Back

Parlamentul României

Legea nr. 413/2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

În vigoare de la 09.07.2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 79 din 30 august 2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 1 septembrie 2001, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I, punctul 1 va avea următorul cuprins:

"

1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

«(2) Prevederile prezentei ordonanţe se aplică integral tuturor drumurilor publice şi, parţial, drumurilor de utilitate privată.»"

2. La articolul I, după punctul 1 se introduc punctele 11-16 cu următorul cuprins:

"

11. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

«Art. 3. -

Din punct de vedere al destinaţiei drumurile se împart în:

a) drumuri publice - drumuri de utilitate publică destinate circulaţiei rutiere şi pietonale, în scopul satisfacerii cerinţelor generale de transport ale economiei naţionale, ale populaţiei şi de apărare a ţării; acestea sunt proprietate publică;

b) drumuri de utilitate privată - drumuri destinate satisfacerii cerinţelor proprii de transport rutier şi pietonal spre obiective economice, forestiere, petroliere, miniere, agricole, energetice, industriale şi altele asemenea, de acces în incinte, ca şi cele din interiorul acestora, precum şi cele pentru organizările de şantier; ele sunt administrate de persoanele fizice sau juridice care le au în proprietate sau în administrare.»

12. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

«Art. 4. -

Din punct de vedere al circulaţiei drumurile se împart în:

a) drumuri deschise circulaţiei publice, care cuprind toate drumurile publice şi acele drumuri de utilitate privată care asigură, de regulă, accesul nediscriminatoriu al vehiculelor şi pietonilor;

b) drumuri închise circulaţiei publice, care cuprind acele drumuri de utilitate privată care servesc obiectivelor la care publicul nu are acces, precum şi acele drumuri de utilitate publică închise temporar circulaţiei publice.»

13. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

«Art. 6. -

(1) Drumurile de interes naţional aparţin proprietăţii publice a statului şi cuprind drumurile naţionale, care asigură legăturile cu capitala ţării, cu reşedinţele de judeţ, cu obiectivele de interes naţional, între ele, precum şi cu ţările vecine, şi pot fi:

a) autostrăzi;

b) drumuri expres;

c) drumuri naţionale europene (E);

d) drumuri naţionale principale;

e) drumuri naţionale secundare.

(2) Încadrarea în aceste categorii se face de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu excepţia drumurilor naţionale europene, a căror încadrare se stabileşte potrivit acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.

(3) Propunerile de clasificare a drumurilor naţionale în categoria drumurilor naţionale europene (E) se fac de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.»

14. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

«Art. 7. -

Drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a judeţului şi cuprind drumurile judeţene, care asigură legătura între:

a) reşedinţele de judeţ cu municipiile, cu oraşele, cu reşedinţele de comună, cu staţiunile balneoclimaterice şi turistice, cu porturile şi aeroporturile, cu obiectivele importante legate de apărarea ţării şi cu obiectivele istorice importante;

b) oraşe şi municipii, precum şi între acestea şi reşedinţele de comună;

c) reşedinţe de comună.»

15. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

«Art. 11. -

Drumurile naţionale, judeţene şi comunale îşi păstrează categoria funcţională din care fac parte, fiind considerate continue în traversarea localităţilor, servind totodată şi ca străzi. Modificarea traseelor acestora în traversarea localităţilor se poate face numai cu acordul administratorului drumului respectiv, în concordanţă cu planul urbanistic aprobat. În cazul drumurilor de interes naţional se va obţine şi acordul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.»

16. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

«Art. 13. -

(1) Propunerile de încadrare în categorii funcţionale pentru drumurile naţionale şi judeţene se fac de către administratorii acestor categorii de drumuri, iar pentru drumurile comunale, de către consiliile locale interesate, prin consiliile judeţene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti. Promovarea propunerilor se face cu avizul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.

(2) Propunerile de modificare a încadrării unui drum vicinal sau a unei străzi în drum comunal şi invers se fac prin hotărâre a consiliului local; în cazul în care drumul respectiv se află pe raza a două sau mai multe autorităţi administrativ-teritoriale, propunerile de modificare se fac cu acordul tuturor consiliilor locale interesate. În toate cazurile este necesar avizul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.»"

3. La articolul I, după punctul 2 se introduc punctele 21-25 cu următorul cuprins:

"

21. Alineatul (1) al articolului 19 va avea următorul cuprins:

«Art. 19. -

(1) Zona străzilor include partea carosabilă, acostamentele, şanţurile, rigolele, trotuarele, spaţiile verzi care separă sensurile de circulaţie, pistele pentru ciclişti, suprafeţele adiacente pentru parcaje, staţionări sau opriri, precum şi suprafeţele de teren necesare amplasării anexelor acestora. Pe sectoarele de străzi fără canalizare scurgerea apelor trebuie asigurată prin şanţuri amenajate.»

22. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

«Art. 20. -

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei este organul administraţiei publice centrale care exercită prerogativele dreptului de proprietate publică a statului în domeniul drumurilor naţionale.»

23. Alineatul (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:

«Art. 21. -

(1) Administrarea drumurilor naţionale se realizează de Administraţia Naţională a Drumurilor, sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. Organizarea şi funcţionarea Administraţiei Naţionale a Drumurilor se va aproba prin hotărâre a Guvernului.»

24. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

«Art. 24. -

La proiectarea, execuţia şi intervenţiile asupra drumurilor se va ţine seama de categoriile funcţionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranţa circulaţiei, de normele tehnice, de factorii economici, sociali şi de apărare, de utilizarea raţională a terenurilor, de conservarea şi protecţia mediului şi de planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, precum şi de normele tehnice în vigoare pentru adaptarea acestora la cerinţele pietonilor, cicliştilor, persoanelor cu handicap şi de vârsta a treia.»

25. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

«Art. 26. -

Amplasarea unor obiective economice sau de altă natură, care implică modificări ale traseului, ale elementelor geometrice sau ale structurii de rezistenţă a unui drum, se face cu acordul administratorului drumului respectiv, cheltuielile aferente fiind în sarcina celui care a solicitat modificările, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind autorizarea executării construcţiilor.»"

4. La articolul I, după punctul 3 se introduc punctele 31-33 cu următorul cuprins:

"

31. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

«Art. 33. -

Autorităţile administraţiei publice locale împreună cu Poliţia rutieră au obligaţia de a reglementa circulaţia, parcarea, staţionarea şi oprirea pe străzi a vehiculelor. Parcarea în localităţi se asigură de către administraţia publică locală în locuri special amenajate, în afara benzilor de circulaţie şi a trotuarelor, amplasate de comun acord cu Poliţia rutieră.»

32. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

«Art. 35. -

În funcţie de programele de circulaţie aprobate de autorităţile competente, drumurile publice vor fi prevăzute cu staţii amenajate în afara fluxului circulaţiei, pentru oprirea mijloacelor de transport în comun. Semnalizarea unitară şi amenajarea acestora se asigură de către consiliile locale în intravilan şi de către consiliile judeţene în extravilan, indiferent de categoria drumului. Locurile de parcare şi refugiile de pe autostrăzi vor fi dotate cu utilităţi, telefonie pentru apel de urgenţă şi cu grupuri sanitare.»

33. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

«Art. 36. -

Pe drumurile publice se vor aplica măsuri de protecţie a mediului, pe baza studiilor de impact al traficului asupra acestuia.»"

5. La articolul I, după punctul 4 se introduc punctele 41 şi 42 cu următorul cuprins:

"

41. Articolul 38 va avea următorul cuprins:

«Art. 38. -

Pe sectoarele de drumuri publice, care traversează localităţi rurale, locuitorii sunt obligaţi să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele de la intrările în curţi, plantaţiile, trotuarele sau căile pietonale din dreptul locuinţelor şi al terenurilor pe care le deţin. Supravegherea îndeplinirii acestor obligaţii revine autorităţilor administraţiei publice locale.»

42. Articolul 39 va avea următorul cuprins:

«Art. 39. -

În vederea asigurării materialelor necesare construirii, modernizării, reparării şi întreţinerii drumurilor publice, administratorii pot deschide şi exploata cariere, balastiere şi altele asemenea şi pot organiza activităţi şi servicii specializate, în condiţiile legii.»"

6. La articolul I, punctul 5 va avea următorul cuprins:

"

5. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

«Art. 40. -

(1) Drumurile trebuie să fie semnalizate şi menţinute de către administratorul drumului în stare tehnică corespunzătoare desfăşurării traficului în condiţii de siguranţă.

(2) Masa totală maximă admisă, masa maximă admisă pe osie, dimensiunile maxime admise de gabarit, precum şi condiţiile impuse vehiculelor admise în circulaţie pe drumurile publice sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Lista cuprinzând drumurile publice, cu limitele maselor maxime admise şi dimensiunilor prevăzute în anexa nr. 2 pentru vehicule de transport marfă, va fi stabilită anual prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Limitele prevăzute în anexa nr. 2 pot fi modificate prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, pe măsura executării unor lucrări de sporire a capacităţii portante a drumurilor publice.

(5) Transportatorilor străini şi români li se aplică tarife de utilizare a drumurilor, în conformitate cu prevederile acordurilor bilaterale şi, respectiv, cu reglementările interne în vigoare, care se constituie, conform legii, în surse de finanţare a lucrărilor de administrare, exploatare, întreţinere, reparaţii şi modernizare a drumurilor publice.»"

7. La articolul I, punctul 6 va avea următorul cuprins:

"

6. Articolul 41 va avea următorul cuprins:

«Art. 41. -

(1) Transporturile efectuate cu vehicule a căror masă totală maximă admisă, masă maximă admisă pe osie şi/sau ale căror dimensiuni maxime admise de gabarit depăşesc limitele prevăzute în anexa nr. 2 se efectuează pe baza autorizaţiei speciale de transport emise de administratorul drumului pe care se efectuează transportul, în condiţiile stabilite prin reglementări specifice emise de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.

(2) În condiţiile în care drumurile naţionale sau judeţene, pe care se efectuează transporturile prevăzute la alin. (1), traversează o localitate urbană, este necesar şi avizul administraţiei publice locale care administrează porţiunea de drum respectivă.

(3) În cazul în care pentru efectuarea unor asemenea transporturi sunt necesare lucrări de amenajare sau consolidare a drumurilor şi a lucrărilor de artă, precum şi modificarea instalaţiilor aeriene sau subterane de orice fel, acestea se suportă de beneficiarul transporturilor.

(4) Pentru transporturile prevăzute la alin. (1) se aplică tarife suplimentare de utilizare a drumurilor, stabilite în funcţie de masa totală sau de masa pe osie, de dimensiunile de gabarit ale autovehiculelor şi de distanţa parcursă, care constituie surse financiare în contul emitentului autorizaţiei speciale de transport pentru administrarea drumurilor respective. Aceste tarife se determină şi se propun de administratorii drumurilor publice şi se aprobă:

a) pentru drumurile de interes naţional, prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei;

b) pentru drumurile de interes judeţean, prin hotărâre a consiliilor judeţene, cu avizul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei;

c) pentru drumurile de interes local, prin hotărâre a consiliilor locale, cu avizul consiliilor judeţene.

(5) Se exceptează de la plata tarifelor prevăzute la alin. (4) autovehiculele care aparţin Corpului Pompierilor Militari, serviciilor publice de pompieri şi administratorului drumului public respectiv.»"

8. La articolul I, punctul 7 se abrogă.

9. La articolul I, după punctul 8 se introduce punctul 81 cu următorul cuprins:

"

81. Literele e) şi f) ale articolului 43 vor avea următorul cuprins:

«e) ocuparea, sub orice formă, a părţii carosabile, a staţiilor mijloacelor de transport în comun, a şanţurilor, trotuarelor, pistelor şi zonelor de siguranţă a drumului, precum şi afectarea stării de curăţenie a acestora;

f) circulaţia autovehiculelor pe acostamente, pe şanţuri, pe trotuare, pe spaţii de siguranţă ale drumurilor ori pe banda de urgenţă sau mediană a autostrăzilor;»"

10. La articolul I, punctul 9 va avea următorul cuprins:

"

9. Articolul 44 va avea următorul cuprins:

«Art. 44. -

(1) Administratorii drumurilor pot institui restricţii temporare, parţiale sau totale de circulaţie, pentru executarea unor lucrări, conform normelor stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei împreună cu Ministerul de Interne.

(2) Pentru protecţia unor sectoare de drumuri administratorii acestora pot institui restricţii cu caracter temporar, semnalizate corespunzător, privind viteza, masa totală maximă admisă şi masa maximă admisă pe osie ale vehiculelor admise să circule pe sectorul respectiv, cu informarea Poliţiei rutiere, a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi a utilizatorilor.

(3) Se interzice blocarea sau amplasarea de obstacole de orice fel pe ampriza drumurilor publice, cu excepţia cazurilor autorizate de administratorul drumului şi de Poliţia rutieră şi care vor fi semnalizate corespunzător.»"

11. La articolul I, după punctul 9 se introduc punctele 91-93 cu următorul cuprins:

"

91. Alineatul (1) al articolului 45 va avea următorul cuprins:

«Art. 45. -

(1) În cazul în care drumurile deschise circulaţiei publice sunt afectate de calamităţi naturale sau în alte cazuri de forţă majoră, administratorii acestora vor lua de urgenţă măsuri pentru restabilirea operativă a circulaţiei, prin executarea de variante ocolitoare sau de alte amenajări cu caracter provizoriu, după caz.»

92. Articolul 46 va avea următorul cuprins:

«Art. 46. -

Realizarea sau amplasarea în zona drumului public a panourilor publicitare, a oricărei construcţii sau instalaţii, în orice scop, care să nu pericliteze siguranţa circulaţiei, se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind amplasarea şi autorizarea executării construcţiilor şi numai cu acordul prealabil al administratorului drumului.»

93. Alineatul (1) al articolului 47 se abrogă."

12. La articolul I punctul 11, alineatul (5) al articolului 47 va avea următorul cuprins:

"

(5) Deţinătorii panourilor publicitare, ai construcţiilor sau instalaţiilor acceptate cu acordul prealabil al administratorului drumului în zona drumurilor publice sunt obligaţi să execute, pe cheltuiala lor şi fără nici o despăgubire din partea administratorului drumului, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, dacă astfel a fost convenit cu administratorul drumului la momentul acordului, în condiţiile în care acest lucru este impus de construirea, modernizarea, modificarea, întreţinerea sau exploatarea drumului public, precum şi de asigurarea condiţiilor pentru siguranţa circulaţiei."

13. La articolul I, după punctul 11 se introduc punctele 111-115 cu următorul cuprins:

"

111. Articolul 51 va avea următorul cuprins:

«Art. 51. -

(1) Traseele noi de drumuri se stabilesc pe baza documentaţiilor de urbanism şi/sau de amenajare a teritoriului, aprobate în condiţiile legii.

(2) Modificarea elementelor geometrice ale traseului, crearea de noi accese sau orice alte intervenţii asupra drumului public se fac cu acordul administratorului drumului.

(3) Realizarea prevederilor alin. (1) şi (2) nu trebuie să afecteze construcţiile şi instalaţiile subterane şi/sau aeriene autorizate, aflate în zona drumului. În caz contrar responsabilitatea revine administratorului drumului.»

112. Titlul secţiunii a VI-a a capitolului II va avea următorul cuprins:

«Căi de acces la drumurile deschise circulaţiei publice»

113. Articolul 52 va avea următorul cuprins:

«Art. 52. -

(1) Proiectarea, construcţia sau amenajarea căilor de acces la drumurile deschise circulaţiei publice se face potrivit legislaţiei în vigoare de către cei interesaţi, cu acordul prealabil al administratorului drumului public şi al Poliţiei rutiere.

(2) Repararea, întreţinerea şi exploatarea căilor de acces la drumurile deschise circulaţiei publice sunt în sarcina celor care le deţin.»

114. Articolul 53 va avea următorul cuprins:

«Art. 53. -

Căile de acces realizate fără acordul administratorului drumului public şi al Poliţiei rutiere, precum şi căile de acces neutilizate vor fi desfiinţate de cei care le deţin, restabilindu-se continuitatea elementelor geometrice în zona drumului deschis circulaţiei publice.»

115. Alineatul (1) al articolului 54 va avea următorul cuprins:

«Art. 54. -

(1) Dobândirea terenurilor necesare pentru executarea unor drumuri noi, modernizări, corecţii de trasee, reabilitări, lărgiri de drumuri se face prin modurile admise de lege, inclusiv prin expropriere pentru cauză de utilitate publică.»"

14. La articolul I, după punctul 12 se introduc punctele 121-125 cu următorul cuprins:

"

121. -Alineatul (1) al articolului 56 va avea următorul cuprins:

«Art. 56. -

(1) Persoanele abilitate cu efectuarea pe teren a măsurătorilor şi a studiilor necesare lucrărilor privind drumul au acces pe terenuri, indiferent de proprietar. Excepţie fac terenurile aparţinând obiectivelor Ministerului Apărării Naţionale şi zonelor de siguranţă ale acestora, pentru care se solicită în prealabil acordul acestuia. Înştiinţarea asupra începerii acestor activităţi se face prin afişare la sediul consiliului local şi, în scris, deţinătorului de teren, cu cel puţin 7 zile înainte. Se interzice persoanelor abilitate cu efectuarea măsurătorilor sau a studiilor ca, prin activitatea lor, să cauzeze vreun prejudiciu terenurilor sau bunurilor aflate pe acestea. În cazul în care totuşi sunt cauzate prejudicii, despăgubirile sunt suportate de administratorul drumului.»

122. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:

«Conducerea, coordonarea şi controlul activităţii
de administrare a drumurilor»

123. Partea introductivă a articolului 57 va avea următorul cuprins:

«Art. 57. -

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei coordonează din punct de vedere tehnic şi metodologic întreaga reţea de drumuri deschise circulaţiei publice. În această calitate are următoarele atribuţii:»

124. Literele c), g), i) şi l) ale articolului 57 vor avea următorul cuprins:

«c) stabileşte strategia privind dezvoltarea unitară şi echilibrată a întregii reţele de drumuri deschise circulaţiei publice;

...............................................................................................

g) elaborează, în condiţiile legii, programe anuale şi de perspectivă privind construcţia, modernizarea, repararea, întreţinerea, exploatarea şi administrarea drumurilor de interes naţional, iar împreună cu consiliile judeţene, programele finanţate din Fondul special al drumurilor publice pentru drumurile judeţene şi comunale;

...............................................................................................

i) elaborează studii şi programe privind lucrările destinate îmbunătăţirii siguranţei circulaţiei pe drumurile deschise circulaţiei publice;

...............................................................................................

l) elaborează o concepţie unitară privind aplicarea de tehnologii noi şi eficiente, agrementate conform legii, în proiectarea şi execuţia lucrărilor de drumuri.»

125. Articolul 58 va avea următorul cuprins:

«Art. 58. -

În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 57 Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei elaborează reglementări obligatorii pentru toate persoanele juridice sau fizice care deţin drumuri deschise circulaţiei publice în administrare sau în proprietate, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind autonomia administraţiei publice locale şi dreptul de proprietate.»"

15. La articolul I punctul 13, alineatul (2) al articolului 59 va avea următorul cuprins:

"

(2) Pentru proiectarea şi modernizarea străzilor care constituie părţi componente ale drumurilor de interes naţional este necesar acordul prealabil al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei."

16. La articolul I punctul 14, articolul 60 va avea următorul cuprins:

"

Art. 60. -

(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite astfel încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:

a) încălcarea prevederilor art. 17 alin. (2), art. 31, 36, art. 40 alin. (1), art. 44 alin. (1) şi ale art. 49 alin. (2) se sancţionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei;

b) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (2), art. 26, 30, art. 32 alin. (2), art. 40 alin. (2), art. 41 alin. (1), art. 43, art. 44 alin. (2) şi (3), art. 46, art. 47 alin. (11) şi (2)-(5), art. 48, 50, 52 şi 53 se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei.

(2) Pentru încălcarea prevederilor art. 41 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (2) contravenientul va plăti, pe lângă amenda contravenţională, şi contravaloarea autorizaţiei speciale de transport eliberate de administratorul drumului pentru parcursul origine-destinaţie, conform celor prevăzute în documentul de transport.

(3) În cazul în care autovehiculul transportatorului aflat în tranzit nu a fost cântărit la intrarea în România din motive obiective (instalaţii de cântărire defecte sau lipsă) şi se constată prin cântărire la ieşirea din România depăşirea limitelor masice şi/sau de gabarit, acesta va fi supus autorizării speciale pentru întregul parcurs (intrare-ieşire) din România, fără a i se aplica amenda contravenţională.

(4) La acelaşi tratament vor fi supuşi şi transportatorii care au încărcat mărfuri direct din România."

17. La articolul I, punctul 15 se abrogă.

18. La articolul I punctul 16, articolul 61 va avea următorul cuprins:

"

Art. 61. -

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 60 alin. (1) şi (2) se fac de către:

a) personalul împuternicit de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei sau de consiliile locale, după caz;

b) administratorul drumului, iar în trafic, împreună cu organele Poliţiei rutiere;

c) ofiţerii şi subofiţerii de poliţie, după caz."

19. La articolul I, după punctul 16 se introduce punctul 161 cu următorul cuprins:

"

161. Articolul 62 va avea următorul cuprins:

«Art. 62. -

Prevederile art. 60 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002.»"

20. Articolul II se abrogă.

21. La punctul 3 din anexă, poziţiile 3.2.2 şi 3.2.3 vor avea următorul cuprins:

E.R. E M P
"3.2.2. Mai mare sau egală cu 1,0 m şi mai mică de 1,3 m (1,0 <= d < 1,3) 16 t 16 t 15 t 14 t
3.2.3. Mai mare sau egală cu 1,3 m şi mai mică de 1,8 m (1,3 <= d < 1,8) 17 t 17 t 16 t 15 t"

22. La punctul 3 din anexă, poziţia 3.2.4 se abrogă.

23. La punctul 3 din anexă, poziţiile 3.3.2, 3.5.2 şi 3.5.3 vor avea următorul cuprins:

E.R. E M P
"3.3.2. Mai mare de 1,3 m şi mai mică sau egală cu 1,4 m 22 t 22 t 20 t 18 t
sau
(1,3 < d <= 1,4) 24 t***
3.5.2. Mai mare sau egală cu 1,0 m şi mai mică de 1,3 m 15 t 15 t 14 t 13 t
sau sau
(1,0 <= d < 1,3) 16 t*** 15 t***
3.5.3. Mai mare sau egală cu 1,3 m şi mai mică de 1,8 m 18 t 17 t 16 t 15 t"
sau sau
(1,3 <= d < 1,8) 19 t*** 18 t***

24. Poziţia*** din subsolul anexei va avea următorul cuprins:

"

*** Se aplică în cazul în care osia este prevăzută cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia."

25. Punctul 2) al Notei din subsolul anexei va avea următorul cuprins:

"

2) Se consideră osie dublă (tandem) combinaţia de două osii având între ele o distanţă mai mică de 1,8 m. La mase inegale pe osii masa pe osia cea mai încărcată ce face parte din tandem nu trebuie să depăşească masa maximă admisă pe osia simplă pentru categoria de drum respectivă.

Se consideră osie triplă (tridem) combinaţia de trei osii având între ele distanţa de cel mult 1,4 m, iar masa pe două osii alăturate făcând parte din tridem nu trebuie să depăşească masa maximă admisă pe osia dublă (cu aceeaşi distanţă între osii) pentru categoria de drum respectivă.

Pentru osii multiple constituite din mai mult de trei osii alăturate masa pe orice grup de osii alăturate nu trebuie să depăşească masa admisă pe osia astfel constituită (în funcţie de distanţa dintre osii) pentru categoria de drum respectivă."

Art. II. -

Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

Bucureşti, 26 iunie 2002.

Nr. 413.

se încarcă...