Calendarul obligaţiilor fiscale pe anul 2016

Săptămâna 1-2 Octombrie+0
Săptămâna 3-9 Octombrie+1
Vineri 7 Octombrie

Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România. (D092)

Se depune la organul fiscal competent, în 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziţiei intracomunitare.

Categorii de contribuabili

Contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul calendaristic și care au efectuat o achiziție intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligați să-și modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.
art. 322 (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,
Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1165/2009
____________
Reglementări anterioare:
art. 156 ind. 1 alin. 6 ind. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Săptămâna 10-16 Octombrie+7
Luni 10 Octombrie

Plata taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate.

Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate.
Conform normelor de aplicare (aflate deocamdată in stadiul de proiect) prestatorul de servicii de reclamă și publicitate trebuie să evidențieze în conturi analitice, în mod distinct, taxa de servicii de reclamă și publicitate datorată pe fiecare municipiu, oraș, comună, sector în parte, pe raza căruia se realizează serviciul de publicitate.

Categorii de contribuabili

Orice persoană, care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale.
art. 477 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal ;
________________________
Reglementări anterioare:
art. 270 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; pct. 164 (1) din Norma metodologică din 22/01/2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin H.G. nr. 44/2004.

Luni 10 Octombrie

Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică (D010)

Persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire şi a cărei cifră de afaceri este mai mare sau egală cu plafonul de scutire trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316, în termen de 10 zile de la data atingerii ori depăşirii plafonului. Data atingerii sau depăşirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins ori depăşit.

Categorii de contribuabili

Se depune de către persoanele juridice care au obligația să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depășirii plafonului legal de scutire
art. 310 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
Ordin ANAF nr. 3698/2015.
____________
Reglementări anterioare:
art. 152 alin. 6 din legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 262/2007, modificat prin Ordinul nr. 35/2014.

Luni 10 Octombrie

Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (D070)

Categorii de contribuabili

Persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire.

Data atingerii sau depăşirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins ori depăşit.
art. 310 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Ordinul ANAF nr. 3698/2015.
___________________
Reglementări anterioare
art. 152 alin. 6 Cod fiscal, Ordinul ANAF nr. 262/2007.

Luni 10 Octombrie

Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române (D020)

Categorii de contribuabili

Persoanele fizice, altele decât cele care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA în termen de 10 zile de la data atingerii ori depăşirii plafonului legal de scutire.

Data atingerii sau depăşirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins ori depăşit.
art. 310 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Ordinul ANAF nr. 3698/2015.
_____________
Reglementări anterioare
art. 152 alin. 6 Cod fiscal, Ordinul ANAF nr. 262/2007 cu modificările ulterioare.

Luni 10 Octombrie

Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole

Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul la bugetele locale ale comunelor, ale oraşelor sau ale municipiilor, după caz, în a căror rază de competenţă se desfăşoară. La nivelul municipiului Bucureşti impozitul pe spectacole se face venit la bugetul local al sectoarelor în a căror rază de competenţă se desfăşoară manifestarea artistică, competiţia sportivă sau altă activitate distractivă.

Categorii de contribuabili

persoanele fizice şi persoanele juridice care organizează manifestări artistice, competiţii sportive sau orice altă activitate distractivă, cu caracter permanent sau ocazional, cu excepţia spectacolelor organizate în scopuri umanitare.
art. 480, art. 483 (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
pct. 154 din normele de aplicare a Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
_______________________
Reglementări anterioare
- art. 273 şi art. 277 Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;
- pct 172 şi pct. 184 din Norma metodologică din 22/01/2004 de aplicare a Codului fiscal, aprobată prin H.G. nr. 44/2004,
- anexa nr. 4 la Ordinul comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 75/767/2009.

Luni 10 Octombrie

Depunerea declarațiilor:
- 010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică
- 020 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal
- 070 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere

Categorii de contribuabili

Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depășit plafonul de scutire și care doresc să fie scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.
Legea 227/2015 art. 310 alin. (7)
Anexa nr. 1, Anexa nr. 2, Anexa nr. 9 din Ordinul ANAF nr. 3698/2015

Sâmbătă 15 Octombrie

Declarația intrastat pentru luna precedentă

Categorii de contribuabili

Toţi operatorii economici care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:
1. sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoarea adăugată - adică au cod de identificare fiscală;
2. realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
3. valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, pentru fiecare dintre cele două fluxuri, introduceri şi, respectiv, expedieri, depăşeşte pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.

Pragurile valorice Intrastat pentru anul 2016:
900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri şi, respectiv,
500.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

Legea nr. 422/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri;
Ordinul INS nr. 569/2014 privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat;
Ordinul INS nr. 501/2015 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2016

Săptămâna 17-23 Octombrie+11
Luni 17 Octombrie

Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă

Jurnalele se depun online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Categorii de contribuabili

Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie sau pentru depozitare
art. 399 lit. a) şi b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal ;
pct. 92 (2) şi Anexa nr. 29 (referitoare la aviaţie) respectiv pct. 93 (8) şi (10) şi Anexa nr. 31 (referitoare la navigaţie) la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Luni 17 Octombrie

Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă

Jurnalele se depun online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea

Categorii de contribuabili

Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare
art. 399 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
pct. 92 (14) (17) (18), şi Anexa nr. 30 (referitoare la aviaţie), respectiv pct. 93 (10) (11) şi Anexa nr. 32 - (referitoare la navigaţie) la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Luni 17 Octombrie

Depunerea Situaţiilor privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie/depozitare pentru luna precendentă

Declaraţia se depune online, la autoritatea vamală teritorială, utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI, lunar până la data de 15 ale fiecărei luni următoare celei pentru care se face raportarea.

Categorii de contribuabili

Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare de produse accizabile
art. 367 (1) lit. l), art. 344 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
pct. 39 alin. 2 şi Anexele nr. 12, 13, 14, 15, 16, 17 normele de aplicare a titlului VIII din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal

Luni 17 Octombrie

Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă -

Categorii de contribuabili

Destinatarii înregistrați și reprezentanții fiscali pentru achizițiile și livrările de produse accizabile
Persoana nestabilită în România care efectuează o vânzare la distanţă în România
art. 375 (1) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal şi pct. 46 (2), şi Anexa nr. 19 din Normele de aplicare la Titlul VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
respectiv
art. 417 alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal şi pct. 139 (16) - (17) şi Anexa nr. 19 din Normele de aplicare la Titlul VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Luni 17 Octombrie

Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă


Operatorii economici cu drept de marcare sunt obligaţi să transmită lunar, până la data de 15 inclusiv a fiecărei luni, autorităţii vamale teritoriale, evidența achiziționării, utilizării și returnării marcajelor pentru luna anterioară celei în care se face raportarea, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 42. În cazul banderolelor, această evidență se întocmește pe fiecare tip de banderolă, potrivit dimensiunilor şi caracteristicilor inscripţionate pe acestea.

Categorii de contribuabili

Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării.
art. 424 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal , pct. 152 (2) şi Anxea nr. 42 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Luni 17 Octombrie

Depunerea Situaţiei produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare - pentru luna precedentă.

Situatia se depune lunar odată cu situaţia utilizării marcajelor.
Se întocmeşte în 3 exemplare, cu următoarele destinaţii:
-primul exemplar rămâne la operatorul economic,
-exemplarul al doilea se transmite autorităţii vamale teritoriale competente cu aprobarea notelor de comandă pentru timbre,
-iar exemplarul al treilea se transmite autorităţii fiscale centrale - direcţia cu atribuţii în elaborarea legislaţiei în domeniul accizelor.

Categorii de contribuabili

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat.
art. 354 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pct. 13. (1)și Anexa nr. 3 sau în Anexa nr. 4 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Luni 17 Octombrie

Depunerea Situaţiei centralizatoare privind privind livrările de produse accizabile în luna ... anul ... - (pentru luna precendentă)

Categorii de contribuabili

Operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat
art. 383 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, pct. 52 (3) și Anexa nr. 21 din Normele de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codului fiscal

Luni 17 Octombrie

Situația centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă - produse energetice

Categorii de contribuabili

- operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final (produse energetice)
art. 394 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal .
pct. 63 , pct. 97 alin. 1 şi Anexa nr. 26 din Normele de aplicare a prevederilor Titlului VIII din Codul fiscal

Luni 17 Octombrie

Situația centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă - alcoolul etilic şi alte produse alcoolice

Categorii de contribuabili

Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final. (alcoolul etilic şi alte produse alcoolice)
art. 397 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
pct. 85 și Anexa nr. 26 din Normele de aplicare a prevederilor Titlului VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Luni 17 Octombrie

Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru trimestrul precedent - combustibil încălzire spitale, sanatorii, azile , etc

Deținătorii de autorizații de utilizator final au obligația de a transmite on-line autorității vamale teritoriale emitente a autorizației, trimestrial, până la data de 15 inclusiv a lunii imediat următoare trimestrului pentru care se face raportarea, o situație privind achiziția și utilizarea produselor energetice, drept combustibil pentru încălzire de către spitale, sanatorii, aziluri de bătrâni, orfelinate şi de alte instituţii de asistenţă socială, instituţii de învăţământ şi lăcaşuri de cult. Situaţia va cuprinde informaţii, după caz, cu privire la: furnizorul de produse energetice, cantitatea de produse achiziţionată, cantitatea utilizată şi stocul de produse energetice la sfârşitul perioadei de raportare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 26. Instrucţiunile pentru utilizarea aplicaţiei informatice sunt publicate pe pagina de web a autorităţii vamale centrale.

Categorii de contribuabili

Deţinătorii de autorizaţii de utilizator final potrivit pct. 108 din Normele de aplicare la Titlului VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
art. 399, alin. 1, lit. k) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal , pct. 110 (1) și Anexa nr. 26 din Normele de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Joi 20 Octombrie

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru trimestrul precedent (sistem VOES)

- se depune prin mijloace electronice în termen de 20 de zile de la sfârşitul fiecărui trimestru calendaristic

__________
DECLARAŢIA 399 VAT Return (Declaratie speciala de TVA) Mini One Stop Shop - OPŢIONAL!
Pentru sprijinirea companiilor furnizoare de servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune, o nouă schemă specială denumită Mini One Stop Shop (M1SS) va deveni operaţională la 1 ianuarie 2015.
M1SS va permite companiilor să se înregistreze, să depună declaraţii şi să plăteasca TVA datorat Statului Membru de Consum prin intermediul portalului web pus la dispoziţie de către Statul Membru de Identificare (de obicei Statul Membru în care compania şi-a stabilit activitatea economică). Simplificarea constă în oportunitatea ca respectivele companii să nu se mai înregistreze în fiecare dintre statele în care datoreaza TVA, dar să beneficieze de servicii electronice prin intermediul Statului Membru de Identificare. De asemenea, companiile vor fi taxate la rata TVA aplicabilă în Statul Membru de Consum.
Utilizarea M1SS va fi opţională şi se va adresa atât companiilor cu sediul activităţii în UE (schema UE) cât şi celor stabilite în afara UE (schema non-UE). Schema VOES (VAT on E-services) deja operaţională, pusă la dispoziţia furnizorilor de servicii electronice din afara UE va fi înlocuită cu M1SS.
Alte informaţii sunt disponibile în documentul anexat Briefing Schema M1SS şi în Ghidul privind Mini One Stop Shop disponibil pe website-ul Comisiei Europene. A se vedea, de asemenea, Notele Explicative publicate de către Comisia Europeana referitoare la noile prevederi legislative UE (Regulamentul de Implementare al Consiliului (UE) nr. 1042/2013) elaborat cu scopul sprijinirii administraţiilor fiscale şi companiilor în pregătirea pentru aceste schimbări referitoare la locul de prestare a serviciilor.
Informaţii suplimentare privind implementarea M1SS, inclusiv procedura privind regimul special vor fi publicate pe pagina web a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Categorii de contribuabili

Persoanele impozabile nestabilite în U.E. care prestează servicii electronice de telecomunicații, de radiodifiziune și televiziune persoanelor neimpozabile
Persoanele impozabile stabilite în U.E., dar în alt stat membru decât statul membru de consum care prestează servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifiziune și televiziune.
_________
Persoana impozabilă poate depune Formularul 399 după ce se înregistrează în sistemul M1SS prin schema UE sau NON -UE.
art. 314 alin. (7) şi art. 315 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal
Ordinul ANAF nr. 4023/2014

Săptămâna 24-30 Octombrie+18
Marţi 25 Octombrie

Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat - (D100)


Declaraţia se depune în format electronic sau pe hârtie prin codificarea informaţiilor sub formă de cod de bare. Se folosesc programele respective, puse la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice. Conform Ordinului 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001.

Categorii de contribuabili

- lunar - Contribuabilii prevăzuţi în Ordinul ANAF nr. 1950/2012, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.
- trimestrial - contribuabilii prevăzuţi în Ordinul ANAF nr. 1950/2012, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.2
- alte termene - contribuabilii prevăzuţi în Ordinul ANAF nr. 1950/2012, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.3
Ordinul ANAF nr. 1950/2012.

Marţi 25 Octombrie

Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă. (D224)

Declaraţia se completează în două exemplare. Copia se păstrează de contribuabil iar originalul se depune lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care s-a realizat venitul, în format hârtie, la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau direct la registratura organului fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România / organul fiscal competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliul fiscal în România.

Categorii de contribuabili

- persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri supuse impozitului pe venit în România sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate, precum şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi ale posturilor consulare acreditate în România
art. 82 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Ordinul ANAF nr. 3622/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice
_____________
Reglementări anterioare
art. 60 alin. (2) Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Ordinul ANAF nr. 52/2012.

Marţi 25 Octombrie

Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată (D300)
- se depune lunar, trimestrial, semestrial, anual – în funcție de perioada fiscală

Categorii de contribuabili

Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
art. 323 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
Ordinul ANAf nr. 588/2016.

Marţi 25 Octombrie

Cererea de restituire a accizelor de către importatori (pentru trimestrul precedent)

Categorii de contribuabili

- beneficiarii scutirilor de accize (instituţii, organizaţii)
art. 395 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
pct. 75 (5), pct. 76 (8) (9) şi Anexa nr. 27 Normele Metodologice de aplicare la Titlul VIII Accize şi alte taxe speciale din Codul fiscal

Marţi 25 Octombrie

Cererea de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă - pe trimestrul precedent

- cererea se depune la autoritatea fiscală teritorială în raza căreia îşi are sediul vânzătorul care a făcut livrări la distanţă, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii trimestrului în care au fost plătite accizele în statele membre de destinaţie.

Categorii de contribuabili

Vânzătorii pentru livrările efectuate în cadrul vânzării la distanţă
art. 417 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
pct. 139. (21) (22) şi Anexa nr. 39 din Normele de punere în aplicare a Titlului VIII - Accize şi alte taxe speciale din Codul Fiscal

Marţi 25 Octombrie

Notificare privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (097)

Categorii de contribuabili

Persoanele impozabile care depășesc plafonul de 2.250.000 lei;
Persoanele impozabile care renunță la aplicarea sistemului TVA la încasare.

Persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care nu depăşesc în cursul unui an plafonul de 2.250.000 lei, dar care renunţă la aplicarea sistemului respectiv, prin opţiune, depun notificarea pentru ieşirea din sistem între data de 1 şi 25 ale oricărei luni.
art. 324 alin. (14) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Anexa nr. 2 par. 5 lit. c)- d) din Ordinul ANAF nr. 3884/2013

Marţi 25 Octombrie

Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate - pentru luna sau trimestrul precedent (D112)

Se completează cu ajutorul programului de asistenţă ANAF și se transmite prin portalul e-guvernare.ro

Categorii de contribuabili

LUNAR:
Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituţiile prevăzute la art. 136 lit. d)-f), din Legea nr.227/2015 precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.
Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori, precum și entitățile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activități dependente.
Instituțiile publice care calculează, rețin, plătesc și suportă contribuții sociale obligatorii în numele asiguratului.
Orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor
TRIMESTRIAL:
Contribuabilii prevăzuți la art. 80 alin. (2) din Legea 227/2015
art. 147 alin. (1) şi (2) respectiv art. 147 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Ordinul ANAF nr. 1045/2012.

Marţi 25 Octombrie

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă (D301)

Se întocmeşte în două exemplare, semnate şi ştampilate. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice. Conform Ordinului ANAF 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001.

Categorii de contribuabili

Persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune.
art. 324 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
______________________
Reglementări anterioare:
art. 156 3, alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Ordinul ANAF nr 75/2010, modificat prin Ordinul ANAF nr. 30/2011.

Marţi 25 Octombrie

Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată (D307)

Declaraţia se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă persoana impozabilă este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, direct sau prin împuternicit, la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată:
- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care are loc transferul de active;
- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care are loc transferul dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing;
- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit obligaţia sau, după caz, dreptul de ajustare/corecţie a ajustărilor/regularizare a taxei pe valoarea adăugată privind sumele rezultate ca urmare a acestor ajustări/corecţii ale ajustărilor/regularizări efectuate.

Categorii de contribuabili

Persoanele prevăzute la art. 270 alin. (7), art. 280 alin. (6), art. 310 alin. 7, art. 316 alin. (11) lit. a)-e) şi g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 793/2016

Marţi 25 Octombrie

Declaraţiea privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) -e), g) sau h din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (D311)

Declaraţia se depune, la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe.

Categorii de contribuabili

Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) -e) g) şi h) din Legea nr. 227/2015) și care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări și/sau achiziții /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA.
art. 324 alin. (10) şi alin. (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
Ordin ANAF nr. 795/2016.

Marţi 25 Octombrie

Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută - (D390VIES)

Declaraţiile recapitulative se depun lunar numai pentru perioadele în care ia naştere exigibilitatea taxei pentru operaţiunile menţionate la art. 325 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare acesteia.

Categorii de contribuabili

Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 316 şi art. 317 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
art. 325 din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Ordinul ANAF nr. 591/2016.

Marţi 25 Octombrie

Plata contribuției de asigurări sociale de sănătate aferentă primei rate
- se depune în 2 rate egale până la data de 25 octombrie inclusiv şi 15 decembrie inclusiv.

Categorii de contribuabili

Contribuabilii prevăzuți la art. 103 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
art. 174 alin.(9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Marţi 25 Octombrie

Efectuarea plății anticipate de 50% din impozitul pe venitul din activitățile agricole
- se plăteşte în două rate egale până pe 25 octombrie respectiv până pe 15 decembrie.

Categorii de contribuabili

Contribuabilii care obțin venituri din activități agricole stabilite prin norme de venit
art. 107 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Marţi 25 Octombrie

Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă.

Categorii de contribuabili

Plătitorii de următoarele venituri:
- din drepturi de prop. intelectuală;
- din contracte/ convenţii civile şi de agent;
- expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
- obţ. de o pers. fizică dintr-o asociere cu o pers. juridică;
- din premii şi jocuri de noroc
- obţ. de nerezidenţi
- din alte surse
art. 72 alin. (3), art. 73 alin. (4), art. 110 alin. (6), art. 115 alin. (3), art. 224 alin. (5) și (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Marţi 25 Octombrie

Efectuarea plăţii cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă.

Categorii de contribuabili

Asiguraţi prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2) din Legea nr. 263/2010
art. 40 din Legea nr. 263/2010; art. 27 alin. 1 din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 263/2010 aprobată prin H.G. 257/2011

Marţi 25 Octombrie

Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent

Declaraţia se depune până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrelor I-III. În situaţia definitivării impozitului pe profit anual, declaraţia se depune până la data de 25 martie inclusiv a anului următor.

Categorii de contribuabili

Se depune de către:
- persoanele juridice străine și persoanele fizice nerezidente care desfășoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică
- persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât și în străinătate din asocieri fără personalitate juridică.
Ordinul ANAF nr. 1950/2012

Marţi 25 Octombrie

Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă

Categorii de contribuabili

Asiguraţii care au încheiat opţional un contract de asigurare pentru şomaj cu Agenţia de ocupare a forţei de muncă judeţeană/a municipiului Bucureşti.
art. 22 din Lege nr. 76/2002;
art. 10 şi anexa nr. 3 la Norma metodologica aplicare a Legii nr. 76/2002, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 cu modificările ulterioare.

Marţi 25 Octombrie

Efectuarea plății anticipate privind impozitul pe profit, aferentă trimestrului anterior (2016)

Categorii de contribuabili

Contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial
Persoanele juridice străine și persoanele fizice nerezidente care desfășoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică;
Persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât și în străinătate din asocieri fără personalitate juridică;
art.41 alin.(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
art.233 alin.(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Săptămâna 31 Octombrie+1
Luni 31 Octombrie

Depunerea Declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015) (D394)

Categorii de contribuabili

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 316 din Legea nr.227/2015, obligate la plata taxei conform art. 307 alin.(1), (2), (6) și (7) din Legea nr.227/2015, pentru operațiuni impozabile în România conform art.268 alin.(1) din Legea nr.227/2015.
Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 316 din Legea nr.227/2015, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.
Ordinul ANAF nr. 3769/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Noiembrie→ Vezi calendarul lunii următoare
se încarcă...