Back

Guvernul României

Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor din 08.06.1994

În vigoare de la 27.08.1994 până la 10.12.1997, fiind abrogat(ă) prin Hotărâre nr. 766/1997 și înlocuit(ă) de Regulamentul din 21.11.1997.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Prevederi generale

Art. 1. -

Prezentul regulament are ca obiect stabilirea modului de încadrare în categorii de importanţă a construcţiilor, în scopul aplicării diferenţiate a sistemului calităţii, conform legii.

Art. 2. -

Construcţiile reprezintă lucrările concepute şi executate pentru îndeplinirea unor funcţii economico-sociale sau ecologice. Ele sunt caracterizate, de regulă, în raport cu necesitatea de adaptare la condiţiile locale de teren şi mediu, cu durata mare de utilizare, cu volumul important de muncă şi cu materialele înglobate.

Art. 3. -

Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor construcţiilor noi sau existente.

Art. 4. -

Construcţiile se încadrează, după importanţa lor, în următoarele categorii:

a) de importanţă globală, denumite curent categorii de importanţă, care privesc întreaga construcţie, sub toate aspectele;

b) de importanţă specifice, denumite clase de importanţă, care privesc întreaga construcţie sau părţi ale acesteia, sub anumite aspecte.

CAPITOLUL II Categorii de importanţă

Art. 5. -

Categoriile de importanţă a construcţiilor se stabilesc în conformitate cu metodologia aprobată de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, pentru realizarea unor niveluri de calitate determinate de realizarea exigenţelor esenţiale, ţinând seama de următoarele aspecte:

a) implicarea vitală a construcţiilor în societate şi natură (gradul de risc sub aspectul siguranţei etc.);

b) implicarea funcţională a construcţiilor în domeniile socioeconomice, în mediul construit şi în natură (destinaţia, modul de utilizare ş.a.);

c) caracteristici proprii construcţiilor (complexitatea, considerentele economice ş.a.).

Art. 6. -

Categoriile de importanţă care se stabilesc pentru construcţii sunt:

- construcţii de importanţă excepţională (A);

- construcţii de importanţă deosebită (B);

- construcţii de importanţă normală (C);

- construcţii de importanţă redusă (D).

În anexa nr. 2 a) se prezintă lista exemplificativă cu încadrarea unor construcţii în categorii de importanţă.

Art. 7. -

Categoria de importanţă se stabileşte de către proiectant, la cererea investitorului, în cazul construcţiilor noi, sau a proprietarului, în cazul construcţiilor existente.

Pentru fiecare construcţie se stabileşte o singură categorie de importanţă şi aceasta va fi înscrisă în toate documentele tehnice privind construcţia (autorizaţia de construire, proiectul de execuţie, cartea tehnică a construcţiei, documentele de asigurare ş.a.).

CAPITOLUL III Clase de importanţă

Art. 8. -

Clasele de importanţă se stabilesc prin reglementări tehnice şi au la bază criterii specifice.

Art. 9. -

Clasele de importanţă se corelează cu categoriile de importanţă de către proiectant la construcţiile noi şi/sau de către expertul tehnic atestat, la construcţiile existente, în scopul stabilirii condiţiilor de aplicare a componentelor sistemului calităţii.

CAPITOLUL IV Dispoziţii finale

Art. 10. -

Categoria şi clasa de importanţă stabilite pentru o construcţie nu se vor modifica decât la schimbarea destinaţiei sau în alte condiţii care impun aceasta, prin documentaţii motivate.

Art. 11. -

Investitorii sau proprietarii pot să prevadă prin clauze contractuale cu proiectanţii unele exigenţe esenţiale sau alte cerinţe superioare celor corespunzătoare categoriei sau clasei de importanţă a construcţiei.

Art. 12. -

Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Serviciul Român de Informaţii vor adapta prevederile prezentului regulament la fondul construit aflat în administrare şi prin ordine ale miniştrilor apărării naţionale, de interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii vor stabili proceduri pentru încadrarea în categorii şi clase de importanţă, conform legii.

ANEXA Nr. 2a)

CATEGORII DE IMPORTANŢĂ A CONSTRUCŢIILOR- Listă exemplificativă -

I. Categoria de importanţă A - Construcţii de importanţă excepţională

1. Construcţii cu funcţiuni deosebit de importante, a căror neîndeplinire implică riscuri majore pentru societate şi natură, pe zone foarte extinse.

Exemple: reactoare nucleare, baraje înalte sau amplasate pe terenuri dificile, cu zone intens populate în aval.

2. Construcţii cu caracter de unicat, cu valoare deosebită de patrimoniu.

Exemple: ansambluri şi clădiri de cult sau alte monumente de arhitectură propuse pentru a fi înscrise în patrimoniul cultural mondial.

II. Categoria de importanţă B - Construcţii de importanţă deosebită

1. Construcţii cu funcţii importante, a căror neîndeplinire implică riscuri majore pentru societate şi natură, pe zone limitate.

Exemple: construcţii din industria chimică; căi ferate, şosele, poduri, porturi şi aeroporturi de interes naţional; baraje pentru acumulări mari de apă; construcţii social-culturale cu aglomerări mari de oameni; staţii de emisie de radio şi televiziune.

2. Construcţii cu valoare deosebită de patrimoniu sau care adăpostesc asemenea valori.

Exemple: monumente de arhitectură, situri istorice, muzee, arhive şi biblioteci de importanţă naţională

III. Categoria de importanţă C - Construcţii de importanţă normală

1. Construcţii cu funcţii obişnuite, a căror neîndeplinire nu implică riscuri majore pentru societate şi natură.

Exemple: clădiri de locuinţe cu mai mult de două niveluri; construcţii industriale şi agrozootehnice curente; construcţii social-culturale care nu intră în categoriile de importanţă A şi B.

2. Construcţii cu caracteristici şi funcţiuni obişnuite, dar cu valori de patrimoniu.

Exemple: clădiri de cult; muzee de importanţă locală.

IV. Categoria de importanţă D - Clădiri de importanţă redusă

Construcţii cu funcţii obişnuite, a căror neîndeplinire afectează un număr redus de oameni.

Exemple: clădiri de locuinţe parter sau parter şi un etaj; dependinţe gospodăreşti; construcţii provizorii.

se încarcă...