Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09.02.2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1.

(1) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează şi funcţionează în subordinea Guvernului.

(2) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice are rol de sinteză şi coordonare în aplicarea Strategiei şi Programului de guvernare în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării.

(3) Sediul principal al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice este în municipiul Bucureşti, str. General Berthelot nr. 28-30, sectorul 1.

Art. 2.

(1) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice organizează şi conduce sistemul naţional de educaţie, învăţământ, cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, exercitându-şi atribuţiile stabilite prin legi şi prin alte acte normative din sfera sa de activitate, şi realizează, după caz, împreună cu ministerele de resort politica guvernamentală în domeniile sale de activitate.

(2) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, are drept de iniţiativă şi de execuţie în domeniul politicii financiare şi al resurselor umane din sfera educaţiei, învăţământului, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării.

Art. 3.

(1) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare- dezvoltare, conform prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, îndeplineşte atribuţiile în domeniile cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării, prin Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, înfiinţată conform legii.

(2) În calitate de autoritate de stat pentru cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice asigură, prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, pe de o parte, elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, iar, pe de altă parte, coordonează elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor pentru lărgirea patrimoniului naţional şi internaţional de cercetare, tehnologie şi inovare, dezvoltarea economică durabilă, accesul rezultatelor cercetării şi tehnologiilor dezvoltate pe piaţa internă şi internaţională, realizarea societăţii informaţionale, satisfacerea nevoilor cetăţeanului şi creşterea calităţii vieţii acestuia.

(3) Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, înfiinţată potrivit dispoziţiilor legale.

(4) Organizarea, funcţionarea şi structura organizatorică a Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, precum şi entităţile aflate în subordinea sau în coordonarea ori sub autoritatea acesteia sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 4.

În vederea realizării obiectivelor din domeniile sale de activitate, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice îndeplineşte următoarele funcţii:

a) de strategie, prin care se asigură elaborarea Strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării;

b) de administrare, prin care alocă, monitorizează şi evaluează utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor în domeniile sale de activitate;

c) de evaluare, coordonare şi control al realizării politicilor în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării;

d) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ metodologic, funcţional, operaţional, instituţional şi financiar necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniile sale de activitate;

e) de autoritate de stat, prin care asigură urmărirea şi controlul respectării reglementărilor din domeniile sale de activitate;

f) de reprezentare, prin care asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele/instituţiile şi în organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniile sale de activitate;

g) de comunicare cu celelalte structuri ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu societatea civilă;

h) de cooperare internaţională, prin care asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniile sale de activitate şi promovarea de noi acorduri.

Art. 5.

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice exercită în domeniul educaţiei şi învăţământului următoarele atribuţii:

a) elaborează Strategia de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul educaţiei şi învăţământului;

b) îndeplineşte obligaţiile ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene şi participă la procesul de elaborare a politicilor şi actelor normative europene în domeniile sale de competenţă;

c) asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele şi în organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate, şi asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniu şi promovarea de noi acorduri;

d) colaborează cu structurile de elevi şi studenţi legal constituite şi sprijină financiar acţiunile structurilor asociative de elevi şi studenţi care corespund obiectivelor cuprinse în programele proprii; poate încheia, în condiţiile legii, contracte civile, direct sau prin unităţile subordonate, cu persoane juridice ori cu persoane fizice, pentru realizarea de programe şi acţiuni privind elevii şi studenţii şi implicarea acestora în viaţa socială;

e) derulează, direct sau prin instituţiile din subordinea sa, programe de stimulare şi recompensare a elevilor şi studenţilor;

f) coordonează şi monitorizează buna desfăşurare a activităţilor extraşcolare ale elevilor şi studenţilor;

g) finanţează acţiuni proprii, pe baza programelor aprobate de ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice;

h) avizează necesarul de formulare solicitat de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat şi particulare acreditate şi transmite comanda pentru tipărirea acestora către Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., care poartă întreaga răspundere pentru asigurarea securităţii tipăririi;

i) participă la programele şi proiectele internaţionale, ale Uniunii Europene şi bilaterale în domeniu;

j) realizează şi promovează strategii şi tehnici moderne de instruire şi educaţie;

k) coordonează şi controlează funcţionarea sistemului informatic naţional pentru învăţământ, inclusiv prin cofinanţare; iniţiază funcţionarea unor reţele de comunicaţie pe domenii specifice între unităţile şi instituţiile de învăţământ;

l) editează materiale de specialitate necesare pentru cunoaşterea şi dezvoltarea activităţii din domeniile sale de activitate;

m) controlează şi coordonează activitatea, evaluează sistemul şi procedurile de organizare şi funcţionare, aprobă programul de lucru anual al Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale;

n) avizează proiectele de acte normative elaborate de ministere şi de alte organe ale administraţiei publice centrale pentru domeniul său de activitate;

o) asigură relaţia cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social şi exponenţi ai societăţii civile în problemele specifice domeniilor sale de activitate;

p) propune acordarea statutului de utilitate publică asociaţiilor şi fundaţiilor din domeniul său de activitate, în condiţiile prevăzute de lege;

q) primeşte şi soluţionează sesizările persoanelor fizice şi juridice, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002;

r) eliberează certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, în condiţiile legii, pentru instituţiile de învăţământ superior de stat;

s) alte atribuţii prevăzute în acte normative aflate în vigoare.

Art. 6.

În îndeplinirea atribuţiilor sale, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice este autorizat:

a) să desfăşoare activităţi de informare, publicitate şi promovare a programelor din domeniile sale de activitate, potrivit legii;

b) să contracteze, în condiţiile legii, servicii de specialitate de traduceri, documentare şi arhivare documente;

c) să încheie protocoale de colaborare şi schimb de informaţii cu alte instituţii publice, private, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, potrivit competenţelor sale;

d) să emită norme şi instrucţiuni obligatorii pentru aplicarea măsurilor dispuse în exercitarea atribuţiilor sale, potrivit legii;

e) să solicite, în condiţiile legii, informaţiile şi datele necesare realizării atribuţiilor sale;

f) să efectueze acte de control potrivit reglementărilor în vigoare şi regulamentelor naţionale şi ale Uniunii Europene în domeniile sale de activitate;

g) să aplice sancţiunile prevăzute de lege în competenţa sa, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 7.

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice acordă asistenţă de specialitate studenţilor şi structurilor asociative studenţeşti, în vederea elaborării unor proiecte şi programe care au următoarele obiective:

a) impulsionarea participării studenţilor, sub diversele ei forme, şi anume: civică, culturală, economică şi educaţională, inclusiv prin implicarea acestora în actul decizional;

b) stimularea creativităţii studenţilor;

c) promovarea mobilităţii studenţilor în spaţiul european;

d) atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la marginalizare şi excludere socială.

Art. 8.

(1) În structura organizatorică a Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice funcţionează direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Structura organizatorică a Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, pot fi organizate servicii, birouri, compartimente şi colective de lucru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru minister.

(3) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice poate constitui şi alte structuri organizatorice necesare în vederea realizării reformei învăţământului şi cercetării, în conformitate cu Programul de guvernare, cu obligaţiile asumate prin acorduri cu organismele internaţionale şi prin programele europene.

(4) Regulamentul privind activitatea de gestionare a formularelor actelor de studii şi documentelor şcolare se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

Art. 9.

Costurile aferente tipăririi formularelor tipizate ale actelor de studii se suportă după cum urmează:

a) pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, sumele se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;

b) pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particulare acreditate şi pentru instituţiile de învăţământ superior de stat şi instituţiile de învăţământ superior particulare acreditate, sumele se suportă de acestea.

Art. 10.

(1) În cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice se organizează şi funcţionează Organismul intermediar în cadrul Programului operaţional "Capital uman", denumit în continuare OI POCU.

(2) OI POCU va derula în continuare şi activităţile şi responsabilităţile Organismului intermediar în cadrul Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", denumit în continuare OI POSDRU, din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, până la închiderea Programului operaţional sectorial 2007-2013.

(3) Din structura Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, denumit în continuare CNDIPT, se mută în structura Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice 50 de posturi aferente activităţii de organism intermediar prevăzute la alin. (1), în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei hotărâri.

(4) CNDIPT-OI POSDRU va derula în continuare doar activităţile şi responsabilităţile de organism intermediar până la închiderea Programului operaţional sectorial 2007-2013, cu 43 posturi.

(5) Predarea-primirea posturilor menţionate la alin. (3) se va realiza în baza unui protocol de predare-primire încheiat între cele două părţi.

Art. 11.

(1) În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti sunt organizate, ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, inspectorate şcolare, cu structură aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

(2) Inspectorii şcolari generali au calitatea de ordonator secundar de credite.

(3) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti au în subordine unităţi conexe ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, unităţi pentru activitatea extraşcolară şi cluburi sportive şcolare.

Art. 12.

(1) În exercitarea atribuţiilor sale, organismele de nivel naţional în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării: consilii consultative şi colegii, care sunt prevăzute în anexele nr. 2a şi 2b, sprijină Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

(2) Componenţa şi regulamentele de organizare şi funcţionare a organismelor naţionale prevăzute în anexa nr. 2a sunt stabilite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

(3) Organismele naţionale prevăzute în anexa nr. 2a pot avea, în condiţiile legii, câte un secretariat propriu, format, de regulă, din 1 - 3 persoane, care ajută la elaborarea lucrărilor, şi pot folosi în activitatea lor un corp de experţi, remunerat din fondurile programelor naţionale sau internaţionale de dezvoltare a învăţământului şi cercetării şi/sau din alocaţiile de la buget şi veniturile proprii.

(4) Activitatea organismelor naţionale este coordonată de către ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, cu excepţia Consiliului Naţional al Rectorilor şi a Consiliului Naţional pentru Politica Ştiinţei şi Tehnologiei. Consiliul Naţional pentru Politica Ştiinţei şi Tehnologiei este coordonat de prim- ministru.

(5) Membrii organismelor de nivel naţional, precum şi alţi specialişti colaboratori ai acestora, din afara Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, pot fi remuneraţi în condiţiile legii.

(6) Prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice se pot înfiinţa organisme consultative, în condiţiile legii.

Art. 13.

(1) Conducerea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice se exercită de către ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, care are calitatea de ordonator principal de credite şi reprezentant legal al ministerului.

(2) Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice reprezintă Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.

(3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.

(4) Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice poate delega unele dintre competenţele sale, în condiţiile legii.

(5) Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice poate delega calitatea de ordonator principal de credite şi reprezentant legal secretarilor de stat, secretarului general, secretarului general adjunct sau altor persoane împuternicite în acest scop.

(6) Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice îndeplineşte, în domeniul de activitate al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte atribuţii specifice stabilite prin actele normative în vigoare.

Art. 14.

(1) În cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice îşi desfăşoară activitatea 5 secretari de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului.
Modificări (1)

(2) Atribuţiile şi responsabilităţile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

Art. 15.

(1) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice are un secretar general ajutat de un secretar general adjunct, înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii.

(2) Secretarul general şi secretarul general adjunct îndeplinesc atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Secretarul general şi secretarul general adjunct îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

se încarcă...