Back

Parlamentul României

Codul Penal din 1968

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16.04.1997 până la 01.02.2014, fiind abrogat(ă) prin Legea nr. 187/2012 și înlocuit(ă) de Codul Penal din 2009.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

PARTEA GENERALĂ

TITLUL I LEGEA PENALĂ ŞI LIMITELE EI DE APLICARE
Jurisprudență (162)

Capitolul I DISPOZIŢII PRELIMINARE
Jurisprudență (7)

Scopul legii penale
Jurisprudență (1)

Art. 1. - Jurisprudență (95)

Legea penală apără, împotriva infracţiunilor, România, suveranitatea, independenţa, unitatea şi indivizibilitatea statului, persoana, drepturile şi libertăţile acesteia, proprietatea, precum şi întreaga ordine de drept.
Jurisprudență (3)

Legalitatea incriminării

Art. 2. - Jurisprudență (49), Reviste (1)

Legea prevede care fapte constituie infracţiuni, pedepsele ce se aplică infractorilor şi măsurile ce se pot lua în cazul săvârşirii acestor fapte.
Jurisprudență (21)

Capitolul II LIMITELE APLICĂRII LEGII PENALE

Secţiunea I Aplicarea legii penale în spaţiu

Teritorialitatea legii penale

Art. 3. - Jurisprudență (69)

Legea penală se aplică infracţiunilor săvârşite pe teritoriul României.
Jurisprudență (38)

Personalitatea legii penale

Art. 4. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (53)

Legea penală se aplică infracţiunilor săvârşite în afara teritoriului ţării, dacă făptuitorul este cetăţean român sau dacă, neavând nici o cetăţenie, are domiciliul în ţară.
Jurisprudență (24)

Realitatea legii penale

Art. 5. - Jurisprudență (43), Referințe în cărți (1)

Legea penală se aplică infracţiunilor săvârşite în afara teritoriului ţării, contra siguranţei statului român sau contra vieţii unui cetăţean român, ori prin care s-a adus o vătămare gravă integrităţii corporale sau sănătăţii unui cetăţean român, când sunt săvârşite de către un cetăţean străin sau de o persoană fără cetăţenie care nu domiciliază pe teritoriul ţării.
Jurisprudență (6)

Punerea în mişcare a acţiunii penale pentru infracţiunile prevăzute în alineatul precedent se face numai cu autorizarea prealabilă a procurorului general.
Jurisprudență (1)

Universalitatea legii penale

Art. 6. - Jurisprudență (78)

Legea penală se aplică şi altor infracţiuni decât celor prevăzute în art. 5 alin. 1, săvârşite în afara teritoriului ţării, de un cetăţean străin sau de o persoană fără cetăţenie care nu domiciliază pe teritoriul ţării, dacă:
Jurisprudență (5)

a) fapta este prevăzută ca infracţiune şi de legea penală a ţării unde a fost săvârşită;
Jurisprudență (227)

b) făptuitorul se află în ţară.
Jurisprudență (259)

Pentru infracţiunile îndreptate împotriva intereselor statului român sau contra unui cetăţean român, infractorul poate fi judecat şi în cazul când s-a obţinut extrădarea lui.
Jurisprudență (1)

Dispoziţiile alineatelor precedente nu se aplică în cazul când, potrivit legii statului în care infractorul a săvârşit infracţiunea, există vreo cauză care împiedică punerea în mişcare a acţiunii penale sau continuarea procesului penal ori executarea pedepsei, sau când pedeapsa a fost executată ori este considerată ca executată. Când pedeapsa nu a fost executată sau a fost executată numai în parte, se procedează potrivit dispoziţiilor legale privitoare la recunoaşterea hotărârilor străine.
Jurisprudență (1)

Legea penală şi convenţiile internaţionale

Art. 7. - Jurisprudență (37)

Dispoziţiile cuprinse în art. 5 şi 6 se aplică, dacă nu se dispune altfel printr-o convenţie internaţională.
Jurisprudență (32)

Imunitatea de jurisdicţie

Art. 8. - Jurisprudență (26)

Legea penală nu se aplică infracţiunilor săvârşite de către reprezentanţii diplomatici ai statelor străine sau de alte persoane care, în conformitate cu convenţiile internaţionale, nu sunt supuse jurisdicţiei penale a statului român.
Jurisprudență (9)

Extrădarea

Art. 9. - Jurisprudență (12)

Extrădarea se acordă sau poate fi solicitată pe bază de convenţie internaţională, pe bază de reciprocitate şi, în lipsa acestora, în temeiul legii.
Jurisprudență (1)

Secţiunea II Aplicarea legii penale în timp

Activitatea legii penale

Art. 10. - Jurisprudență (51)

Legea penală se aplică infracţiunilor săvârşite în timpul cât ea se află în vigoare.
Jurisprudență (3)

Neretroactivitatea legii penale

Art. 11. - Jurisprudență (43), Reviste (1)

Legea penală nu se aplică faptelor care, la data când au fost săvârşite, nu erau prevăzute ca infracţiuni.
Jurisprudență (1)

Retroactivitatea legii penale

Art. 12. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (28)

Legea penală nu se aplică faptelor săvârşite sub legea veche, dacă nu mai sunt prevăzute de legea nouă. În acest caz executarea pedepselor, a măsurilor de siguranţă şi a măsurilor educative, pronunţate în baza legii vechi, precum şi toate consecinţele penale ale hotărârilor judecătoreşti privitoare la aceste fapte, încetează prin intrarea în vigoare a legii noi.
Jurisprudență (6)

Legea care prevede măsuri de siguranţă sau măsuri educative se aplică şi infracţiunilor care nu au fost definitiv judecate până la data intrării în vigoare a legii noi.
Jurisprudență (3)

Aplicarea legii penale mai favorabile

Art. 13. - Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (792), Reviste (1)

În cazul în care de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea cea mai favorabilă.
Jurisprudență (48)

Când legea anterioară este mai favorabilă, pedepsele complimentare care au corespondent în legea penală nouă se aplică în conţinutul şi limitele prevăzute de aceasta, iar cele care nu mai sunt prevăzute în legea penală nouă nu se mai aplică.
Modificări (1), Jurisprudență (15)

Aplicarea obligatorie a legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive

Art. 14. - Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (61)

Când după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi până la executarea completă a pedepsei închisorii sau amenzii a intervenit o lege care prevede o pedeapsă mai uşoară, sancţiunea aplicată, dacă depăşeşte maximul special prevăzut de legea nouă pentru infracţiunea săvârşită, se reduce la acest maxim.
Jurisprudență (4)

Dacă după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare la detenţiune pe viaţă şi până la executarea ei a intervenit o lege care prevede pentru aceeaşi faptă pedeapsa închisorii, pedeapsa detenţiunii pe viaţă se înlocuieşte cu maximul închisorii prevăzut pentru acea infracţiune.
Jurisprudență (3)

Dacă legea nouă prevede în locul pedepsei închisorii numai amenda, pedeapsa aplicată se înlocuieşte cu amenda, fără a se putea depăşi maximul special prevăzut în legea nouă. Ţinându-se seama de partea executată din pedeapsa închisorii, se poate înlătura în totul sau în parte executarea amenzii.
Jurisprudență (4)

Pedepsele complimentare, măsurile de siguranţă, precum şi măsurile educative neexecutate şi neprevăzute în legea nouă, nu se mai execută, iar cele care au corespondent în legea nouă se execută în conţinutul şi limitele prevăzute de această lege.
Modificări (1), Jurisprudență (3)

Când o dispoziţie din legea nouă se referă la pedepse definitiv aplicate, se ţine seama, în cazul pedepselor executate până la data intrării în vigoare a acesteia, de pedeapsa redusă sau înlocuită potrivit dispoziţiilor alineatelor precedente.
Jurisprudență (2)

Aplicarea facultativă a legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive

Art. 15. - Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (37)

Când după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi până la executarea completă a pedepsei închisorii a intervenit o lege care prevede o pedeapsă mai uşoară, iar sancţiunea aplicată este mai mică decât maximul special prevăzut de legea nouă, ţinându-se seama de infracţiunea săvârşită, de persoana condamnatului, de conduita acestuia după pronunţarea hotărârii sau în timpul executării pedepsei şi de timpul cât a executat din pedeapsă, se poate dispune fie menţinerea, fie reducerea pedepsei. Pedeapsa aplicată nu poate fi coborâtă sub limita ce ar rezulta din reducerea acestei pedepse proporţional cu micşorarea maximului special prevăzut pentru infracţiunea săvârşită.
Jurisprudență (7)

Dispoziţiile art. 14 alin. 5 se aplică şi în cazul condamnărilor arătate în prezentul articol, executate până la data intrării în vigoare a legii noi, pedeapsa din hotărâre reducându-se cu o treime.
Jurisprudență (6)

Aplicarea legii penale temporare

Art. 16. - Jurisprudență (30)

Legea penală temporară se aplică infracţiunii săvârşite în timpul când era în vigoare, chiar dacă fapta nu a fost urmărită sau judecată în acel interval de timp.
Jurisprudență (1)

TITLUL II INFRACŢIUNEA
Jurisprudență (170)

Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE

Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii

Art. 17. - Jurisprudență (118)

Infracţiune este fapta care prezintă pericol social, săvârşită cu vinovăţie şi prevăzută de legea penală.
Jurisprudență (24)

Infracţiunea este singurul temei al răspunderii penale.
Jurisprudență (20)

Pericolul social al faptei

Art. 18. - Jurisprudență (289)

Faptă care prezintă pericol social în înţelesul legii penale este orice acţiune sau inacţiune prin care se aduce atingere uneia dintre valorile arătate în art. 1 şi pentru sancţionarea căreia este necesară aplicarea unei pedepse.
Jurisprudență (8)

Faptă care nu prezintă pericolul social al unei infracţiuni
Jurisprudență (1)

Art. 181. - Acțiuni admise (1), Jurisprudență (490), Reviste (1)

Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, dacă prin atingerea minimă adusă uneia din valorile apărate de lege şi prin conţinutul ei concret, fiind lipsită în mod vădit de importanţă, nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni.
Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (22)

La stabilirea în concret a gradului de pericol social se ţine seama de modul şi mijloacele de săvârşire a faptei, de scopul urmărit, de împrejurările în care fapta a fost comisă, de urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce, precum şi de persoana şi conduita făptuitorului.
Modificări (1), Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (98)

În cazul faptelor prevăzute în prezentul articol, procurorul sau instanţa aplică una din sancţiunile cu caracter administrativ prevăzute în art. 91.
Modificări (1), Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (42)

Vinovăţia

Art. 19. - Jurisprudență (91)

Vinovăţie există când fapta care prezintă pericol social este săvârşită cu intenţie sau din culpă.
Jurisprudență (98)

1. Fapta este săvârşită cu intenţie când infractorul:
Jurisprudență (24)

a) prevede rezultatul faptei sale, urmărind producerea lui prin săvârşirea acelei fapte;
Jurisprudență (187)

b) prevede rezultatul faptei sale şi, deşi nu-l urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii lui.
Jurisprudență (87)

2. Fapta este săvârşită din culpă când infractorul:
Jurisprudență (18)

a) prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l acceptă, socotind fără temei că el nu se va produce;
Jurisprudență (11)

b) nu prevede rezultatul faptei sale, deşi trebuia şi putea să-l prevadă.
Jurisprudență (12)

Fapta constând într-o acţiune săvârşită din culpă constituie infracţiune numai atunci când în lege se prevede în mod expres aceasta.

Fapta constând într-o inacţiune constituie infracţiune fie că este săvârşită cu intenţie, fie din culpă, afară de cazul când legea sancţionează numai săvârşirea ei cu intenţie.

Capitolul II TENTATIVA

Conţinutul tentativei

Art. 20. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (2073)

Tentativa constă în punerea în executare a hotărârii de a săvârşi infracţiunea, executare care a fost însă întreruptă sau nu şi-a produs efectul.
Jurisprudență (68)

Există tentativă şi în cazul în care consumarea infracţiunii nu a fost posibilă datorită insuficienţei sau defectuozităţii mijloacelor folosite, ori datorită împrejurării că în timpul când s-au săvârşit actele de executare, obiectul lipsea de la locul unde făptuitorul credea că se află.
Jurisprudență (13)

Nu există tentativă atunci când imposibilitatea de consumare a infracţiunii este datorită modului cum a fost concepută executarea.
Jurisprudență (8)

Pedepsirea tentativei

Art. 21. - Jurisprudență (40)

Tentativa se pedepseşte numai când legea prevede expres aceasta.
Jurisprudență (11)

Tentativa se sancţionează cu o pedeapsă cuprinsă între jumătatea minimului şi jumătatea maximului prevăzute de lege pentru infracţiunea consumată, fără ca minimul să fie mai mic decât minimul general al pedepsei. În cazul când pedeapsa prevăzută de lege este detenţiunea pe viaţă, se aplică pedeapsa închisorii de la 10 la 25 de ani.
Jurisprudență (49)

se încarcă...