Monitoare oficiale

Ultimele monitoare oficiale publicate

Monitorul Oficial, Partea I nr. 556 din 22.07.2016 Deschide →

 • Legea nr. 158/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 158/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

  În curs de procesare
 • Decretul nr. 701/2016, Preşedintele României

  Decretul nr. 701/2016 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 265/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 265/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 666 alin. (2) din Codul de procedură civilă în redactarea anterioară modificării prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 287/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 287/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (4), art. 49 alin. (2), art. 50 alin. (2), art. 51 şi art. 101 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

  În curs de procesare
 • Hotărâre nr. 501/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 501/2016 privind încetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi renumirea în funcţie pe postul rămas vacant

  În curs de procesare
 • Hotărâre nr. 502/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 502/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Compania de Investiţii pentru Turism "CIT" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 555 din 22.07.2016 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 554 din 22.07.2016 Deschide →

 • Decizia nr. 356/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 356/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 49 alin. (2) şi ale art. 51 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decizia nr. 363/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 363/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (2) şi ale art. 10 alin. (1) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative

 • Decizia nr. 382/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 382/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 196 din Codul penal

 • Ordinul nr. 143/2016, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale - ANRM

  Ordinul nr. 143/2016 pentru completarea Instrucţiunilor tehnice privind avizarea operaţiunilor petroliere de conservare, abandonare şi, respectiv, de ridicare a abandonării/conservării sondelor de petrol, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 8/2011

 • Ordinul nr. 999/2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 999/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0037 Dumbrăviţa-Rotbav-Măgura Codlei

 • Ordinul nr. 4421/2016, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

  Ordinul nr. 4421/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.694/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 18 mai-24 iulie 2015, începând cu anul şcolar 2015-2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 553 din 22.07.2016 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 139 din 22.07.2016 Deschide →

 • Achiziţia publică de servicii din 22.07.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 22.07.2016 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Municipiul Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, anunţă lista cu structurile sportive şi sumele alocate, în vederea realizării programelor "Promovarea sportului de performanţă" şi "Sportul pentru toţi"

 • Achiziţia publică de servicii din 21.07.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.07.2016 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Primăria Comunei Băbiciu, judeţul Olt, urmează să concesioneze un spaţiu în suprafaţă de 25 mp, aflat în domeniul public al comunei Băbiciu, la fosta baie comunală

 • Achiziţia publică de servicii din 22.07.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 22.07.2016 Concesiuni - anunţuri în baza Hotărârii Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice - Comuna Valea Danului, judeţul Argeş, anunţă delegarea de gestiune a Serviciului Public de Alimentare cu Apă şi de Canalizare al Comunei Valea Danului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 552 din 21.07.2016 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 551 din 21.07.2016 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 550 din 21.07.2016 Deschide →

 • Ordinul nr. 1023/2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1023/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0047 Hunedoara Timişană

 • Decizia nr. 15/2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - ÎCCJ

  Decizia nr. 15/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Constanţa - Secţia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie, prin Încheierea din 28 martie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 15.388/212/2015

 • Hotărâre nr. 40/2016, Camera Auditorilor din România - CAR

  Hotărârea nr. 40/2016 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori", aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 549 din 21.07.2016 Deschide →

 • Hotărâre nr. 897/2016, Consiliul Superior al Magistraturii - CSM

  Hotărârea nr. 897/2016 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006

 • Hotărâre nr. 896/2016, Consiliul Superior al Magistraturii - CSM

  Hotărârea nr. 896/2016 pentru modificarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006

 • Decizia nr. 301/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 301/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2711 alin. (1)-(4), alin. (5) în ce priveşte sintagma "şi să prevadă plata necondiţionată la prima cerere a autorităţii contractante, în măsura în care contestaţia/cererea/plângerea va fi respinsă", alin. (6) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Ordinul nr. 977/2016, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - MDRAP

  Ordinul nr. 977/2016 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 138 din 21.07.2016 Deschide →

 • Achiziţia publică de servicii din 21.07.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.07.2016 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Braşov, cu sediul în municipiul Braşov, judeţul Braşov, anunţă finanţarea din bugetul propriu a proiectelor structurilor sportive locale (cu sediul în judeţul Braşov) în cadrul programului Promovarea sportului de performanţă

 • Achiziţia publică de servicii din 21.07.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.07.2016 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Comuna Atid, Atid, judeţul Harghita, anunţă concurs de proiecte organizat în cadrul Programului de sprijinire a sportului din Comuna Atid, pe anul 2016

 • Achiziţia publică de servicii din 21.07.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.07.2016 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Comuna Atid, Atid, judeţul Harghita, acordă finanţare nerambursabilă, de la bugetul local Atid, pentru programele, proiectele şi acţiunile organizate în domeniul cultural pentru anul 2016

 • Achiziţia publică de servicii din 21.07.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.07.2016 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Comuna Atid, Atid, judeţul Harghita, anunţă concurs de proiecte organizat în cadrul Programului anual de sprijinire a cultelor religioase recunoscute de lege care îşi desfăşoară activitatea în Comuna Atid, pe anul 2016

 • Achiziţia publică de servicii din 21.07.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.07.2016 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Primăria Comunei Priboieni, Priboieni, judeţul Argeş, anunţă proiectul sportiv câştigător, în vederea atribuirii contractului de finanţare nerambursabilă

 • Achiziţia publică de servicii din 21.07.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.07.2016 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Consiliul Judeţean Vaslui, Vaslui, judeţul Vaslui, a selectat un număr de 20 de proiecte, cărora le-au fost atribuite contracte de finanţare nerambursabilă, după cum urmează: 5 în domeniul social, 6 în domeniul cultură şi 9 în domeniul sport

 • Achiziţia publică de servicii din 20.07.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.07.2016 Concesiuni - anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune - Comuna Răşinari, Răşinari, judeţul Sibiu, anunţă ofertantul câştigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 20.07.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.07.2016 Concesiuni - anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune - Oraş Negreşti, Negreşti, judeţul Vaslui, anunţă ofertantul câştigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 20.07.2016, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.07.2016 Concesiuni - anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune - Comuna Gropniţa, Sat Bulbucani, judeţul Iaşi, anunţă ofertantul câştigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

se încarcă...