Back

Consiliul de Miniştri

Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare*)

În vigoare de la 27.04.1938 până la 01.10.2011, fiind abrogat(ă) prin Legea nr. 71/2011.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Devenit Decret-Lege prin Decretul nr. 1642/1938.

Dispoziţiile legii pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, cu excepţia articolelor 17, 18, 19, 20, 22 - 30 inclusiv, 32 - 39 inclusiv, alin. 2 al art. 40, art. 41, 42, 45, 49, alin. 2 al art. 50, art. 51, alin. 1 şi 3 ale art. 52, art. 53 - 55 inclusiv, art. 84, 88 - 94 inclusiv, art. 104, 115, alin. final al art. 130 şi art. 172 - 181 inclusiv, se vor aplica în mod corespunzător pentru transformarea cărţilor funciare provizorii în cărţi de publicitate funciară, astfel cum prevede art. 38 din Legea nr. 242 din 12.VII.1947.

A se vedea de asemenea:

- Legea din 12.VI.1930 pentru funcţionarea cărţilor funciare centrale pentru căile ferate şi canaluri, modificată prin Legea nr. 987 din 12.XI.1941;

- Legea din 15.X.1938 pentru punerea în aplicare în Bucovina a Legii pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare;

- Legea din 20.X.1939 pentru interpretarea art. 23 al legii din 15.X.1938;

- Legea nr. 163 din 14.III.1946 pentru înlocuirea provizorie cu cărţi de evidenţă funciară a cărţilor funciare distruse, sustrase sau pierdute:

- Legea nr. 241 din 12.VII.1947 pentru punerea în aplicare în Transilvania a Legii pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare;

- Legea nr. 242 din 12.VII.1947 pentru transformarea cărţilor funciare provizorii în cărţi de publicitate funciară;

- art. 44 al Decretului nr. 32 din 31.I.1954 pentru punerea în aplicare a Codului familiei şi a Decretului privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice.

Asupra raportului preşedintelui Consiliului Nostru de Miniştri şi ministrul Nostru secretar de Stat la Departamentul Justiţiei cu Nr. 36.863 din 1938;

Văzând proiectul de decret pentru unificarea dispoziţiunilor privitoare la cărţile funciare, întocmit de Consiliul legislativ;

Văzând jurnalul Consiliului de Miniştri cu Nr. 809 din 1938;

În temeiul art. 98 din Constituţiune,

Am decretat şi decretăm:

CAPITOLUL 1 Dispoziţiuni generale

Art. 1. -

Cartea funciară descrie imobilele şi cuprinde arătarea drepturilor reale ce au ca obiect aceste bunuri.

Drepturile personale, faptele sau alte raporturi juridice în legătură cu imobilele cuprinse în cartea funciară vor putea fi înscrise numai în cazurile anume prevăzute de lege.

Secţiunea I

§ 1

Art. 2. -

Cărţile funciare sunt întocmite şi numerotate pe comune.

Cărţile funciare privitoare la imobilele din aceeaşi comună alcătuiesc registrul funciar al comunei.

Dacă o comună este alcătuită din mai multe sate, cărţile funciare se vor numerota pe sate şi vor alcătui registrele funciare ale acestora.

Termenul "comună" din cuprinsul art. 2 se referea atât la comunele urbane, cât şi la cele rurale, care, în prezent sunt desemnate prin denumirea de oraşe şi comune, potrivit legii nr. 5 din 8.IX.1950 pentru raionarea administrativ - economică a teritoriului R.P.R - modificată prin decretul nr. 331 din 27.IX.1952 şi prin decretul nr. 12 din 10.I.1956.

Art. 3. - Jurisprudență (1)

Cărţile funciare se ţin într-un singur exemplar la judecătorie, ca instanţă de cărţi funciare.

§ 2

Art. 4. -

Cartea funciară se va alcătui, în afară de titlu, din trei părţi:

Partea I. Descrierea imobilelor;

Partea II. Înscrierile privitoare la dreptul de proprietate;

Partea III. Înscrierile privitoare la sarcini.

Art. 5. -

Înscrierile sunt de trei feluri:

1. Intabularea;

2. Înscrierea provizorie;

3. Notarea.

Art. 6. -

Cartea funciară se întregeşte cu planul, înscrisurile privitoare la înscrieri şi registrul de intrare.

Art. 7. -

Planul cuprinde parcelele din comună cu arătarea numărului fiecăreia.

Orice schimbare în întinderea unei parcele se va trece pe plan în temeiul schiţei prezentate de părţi.

Art. 8. - Jurisprudență (3)

De pe fiecare înscris, în temeiul căruia se face o înscriere în cartea funciară, se va opri o copie, a cărei conformitate cu originalul se va adeveri din oficiu.

Aceste copii se vor păstra în arhivă alcătuind dosarele cărţii funciare.
Jurisprudență (1)

§ 3

Art. 9. -

La fiecare instanţă de cărţi funciare, se vor ţine:

1. Registrul de intrare;

2. Repertorii alfabetice, care vor cuprinde numele proprietarilor cu arătarea numărului de carte funciară în care sunt înscrişi;

3. Repertorii parcelare, cu arătarea numărului parcelelor şi a cărţilor funciare în care sunt înscrise;

4. Registrele şi condicile de evidenţă prevăzute în regulamentul acestei legi.

Repertoriile prevăzute în punctele 2 şi 3 se vor ţine pe comune, iar în cazul prevăzut de art. 2, al. 3, pe sate.

A se vedea, de asemenea, nota de la art. 2.

Art. 10. - Jurisprudență (1)

Oricine poate cerceta cărţile funciare, planurile şi arhiva. Conducătorul de cărţi funciare va elibera, la cerere, extracte, certificate sau copii legalizate de pe acestea.

Nici o autoritate nu va putea cere trimiterea originalului cărţii funciare sau al planurilor. Numai instanţele judecătoreşti vor putea să ceară dosarul înscrisurilor privitoare la o înscriere atacată.

Secţiunea a II-a

§ 1

Art. 11. - Jurisprudență (2), Reviste (1)

Drepturile tabulare sunt drepturile reale asupra imobilelor înscrise în cartea funciară şi anume:

1. Dreptul de proprietate;

2. Dreptul de superficie;

3. Dreptul de uzufruct, uz, abitaţiune şi servitute;

4. Dreptul de ipotecă.

Art. 12. -

Obiectul drepturilor tabulare este corpul funciar care poate fi alcătuit dintr-una sau mai multe parcele.

Aceeaşi carte funciară a poate cuprinde mai multe corpuri funciare.

Art. 13. -

Corpul funciar se va modifica prin:

1. Alipiri, când mai multe parcele se unesc într-un singur corp funciar sau când se adaugă o nouă parcelă la un corp funciar sau se măreşte întinderea unei parcele;

2. Dezlipiri, când se desparte o parcelă de la un corp funciar sau se micşorează întinderea unei parcele.

Art. 14. -

În caz de alipire sau dezlipire se vor săvârşi dacă va fi nevoie:

1. Transcrieri, când o parcelă se trece dintr-o carte funciară într-alta;

2. Reînscrieri, când dezlipindu-se o parcelă, aceasta se va trece în aceeaşi carte funciară ca un corp funciar de sine stătător sau ca parcela unui alt corp funciar, ori dacă transcriindu-se o parte din parcelă într-o altă carte funciară, restul se trece în vechea carte funciară cu arătarea noului număr şi al întinderii.

Art. 15. -

Dacă toate parcelele înscrise într-o carte funciară au fost transcrise sau au încetat de a mai fi obiecte de carte funciară, aceasta se va închide şi nu va mai putea fi redeschisă pentru noi înscrieri.

§ 2

Art. 16. -

Imobilele ce aparţin domeniului public se vor înscrie numai în registrele speciale ale comunei sau ale satului, în cazul prevăzut de art. 2, alin. 3, ce se vor ţine la instanţa de carte funciară.
Jurisprudență (1)

Imobilele întreprinderilor publice*) de căi ferate sau ale canalurilor se vor înscrie şi în registrele centrale. Tot astfel, se vor înscrie imobilele întreprinderilor private de căi ferate sau ale canalurilor, dacă Statul are dreptul de a le răscumpăra sau de a le dobândi.

*) Organizaţii economice socialiste de stat.

Proprietatea minieră se va înscrie numai în registrul minier.

1. A se vedea, de asemenea, nota de la art. 2.

2. Prin transformarea succesivă a structurii statului şi dreptului nostru, nu mai există domeniu public şi privat, ci numai fondul unic al proprietăţii socialiste de stat. A se vedea îndeosebi art. 7 din Constituţia R.P.R., privitor la categoriile de bunuri care constituie proprietate de stat.

3. Dispoziţiile art. 16, alin. 2, privitoare la înscrierea imobilelor întreprinderilor private, nu mai au aplicare în urma naţionalizării acestor întreprinderi. Potrivit art. 7 din Constituţia R.P.R., transportul feroviar constituie proprietate de stat.

Înscrierea proprietăţii miniere în registrul minier, prevăzută de alin. 3 al art. 16, nu mai poate îndeplini - în prezent - decât funcţii de evidenţă funciară, întrucât bogăţiile de orice fel ale subsolului constituie, potrivit art. 7 din Constituţia R.P.R., proprietate de stat.

4. A se vedea şi Legea din 12.VI.1930 pentru funcţionarea cărţilor funduare centrale pentru căile ferate şi canaluri, modificată prin legea nr. 987 din 12.XI.1941.

§ 3

Art. 17. - Jurisprudență (32)

Drepturile reale asupra imobilelor se vor dobândi numai dacă între cel care dă şi cel care primeşte dreptul este acord de voinţă asupra constituirii sau strămutării, în temeiul unei cauze arătate, iar constituirea sau strămutarea a fost înscrisă în cartea funciară.
Jurisprudență (5)

Drepturile reale se vor stinge numai dacă radierea s-a înscris în cartea funciară cu consimţământul titularului; consimţământul nu va fi de trebuinţă dacă dreptul se stinge prin împlinirea termenului arătat în înscriere sau prin moartea titularului.
Jurisprudență (4)

Dacă dreptul, care urmează să fie radiat, este grevat în folosul unei terţe persoane, radierea se va face cu păstrarea dreptului acestei persoane.

Hotărârea judecătorească sau, în cazurile anume prevăzute de lege, deciziunea autorităţii administrative, vor înlocui acordul de voinţă sau consimţământul.
Jurisprudență (5)

se încarcă...