern, membru Director unitate de învăţământ
Preşedinte Consiliu de administraţie
Expert ARACIP, responsabil zonal Preşedinte CEAC
Observator desemnat de inspectoratul şcolar judeţean

ANEXA Nr. 4

Factorii de risc corespunzători Hărţii naţionale a riscului educaţional

1. Nivelul de educaţie al familiei

2. Procentul elevilor din familii cu dificultăţi economice

3. Procentul elevilor din familii dezorganizate

4. Procentul elevilor romi

5. Procentul elevilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES)

6. Participarea cadrelor didactice la formare profesională continuă

7. Mobilitatea cadrelor didactice - procentul orelor ţinute de profesori noi

8. Procentul orelor ţinute de cadre didactice calificate

9. Spaţiu pentru educaţie pe elev

10. Număr de volume din bibliotecă pe elev

11. Procentul elevilor care au fişe la bibliotecă

12. Număr de calculatoare pe elev

13. Număr de calculatoare cu acces la internet pe elev

14. Număr de absenţe motivate pe elev

15. Număr de absenţe nemotivate pe elev

loading ...