Calendarul obligaţiilor fiscale pe anul 2017

Săptămâna 1 Ianuarie+0
Săptămâna 2-8 Ianuarie+0
Săptămâna 9-15 Ianuarie+5
Luni 9 Ianuarie

Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România. (D092)

Se depune la organul fiscal competent, în 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziţiei intracomunitare.

Categorii de contribuabili

Contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul calendaristic și care au efectuat o achiziție intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligați să-și modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.
art. 322 (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,
Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1165/2009

Marţi 10 Ianuarie

Depunerea declarațiilor:
- 010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică;
- 020 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal;
- 070 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere.

Categorii de contribuabili

Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depășit plafonul de scutire și care doresc să fie scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.
Legea 227/2015 art. 310 alin. (7)
Anexa nr. 1, Anexa nr. 2, Anexa nr. 9 din Ordinul ANAF nr. 3698/2015

Marţi 10 Ianuarie

Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole

Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul la bugetele locale ale comunelor, ale oraşelor sau ale municipiilor, după caz, în a căror rază de competenţă se desfăşoară. La nivelul municipiului Bucureşti impozitul pe spectacole se face venit la bugetul local al sectoarelor în a căror rază de competenţă se desfăşoară manifestarea artistică, competiţia sportivă sau altă activitate distractivă.

Categorii de contribuabili

persoanele fizice şi persoanele juridice care organizează manifestări artistice, competiţii sportive sau orice altă activitate distractivă, cu caracter permanent sau ocazional, cu excepţia spectacolelor organizate în scopuri umanitare.
art. 480, art. 483 (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
pct. 154 din normele de aplicare a Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Anexa nr. 4 din Ordinul viceprim-ministrul, ministrul administraţiei şi internelor, şi ministrul finanţelor publice nr. 75/767/2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, desfăşurată de către organele fiscale locale, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 364 din 29 mai 2009.

Marţi 10 Ianuarie

Plata taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate.

- se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia persoana prestează serviciile de reclamă şi publicitate
Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se declară şi se plăteşte de către prestatorul serviciului de reclamă şi publicitate la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate.
Prestatorul de servicii de reclamă şi publicitate evidenţiază în conturi analitice, în mod distinct, taxa de servicii de reclamă şi publicitate datorată pe fiecare municipiu, oraş, comună, sector în parte, pe raza căruia se realizează serviciul de publicitate, situaţie pe care o transmite persoanei care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate. Pe baza situaţiei primite de la prestatorul de servicii de reclamă şi publicitate, beneficiarul serviciilor de reclamă şi publicitate depune declaraţia de impunere şi varsă taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia persoana prestează serviciile de reclamă şi publicitate, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate.

Categorii de contribuabili

Orice persoană, care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale.
art. 477 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal ;
Pct. 150. (1) şi (2) din normele de aplicare de aplicare a art. 477 din Codului Fiscal.

Duminică 15 Ianuarie

Declarația intrastat pentru luna precedentă

Categorii de contribuabili

Toţi operatorii economici care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:
1. sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoarea adăugată - adică au cod de identificare fiscală;
2. realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
3. valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, pentru fiecare dintre cele două fluxuri, introduceri şi, respectiv, expedieri, depăşeşte pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.

Pragurile valorice Intrastat pentru anul 2017:
900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri şi, respectiv,
900.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

Legea nr. 422/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri;
Ordinul INS privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat;
Ordinul INS nr. 1302/2016 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2017

Săptămâna 16-22 Ianuarie+17
Luni 16 Ianuarie

Declaraţia pentru înregistrarea gospodăriei individuale care realizează băuturi alcoolice destinate consumului propriu pentru anul curent.

Declaraţia se depune la autoritatea vamală teritorială în a carei rază gospodăria îşi are domiciliul.

Categorii de contribuabili

Gospodăriile individuale care produc pentru consumul propriu:
- bere,
- vinuri şi
- băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri
art. 362 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
pct. 21 (6) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal: Gospodăriile individuale care produc pentru consumul propriu bere, vinuri şi/sau băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, au obligaţia de a depune o declaraţie la autoritatea vamală teritorială în raza căreia îşi au domiciliul până pe data de 15 ianuarie inclusiv a anului următor celui în care se produc aceste produse. Declaraţia se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 6.

Luni 16 Ianuarie

Declaraţia privind producţia de vinuri liniştite realizată şi comercializată în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut

Micii producători de vinuri liniştite au obligaţia să depună la autoritatea vamală teritorială o declaraţie privind cantitatea de vinuri liniştite produsă, precum şi cantităţile de vinuri comercializate în perioada de raportare. Declaraţia se depune semestrial, până la data de 15 inclusiv a lunii imediat următoare semestrului, la autoritatea vamală teritorială.

Categorii de contribuabili

Micii producători de vinuri liniştite care obţin în medie mai puţin de 1.000 hl de vin pe an.

În cazul în care în timpul anului micul producător de vinuri liniştite înregistrează o producţie mai mare de 1.000 hl de vin şi doreşte să continue această activitate, este obligat ca în termen de 15 zile de la data înregistrării acestui fapt să depună cerere pentru autorizarea ca antrepozitar autorizat, potrivit prevederilor pct. 18 alin. (4). Până la obţinerea autorizaţiei producătorul poate desfăşura numai activitate de producţie, dar nu şi de comercializare. După obţinerea autorizaţiei de antrepozit fiscal, indiferent de producţia realizată în perioada următoare, producătorul nu mai poate reveni la statutul de mic producător de vinuri liniştite. (pct. 21 (18) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)
art. 362 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal;
pct. 21 (17) și Anexa nr. 8 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Luni 16 Ianuarie

Declaraţia privind achiziţiile/livrările intracomunitare de vinuri liniştite efectuate în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut
Declaraţia reprezintă o situaţie cetralizatoare a achiziţiilor/livrărilor intracomunitare de vinuri şi se depune semestrial până la data de 15 inclusiv a lunii imediat următoare semestrului, la autorităţile vamale teritoriale.

Categorii de contribuabili

Micii producători de vinuri care realizează ei înşişi livrări intracomunitare, respectiv vânzarea și transportul din România în alte state membre a vinului realizat (pct. 21 (23) din normele de aplicare a Titlului VIII la Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal)
Operatorul economic din România, altul decât un mic producător de vinuri, efectuează achiziţii de vin de la un mic producător de vinuri dintr-un alt stat membru, care este scutit de la obligaţiile privind deplasarea şi monitorizarea produselor accizabile (pct. 21 (24) din normele de aplicare a Titlului VIII la Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal)
art. 362 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; pct. 21 (25) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Luni 16 Ianuarie

Declaraţia pe propria răspundere privind privind producţia de bere pe anul în curs - 2017 - încadrare în categoria mică fabrică de bere/mică distilerie.

Declaraţia se depune la autoritatea competentă, până la data de 15 ianuarie a fiecărui an. Aceasta trebuie să cuprindă informaţii privind nivelul producţiei din anul precedent, precum şi nivelul de producţie estimat a fi realizat în anul în curs.

Categorii de contribuabili

Antrepozitarii autorizaţi ca mici producători de bere.
art. 349 alin. 8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
pct. 9 (2) şi Anexa nr. 2. din Normele de aplicare a Titlului VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Luni 16 Ianuarie

Depunerea Situaţiei produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare - pentru luna precedentă.
Situatia se depune lunar odată cu situaţia utilizării marcajelor.
Se întocmeşte în 3 exemplare, cu următoarele destinaţii:
-primul exemplar rămâne la operatorul economic,
-exemplarul al doilea se transmite autorităţii vamale teritoriale competente cu aprobarea notelor de comandă pentru timbre,
-iar exemplarul al treilea se transmite autorităţii fiscale centrale - direcţia cu atribuţii în elaborarea legislaţiei în domeniul accizelor.

Categorii de contribuabili

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat.
art. 354 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pct. 13. (1) și Anexa nr. 3 sau în Anexa nr. 4 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Luni 16 Ianuarie

Situația centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă - produse energetice

Categorii de contribuabili

- operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final (produse energetice)
art. 394 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
pct. 63 , pct. 97 alin. 1 şi Anexa nr. 26 din Normele de aplicare a prevederilor Titlului VIII din Codul fiscal

Luni 16 Ianuarie

Situația centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă - alcoolul etilic şi alte produse alcoolice

Categorii de contribuabili

Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final. (alcoolul etilic şi alte produse alcoolice)
art. 397 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
pct. 85 și Anexa nr. 26 din Normele de aplicare a prevederilor Titlului VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Luni 16 Ianuarie

Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă

Categorii de contribuabili

Destinatarii înregistrați și reprezentanții fiscali pentru achizițiile și livrările de produse accizabile
Persoana nestabilită în România care efectuează o vânzare la distanţă în România
art. 375 (1) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal şi pct. 46 (2), şi Anexa nr. 19 din Normele de aplicare la Titlul VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
respectiv
art. 417 alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal şi pct. 139 (16) - (17) şi Anexa nr. 19 din Normele de aplicare la Titlul VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Luni 16 Ianuarie

Depunerea Situaţiei centralizatoare privind livrările de produse accizabile în luna . . . anul . . . - (pentru luna precendentă)

Categorii de contribuabili

Operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat
art. 383 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, pct. 52 (3) și Anexa nr. 21 din Normele de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codului fiscal

Luni 16 Ianuarie

Depunerea Situaţiilor privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie/depozitare pentru luna precendentă
Declaraţia se depune online, la autoritatea vamală teritorială, utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI, lunar până la data de 15 ale fiecărei luni următoare celei pentru care se face raportarea.

Categorii de contribuabili

Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare de produse accizabile
art. 367 (1) lit. l), art. 344 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
pct. 39 alin. 2 şi Anexele nr. 12, 13, 14, 15, 16, 17 normele de aplicare a titlului VIII din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal

Luni 16 Ianuarie

Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă
Jurnalele se depun online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Categorii de contribuabili

Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie sau pentru depozitare
art. 399 lit. a) şi b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal ;
pct. 92 (2) şi Anexa nr. 29 (referitoare la aviaţie) respectiv pct. 93 (8) şi (10) şi Anexa nr. 31 (referitoare la navigaţie) la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Luni 16 Ianuarie

Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă
Jurnalele se depun online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea

Categorii de contribuabili

Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare
art. 399 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
pct. 92 (14) (17) (18), şi Anexa nr. 30 (referitoare la aviaţie), respectiv pct. 93 (10) (11) şi Anexa nr. 32 - (referitoare la navigaţie) la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Luni 16 Ianuarie

Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă
Operatorii economici cu drept de marcare sunt obligaţi să transmită lunar, până la data de 15 inclusiv a fiecărei luni, autorităţii vamale teritoriale, evidența achiziționării, utilizării și returnării marcajelor pentru luna anterioară celei în care se face raportarea, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 42. În cazul banderolelor, această evidență se întocmește pe fiecare tip de banderolă, potrivit dimensiunilor şi caracteristicilor inscripţionate pe acestea.

Categorii de contribuabili

Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării.
art. 424 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal , pct. 152 (2) şi Anxea nr. 42 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Luni 16 Ianuarie

Depunerea Declaraţiei privind informaţiile necesare analizei nivelului garanţiei pentru plata accizelor care pot deveni exigibile
Se depune până la data de 15 ianuarie inclusiv a anului următor, la autoritatea vamală teritorială

Categorii de contribuabili

Antrepozitarul autorizat/destinatarul înregistrat/expeditorul înregistrat/importatorul autorizat la autoritatea vamală teritorială
art. 348 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
pct. 8. (30) din Normele de aplicare la Titlul VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Vineri 20 Ianuarie

Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal
Se depune la organul fiscal competent, în perioada 1-20 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care s-a obţinut licenţa. Declaraţia este valabilă pentru toate achiziţiile de energie electrică efectuate în anul calendaristic în care se depune această declaraţie.

Categorii de contribuabili

- persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, stabilite în România, conform art. 266 alin. (2) din Codul fiscal, care au obţinut licenţa de furnizare a energiei electrice sau licenţa pentru activitatea traderului de energie electrică în perioada 1 - 31 decembrie 2015 şi care au activitate principală revânzarea energiei electrice, iar consumul propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil.
art. 331 alin. 2 lit e) pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, Ordinul ANAF nr. 3628/2015

Vineri 20 Ianuarie

Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal (D089)

Se depune la organul fiscal competent, în perioada 1-20 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care s-a obţinut licenţa. Declaraţia este valabilă pentru toate achiziţiile de energie electrică efectuate în anul calendaristic în care se depune această declaraţie.

Categorii de contribuabili

- persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, stabilite în România, conform art. 266 alin. (2) din Codul fiscal, care au obţinut licenţa de furnizare a energiei electrice sau licenţa pentru activitatea traderului de energie electrică în perioada 1 - 31 decembrie 2015 şi care au activitate principală revânzarea energiei electrice, iar consumul propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil
art. 331 alin. 2 lit e) pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, Ordinul ANAF nr. 3628/2015

Vineri 20 Ianuarie

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru trimestrul precedent (sistem VOES)

- se depune prin mijloace electronice în termen de 20 de zile de la sfârşitul fiecărui trimestru calendaristic

Categorii de contribuabili

Persoanele impozabile nestabilite în U.E. care prestează servicii electronice de telecomunicații, de radiodifiziune și televiziune persoanelor neimpozabile
Persoanele impozabile stabilite în U.E., dar în alt stat membru decât statul membru de consum care prestează servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifiziune și televiziune.
art. 314 alin. (7) şi art. 315 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Ordinul ANAF nr. 4023/2014

Săptămâna 23-29 Ianuarie+21
Miercuri 25 Ianuarie

Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica în 2015 şi a modului de determinare a acesteia.
Obligaţia de a comunica organului fiscal competent, la începutul fiecărui an fiscal, cel mai târziu până la data de 25 ianuarie inclusiv, pro-rata provizorie care va fi aplicată în anul respectiv, precum şi modul de determinare a acesteia.

Categorii de contribuabili

Persoanele impozabile cu regim mixt pentru care ponderea operaţiunilor cu drept de deducere în totalul operaţiunilor se modifică în anul curent faţă de anul precedent.
art. 300 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Miercuri 25 Ianuarie

Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renunţare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior
Persoana impozabilă cu regim mixt, în situaţii speciale, când pro-rata calculată potrivit prevederilor prezentului articol nu asigură determinarea corectă a taxei de dedus, poate solicita M.F.P., prin direcţia de specialitate, aprobarea aplicării unei pro-rate speciale.

Categorii de contribuabili

Persoana impozabilă cu regim mixt, în situaţii speciale, solicită MFP aprobarea aplicării unei pro-rate speciale
art. 300 alin. (16) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Miercuri 25 Ianuarie

Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

Categorii de contribuabili

Plătitorii de următoarele venituri:
- din drepturi de prop. intelectuală;
- din contracte/ convenţii civile şi de agent;
- expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
- obţ. de o pers. fizică dintr-o asociere cu o pers. juridică;
- din premii şi jocuri de noroc
- obţ. de nerezidenţi
- din alte surse
art. 72 alin. (3), art. 73 alin. (4), art. 110 alin. (6), art. 115 alin. (3), art. 224 alin. (5) și (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Miercuri 25 Ianuarie

Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent (D094)
Se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 ianuarie inclusiv, pentru anul precedent.

Categorii de contribuabili

- persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privin Codulul fiscal, care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi care nu au depăşit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor
art. 322 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
Anexa nr. 3 din Ordinul ANAF nr. 631/2016

Miercuri 25 Ianuarie

Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat - (D100)
Se completează de plătitorii de impozite, taxe și contribuții sociale cărora le revin obligații de plată la bugetul stat. Se folosesc programele respective, puse la dispoziție gratuit de Ministerul Finanțelor Publice. Program. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii, precum și sediile secundare ale acestora, au obligația depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declarațiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile Legii nr. 455/2001. Instrucțiuni de utilizare. Ceilalți contribuabili depun declarația la organul fiscal competent, în format PDF, cu fișier XML atașat, pe suport CD, însoțit de formatul hârtie, semnat și ștampilat conform legii.

Categorii de contribuabili

- lunar - Contribuabilii prevăzuţi în Ordinul ANAF nr. 587/2016, anexa 4, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.
- trimestrial - contribuabilii prevăzuţi în Ordinul ANAF nr. 587/2016, anexa 4, cap. I, subcap. 1, par. 1.2.
- alte termene - contribuabilii prevăzuţi în Ordinul ANAF nr. 587/2016, anexa 4, cap. I, subcap. 1, par. 1.3.
Ordinul ANAF nr. 587/2016

Miercuri 25 Ianuarie

Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate - pentru luna sau trimestrul precedent (D112)
Se completează cu ajutorul programului de asistenţă ANAF și se transmite prin portalul e-guvernare.ro

Categorii de contribuabili

LUNAR:
Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituţiile prevăzute la art. 136 lit. d)-f), din Legea nr.227/2015 precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.
Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori, precum și entitățile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activități dependente.
Instituțiile publice care calculează, rețin, plătesc și suportă contribuții sociale obligatorii în numele asiguratului.
Orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor
TRIMESTRIAL:
Contribuabilii prevăzuți la art. 80 alin. (2) din Legea 227/2015
art. 147 alin. (1) şi (2) respectiv art. 147 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Ordinul ANAF nr. 1045/2012.

Miercuri 25 Ianuarie

Declaraţia informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, aferente semestrului precedent (D208)
Declarația se completează și se depune de către notarii publici care au obligația calculării, încasării și plății impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și se completează cu ajutorul programului de asistență, pus la dispoziția contribuabililor, gratuit, de unitățile fiscale sau poate fi descărcat de pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin utilizarea serviciului de depunere declarații on-line, existent pe portalul www.e-guvernare.ro.
Se depune semestrial până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului în care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.
Declaraţia poate fi corectată prin depunerea unei declaraţii rectificative, conform art. 105 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, situaţie în care se va înscrie "X" în căsuţa prevăzută în acest scop.

Categorii de contribuabili

Declaraţia se completează şi se depune de către notarii publici care au obligaţia calculării, încasării şi virării impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.
art. 113 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
ANEXA nr. 1 din Ordinul ministrului finanţelor publice şi ministrului justiţiei nr. 1022/2562/2016

Miercuri 25 Ianuarie

Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă. (D224)
Declaraţia se depune la organul fiscal competent, astfel:
- lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care s-a realizat venitul.
- ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia anterioară, prin completarea unei declaraţii rectificative, situaţie în care se înscrie "X" în căsuţa special prevăzută în acest scop.

Categorii de contribuabili

- persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri supuse impozitului pe venit în România sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate, precum şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi ale posturilor consulare acreditate în România
art. 82 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Ordinul ANAF nr. 3622/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice

Miercuri 25 Ianuarie

Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată (D300)
- se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se încheie perioada fiscală (lunar, trimestrial, semestrial, anual – în funcție de perioada fiscală)

Categorii de contribuabili

Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
art. 323 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
Ordinul ANAf nr. 588/2016.

Miercuri 25 Ianuarie

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă (D301)
Se întocmeşte în două exemplare, semnate şi ştampilate. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice. Conform Ordinului ANAF 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001.

Categorii de contribuabili

Persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune.
art. 324 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
Ordinul ANAF nr. 592/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (301) "Decont special de taxă pe valoarea adăugată"

Miercuri 25 Ianuarie

Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată (D307)
Declaraţia se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă persoana impozabilă este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, direct sau prin împuternicit, la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată:
- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care are loc transferul de active;
- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care are loc transferul dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing;
- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit obligaţia sau, după caz, dreptul de ajustare/corecţie a ajustărilor/regularizare a taxei pe valoarea adăugată privind sumele rezultate ca urmare a acestor ajustări/corecţii ale ajustărilor/regularizări efectuate.

Categorii de contribuabili

Persoanele prevăzute la art. 270 alin. (7), art. 280 alin. (6), art. 310 alin. 7, art. 316 alin. (11) lit. a)-e) şi g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 793/2016

Miercuri 25 Ianuarie

Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) -e), g) sau h din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (D311)
Declaraţia se depune, la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe.

Categorii de contribuabili

Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) -e) g) şi h) din Legea nr. 227/2015) și care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări și/sau achiziții /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA.
art. 324 alin. (10) şi alin. (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
Ordin ANAF nr. 795/2016.

Miercuri 25 Ianuarie

Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile / prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută - (D390VIES)
Se depune lunar, în condiţiile prevăzute la art. 325 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal.

Categorii de contribuabili

Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 316 şi art. 317 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
art. 325 din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Ordinul ANAF nr. 591/2016.

Miercuri 25 Ianuarie

Notificare privind aplicarea sistemului TVA la încasare (097)

Categorii de contribuabili

- până la 25 ianuarie inclusiv - persoanele impozabile care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri care nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei şi nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent, cu condiţia ca la data exercitării opţiunii să nu fi depăşit plafonul pentru anul în curs;
- începând cu data înregistrării în scopuri de TVA - persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului.
art. 324 alin. (12) şi art. 282 (3 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal
Ordinul ANAF nr. 1503/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi a Procedurii de radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

Miercuri 25 Ianuarie

Notificare privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (097)
Pentru ieşirea din sistem, prin depăşirea plafonului de 2.250.000 lei, notificarea se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depăşit plafonul.
Pentru ieşirea din sistem, prin opţiune, notificarea se depune între data de 1 şi 25 ale oricărei luni.

Categorii de contribuabili

- persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei;
- persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care nu depăşesc în cursul unui an plafonul de 2.250.000 lei, dar care renunţă la aplicarea sistemului respectiv.
art. 324 alin. (14) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,
Ordinul ANAF nr. 1503/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi a Procedurii de radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

Miercuri 25 Ianuarie

Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc de tip pariuri, bingo televizate, noroc la distanţă

Taxa de autorizare se datorează şi se plăteşte lunar, după cum urmează:
A. sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, pentru primul an de autorizare, dar nu mai puţin decât taxa anuală minimală - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată;
B. în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depăşesc încasările estimate prin documentaţia prezentată la data autorizării, taxa anuală de autorizare datorată se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale prevăzute în anexă asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, pentru toată perioada de licenţiere, începând cu prima lună în care se înregistrează depăşirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate şi taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara şi plăti până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost realizate veniturile organizatorului.

Categorii de contribuabili

Organizatorii de :
- jocuri de tip pariuri (în cotă fixă, mutuale şi în contrapartidă),
- jocuri de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune,
- jocuri de noroc la distanţă definite la art. 10 alin. (1) lit. h) -n), organizate prin intermediul oricărui sistem de comunicaţii (internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă şi orice alte sisteme de transmisie)
art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (iii) din O.U.G. nr. 77/2009

Miercuri 25 Ianuarie

Cererea de restituire a accizelor de către importatori pentru trimestrul precedent

Categorii de contribuabili

- beneficiarii scutirilor de accize (instituţii, organizaţii)
art. 395 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
pct. 75 (5), pct. 76 (8) (9) şi Anexa nr. 27 Normele Metodologice de aplicare la Titlul VIII Accize şi alte taxe speciale din Codul fiscal

Miercuri 25 Ianuarie

Cererea de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă pe trimestrul precedent

Cererea se depune la autoritatea fiscală teritorială în raza căreia îşi are sediul vânzătorul care a făcut livrări la distanţă, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii trimestrului în care au fost plătite accizele în statele membre de destinaţie.

Categorii de contribuabili

Vânzătorii pentru livrările efectuate în cadrul vânzării la distanţă
art. 417 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
pct. 139. (20),(21) şi Anexa nr. 39 din Normele de punere în aplicare a Titlului VIII - Accize şi alte taxe speciale din Codul Fiscal

Miercuri 25 Ianuarie

Virarea impozitului pe dividende la bugetul de stat în cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale

Categorii de contribuabili

- persoanele juridice române care distribuie/plătesc dividende către o persoană juridică română conform art 43 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
- persoanele juridice care plătesc dividende către acţionari sau asociaţi
art. 43 alin. (2) şi art. 97 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Miercuri 25 Ianuarie

Efectuarea plăţii cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă.

Categorii de contribuabili

Asiguraţi prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2) din Legea nr. 263/2010
art. 40 din Legea nr. 263/2010; art. 27 alin. 1 din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 263/2010 aprobată prin H.G. 257/2011

Miercuri 25 Ianuarie

Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă

Categorii de contribuabili

Asiguraţii care au încheiat opţional un contract de asigurare pentru şomaj cu Agenţia de ocupare a forţei de muncă judeţeană/a municipiului Bucureşti.
art. 22 din Lege nr. 76/2002;
art. 10 şi anexa nr. 3 la Norma metodologica aplicare a Legii nr. 76/2002, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 cu modificările ulterioare.

Săptămâna 30-31 Ianuarie+5
Luni 30 Ianuarie

Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015)

Categorii de contribuabili

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 316 din Legea nr.227/2015, obligate la plata taxei conform art. 307 alin.(1), (2), (6) și (7) din Legea nr.227/2015, pentru operațiuni impozabile în România conform art.268 alin.(1) din Legea nr.227/2015.
Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 316 din Legea nr.227/2015, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.
Ordinul ANAF nr. 3769/2015, cu modificările aduse prin Ordinul ANAF nr. 2328/2016.

Marţi 31 Ianuarie

Depunerea Declarației privind venitul estimat/norma de venit (D220)

Categorii de contribuabili

A) Pentru schimbarea, prin opțiune, în condițiile legii, a sistemului de impunere pentru persoanele fizice (de la impunere în sistem real la normă de venit sau invers) de către:
- contribuabilii care obțin venituri din activități independente, impuși pe bază de norme de venit, și care doresc, prin opțiune, să treacă la impunere în sistem real.
- contribuabilii care obțin venituri din activități independente, impuși în sistem real și care doresc, prin opțiune, să treacă la impunere la normă de venit.
- contribuabilii care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală și doresc să treacă la impunere în sistem real.
- contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor (sub 5 contracte de închiriere) impuse în sistem forfetar, și doresc să treacă la impunere în sistem real.

B) Contribuabilii persoane fizice pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior (2016) au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro; aceștia au obligația determinării venitului net anual în sistem real începând cu 2017.

C) Contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una și 5 camere inclusiv
A) OPANAF 3622/2015 Legea 227/2015 art. 71 (3) și art.85 alin.(4)
B) OPANAF 3622/2015 Legea 227/2015 art. 69 (9)
C) OPANAF 3622/2015 Legea 227/2015 art.85 alin.(4)

Marţi 31 Ianuarie

Depunerea Declarației privind îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii (D600)

Categorii de contribuabili

Contribuabilii prevăzuți la art.148 alin.(1) și alin.(2) din Codul fiscal cu respectarea legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte și care îndeplinesc următoarele condiții, după caz:
a) venitul realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielilor refectuate în scopul desfășurării activității independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuția de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, depășește 35% din câștigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfășoară activități impuse în sistem real;
b) venitul lunar estimat a se realiza potrivit art.120 alin.(1), depășește 35% din câștigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfășoară activități impuse în sistem real și își încep activitatea în cursul anului fiscal sau în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la impozitarea în sistem real;
c) valoarea lunară a normelor de venit obținută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea corecțiilor prevăzute la art.69, depășește 35% din câștigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs desfășoară activități impuse pe bază de norme de venit.
Ordinul ANAF nr. 3655/2015

Marţi 31 Ianuarie

Notificare privind modificarea sistemului anual/ trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit (012)

Categorii de contribuabili

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, alții decât cei prevăzuți la art.41 alin.(4) și (5) din Legea 227/2015, care doresc să schimbe sistemul de declarare și plată.
art. 41 alin. (3) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal şi Ordinul ANAF nr. 726/2016.

Marţi 31 Ianuarie

Declarația de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică

Categorii de contribuabili

Persoanele și entitățile prevăzute la art.147 alin. (4) din Legea nr.227/2015 care doresc să opteze pentru schimbarea perioadei fiscale de la trimestru la lună.
art.147 alin.(8), art. 169 alin.(4) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal
Anexa nr. 1 din Ordinul ANAF nr. 3698/2015

Februarie→ Vezi calendarul lunii următoare
se încarcă...