Jurnale oficiale EU

Documentele din aceasta secțiune sunt disponibile doar pentru abonații Lege5. Alege-ţi abonamentul →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 128 din 19.05.2017 Deschide →

 • Regulament 849/2016, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 849/2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește hărțile din anexa I și lista din anexa II la respectivul regulament (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 861/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 861/2017 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE, referitor la o modificare a Protocolului 3 la Acordul privind SEE privind produsele menționate la articolul 8 alineatul (3) litera (b) din acord

 • Acord din 19.05.2017, Parlamentul European

  Acord în temeiul Regulamentului (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 iunie 2015 privind Fondul european pentru investiții strategice, Platforma europeană de consiliere în materie de investiții și Portalul european de proiecte de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013 - Fondul european pentru investiții strategice

 • Regulament 858/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 858/2017 privind prețul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a noua invitație parțială de participare la licitație în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

 • Regulament 857/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 857/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Regulament 856/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 856/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de aprobare a substanței active fluroxipir (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 855/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 855/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de aprobare a substanței active diflubenzuron (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 854/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 854/2017 de acordare a protecției în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru denumirea [Darnibole (DOP)]

 • Decizie 860/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 860/2017 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE, cu privire la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE referitoare la cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți (linia bugetară 33.02.03.01)

 • Decizie 859/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 859/2017 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE, referitor la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți (linia bugetară 02.03.01 Piața Internă și linia bugetară 02.03.04 Instrumente pentru guvernanța pieței interne)

 • Decizie 863/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 863/2017 privind actualizarea licenței EUPL pentru software cu sursă deschisă pentru a facilita în continuare punerea în comun și reutilizarea programelor informatice dezvoltate de administrațiile publice

 • Decizie 862/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 862/2017 de stabilire a condițiilor de sănătate animală și de certificare veterinară pentru reintroducerea cailor înregistrați pentru competiții după exportul temporar în Turkmenistan, de modificare a anexei I la Decizia 93/195/CEE în ceea ce privește rubrica referitoare la Turkmenistan și de modificare a anexei I la Decizia 2004/211/CE în ceea ce privește rubrica referitoare la Turkmenistan din lista țărilor terțe și a regiunilor acestora din care sunt autorizate importurile în Uniune de ecvidee vii și de material seminal, de ovule și de embrioni din specia ecvină [notificată cu numărul C(2017) 3207] (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 127 din 18.05.2017 Deschide →

 • Decizie 814/2015, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 814/2017 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului de asociere UE-Chile referitor la înlocuirea articolului 12 din anexa III la Acordul de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Chile, pe de altă parte

 • Decizie 813/2015, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 813/2017 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului de asociere UE-Chile referitor la înlocuirea apendicelui II la anexa III la Acordul de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Chile, pe de altă parte

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 126 din 18.05.2017 Deschide →

 • Regulament 812/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 812/2017 de stabilire a informațiilor tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 31 martie și 29 iunie 2017 în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 125 din 18.05.2017 Deschide →

 • Decizie 848/2017, Comisia Uniunii Europene

  Decizia nr. 848/2017 de stabilire a unor criterii și standarde metodologice privind starea ecologică bună a apelor marine și a specificațiilor și metodelor standardizate de monitorizare și evaluare, precum și de abrogare a Deciziei 2010/477/UE (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 847/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 847/2017 de acordare a unei derogări solicitate de Danemarca în temeiul Directivei 91/676/CEE a Consiliului privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole [notificată cu numărul C(2017) 2891] (Numai textul în limba daneză este autentic)

 • Directivă 845/2017, Comisia Europeană

  Directiva nr. 845/2017 de modificare a Directivei 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește listele orientative ale elementelor ce trebuie luate în considerare în vederea pregătirii strategiilor marine (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Rectificare din 18.05.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2015/1011 al Comisiei din 24 aprilie 2015 de completare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1277/2005 al Comisiei

 • Decizie 846/2017, Parlamentul European

  Decizia nr. 846/2017 de prelungire a mandatului Comisiei de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a dreptului Uniunii și administrări defectuoase în aplicarea acestuia în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală

 • Regulament 844/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 844/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Regulament 843/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 843/2017 de aprobare a substanței active Beauveria bassiana tulpina NPP111B005, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 842/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 842/2017 de reînnoire a aprobării substanței active cu risc redus Coniothyrium minitans tulpina CON/M/9108, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 841/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 841/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (CE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de autorizare a substanțelor active alfa-cipermetrin, Ampelomyces quisqualis tulpina: aq 10, benalaxil, bentazon, bifezanat, bromoxinil, carfentrazon etil, clorprofam, ciazofamid, desmedifam, diquat, DPX KE 459 (flupirsulfuron-metil), etoxazol, famoxadon, fenamidon, flumioxazin, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum tulpina: j1446, imazamox, imazosulfuron, izoxaflutol, laminarină, metalaxil-M, metoxifenozidă, milbemectină, oxasulfuron, fenmedifam, pendimetalin, pimetrozin, S-metolaclor și trifloxistrobin (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 840/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 840/2017 privind neaprobarea substanței active ortosulfamuron, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 839/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 839/2017 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea nitriților (E 249-250) în "golonka peklowana" (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 838/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 838/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 în ceea ce privește hrana anumitor animale de acvacultură ecologice (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 837/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 837/2017 de rectificare a versiunilor lingvistice în limbile polonă și suedeză ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1998 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 836/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 836/2017 de modificare a anexei III la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 124 din 17.05.2017 Deschide →

 • Regulament 835/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 835/2017 de rectificare a versiunilor în limbile slovenă și suedeză ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 de stabilire a regulilor comune ale aerului și a dispozițiilor operaționale privind serviciile și procedurile din navigația aeriană și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1035/2011 și a Regulamentelor (CE) nr. 1265/2007, (CE) nr. 1794/2006, (CE) nr. 730/2006, (CE) nr. 1033/2006 și (UE) nr. 255/2010 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 834/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 834/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Regulament 833/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 833/2017 de acordare a protecției în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 pentru denumirea Terrasses du Larzac (DOP)

 • Regulament 832/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 832/2017 de acordare a protecției în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 pentru denumirea Bürgstadter Berg (DOP)

 • Regulament 831/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 831/2017 de aprobare a substanței active Beauveria bassiana tulpina 147, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 830/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 830/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 în ceea ce privește lista transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare sau sunt supuși unor restricții de operare pe teritoriul Uniunii (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 829/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 829/2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Welsh Laverbread (DOP)]

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 123 din 16.05.2017 Deschide →

 • Rectificare din 16.05.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2016/1824 al Comisiei din 14 iulie 2016 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 3/2014, a Regulamentului delegat (UE) nr. 44/2014 și a Regulamentului delegat (UE) nr. 134/2014 cu privire, respectiv, la cerințele de siguranță în funcționare a vehiculului, la cerințele privind construcția vehiculelor și la cerințele generale, precum și la cerințele privind performanțele de mediu și performanțele unității de propulsie

 • Decizie 824/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 824/2017 privind Statutul personalului Centrului Satelitar al Uniunii Europene

 • Regulament 823/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 823/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Regulament 822/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 822/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 343/2011 privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare din Uniune pentru vinurile originare din Bosnia și Herțegovina

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 122 din 13.05.2017 Deschide →

 • Regulament 815/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 818/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1998 în ceea ce privește clarificarea, armonizarea și simplificarea anumitor măsuri specifice de securitate a aviației (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Recomandare 820/2017, Comisia Europeană

  Recomandarea nr. 820/2017 privind efectuarea de verificări proporționale de către poliție și cooperarea polițienească în spațiul Schengen

 • Decizie 819/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 819/2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2017) 3331] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 817/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 817/2017 de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului în ceea ce privește modificarea punctului C subpunctul (ii) din anexa 3 la Acordul OMC în ceea ce privește frecvența examinărilor politicilor comerciale în cadrul OMC, precum și modificarea regulamentului de ordine interioară al Organului de examinare a politicilor comerciale

 • Decizie 818/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 818/2017 de formulare a unei recomandări cu privire la prelungirea controlului temporar la frontierele interne în circumstanțe excepționale care periclitează funcționarea generală a spațiului Schengen

 • Regulament 816/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 816/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 121 din 12.05.2017 Deschide →

 • Regulament 804/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 804/2017 de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de anumite țevi și tuburi fără sudură din fier (cu excepția fontei) sau din oțel (cu excepția celui inoxidabil), cu secțiune transversală circulară, cu un diametru exterior mai mare de 406,4 mm, originare din Republica Populară Chineză

 • Rectificare din 12.05.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Decizia (PESC) 2016/2360 a Consiliului din 28 noiembrie 2016 privind semnarea și încheierea Acordului de achiziții și furnizare reciprocă de servicii între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii

 • Regulament 807/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 807/2017 de derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce privește data finală pentru depunerea cererii unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor de plată, data finală pentru notificarea modificărilor aduse cererii unice sau cererii de plată și data finală pentru cererile de alocare a drepturilor la plată sau de creștere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază pentru anul 2017

 • Decizie 811/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 811/2017 de aprobare a planului modificat prezentat de Belgia pentru aprobarea unităților în scopul comerțului intracomunitar cu păsări de curte și cu ouă pentru incubație în temeiul Directivei 2009/158/CE a Consiliului [notificată cu numărul C(2017) 2947] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 810/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 810/2017 privind o derogare de la recunoașterea reciprocă a autorizației pentru un produs biocid care conține acid boric de către Franța în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2017) 2935] (Numai textul în limba franceză este autentic)

 • Decizie 809/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 809/2017 în sprijinul punerii în aplicare a Rezoluției 1540 (2004) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite cu privire la neproliferarea armelor de distrugere în masă și a vectorilor acestora

 • Regulament 808/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 808/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Regulament 806/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 806/2017 de aprobare a substanței active cu risc mic Bacillus amyloliquefaciens tulpina FZB24, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 805/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 805/2017 de reînnoire a aprobării substanței active flazasulfuron în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, precum și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 803/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 803/2017 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 316/91 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 120 din 11.05.2017 Deschide →

 • Rectificare din 11.05.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2017/653 al Comisiei din 8 martie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conținutul, revizuirea și modificarea documentelor cu informații esențiale, precum și condițiile de îndeplinire a cerinței de a furniza astfel de documente

 • Decizie 802/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 802/2017 de neaprobare a PHMB (1600; 1.8) ca substanță activă existentă destinată utilizării în produsele biocide pentru tipul de produs 5 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 801/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 801/2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/715 de stabilire a unor măsuri privind anumite fructe originare din anumite țări terțe în vederea împiedicării introducerii și răspândirii în Uniune a organismului dăunător Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [notificată cu numărul C(2017) 2894]

 • Decizie 800/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 800/2017 de modificare a Deciziei 2009/821/CE în ceea ce privește lista punctelor de control la frontieră și unitățile veterinare în Traces [notificată cu numărul C(2017) 2899] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 799/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 799/2017 de numire a trei membri și a doi supleanți, propuși de Republica Cipru, în cadrul Comitetului Regiunilor

 • Decizie 798/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 798/2017 autorizând începerea negocierilor cu Guvernul Japoniei în vederea unui acord privind cooperarea în domeniul politicii în materie de concurență între Uniunea Europeană și Guvernul Japoniei

 • Regulament 797/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 797/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Regulament 796/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 796/2017 de aprobare a diclofluanidului ca substanță activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 21 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 795/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 795/2017 de aprobare a dioxidului de siliciu sintetic amorf, pirogen, sub formă nano, supus unui tratament de suprafață ca substanță activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 18 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 794/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 794/2017 de aprobare a dioxidului de siliciu Kieselguhr ca substanță activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 18 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 793/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 793/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 180/2008 în ceea ce privește prelungirea perioadei de desemnare a Laboratorului de referință al UE pentru boli ale ecvideelor altele decât pesta cabalină africană (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 792/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 792/2017 de stabilire a unei interdicții temporare privind pescuitul de sebastă în zona NAFO 3M de către navele care arborează pavilionul unui stat membru al Uniunii Europene

 • Regulament 791/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 791/2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Stupavské Zelé (DOP)]

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 119 din 09.05.2017 Deschide →

 • Decizie 790/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 790/2017 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la o modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE

 • Regulament 789/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 789/2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

 • Regulament 788/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 788/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1243/2014 al Comisiei de stabilire a unor norme în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește informațiile care trebuie trimise de statele membre, precum și în ceea ce privește necesitățile în materie de date și sinergiile dintre potențialele surse de date

 • Regulament 787/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 787/2017 de stabilire a unei dimensiuni minime de referință pentru conservare în ceea ce privește pagelul argintiu din Oceanul Atlantic de Nord-Est

 • Regulament 786/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 786/2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 în ceea ce privește definițiile pentru făina de pește și uleiul de pește (Text cu relevanță pentru SEE)

se încarcă...